www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
םיללכה תא תונשל :עדימל רמוחמ  

 

דוד ןד סרפ רנימסב החיש
"ישונאה רשקהו ןמז ,היגולונכט"
2002 יאמב 28 ,ביבא-לת תטיסרבינוא

56-63 'מע ,2004 ץרמ ,67 ןוילג ואלילג

ןאכ תילגנאב הסריג

 

 

?תינרדומטסופ הכפהמ :עדימ תייגולונכט .1

יתוהמ יפוסוליפו יתוברת יוניש תגציימ ילטיגידה עדימה תייגולונכט ויפ לעש ןויערה ,רושעכ ינפל דע
תוליהקמ םיקלח ומכ ,תיגולונכט תובישח תולעב םא םג ,תוירטוזאו תונטק תוצובק לש ןתלחנ היה
בשחמ יתרשל יוניכ ,bulletin board system לש תובית ישאר) BBS-ה ישמתשמ וא םירקאהה
וחתפתה ןביבסשו ,םדומ תועצמאב םיצבק םהמ דירוהלו תולעהל ולכי םיימינונא םישמתשמש םייטרפ
,"םיטסיפוטוא-רבייס" ןתונכל רשפאש ,הלאכ תוצובק .(םינומשה תונש ךלהמב תויתרתחמ תוליהק
ונייחב ירשפא םוחת לכ טעמכ (רפשל ,םצעבו) תונשל בורקב הדיתע השדחה היגולונכטהש ונימאה
לע ,ונלש תוהזה תעדות לעו ונפוג תא ונתסיפת לע לוחל םירומא ויה הלאכ םייוניש .ונמלוע תפקשהבו
תוידוסי תונחבה לעו ,תוימואל תולשממ לש ןתוכמס לע ,הלכלכה יקוח לע ,היתורדגהו הדובעה יאנת
.ןוימדו תואיצמ ןיב ףא וא ,קחשמו תוניצר ןיב ,םידליל םירגובמ ןיב ,הירפירפל זכרמ ןיב הנחבהה ומכ

גשומ .תינומה תובהלתה ררועלו הצואת סופתל עדימה תייגולונכט הלחה ,1995 תוביבסב ,זאו
לע םינוילימ ךופשל םינכומ ויה םייניצר םיעיקשמו ,יזכרמה חישהמ יעבט טעמכ קלח השענ רבייסה
יקוח ןדיע םת יכ המדנ היה עגרל .שדחה םוחתב לגר תסירד םמצעל גישהל ידכ קר םוק.רבדלכ
.בר ןמז הכרא אל תובהלתהה ךא .לוכה תונשל היופצ תמאב עדימה תייגולונכטשו ,םישקונה הלכלכה
יוטיבה שפוח תא ליבגהל תונויסינ ,םירקאה דגנ םיקוח) תונושה תולשממה וטקנש םיינרמש םידעצ
אל 2000 גאבל יכ הדבועל הוולתנש יגולוכיספה טקפאה םע דחי ,(םישקונ םירצוי תויוכז יקוח ,תשרב
ואיבה הלא לכ - םייפלא תנש תליחתב היגולונכטה תוינמ תליפנ םעו ,תויתועמשמ תוכלשה םוש ויה
םינשה שולשב ועמשנש םירובידה .עדימה תייגולונכט לש תילקידרה הכפהמה ןויערמ תוחכפתהל
םהירוחאמש רסמה .תאזה תוחכפתהה תא רוריבב םיאטבמ "הנשיה הלכלכ"ל הרזח לע תונורחאה
קר אלא ,ךכ לכ הלודג הכפהמ רדגב הניא ילטיגידה עדימה תייגולונכט לוכה תולככש ןכתיי יכ אוה
לש תומייקה תורגסמה ךותב עמטית בורקבש תיגולונכט תוחתפתה דוע - תמייק המגמ לש ךשמה
.שעותמה ינרדומה ברעמה

לש התיילע ,אלש ןיבו תובהלתהב הילא םיסחייתמש ןיבש איה ןאכ גיצהל שקבמ ינאש הנעטה
תוארל רשפא ,השעמל .ונלש הבישחב תועמשמ תלעב הנפמ תדוקנ תגציימ ןכא עדימה תייגולונכט
לבקתהש המ לש םיירקיע םינייפאמ המכש םושמ ,ינרדומטסופ בצמל תיגולונכטה הליבקמה תא הב
תא ירמגל םידבאמ ףא ילואו ,תיתועמשמ הדימב היתובקעב םינתשמ תינרדומ םלוע תפקשהכ
ביבס הבר הדימב הבצוע תינרדומה תיברעמה הבישחהש איה הז ךרוצל הבושחה הדוקנה .םתופקת
,םויכ .םיימשג םימצעל תוסחוימה תונוכתמ םתארשה תא ולביק הינייפאממ םיברו ,רמוחה גשומ
םייומיד רגאמו הארשה רוקמ :המוד דיקפת הלדגו תכלוה הדימב אלממ עדימה גשומ ,תאז תמועל
םיתייצמ עדימו רמוח יכ הדבועב הנומט הזה יונישה לש ותועמשמ .םינוש םימוחתב הבשחמה רובע
ובש ,יתוהמ יונישמ קלח אוה םויכ ול םידע ונאש ךילהתה יכ ןכתיי ,ךכיפל .תילכתב םינוש םיקוחל
תא םינפמ ,רמוחה לש ויתונוכתמ םתארשה תא םיבאושש ,תינרדומה הבשחמה לש םיחנמה םיללכה
.עדימ לש םישדח םיינרדומטסופ םיללכ תבוטל םמוקמ

