temple at bhubaneshwar, orissa

היינש הרדס - ודוהל עסמה

ידוהה לטקרפה

בד-ןב באוי

 

חרזמו עדמ

רואל אציש הרפאק ףויטירפ לש ורפס ,"הקיזיפה לש ואטה"
,תירבע ללוכ תופש תורשעל זאמ םגרותו םיעבשה תונש עצמאב
ישודיח ןיב תולבקה אוצמל וסינש םירפס לש הרושב ןושארה היה
לש תויתרוסמה תויוברתהמ םילמסו םינכת ןיבל יברעמה עדמה
תרותב דחוימב וניינעתה הלאה םירפסה יבתוכ בור .קוחרה חרזמה
תיזכרמה הירואיתל םירשעה האמה תליחתב הכפהש ,םיטנווקה
המכל םיבר םינבומב תדגונמ ןכא םיטנווקה תרות .הקיזיפה לש
םתואו ,ןכ ינפל יברעמה עדמב תולבוקמ ויהש הבישחה יכרדמ
ודוהו ןיס ומכ תויוברת לש םיגשומה ירגאמב ילואש ונעט םיבתוכ
.רתוי הל ומיאתיש הבישח ילגרהו תונויער אוצמל רשפא

,ונימי לש הדיחיה תיעדמה הרותה הנניא םיטנווקה תרות לבא
תואמה לש יברעמה עדמב וטלשש הבישחה יכרדל דוגינב תדמועש
תונויער לש שגפמ תובקעב ,ךליאו םיששה תונשמ .תומדוקה
יכרצל םיבשחמב שומישה םע האמה תליחתמ םיגירח םייטמיתמ
תולובג תא םיצוחה םישדח עדמ ימוחת וחתפתה ,רקחמ
תרותו סואכה תרות לשמל ומכ ,תולבוקמה תויעדמה תויוחמתהה
הלאה םישדחה םימוחתה םג ,םיטנווקה תרותל המודב .תובכרומה
,יפוסו טלחומ ןפואב םלועל תרדגומ הנניאש תואיצמ םיראתמ
םיגרוח םה ךכב .הב םיחכונ דימת יופצ אלהו תואדווה יאשו
יפוס רואיתל עיגהל ףאשש ,יברעמה עדמה לש תונשיה תורגסמהמ
.תואדוו יאל םוקמ םוש היהי אל ובש תואיצמה לש טלחומו

קר אל חרזמה תויוברת לש תולבקהו םירשק אוצמל רשפא םאה
רמאמב ?הלאה םישדחה םיעדמה םע םג אלא ,םיטנווקה תרות םע
לש תירטמואיגה הרותה ,םהלש רקחמה יפנעמ דחאב קוסענ הז
ןהיתונוכת ןיב בר ןוימד אוצמל רשפא ןכא ,הארנש יפכ .םילטקרפ
םיטלוב םינייפאמ ןיבל תראתמ וזה הירטמואיגהש תורוצה לש
המ ,תישאר םלוא .ודוה לש םלועה תנומתבו םיסותימב ,תונמאב
?לטקרפ הז
 

הדימ ינקו לובג יווק

האונב יתפרצה יאקיטמיתמה איצמה "לטקרפ" חנומה תא
ינפל רבכ ולע םימוד תונויער לבא .םיעבשה תונש עצמאב טורבלדנמ
םשב תצקמב ינוהמתו ימוחת-בר רקוח לש ויתודובעב לשמל ,ןכ
.האמה לש הנושארה תיצחמב לעפש ,ןוסדר'ציר יירפ סיאול
שיש אצמו ,לגוטרופל דרפס ןיב לובגה וק ךרוא תא קדב ןוסדר'ציר
לודג יזגוטרופה דצהמ לובגה וק ךרוא :םינוש םיכרע ינש ול
.ידרפסה דצהמ לובגה וק ךרואמ תישימחכב

