פרקטלים וכאוס


Ascola HomePage Next Program


Life On Scteen

:תיעיבר תינכת

סואכו םילטקרפ

:חרוא

בקעי-ןב לשא 'פורפ

החיתפ


תעכ .יגולונכט ילככ בשחמה תוחתפתה תא ונרקס תומדוק תושיגפב

חתפל רשפאמו ,תיעדמה הרכהה תא הנשמ הזה ילכה ובש ןפואה תא ןחבנ

,הזה "בשחוממה עדמה" ךותמ ולעיש םיגשומה .עדמ לש םישדח םיגוס

,םמצע תוכזב םיניינעמ קר אל םה ,תובכרומו סואכ ,םילטקרפ ומכ

לש יפואהו הנבמה תא ןיבהל ידכ ךשמהב ונתוא ושמשי םה םג אלא

.עדימה תרבח לשו טנרטניאה

םילטקרפ .א

.1

תוירלופופל הכזו ,םיעבשה תונשמ דאמ חתפתהש ,שדח גשומב חתפנ

?לטקרפ הז המ .םילטקרפה לש הירטמואיגה :תיללכה תוברתב המוצע

עטקב םינובתמ םאש ,תירטמואיג הרוצ הז לטקרפ :אוה יסיסבה ןויערה

עטק לכ ,תורחא םילמב .תיללכה הרוצל המודש והשמ םיאור ,הנממ ןטק

.ימצע ןוימד תארקנ וזה הנוכתהו ,המלשה הרוצל המוד לטקרפה לש

.2

.ךוק לש גלשה תיתפ לש בשחמב היינב :ואדיו

.3

תורכומ תויהל ולחה רבכ ,ךוק לש גלשה תיתפ ללוכ ,הלאכ תורוצ

התיה אל םגו ,והשלכ ךרע ןהל שיש הארנ אל זא לבא ,האמה תליחתב

,ולש תטרופמה הריקחהו ,לטקרפ גשומה .ןהב לפטל םיגשומ תכרעמ

.טורבלדנמ :בשחמ תועצמאב ,םיעבשה תונשב קר ורשפאתה

.4

.טורבלדנמ לש הצובקה ךותל םוז :ואדיו

.5

,עבטב םתוא אוצמל רשפא :תיטמיתמ הטשפה קר אל םה םילטקרפ

,םיחמצב ,יחה ףוגב ,תוילקיזיפ תוכרעמב - תונושו תובר תוכרעמב

תא ראתל ונל םירשפאמ םה .דועו ,תויתרבחו תוילכלכ תוכרעמב

לשמל ומכ ,םיבשחוממ םילדומ תועצמאב הלאכ תוכרעמ לש תובכרומה

.ךרש לש הלע

.6

םייעבטו םיבשחוממ םילטקרפ ,בשחוממ ךרש הלע :תונומת

.7

םינבמ :תבשחוממה הקיפרגה םוחתב אוה םילטקרפ לש םישומישה דחא

.תורחא תובשחוממ תוטישמ "םייתימא רתוי" םיארנ םיילטקרפ םייפרג

תורמל ,םילטקרפ תוארל "הליגר" ונלש ןיעהש אוה רבדה שוריפ

.םינוש ויה הכ דע עבטה רואיתל םהב ונשמתשהש םייטמיתמה םילדומהש

תילטקרפ הלידג .ב

- .1

םיקדייח תובשומ לש הלידגה רקחב קסועש יאקיזיפ התא (חרואל)