 

הרבח ,הלכלכ ,היגולונכט :עדימו רמוח .2

,םיבר םימוחת ינפ לע הערתשה תינרדומה תיברעמה םלועה תפקשהב רמוחה גשומ לש ותויזכרמ
תומגמה תא ןאכ ריכזהל רשפא .וזל וז תועמשמ וקינעהו וז תא וז וקזיח תוליבקמ תויוחתפתה םהבש
.ןתארשה תא הז גשוממ ובאששו "יזכרמה םרז"ל תוכיישש תוינרדומה

.תירמוח תואיצמב קר הריכמה ,תיטסילאירטמ תוינוליח - היפוסוליפ

.ולוכ עדמל הארשה רוקמ השמישש הקינכמה רקיעב ,רמוחה עדמ - עדמ

.רוטיק עונמו ינכמ ןועש לשמל ,תוירמוח תונוכמ - היגולונכט

.םיינרמוחה היכרע לע תיטסילטיפקה תונגרובה תיילע - הלכלכ-ויצוס

ינפל דע .תידדה םהיניב םירושקה ,הלכלכהו היגולונכטה ימוחתב שחרתמ םויכ רתויב טלובה יונישה
:תויוליעפ יתשב רקיעב תינרדומה היגולונכטה הקסע םירושע המכ

.(םירצומ רוציי) םישדח םיבכרהלו תורוצל רמוחה בוציע .1

.(הלבותו הרובחת) והנשמל דחא םוקממ רמוח יפוג תזזה .2

ינשב הלעפ סופדה תייגולונכט ,המגודל .תועמשמ יבר ךא םיטעמ ללכה ןמ םיאצוי המכ ךכל ויה
התיה תיתועמשמה םתלוכתש דועב ,(רמוח) ריינ לע וספדוה םמצע םירפסה :םיליבקמ םירושימ
אלש טעמכ ירמוח רצומכ רפס לש וכרעלש הדבועב תאטבתמ וז המגוד לש התובכרומ .(עדימ) טסקט
ץיפהלו ךורכל ,סיפדהל ךרוצה) ירמוחה טביהה ,תורחא םילמב .עדימ לש רצומכ וכרעל רשק היה
אלש טעמכו ,הנוקהו רואל איצומה ,רבחמה ןיבש םיילכלכה םיסחיה תא עבק (ריינ לש תונויליג
.תילכלכ תובישח םהל שיש םיניינעב םג תוסיפתו תועד תונשל רפסה לש ירשפאה וחוכמ עפשוה
תוביבסב ילמשחה ףרגלטה תאצמהב הלחהש ,תינורטקלאה תרושקתה תייגולונכט אוה ףסונ גירח
םדקומ יוטיב תינורטקלאה תרושקתב תוארל רשפא ,ןאכ םישמתשמ ונא הבש הפשב םלוא .1850
תירמוחה היגולונכטה לש ינייפוא רצות רשאמ רתוי עדימה תייגולונכט לש ינרדומטסופה ןדיעל
.תינרדומה

ןובשח לע תאזו ,רתוי יזכרמ השענ םינוש םירצומ לש עדימה טביהש אוה ןאכ יתועמשמה יונישה
דועב ,היצבק לש עדימה הנבמב יולת ,לשמל ,בשחמ תנכות לש ירחסמה הכרע .ירמוחה טביהה
דוגינב תאזו) תילכלכ תועמשמ םוש ןיא טנרטניאה ךרד וא רוטילקת לע תצפומ הנכותה םא הלאשל
רשפא .הזה יונישהמ םיעפשומ םייפואב םיירמוח םהש םירצומ וליפא .(ונרכזהש ספדומה רפסל טלוב
.תילאוטריו הציפ לוכאל רשפא יא :ירמוח תויהל בייח הלש יפוסה רצומהש ,היירציפ לע לשמל בושחל
חוקיפל תשמשמש הנכותה) עדימ ירצומ תרזעב הציפה רוציי ךילהת לש תואנה ןוגראה ,תאז םע דחי
ךרד ןימזהל תורשפאה ,חוקלה תיבל דע תויוחילשהו רוצייה תוסיו ,תוינבגעהו הטיחה תקפסא לע
לש תילכלכה התחלצהב רתויב עירכמה ביכרמל תוריהמב השענו ךלוה (טנרטניאה וא ןופלטה
.היירציפה