ינקמח אוה "לובגה וק ךרוא" לש גשומה ,ןכבו ?תויהל לוכי הז ךיא
המגודל ומכ ,יעבט יאוותב תובורק םיתעל רבוע לובגה וק .תצקמב
הזכ וק לש ךרוא דודמל ידכ .םירה סכר לש םימה תשרפ וק לע
רחא הזב וקה לש םינוש םיעטק לע ותוא חינהל ,לגרס תחקל ךירצ
,הרואכל .םיעטקה לכ לש םיכרואה תא וידחי רבחל זאו ,הז
לבא .עובקו רדגומ והשמ תויהל הכירצ וזכ הדידמ לש האצותה
,קוחרמ וב םיננובתמ םא .דאמ ךבוסמ אוה םימה תשרפ וק ,לעופב
םירהה יסכר ןיב לתפתמ ותוא םיאור ,ןייוול םולצתב לשמל ומכ
םילותיפב םג ןיחבהל רשפא ,רתוי בורק םולצתב לבא .םילודגה
ותוא תוארל רשפא בורקמ רתוי .םידדובה םירהה ןיב םילוקיעו
ןיחבנ בורקמ רתוי .םיעלס שוג וא םימ גלפ ,קמע לכ ביבס לקעתמ
תשרפ וק רבד לש ופוסבו ,םידדובה םיעלסה ביבס םילותיפב םג
תוירורעקש ביבס וא ,םידדוב לוח יריגרג ןיב לתפתהל לוכי םימה
.תוליחמו תויבובקנ דוע שי ןהב םגש ןבאב תורערעז

םצעב םידדומ ,תודוקנ יתש ןיב קחרמה תא לגרסב םידדומ רשאכ
םימה תשרפ וק ,לעופב לבא .ןהיניב רבועה רשי עטק לש וכרוא תא
םג לתפתמ אלא ,רשי וקב תודוקנ יתש ןיב רבוע ונניא םלועל
םיעטק לש רוביח תועצמאב הזכ וק םידדומ רשאכ ,ךכיפל .ןהיניב
םושמ ,יתימאה ךרואהמ ןטק אוה דדמנש ךרואה ,םירשי
.ןובשחב וחקלנ אל הדידמה תודוקנ ןיב םיפסונה םילותיפהש
רשפא ,הפמ לע םידדומ םאו ,רתוי ןטק לגרסב שמתשהל רשפא
לכונ ,הזכ הרקמב .לדגומ הדימ הנקב תטטרושמה הפמב שמתשהל
.רתוי לודג היהי דודמנש ךרואה ןכלו ,םילותיפ רתוי ירחא בוקעל
ויהי דימת ,הדימה הנק תא לידגנ וא לגרסה תא ןיטקנש לככ לבא
יתימאה ךרואה ןכלו ,ונתיאמ וקמחיש רתוי דוע םינטק םילותיפ
.דודמל חילצנש המ לכמ לודג רתוי דוע היהי דימת

ילוא וא ,יפוסניא אוה םימה תשרפ וק לש יתימאה ךרואה ,םצעב
.ורובע תועמשמ רסח אוה יתימא ךרוא לש גשומה ,דיגהל ןוכנ רתוי
וכרוא ןכלו םיטרפ דועו דוע וב הארנ ,בורקמ רתוי וב ןנובתנש לככ
דרפס ןיב לובגה וקל הרקש המ קוידב הז .לדגיו ךלי יללכה
תופמה ,דרפס לש הזמ ןטק לגוטרופ לש החטשש ןוויכמ .לגוטרופו
ןהב ועיפוה רמולכ ,רתוי לודג הדימ הנקב וטטרוש הלש תוימשרה
תופמבש ךכל הביסה וז .חטש יאוות לש םילוקיעו םילותיפ רתוי
.תוידרפסה תופמב רשאמ רתוי ךורא לובג וק דדמנ תויזגוטרופה
 

ימצע ןוימדו םיצרפמ ,םיפוח

שיש ןיבה ,ב"הראב םיבשחמה תרבח תודבעמב דבעש ,טורבלדנמ
תגהנתמ תיעבט ףונ תרוצ לכ טעמכ ,םצעב .זוירוק רשאמ רתוי ןאכ
,םילותיפ דועו דוע הב םיאור ,בורקמ רתוי הב םיננובתמש לככ :ךכ
לשמל ,ץרופמ ףוח וק לע המגודל בושחנ .תוישושבגו םיעקש
םעט ןיא ןאכ םג ,םימה תשרפ וק ומכ .היגברונ לש םידרויפב
םיצרפמ אלמ ףוחה וק .ףוחה וק לש ללוכה ךרואה והמ לואשל
הדימ תדיחיב דודמנש לככ ןכלו ,לדוגה תולקס לכב םינוצרפמו
הלאש לואשל רשפא לבא .רתוי לודג ךרוא לבקנ ,רתוי הנטק
ףוחה וק המב ,לשמל - ץרופמ אוה ףוחה וק המכ דע :תרחא
ףוח לש תיסחי קלחה וקהמ ,לשמל ,הנוש היגברונ לש דאמ ץרופמה
?לארשיב םיה