םע דדומתמ התא ךיא .הזה רקחמה לש ימוחת-ןיבה יפואל השחמה רבכ

.(היצמרופניא דוביע לש תכרעמכ קדייחה) ?הלאכ תועפות

.2

תוילטקרפ םיקדייח תובשומ לש תונומת :ואדיו

.3

םע תובכרומ תורוצ ןתונ םיקדייח תובשומ לש לודיגה ,רמולכ

אוהש הרוצה יהוזש "עדוי" וניא קדייח ףאש תורמל ,ילטקרפ יפוא

,תמייוסמ ךרדב תויתביבסה תועפשהל ביגמ םהמ דחא לכ :רוציל רומא

.תחתפתמה הרוצה תא ןתונ םהיניב ןילמוגה תולועפ לש לכה ךסו

.4

אל הז ,םצעב :ימוחת-בר יפוא לעב אוה הזה רקחמה ,ונרמאש ומכ

וליפאו ,תורחא תוכרעמב םג תומוד תורוצ תוארל רשפא .םיקדייח קר

.םילזונ לש בוברע ומכ "טושפ" והשמ

.5

םילזונ בוברע :ואדיו

.6

.רשפיא בשחמה ,רומאכש ,יעדמ רקחמ לש שדח יפוא ןאכמ הלוע

םייטוזקא םיקיקלח אלו ,תוימוימוי תועפות רוקחל םירזוח ,תישאר

םייטמיתמ םינועיט לש בוריע ןאכ שי ,תינש .םיקוחר םימש ימרג וא

לע הז תא האור ינא ?ימצע ןוימד הז המ :םייטתסא-ומכ םילוקישו

.המוד הזו ,ךסמה

סואכ .ג

.1

רקח אוה ,בשחמה תוחתפתה םע דאמ הלע אוה םגש ,בורק םוחת

.תוימוימוי תועפותב רבודמ ,ןאכ םג .סואכה

.2

.(השיגפב ןחלושה לע) תויטואכ תולטוטמ :המגדה

.3

,תולבוקמה תויעדמה רואיתה יכרדמ וקמחש ,הלאה תועפותה םע םג

םילקתנ ונא ,הז ןפואב .םיבשחוממ םילדומ םע דדומתהל רשפא

תכרעמה דציכ ראתמה ,"רוטקרטאה" ומכ ,תובכרומו תושדח תוינבתב

.ןמז ךרואל תגהנתמ

.4

.ולש ילטקרפה הנבמה ,ץנרול לש רוטקרטאה :ואדיו

.5

םיצוחש ,םינושו םיבר םימוחתב העיפומ וזכ תיטואכ תוגהנתה םג

.תולבוקמה תונילפיצסידה ןיב תולובגה תא

.6

תאש תרדוסמ תכרעמ אל :עבטה לש שדח יומיד ןאכמ םילבקמ ונא

תואוושמ לש ןורתפה תרזעב קוידב ראתלו תוזחל רשפא הלש תוגהנתהה

לש ךבס ךותמ תורצונש תובכרומ תועפות לש םלוע אלא ,תויטמיתמ

שי ובשו ,םיכובסו םילתופמ םיילטקרפ םינבמ ןהל שיש ,ןילמוג ירשק

.הייעב לכל דחא ןורתפמ רתוי

תובכרומ תוכרעמ .ד

.1

,תובכרומ תוינבת לש רדס םש רצונ ,םיקדייחה תובשומל רוזחנ םא

הווהתמש רדס לש ,הזה ןויערה .םיביכרמה ןיבש ןילמוגה ירשק ךותמ

םישדחה תונויערהמ דחא דוע אוה ,ןילמוג ירשק לש ךבס ךותמ

.םיבשחוממ םילדומב שומישה תובקעב ועיפוהש

.2

תחמוצש תכרעמ :המוד ןפואב ראתל רשפא טנרטניאה תא םג ילוא

םירוביחו םירשק רצויו וילע תועפשהל ביגמ דחא לכשכ ,"המצע ךותמ"

,הווהתמ רדס רצונ הלאה תועפשהה לכמו ,םירחא לע םיעיפשמש םישדח

לע תורזוחש תוינבתו םייופצ-יתלב םינבמ ול שיש ,שארמ ןנכותמ אל

-תת-תת ןכותבו ,תיללכה תשרה ךותב תותשר-תת) תונוש תולקסב ןמצע

.('וכו תותשר