םימוחת לע םג ןירקמ עדימה תייגולונכט תללוחמש יונישה ,הז גוסמ םיילכלכ-ונכט םיטביהל רבעמ
אלימש יזכרמה דיקפתה תא ,לשמל ,ןייצל רשפא .הרבחבו עדמב ,תיפוסוליפה הבישחב רתוי םיבחר
תוהז ירסחו םייסיסב רמוח יקלחמ בכרומה ,ינכמה ןועשה יומיד םינושה תוליעפהו הבשחמה ימוחתב
הארשה רוקמ שמיש הז יומיד .שארמ םייופצ םייטמיתמ םיקוח יפל הז לע הז םילעופש ,תידוחיי
דעו ,סאלפל לש תיטסינכמה עדמה תסיפתו טראקד לש תינכמה היפוסוליפהמ ,םינוש םימוחתב
םישומישה .םיירמוחה ויביכרמל םדאה ףוג תא תקרפמה תינרדומה האופרל וא תוננכותמ םירעל
םלועה תא ורציש םיפעוסמה םירשקה תשר תא םיאטבמ ,ורוקמב יגולונכט אוהש ,הז יומידב ושענש
םגש החיטבמ םירשק תשר התוא ,ויפואב הנתשמ יגולונכטה יומידה רשאכ ,תעכ .ינרדומה שעותמה
עדימ לש תויטננימודל רמוח לש תויטננימודמ רבעמה ,תורחא םילמב .ךכמ ועפשוי םירחא םימוחת
.הברהב בחר םפקיהש םייונישל הארשה רוקמכו יוטיב יעצמאכ שמשמ הלכלכהו היגולונכטה ימוחתב

לדבה שי ןהבש תויטרקנוק תודוקנ לש תואמגוד שולש ןאכ איבנ ,וזה העפשהה תא שיחמהל ידכ
םלוא .םינוש םימוחתב הז לדבה לש תועפשההמ המכ הנמנו ,עדימה יקוחו רמוחה יקוח ןיב יתועמשמ
,(היהת רשא רבדה תועמשמ היהת) "אוהש תומכ" רמוחה לע ןאכ רבודמ אל יכ שיגדהל שי ,תישאר
םירומא םירבדהש לככ ,ירהש) תינרדומה הפוקתה בור ךרואל ספתנ אוהש יפכ רמוחה גשומ לע אלא
תואיצמ אלו ונלש הסיפתה אוה עבוקש המ ,יזכרמ יומידו הארשה רוקמכ רמוחה לש וכרע יבגל
תא וניש םירשעה האמהמ תוילקיזיפ תוילגת ,תודוקנה שולש לכב ,השעמל .(יהשלכ "תיביטקייבוא"
.םינשיה םייומידה לש םתופקת יבגל םייניצר תוקפס הלעמש ןפואב רמוחה תסיפת

.םינוש םימוחתב םיגשומ ןיב תידדהה תולתה לש ףסונ טביה ןאכ תוארל רשפא ,רתוי הבחר הייארב
תושדח הייאר תויווז לוקשל םויכ םינכומ ונא ,םייתרבחהו םייתוברתה ,םייגולונכטה םייונישה תובקעב
הפשהמ תועבונש תוילגתה זאו ,חתפתהל השדח תיעדמ הפשל תרשפאמ וזה תונוכנה .רמוחה לע
ויהי אבה רודבש איה האצותה .ןחורב הל תובורקש תויתוברתה תומגמה תא תוקזחמו תוססבמ וזה
תא רתוי דוע םדקיש המ ,הנממ הלועש םיגשומה תכרעמו וזה הפשה יחנומב ובשחיש םישנא רתוי
טבמ תדוקנמ .הלילח רזוחו ,השדחה הפשה חור תא םימאותה םינוויכב יעדמה רקחמהו היגולונכטה
תינרדומה םלועה תנומת לש התיילעל םנמזב ואיבה הלאכ תידדה תולת ירשקש ןועטל רשפא ,וז
םה תעכש דועב ,יזכרמ דיקפת אלימ רמוחה יומיד הבשו ,םדוק ונייצש םינושה היטביה לע תיעדמ
.תרחא הנומתב הלש הפלחהו יונישל םילעופ

לדבהה לע עיבצנ תואבה תואמגודהמ תחא לכב ,הלאכ םיידדה םירשק לע ינושאר גשומ לבקל ידכ
לש הרבחב םישחרתמה םיכילהתל תועגונה תוכלשה המכ ריכזנ ,עדימו רמוח ןיב םייסיסבה םיללכב
.םירשעה האמה לש הקיזיפב תומיאתמה תוליבקמל סחייתנו ,ונימי

 

ימצע לופכש תמועל רומיש .3

ראשית רמוח לש תמיוסמ תומכ :רומישה קוח אוה םייקמ יסלקה רמוחה גשומש רתויב יסיסבה קוחה
וכפהי אל םלועל דחא טעו בהז לש תחא הייקנוא ,הטיח לש דחא םרגוליק ,לשמל .תומכ התוא םלועל
,םימיאתמה םיאנתבו הביבסב .המצע תא לפכשלו קיתעהל הלוכי עדימ תסיפ ,ךכל דוגינב .םיינשל
עדימ ץבוק וא ינורטקלא תרשרש בתכמ ,בשחמ סוריו וא יגולויב סוריו ,תוליכר תסיפ וא החידב
םיבשחמ וא םיפוג ,תוחומ לש בר רפסמב הרהמ דע ועיפוי םהמ םיקתועו ,לפכתשהל םילוכי ילטיגיד
.הזל הז םירשוקמה