לשו היגברונ לש ףוחה יווק ןיב לדבהה ,ןיבה טורבלדנמש יפכ
םא .ףוחב םיננובתמ הבש לדוגה תלקסב יולת ונניא לארשי
דאמ וק םיאור ,ןייוול םולצתב היגברונ לש ףוחה וקב םיננובתמ
טבמה תדוקנמ ,לשמל - רתוי תצק םיברקתמשכ .ץרופמו לתופמ
לתופמ דאמ ןיידע וקה לבא ,םיטרפ רתוי םיאור - סוטמ לש
,רטמ וא ,רטמ האמ לש הבוגמ - רתוי דוע םיברקתמשכ .ץרופמו
,םישדח םיצרפמו םילותיפ םעפ לכב םיאור - בורקמ טבמב וליפאו
בורקמ טבמב :הרוצ התוא תראשנ וקה לש תיללכה הרוצה לבא
טבמב ומכ םיצרפמו םילותיפ לש הדימ התוא רתוי וא תוחפ םיאור
יגברונה ףוחה וק :ףוחה יווק ינש ןיב לדבהה ןומט ןאכ .קוחרמ
לארשי לש ףוחה וקו ,בורקמ םגו קוחרמ טבמב םג דאמ לתופמ
יווק ינש ,לוכיבכ .בורקמ םגו קוחרמ טבמב םג תיסחי קלח וק אוה
,לדוגה תולקס לכב המצע לע תרזוחה תחא תינבתמ םייושע ףוחה
ףוחב רשאמ יגברונה ףוחב תצרופמ רתוי איה תאזה תינבתהו
.ילארשיה

תורוצ לשו ףוח יווק לש הבושחה הנוכתה וזש ןיבה טורבלדנמ
םאו ,םלשה וקל ותרוצב המוד ףוחה וק לש עטק לכ .תומוד תויעבט
םיעטקה םג יזא ,קוחרמ טבמב ץרופמ דאמ הארנ םלשה ףוחה וק
לככ ,תורחא םילמב .בורקמ טבמב םיצרופמ דאמ ויהי ולש
הרוצה לבא ,םיטרפ דועו דוע םיאור בורקמ רתוי םיננובתמש
המלשה הרוצל המוד קלח לכ - וזה הנוכתה .הנתשמ הנניא תיללכה
הירטמואיגהש תורוצה ןיבמ ."ימצע ןוימד" םשב תארקנ-
הל שיש הרוצ אוה רשיה וקה קר ,ןהב הלפיט תיתרוסמה תיברעמה
אוה םג עטקה ,רשי וק לש ןטק עטקב םיננובתמ םא :ימצע ןוימד
לגעמ לש דאמ ןטק עטקב בורקמ םיננובתמ םא ,תאז תמועל .רשי
םצעבו ,הספילא וא לגעמ ומצעב ונניא הזה עטקה יזא ,הספילא וא
.רשי עטקל ותרוצב בורק אוה

תולעב תורוצ הריכמ הנניא תיתרוסמה תיברעמה הירטמואיגה
וק ומכ הרוצ ראתל ידכ ,ךכיפל .םירשי םיוק ןניאש ימצע ןוימד
תרבדמ וזה הירטמואיגה .הלש םיגשומה תא ביחרהל ךירצ ףוחה
וקל ,המגודל .םידממ לש םלש רפסמ ןהל שיש תורוצ לע קר
םג שי חטש תעוצרלו ,דחא דממ רמולכ ,ךרוא קר שי ירטמואיג
רשאמ רתוי שי ףוחה וקל לבא .םידממ ינש רמולכ ,בחור םגו ךרוא
ךרוא םילבקמ ,ותוא דודמל םיסנמ רשאכ ,וניארש יפכ :ךרוא םתס
לתפתמ אוה יזא ,ץרופמ דאמ אוה וקה רשאכ ,ינש דצמ .יפוסניא
םג ול שיש רמול רשפאש טעמכ ןכלו ,חטש תעוצר ינפ לע תופיפצב
אל רפסמ ול שיש והשמ ומכ גהנתמ וקה ,תורחא םילמב .בחור
הניכ טורבלדנמ .2 ל 1 ןיב והשלכ רבש רמולכ ,םידממ לש םלש
תיניטלה הלימהמ ,"םילטקרפ" םשב הלאה תורוצה תא אופא
הרוצ אוה לטקרפ ,תאז רידגה אוהש יפכ .רבש תנייצמה "סוטקרפ"
תראשנ איה רמולכ ,ימצעה ןוימדה תנוכת הל שישו רשי וק הנניאש
.הלש ןטק עטקב בורקמ םיננובתמ רשאכ םג המצעל המוד
 