דימת דחא טע םא ."שוכר"ו "תולעב" םיגשומל םינתונ ונאש תורדגהל יזכרמ אוה רמוחה רומיש ןויער
םילעב תינמז-וב תויהל ונינש םילוכי ונניא :ךל וא יל וא ךייש תויהל לוכי אוהש ירה ,דחא טע ראשנ
ומכ הבר הדימב םיגהנתמ םיירמוח םירצומו רמוח לש תויומכ ,הז ןבומב .ץפחה ותוא לש םיידעלב
התוא ןכלו ,םימנוד ינשל ךופהי אל םלועל עקרק םנוד :רומיש קוחל םיתייצמ םה םגש ,עקרק יחטש
תיתרוסמה הרבחה םלוא .םינוש םילעב ינשל תידעלבו תינמז-וב ךייתשהל הלוכי הניא עקרק תסיפ
םע יכרע-בר רשק יוטיבל םיבכרומ םינונגנמ החתיפ (םייניבה ימי לש תילדואיפה הרבחה ומכ)
לעופב הילע יחו התוא דבעמש הזו הלש םילעבה אוהש הז ,הילע תונוביר ול שיש הז רשאכ ,המדאה
תיטננימוד הכפהש םיירמוח םירצומ לע תולעבה ,ךכל דוגינב .םינוש םישנא השולש תויהל םילוכי
קוח ןכלו ,תיכרע-דח איה (תולחנלו המדאל יתרוסמה רשקה ינפ לע) תינרדומה תינגרובה הרבחב
.ותופקת לכב הב אטבתמ רמוחה רומיש

םיגשומב יוניש לע ןכ םא זמרמ ומצע תא לפכשמש עדימל רומיש קוח םייקמה רמוחמ רבעמה
םירצומה םוחתב םויכ תלעופ תאזה העפותה תא תוארל רשפאו ,שוכרו תולעב לש םייסיסבה
הנכותה ידיגאתו תויתרוסמה הקיזומה תורבח ידיב תועמשומה תונעטה תחא ,המגודל .םיילטיגידה
("תיטאריפ הקתעה" ,הנוכמ רבדהש יפכ וא) םיילטיגיד םירצומ לש םניח הקתעהש איה םילודגה
והשמ חקול התא הבש הלועפב רבודמ ,םירקמה ינשב :םיירמוח םירצומ לש הבנגל ןיטולחל הלוקש
איה םיילטיגיד םירצומ לש תושר אלל הקתעה ,ךכיפל .ךלשל ותוא ךופהל הסנמו רחא והשימל ךיישש
לש תוישממה תוילכלכה תוכלשהב היולת הניא תאזה תיסיסבה תירסומה הדמעהו ,ירסומ אל השעמ
.הקתעהה השעמ

םייקמה רמוח ןיבש יתוהמה לדבהה תא ןובשחב םיאיבמשכ הבר הדימב תשלחנ וזכ תירסומ הנעט
.ותוא דיספי חרכהב אוה ,טע והשימל חקא םא ,המגודל .ומצע תא לפכשמש עדימ ןיבל רומיש קוח
הילעב לש ותלוכיו תירוקמה הנכותה לש תוילנויצקנופה ,והשימ לש ותולעבבש הנכות קיתעא םא ךא
,ןויער ינממ לבקמש ימ" ,ןוסרפ'ג סמות תא טטצל םא .ךכ םושמ ועגפיי חרכהב אל הב שמתשהל
רוא לבקמ ילש ירנב ורנ תא קילדמש ימש יפכ קוידב ;ילש וז תא תיחפהל ילבמ ומצעל היחנה לבקמ
".יתוא ךישחהל ילבמ

המגוד .ירוקמה םהילעבל םכרע תא הלעמ וליפא םיילטיגיד םירצומ תקתעה םיבר םירקמב ,השעמל
קתוע לכ יזא ,שומישב הנכותה לש רתוי םיבר םיקתוע םימייקש לככ :תרושקת תנכות איה תינייפוא
הלוכי םניח הצפה ,םירחא םירקמב .הלוע וכרע ןכלו ,םישמתשמ רתוי םע רשק תריציל שמשל לוכי
קוויש" הנוכמש המ סיסבב דמועש ןויערה קוידב והז .והשלכ גתומ קווישל המצוע בר יעצמא תויהל
העפותל .הנכות לש ("ומד") המגוד תסריג לש םניח הצפהה וא ,(icq תנכות לש הרקמב ומכ) "ילאריו
.םיירמוח םירצומ לע וא עקרק לע תולעבה ימוחתב תוליבקמ טעמכ ןיא תאזה