תוינמ ירעשו תיבורכ ישאר

םילטקרפה לש ימצעה ןוימדה תנוכת ,ןיבה טורבלדנמש יפכ
תורוצ הברה םג אלא ,םימ תושרפו ףוח יווק קר אל תנייפאמ
ןוימד שי רהנ תורוקמ לש תופעתסהל ,המגודל .תורחא תועפותו
םיגלפו םילבוי םיאור ,בורקמ רתוי רהנב םיננובתמש לככ .ימצע
חטשה ינפ םג .הז םע הז םיגזמתמה רתויו רתוי םינטק
םיאור בורקמש ,ימצע ןוימד לעב לטקרפ םה רה לש םיספסוחמה
םישתכמה .תונטקו תוכלוה תוטילבו תוירורעקש דועו דוע וב
םישתכמ םע ,םילטקרפ םה חריה ינפ לע םירואטמ תועיגפמ ורצונש
דוע םינטק םישתכמ םהילעו םינטק םישתכמ םהילעש םילודג
.האלה ןכו ,רתוי

םהש םיאור ,בורקמ םהב םיננובתמ רשאכ .םילטקרפ םה םיננע
םמצע םישוגה םלוא .לולצ ריוא ךותב םידא ישוג לש ךבסמ םייושע
ךותב םידא ישוג לש םייאמ םייושע אלא ,ףיצר ןפואב םיאלמ םניא
תולוברעמ .רתוי םינטק םייאמ םייושע םמצעב םהש ,לולצ ריוא
תויושעה תולודגה תולוברעמ םע ,תילטקרפ הרוצ תולעב ןה םימ
.םילטקרפ םה גלש יתיתפ םג .רתויו רתוי תונטק תולוברעממ
בוש תולצפתמה ,רתוי תונטק תוחולשל תולצפתמ םהלש תוחולשה
תולוקלומה תמרל דע השושמ בכוכ תייומד תינבת התואב בושו
.תודדובה

םמצע םהש םיפנעל ףעתסמ עזגה םהבש ,םילטקרפ םה םיצע
,םילטקרפ םה םהלש םילעלעהו םילעה םג .בושו בוש םיפעתסמ
םהב םילכתסמש לככ םיפעתסמו םיכישממ םהלש םיקרועהש
םיקרועה .לטקרפ איה ףוגב םדה ילכ תכרעמ .בורקמ רתוי
םימינל דע ,םינטנטקו םינטק םיקרועל םילצפתמ םיישארה
,תולודג תויקשמ תויונב ןה .םילטקרפ ןה תואירה .םייפוקסורקימ
.םילטקרפ םה תיבורכ ישאר .רתויו רתוי תונטק תויקש תוליכמה
המוד םהמ דחא לכש ,רתוי םינטק םישארמ יושע תיבורכ שאר לכ
רתוי דוע םישארמ יושע אוה םגו ,ירוקמה תיבורכה שארל ותרוצב
.םילטקרפ אלמ עבטה ,הז לע םיבשוח רשאכ ,םצעב .םינטק

ןהש תוכרעמב םג אלא ,עבטב קר אל םיעיפומ םילטקרפ לבא
תרוסמת יווקב םישערהש לשמל הליג טורבלדנמ .שונא תריצי
םיקזח םישער :ימצע ןוימדב םה םג םינייפאתמ םיינורטקלא
רתוי דוע םישער םהיניבו ,רתוי םירצק םישער םהיניבש םיכשוממו
ןה הסרובב תוינמה ירעש לש תודונתה וליפא .האלה ןכו ,םירצק
ןותימ וא תואיג ומכ תולודג תודונת שי הסרובב. תוילטקרפ
ןכותב םידרויו םילוע תוינמה ירעשו ,םינש המכ םימעפל תוכשמנה
תוימוי תודונתל דע ,תועובש לשו םישדוח לש רתוי תונטק תודונתב
יפכ .תוקד םימעפלו תועש לש תודונתמ תובכרומ ןה םגש
לש הדימ התוא שי הלאה לדוגה תולקס לכב ,אצמ טורבלדנמש
הסרובב םירעשה תודונת לש ףרגל םג ןכלו ,המגמ ייונישו תולטלט
.ימצע ןוימד שי
 

גלש יתיתפו תוצלפמ

םירומה וגהנ ,םיעבשה תונשב הטיסרבינואב הקיזיפ יתדמל רשאכ
ןיעמ - תורזומ תואצמה ינימ לכ שי םיאקיטמיתמלש ונל רמול
תוצלפמ .ונלש תוליגרה תויציאוטניאל דגונמ ןמויקש "תוצלפמ"
הדוקנ לכ אלא ,קלח עטק םוש םהב ןיאש םיווק לשמל ןה הלאכ
.ףיצר אל ןפואב הנתשמ וקה ןוויכ הבש ,דוח תדוקנ איה םהלש
תואמגודכ ןתוא תוארל רשפא םויכש ,הלאכ תוצלפמהמ המכ
תוביבסב םיאקיטמיתמ ידי-לע ואצמוה ,םילטקרפ לש תומדקומ
.םירשעה האמה תליחת

הזלא תיאקיטמיתמה האיצמהש "גלשה תיתפ" אוה הזכ לטקרפ
וק םיחקול .אבה ןפואב הנבנ ךוק לש גלשה תיתפ .1904 תנשב ךוק
שלושמ םינוב ומוקמבו ,ולש יעצמאה שילשה תא םיקחומ ,רשי
םירשיה םיעטקה תעבראמ דחא לכ םיחקול תעכ .תועלצ הווש
שלושמ םינוב ומוקמבו ,ולש יעצמאה שילשה תא םיקחומ ,ורצונש
לבקתמש וקהו ,ףוסניא דע בושו בוש ךכ םיכישממ .תועלצ הווש
זאו ,וידחי הלאכ תומוקע שולש ףרצל רשפא .ךוק לש המוקעה אוה
ריכזמה ,םיצרפמו תוטילב אלמ דוד ןגמ ןיעמ לש הרוצ תלבקתמ
.גלש תיתפ ותרוצב

koch steps

(הלעמל) ךוק תמוקע תריציב םיבלש    
(הטמל) השושמה גלשה תיתפו    

koch snowflake

םוש הב ןיא ,םצעב - דבלב דוח תודוקנמ תבכרומ ךוק לש המוקעה
שלושמ םע רובש עטקב ףלחוי דיימ הזכ עטקש םושמ ,רשי עטק
לעב לטקרפ איה וזה המוקעה ,טורבלדנמ לש םיחנומב .ועצמאב
הארנ אוה ,הב ןטק עטק לכ םילידגמ רשאכש םושמ ,ימצע ןוימד
תילטקרפ הרוצ לעב ףוגל המוד המגוד .המלשה הרוצה ומכ קוידב
הרוצ יהוז .יקסניפריס םשב יאקיטמיתמ לש ןויער לע תססובמ
עבשו םירשעל התוא םיקלחמש ,היבוקמ תרצונה גופס תייומד
לכ םיקלחמ זאו ,ןהמ תויעצמאה עבש תא םיקלסמו תונטק תויבוק
,תויעצמאה עבש תא םיקלסמו עבשו םירשעל תורתונה תויבוקהמ תחא
לכב םיבקנו םירוח אלמ רבד לש ופוסב לבקתמש ףוגה .האלה ןכו
הרוצה לש תנטקומ הסריג ומכ הארנ ולש קלח לכו ,לדוגה תולקס
.המלשה

יקסניפריס לש גופסה תייבוק       sierpinski sponge

רוקחלו ראתל ולכי אל הלאכ תורוצ לע ובשחש םיאקיטמיתמה
םידדוב םיטרפ קר רייצל רשפא ריינה לעש םושמ ,טוריפב ןתוא
דייוצמה בשחמה - שדח רקחמ ילכ היה טורבלדנמל םלוא .ןהלש
תורוצ תולקב תונבל קר אל רשפא בשחמה גצ לע .יפרג גצב
תורוצ רוקחל םג אלא ,ךוק לש המוקעה ומכ תוטושפ תוילטקרפ
,"טורבלדנמ תצובק" איה וזכ הרוצל המגוד .רתוי הברה תובכרומ
תרצונה ,טורבלדנמ תצובק .רתויב םסרופמה לטקרפה ילוא איהש
הכובסו תבכרומ המצעב איה ,רתויב הטושפ החסונ תועצמאב
זאו ,םילדגומה םיעטקה ןיב טטושלו התוא לידגהל רשפא .אילפהל
םלועל הלאה תורוצה .תוביהרמו תושדח תורוצ דועו דוע תולגל
הלדגהב ןהב םיננובתמש לככ םלוא ,קוידב ןמצע לע תורזוח ןניא
איהש וזיא ןכותב םיאצומו םירזוח דימת ,הקזח רתויו רתוי
.תירוקמה הרוצה לש היצאירו