תלוכי ,"ספא םוכס" יקחשמ לש םיחנומב הבישח ודילוה רמוחהו עקרקה רומיש דועב ,ךכל םאתהב
הבנגש ךכל הביסה ."םיחצנמ םלוכ" םהבש םיבצמ שפחל ונתוא תדדועמ עדימה לש ימצעה לופכשה
לש ירוקמה םילעבל דספהו בנגל חוור חרכהב ןאכ שיש איה ירסומ יתלב השעמ איה ירמוח רצומ לש
ינממ בנוגש ימ :ךפהתמ ףא םימעפלו לטבתמ הזה חרכהה ,עדימ ירצומ לש הרקמב םלוא .רצומה
תולעב לש ןויערה םצע לע ירמגל רתוול שי היפ לעש ,תינוציקה הסיפתל ךכב ןווכתמ ינניא .יתוא ץיפמ
.הקיזומו תונכות לש םניח תצפה לע הלבגהה יעצמא לכ תא לטבל ךירצש וא ,םיילטיגיד םיסכנ לע
לידבהל ילוא שי יכ םא) םתריצי ירפ לש לופכשו הצפהל םהל םיארנה םיאנת עובקל םישנא לש םתוכז
םע .(הקפהה תורבח ןיבל םיאקיזומ ןיב לשמל ומכ ,תויוכזה ילעב ןיבל םייתימאה םירצויה ןיב ןאכ
הבנגו תולעב לש תוירסומ תוסיפת תיטומוטוא ליחהל רשפאמ וניא עדימו רמוח ןיב לדבהה ,תאז
עדימל רמתשמ רמוח ןיבש םייתוהמה םילדבהה תא ןובשחב איבהל ילבמ ,הזה שדחה רשקהב
.ומצע תא לפכשמש

בושח ראשנ רומיש יקוח לש ןויערה םצעש דועב ,םירשעה האמה לש הקיזיפב תוליבקמל רשאב
ןייטשנייא לש תוסחיה תרותב ,תישאר .רתוי בכרומ ךפה רמוחה רומיש קוח לש ודמעמש ירה ,יזכרמו
.ותופקת תא דביא ומצעלשכ רמוחה רומיש ןכלו ,היגרנא לש יוטיב אלא הניא (הסמה) רמוחה תומכ
לדוג והזו ,ענ וניא אוה רשאכ תדדמנה ,ולש "החונמה תסמ" לע רמוש ןיידע רמוח קיקלח לכ ,םנמא
וא) רתוי הלודג החונמ תסמ ילעב םיקיקלח המכל קרפתהל לוכי תוריהמב ענש קיקלח םלוא .עובק
םיקיקלח" םיעיפומ םייטנווקה תודשה תרותב ,תינש .(רמוחל תכפוה העונתה תייגרנא ,תורחא םילמב
קוח תא םירפמ הלאה םיקיקלחה .וכותל בוש םימלענ דיימו ילקיזיפה קירה ךותמ םירצונה "םיילאוטריו
תולגל תרשפאמ הניא םיטנווקה תרות לש תואדווה-יאש הריעז הדימב םלוא ,היגרנאהו רמוחה רומיש
הקוחרה הקימנידומרתה) תושדח תוילקיזיפ תורות וחתפתה תונורחאה םינשב ,תישילש .יוסינב
תא תונפמה (ךליאו םינומשה תונשמ תובכרומה תוכרעמה תרותו ,ןי'זוגירפ היליא לש לקשמ יווישמ
ימנידו יתריצי יומיד תוגיצמ ךכבו ,תונוש תוכרעמב עדימו רדס לש תינטנופס הריציל בלה תמושת
.רומישה יקוח לש השקונה תויטטסה דגנכ

 

שמתשמב-תולת תמועל תויביטקייבוא .4

תונוכת לש תכרעמ רידגהל רשפאש ןויערה לע הססבתה תינרדומה תילקיזיפה הבישחה
ןעטמה וא ותסמ ,םיוסמ םצע לש תירטמואיגה הרוצה ,המגודל .םיימשג םיפוג רובע תויביטקייבוא
.ישונאה הפוצה תוננובתהב תויולת ןניאו "אוהש תומכ" םצעל תוכיישה תונוכתכ ובשחנ ולש ילמשחה
תונוכת יפ לע רמוחה רואיתש איה ,ינרדומה עדמב דוסי ןורקיעל הכפהו ,ןאכמ הרזגנש הנקסמה
יתימאה רואיתה איה תויביטקייבואה רמוחה תונוכת לש האלמה המישרהשו ,יביטקייבוא אוה הלאכ
תואיצמה תא האר אל םלועמ שיאש םושמ) היצקיפב רבודמ היה ,םנמא .תואיצמה לש טלחומהו
השמיש וזה היצקיפה ,רומאכ םלוא .(ולש תידוחייה הסיפתהמ קתונמב רמולכ ,יביטקייבוא ןפואב
.תיעדמה םלועה תנומתל סיסבכ