טורבלדנמ תצובק      

םייעדמ םימוחתב םישומיש םויכ שי םיבשחוממה םילטקרפל
םויכ איה תילטקרפה הירטמואיגה ,השעמל .םינוש םייגולונכטו
םייונישה לשמל ומכ ,סואכה תועפות רקחב יסיסב גשומ
שי .םיה ימרז לשו ריוואה גזמ לש םיכפכפההו םייופצ-אלה
המגודל ומכ ,הנכותה תייגולונכטב םישומיש םג םילטקרפל
ןיינעמ שומיש לבא .תונומת יצבק תסיחד לש תומדקתמ תוטישב
.תבשחוממה הקיפרגה םוחתב אוה םילטקרפה לש דחוימב
תוילטקרפ תואחסונ יפ לע תונומת תרייצמה הנכות תועצמאב
,םיפונ לש תונומת רוציל רשפא ,םייארקא םימרוג ןהב םיבלושמש
ףאו םיחמצו תורהנ ,םשג תורעסו םיננע ,םיקמעו םירה ,םי יפוח
הלאכ תוטישב תורצונה תונומתה לש ןנורתי .םימלש תכל יבכוכ
דועב ,"תיעבט" רתוי השוחת הפוצה ןיעל תונתונ ןהש אוה
םייתוכאלמו םיקלח םיארנ תורחא תוטישב םירצונה םיחטשמש
.ידמ

תרמוא תיעבט השוחת ןיעל תנתונ תילטקרפ הקיפרגש הדבועה
םג לבא .עבטב תוילטקרפ תורוצ תוארל הליגר ונלש ןיעהש ילוא
קלח ויה אל הלאכ תורוצ ,םיעבשה תונש דעש ירה ,ןוכנ הז םא
הקלחמב םירומה וליפא .יברעמה עדמב לבוקמה תונויערה רגאממ
םידימלתה ונל ורמא תויטמיתמה תוצלפמה לע ורבידש הקיזיפל
.ןניינעב ידמ רתוי גואדל םיכירצ ונניא ,דיתעל םיאקיזיפכש
ינימ לכ םע ,הלאכ תורוצ םמצעל ראתל םילוכי םיאקיטמיתמה
עבטבו ,עבטב םיקסעתמ םיאקיזיפה לבא .תונושמו תונוש תונוכת
ירקוחו טורבלדנמ .תוקלחו תופיצר ןה תומוקעה לכ :תוצלפמ ןיא
תומוקע ,םינעוט םהש יפכ .ךפיהה תא םצעב םירמוא םילטקרפה
לכה עבטב ,רבד לש ותימאל .וננוימדב קר תומייק תופיצרו תוקלח
.םילטקרפ אלמ

םניא םיננעו ףוח יווק ,םישתכמ ,םילע ,םיצע ?תויהל לוכי הז ךיא
דע ,תאז לכבו ,םלועמו זאמ םתוא ואר םדא ינב .םישדח םירבד
הארנכ .םהלש ילטקרפה הנבמב ןיחבה אל שיא םיעבשה תונש
םג אלא ,םייניעה לומ היהי אוהש קר אל ךירצ ,והשמ תוארל ידכש
םיחנומב ובשח אל םישנא דוע לכ .שארב היהי םיאתמה גשומהש
המ תובקעב ,םויכ קר .םילטקרפ ואר אל םג םה ,םילטקרפ לש
םיצעה תא םג תוארלו רוזחל םילוכי ונא ,בשחמה גצ לע וניארש
לבא .םהלש ימצעה ןוימדה תנוכתב ןיחבהלו ,שדח טבמב םיננעהו
םיחנומבו הבישחה תרוצב קר םירומא הלאה םירבדהש ןכתיי
תא םינחוב םא .יתרוסמה יברעמה עדמה לש םיירטמואיגה
םייונב םהש תוארל רשפא ,ודוהב וחתפתהש םיסותימהו תונמאה
םייטמיתמה םיגשומל החורב דאמ הבורקה תנוכתמ יפ לע
.ימצע ןוימדו םילטקרפ לש םישדחה
 