,תיביטקייבוא תואיצמ לש (תיביטקיפ םא םג) הנומת וביבס תונבל םילוכי ונאש רמוחה גשומל דוגינב
הלוכי והשלכ רפס לש טסקטה תאירק ,המגודל .וזכ היינב רשפאמ וניא הליחתכלמ עדימה גשומ
ארוקל היווח םושו ,רחא ארוקל םומעש לש תועש המכ ,דחא ארוקל המצוע תברו תבצעמ היווח תויהל
,ךרע בר עדימ ליכמ רפסה ןושארה ארוקה רובע .רפסה בתכנ הבש הפשה תא ןיבמ וניאש ישילש
.עדימ םוש גציימ וניא אוה ישילשה רובעש דועב

הרדגה תתל התסינ םירשעה האמה לש םישימחה תונשמ ןונאש לש "עדימה תרות" ,םנמא
והשלכ רסמ לש ינרוצה הנבמלו לדוגל קר תסחייתמ תאזה הרדגהה ךא .עדימה תומכל תיביטקייבוא
דחא ץבוק גציימש עדימה תומכ ןיב ,לשמל ,ןיחבהל הלוכי הניא ןונאש לש הרדגהה .ותועמשמל אלו
םיטפשמ לש ףצר םע ישילש ץבוקו ,תשפוטמ החידב לש ינש ץבוק ,ךרד ץרופ יעדמ רמאמ ליכמה
לש תומכ התוא ליכהל ןורקיעב םילוכי םתשולש ןונאש לש ותרדגה יפ לע .תועמשמ ירסחו םייארקא
תיטנוולר תויהל ,לשמל ,הלוכי וזכ הרדגה .ותוא סוחדל תורשפאהו ץבוקה לדוג יפ לע עבקנש ,עדימ
ןכותל םיסחייתמ ונא רשאכ םלוא .טנרטניאה תשרמ ץבוקה תדרוהל שורדה ןמזה ךשמ ומכ תולאשל
ןושארה ץבוקהש ונל רורב ,קייודמ ןפואב תאז תמכל םילוכי ונניאש תורמל יזא ,ותועמשמלו עדימה
.עדימ םוש ליכמ וניא ישילשהש דועב בר עדימ ליכמ

אוה עדימ" ,םיעבשה תונש תליחתמ ןוסטייב ירוגרג לש ותרדגה סיסבב תדמועש איה וז הנחבה
.(information is a difference which makes a difference) "לדבהה תא השועש לדבה
יא תמר ,רמולכ ,תילילש היפורטנאכ עדימה תא ןונאש לש הרדגהל סחייתמ ןושארה "לדבה"ה
ינוויכ לש וא) ריינ ןויליג לע ויד ימתכ לש דיחא-אלה רוזיפה ,המגודל .יהשלכ תכרעמב תודיחאה
לש הנותנ תומכ וכותב ןיפצהל לוכיש "לדבה" םה (טקסיד לש חטשמ ינפ לע תולוקלומ לש טונגמה
תא וליבשב תושעל" ,והשימ לע עיפשהל םיכירצ םה ,עדימ תמאב ויהי וידה ימתכש ידכ ךא .עדימ
,םויכ ול אורקל גוהנש יפכ וא) ארוקה רובע תועמשמ םהל תויהל תבייח ,תורחא םילמב ."לדבהה
.("שמתשמה"

תוסיפת לש תוקחרתהה ןיבל עדימל רמוחמ רבעמה ןיב הבריק אוצמל רשפא וז הדוקנב
ןויערב הרשקנש ,תינרדומה היפוסוליפה .תואיצמה לש יביטקייבואה רואיתה ןויערמ תוינרדומטסופ
דוגינב ."איהש תומכ" תואיצמה לש טלחומו דיחי רואית אוצמל השקיב ,יביטקייבוא יעדמ רואית לש
תדוקנמ ףקת םהמ תחא לכש ,תואיצמה לש םירואית יובירב תלגוד תינרדומטסופה הבישחה ,ךכל
תכפוה תינרדומטסופה הסיפתה םג ,ןוסטייב לש עדימה תרדגהל המודב ,ךכיפל .רחא הפוצ לש וטבמ
.שמתשמ-תיולתל תואיצמה תרדגה תא

שחרתמ שמתשמ-ייולתכ םירבדה תייאר ןיבל "םמצעל םהש יפכ" םירבדב תודקמתהמ המוד רבעמ
בייח היה ינרדומה ןדיעה לש "הנוכמה ליעפמ" ,המגודל .ונימי לש תיגולונכטה היישעתה םלועב
הפצמ וננמז ןב שמתשמה ,תאז תמועל .הלש יסדנהה הנבמלו הנוכמה יצוליאל ומצע תא םיאתהל
יוטיב ידיל אב הזה רבעמה .ולש שומישה תוחונלו תוישיאה ויתופדעהל דחוימב םאתוהש רצומל
אלש ,(mass customization) "תינומה המאתה" וא "שמתשמ קשממ" ומכ םיחנומ לש םתוחיכשב
.םירושע השולש-םיינש ינפל שומישב ויה

תויתמלשהה ןויער יפ לע .םירשעה האמה לש הקיזיפב םג הליבקמ שי תויביטקייבואה ןדבואל
תושי לש יביטקייבוא רואית ןיא םיטנווקה תרות תרגסמב ,רהוב סלינ לש (complementarity)
ונא ,תאז םוקמב .קיקלח וא לג "תמאב" אוה ןורטקלא םא תעדל רשפא יא :ןורטקלא ומכ תילקיזיפ
ייוסינ רשקהבו םיוסמ הפוצ לש טבמה תדוקנמ ןורטקלאה לש םלוהה רואיתה תא ןייצל קר םילוכי
עיגהל ותרמוי תא דביא ונימיב עדמהש רמול רשפא ,הקיזיפה לש רתויב תיסיסבה המרב ,ךכ .רדגומ
לש הפוצ-יולת רואיתב קפתסהל ונילע תאז םוקמב .תירמוח תואיצמ לש יביטקייבוא רואיתל
.ןותנ עגרב םימייוסמה וניכרצ לע תונעל לגוסמ הזה רואיתה רשאכ ,תואיצמה

 

תוירושיק לומ הדרפה .5

הראית ,19 ה האמה ףוס דע עדמב יזכרמה םרזל הכפהש ,תינוטוינה הקינכמה לש םלועה תנומת
רומא היה ירמוח םצע לכ .הזמ הז ירמגל םתוא דירפהל רשפאש םיקלח לש ףסואכ רמוחה תא
.םירחא םימצעב תולת ילב ,םדוק ונרכזהש תויביטקייבואה תונוכתה תכרעמ םע ומצעלשכ םייקתהל
ישוג ןיב םירשקה ,ודבל אוהשכ םג יאמצע ןפואב םייקתהל לוכי היקלחמ דחא לכש הנוכמל המודב
חוכ ,המגודל .םהמ דחא לכ לש תוילאודיבידניאה תונוכתל םיינשמכ וספתנ תינוטוינה הקינכמב רמוח
רשפאש תונוכת הלאו ,בחרמב ולש םוקמבו ףוג לכ לש הסמב יולת םיפוג ינש ןיב ינוטונה דבוכה
.ינשה ףוגה לש ומויקמ דרפנב רידגהל

.הדבל איהשכ תועמשמ םוש ןיא עדימ תסיפל ,הזמ הז הדרפהל םינתינ ויקלחש רמוחה תמועל
וב שיש תויוסחייתהבו ןכל םדוק ארקש םירפסב היולת םיוסמ ארוק רובע רפס לש ותועמשמ ,המגודל
דוע ןיא הבש הביבסב ךרע לכ רסח אוה תרושקת תנכות לש דדוב קתוע .תורחא תויתורפס תוריציל
םא ,ולוכ תא אל םא ,וכרע בור תא דבאל יושע טנרטניא רתא םג .רשקתל לוכי אוה םתיאש םיקתוע
.םירחא םירתאל וב שיש םירושיקה לכ וקתוני

םלועה תפקשה לש םייזכרמ םינייפאמ המכ סיסבב הדמע הזמ הז םיירמוח םימצע דירפהל תלוכיה
קרפל רשפא התרגסמבש ,תירמוח היצקודר לש ןויערה תא הדדוע איה ,ראשה ןיב .תיטסינכמה
ויקלחל ינכמ ןועש קרפל ,רומאכ ,רשפא .ןתוא םיביכרמה םיקלחל תובכרומ תוכרעמ ןאולמב
.תכרעמה ראשמ ותוא םידדובמשכ ויתונוכת לע רמוש קלח לכש םושמ ,בוש וביכרהל זאו םייאמצעה
לש קלח לכ .םייח םימזינגרוא םע הרוקש המל התוא םידיגנמ רשאכ דחוימב תטלוב וז הנוכת
דדוב רביא ,לשמל ,םידירפמ םאו ,םירחאה םיקלחה לש םדוקפתבו םמויקב ןיטולחל יולת םזינגרואה
העבוה תויחה תוכרעמה לש וז הנוכת .והנבמ לע רומשלו תויחל ותלוכי תא דימ דבאמ אוה ףוגה ןמ
תופסונ תויוכיא ול וסחיישו ,המלש הדיחיכ יביטקלוקה םזינגרואה תא ונייפאש םייטסילוה םיגשומב
וא ,וטסירא לש (יתילכת ןוגרא) "היכלטנאה" גשומ ,םייח ילעב לש שפנה ןויער :הרוהט תוירמוח דבלמ
.19 ה האמב תיטסינכמ-יטנאהו תיטסילטיווה היגולויבה לש "םייחה חוכ"