ידוהה שדקמה

רשאכ תידוהה תונמאה לש ילטקרפה יפואל השחמה לבקל רשפא
המגודל ומכ ,ודוה םורדב םילודגה םישדקמהמ דחאל םיברקתמ
רבכ .ודאנ לימאט תנידמבש יירודאמב ישקאנימ הלאה שדקמ
- םירטמ תורשע המכ הבוגב הסינכה ילדגמב ןיחבהל רשפא קוחרמ
תא תופיקמה תומוחה עבראב םירעשה לעמש - םימארופוגה
טעמ םיארנ הלאה םילדגמה לש ראתימה יווק לבא .שדקמה
םיבכרומ םהש ןיחבהל רשפא םהילא םיברקתמשכ .םישטשוטמ
םיעקשו תוטילב םיאור רתוי בורקמו ,םילודג םיעקשו תוטילבמ
תוטילב םהיניבו ,םינטק רתוי לבא הרוצ התוא םע ,םיפסונ
לש םוצע עפשב םירטועמ םילדגמה .רתוי דוע םינטקומ םיעקשו
לדוגב םדא ינבו תויח ,תויתימ תויומד ,םילא לש תויומד יטילבת
,םירטמיטנס תורשע לדוגב תויומד ןהיניב ,םירטמ המכ לש
חטשמה .רטמיטנסכ לש לדוגל דע רתויו רתוי דוע תונטק תויומדו
אוה הלאה םיפוליגהו תוטילבהו םיעקשה לכמ לבקתמה ינוציחה
ןתוא ןאכ םג ,טורבלדנמ לש םילטקרפה ומכ .דאמ בכרומו לתופמ
,תוכלוהו תונטק לדוג תולקסב ןמצע לע תורזוח תויסיסב תורוצ
.רתוי בורק םיננובתמש לככ םיטרפ דועו דוע םיאור ןאכ םגו

ישקאנימ שדקמב הסינכ ילדגמ
ודאנ לימאט ,יירודאמ

יתשב הלאסיוהה תלשוש לש םישדקמב תוארל רשפא תפסונ המגוד
הלעמלמ טבמב .הקתנרקבש רולבו דיבלאה תונכשה תורייעה
לבא ,בכוכ תויומד תורוצ םירצוי םישדקמה לש םיינוציחה תוריקה
היושע ישארה בכוכה לש הטילב לכ .םיטושפ םיבכוכ םניא הלא
.תונטנטקו תונטק תוטילב דועו דוע ןהיניבו ,רתוי תונטק תוטילבמ
םידוח םע ,םוקמ לכב טעמכ רבשנש וק לבקתמ רבד לש ופוסב
לש גלשה תיתפ תא דאמ םיריכזמה רתוי םינטקו םינטקו םילודג
לש תויקפוא תורושב תופיפצב םירטועמ הלאה תוריקה .ךוק
םיפלוגמ ןהלש םיטרפהו ,שדקמה לכ תא תופיקמה םיטילבת
חטשמ םירצוי הלא לכ .םירטמילימל דע םיכלוהו םינטק םידממב
רתוי םצעב אוהש ,לדוגה תולקס לכב םיעקשו תוטילב אלמ ינוציח
ןימל המודש והשמ אלא ,קלח רושימ ומכ טושפ ידממ-וד חטשממ
לש הייבוקה ומכ תיגופס תוכיא לעב ,ררוחמו ץרופמ ףוג
.יקסניפריס

הלאסיוה תלשוש לש םישדקמ
13-11 תואמ
הקתנרק ,רולבו דיבלאה

יחטשמ לש תינוציחה תוכיאב קר אל אוצמל רשפא ימצע ןוימד
לע ערתשמ לודג ידוה שדקמ .םהלש הנבמב םג אלא ,םישדקמה
לבא .םירטמ תואמ המכל עיגהל םילוכי ובחורו וכרואש םחתמ
םילוכי םה םגש ,ימלסומה דגסמל וא תירצונה הלרדתקל דוגינב
תיבחרמ הדיחיכ ןגרואמ ונניא ידוהה שדקמה ,הזכ לדוגל עיגהל
הנשמ ימחתמ לש לודג רפסמל קלוחמ אוה םוקמב .הדיחא
םינבמ םהבו ,םינטקו םיכלוה םימחתמ תתל םמצעב םיקלוחמה
םינטק םישדקמ םיליכמה םילודג םישדקמל הקולח שי םהב םגש
םיארנ הלאה םינבמהו םימחתמה לכ ,ןושאר טבמב .רתוי םינטקו
ןכא םה .רדסו תינבת םוש ילב הז ךותב הזו הז דצל הז םיבבוגמכ
,םינש תואמ המכ ךשמב אלא שארמ הכורע תינכת יפ לע אל ונבנ
לש םינבמה ןיבש םיקירה םיללחה תא תלצנמ הפוקת לכ רשאכ
.החור לע הלועה לככ םהב הנובו ,היתומדוק