םירבעמל ליבקמ תידדה תוירושיקב ןייפאתמה עדימ יגשומל הדרפהל ןתינה רמוח ייומידמ רבעמה
תמייוסמ הדימבו ,םינוש םימוחתב תוכרעמ לש יטסילוההו יתשרה ןייפוא תא םישיגדמה םימוד
לש ומולח ,תינרדומטסופה הבישחב ,המגודל .תויח תוכרעמ לש םיינגרוא םייומידל הרזח םג םיגציימ
תשר לש ןויערב ףלחוה ומצע ינפב תועמשמ םהמ דחא לכלש "םינחבומו םירורב םיגשומ" לע טראקד
הלועש רוכינה תשוחת .המלשה תשרה רשקהב ותועמשמ תא לבקמ םהמ דחא לכש ,םיגשומ
תויוהזב ןיינע לש שדחמ היילעל םויכ הליבומ ימונוטוא לאודיבידניאכ םדא לש ינרדומה ןויערהמ
םייומיד לש תועפשהו תויטסילוה תושיג ,הביבסה תוכיא וא האופרה ימוחתב .תויטבשו תויביטקלוק
םזינגרואכ הלוכ המדאה תא האורה "היאג תרעשה" וא ,תיפולחה האופרה תוטיש ומכ) םיינגרוא
,תינרדומה תיעדמה האופרה לש תיטסינכמה םלועה תנומתב םירסוח אלמל ידכ שדחמ תולוע (דחא
.םייתביבס םיטקייורפ לש רשקהמ-קתונמהו ינתלעותה ןונכתב וא

תולתה ,םיטנווקה תרותב .תינרדומה הקיזיפב תוליבקמ אוצמל רשפא ןאכ םג ,תומדוקה תודוקנב ומכ
,(nonseparability) "תויתדרפה-יא" םשה תא שרופמב הלביק ףא םינוש םיקיקלח ןיב תידדהה
ןהבש ,"לב ןויווש-יא" וא "ןזור-יקסלודופ-ןייטשנייא סקודרפ" ומכ תואמגודב יזכרמ ןויד אשונל הכפהו
תרותב םג .ונממ לודג קחרמב אצמנה רחא קיקלחל הרוקש הממ לוכיבכ עפשומ דחא קיקלח
ךותמ (emerge) תולועה תויביטקלוק תונוכת אוה ןוידה דקומ ,םדוק ונרכזהש תובכרומה תוכרעמה
,דרפנב ביכרמ לכ לש תונוכתל ןתוא קרפל רשפא יאשו ,םיילאודיבידניא םיביכרמ ןיב םירשקה תשר
.בצע יאת לש תשרב הווהתמה רדסה וא םילמנ ליבש לש תלכשומה תוגהנתהה ומכ

 

םוכיס .6

הבשחמ יכרד םידדועמו ,םינוש םיקוחל םיתייצמ עדימו רמוח ןהבש תואמגוד שולש הרצקב ונרקס
ךא ,דרפנב הדוקנ לכב דקמתה ןאכ ןוידה ,ףסונב .תורחא תואמגוד לע בושחל ,ןבומכ ,רשפא .תונוש
.תודוקנ המכ לש בולישב םיכורכ םויכ שחרתמש המל םירושקה עדימ לש םיבושחו םיבר םינייפאמ
קר אל תיתייעב איה עדימ ירצומ לע םירצוי תויוכז ומכ תולעב יגשומ לש תיעמשמ-דח הלחה ,המגודל
,תויוחתפתהו תויצטומ רובעל םילוכי םמצע תא םילפכשמה עדימ יטירפ .ולש רומישה-יא ללגב
הדימב עפשומ לוכיבכ-ירוקמ ןויער גיצמה םדא .שדח והשמ תריציל םירחא םיטירפ םע בלתשהלו
עדימ לש הדרפהה-יאו תוירושיקה תנוכת זאו ,ןכל םדוק עימטהו טלקש םירחא תונויערמ הבר
המ" ןיבל "יתינישו םירחאמ יתחקלש המ" ןיב ירמגל לידבהל רשפא יא םיבר םירקמבש העמשמ
איה עדימ יטירפ לע תיכרע-דח תולעב לש הרדגה ,וז הביסמ ."ילשמ תירוקמ המורתכ יתפסוהש
.םיירמוח םימצע לע תולעב רשאמ רתוי הברה תיתייעב

תורדגה תא הבר הדימב וביתכה תיטסינכמה הסיפתה לש רמוחה ייומיד ,הלא תואמגודב וניארש יפכ
עדימל רמוחמ רבעמה .תינרדומה הפוקתב "תעדה לע הלעי אלש המ"ו "וילאמ ןבומ אוהש המ"
םינירקמה םייוניש םע ,תויתבשחמ תוכפהמ לש המלש הרוש רשבל אופא לוכי יזכרמ םייומיד רוקמכ
יקלח ןפואב תוחפל ראתל רשפא ןהלש יפואה תאשו ,תוליעפו הבשחמ לש םינושו םיבר םימוחת לע
רשפא תאז לכב ילוא ,וזכ טבמ תדוקנמ .תינרדומטסופה הבישחה לש םישדחה םיגשומה תועצמאב
לעש ,םדוקה םוינלימהמ "םיטסיפוטוא-רבייסה" לש תיביטיאוטניאה םתשוחתב םייוסמ קדצ תוארל
תוברתבו הרבחב ימוחת-ברו יללכ יוניש והשזיא (תפקשמ ילוא וא) תרשבמ עדימה תייגולונכט היפ
.ונימי לש

 

 

 
:ןיינע ותואב דוע

תילטיגיד תוברת

 

main hebrew english courses pictures