םינבמהו םימחתמה ןוגראב דאמ ינדפק רדס תאז לכב שי םלוא
עצמאב .יסיסב הנבמ ותוא םלוכלש הדבועב אטבתמה ,הלאה
בחרמ וביבסו ,רתוי שודקו רוהט ימינפ םחתמ שי ינבלמה םחתמה
ימינפה םחתמה .ביבסמ ותוא ףיקהל רשפאמה ןורדסמ וא חותפ
םיקלוחמ תויהל םילוכי וביבסש חותפה בחרמב םיסגונה םיחטשו
ימינפ חטש לש הנבמ ותוא רמשנ וזה הקולחב םג לבא ,דועו דוע
תינבת התוא ,תורחא םילמב .הפקה בחרמ וביבסו רתוי שודק
ךרד ,תוינוציחה תומוחה ןיבש םיבחרמהמ המצע לע תרזוח
םירדחו םינבמ דוע םכותבו ,םינבמהו םימחתמה יתתו םימחתמה
.דדוב לספ ביבס םינטנטק םיכוכל דעו ,םינטק רתוי םינורדחו

אלא ,בחרמה ןוגרא לש תיתוכיא הרוצ תראתמ קר אל וזה תינבתה
םימחתמה לכ ,השעמל .ולש תויתומכה תודימה תא תעבוק םג
םיקייודמ םיירטמואיג םיסחי םתוא יפ לע םייונב שדקמב םינבמהו
אטבתהל םילוכי הלאה םיסחיה .תידוהה שדוקה תרוטקטיכרא לש
ועלצ ךרואש יירודאמב לודגה שדקמהמ - לדוגה תולקס לכב
המכ לש לדוגב הזנורב ןושדקמל דעו ,םירטמ םישימחו םייתאמכ
,ןחלופל רשכ אוה שדקמה ,הלאה לדוגה תולקס לכב .םירטמיטנס
םיירטמואיגה םיסחיה תא ןהיניב תומייקמ ולש תודימהש יאנתב
.םינוכנה

התוא רשאכ ,לודג לטקרפ לש תנוכתמב אופא יונב ידוהה שדקמה
המצע לע תרזוח םיירטמואיג םיסחיו תויסיסב תורוצ לש תינבת
ןוימדה םימעפל .תונטקו תוכלוה לדוג תולקסב המצע תא הליכמו
תילובמיסה המרב וליפא אטבתמ תונושה תולקסה ןיב ימצעה
תשולש םיגצוימ ובש דיבלאהב שדקמב לשמל ומכ ,תשרופמה
,שדקמה ללחל םיסנכנשכ .ידוהה ןואיתנפה לש םיישארה םילאה
,ונשיול שדקומ ילאמשה :םילודג םירדח השולשל תוסינכ םיאור
רדחל הליבומ תימדקה הסינכה .הווישל ימדקהו ,המהארבל ינמיה
לש ינמיה ,ונשיו לש ילאמשה :ינוניב לדוגב םיללח השולש ובש
בושחה ןבומכ אוה ימדקה ללחה .הוויש לש ימדקהו ,המהארב
לש תילאמשה :םילספל תונטק תושינ שולש שי וב םגו ,רתויב
.הוויש לש תימדקהו ,המהארב לש תינמיה ,ונשיו
 

םירופיסו םירוזחמ

לש יבחרמה הנבמב קר אל אוצמל רשפא םילטקרפ תויומד תוינבת
דחה ןמזל דוגינב .תידוהה ןמזה תסיפתב םג אלא ,ידוהה שדקמה
המכ לש רשי וקב לוכיבכ ךשמתמה ,תויברעמה תותדה לש ימעפ
תכרעמל המוד ידוהה ןמזה ,וציק דעו םלועה תאירבמ םינש יפלא
תולדג תולקסב הז תא הז םיליכמה םירוזחמו םילגעמ לש תבכרומ
יפלא תורשעמ בכרומ םדאה ייחב הלילהו םויה רוזחמ .תוכלוהו
ןהבש תודונת לש םיבר םידראיליממו ,הפישנו המישנ ירוזחמ
קר אוה ומצעב ימויה רוזחמה לבא .תכעודו תררועתמ העדותה
עפשמ רבוע ולוכ עבטה ןהבש ,הנשה תונוע תרשרשב תחא הילוח
תרשרשמ קלח ןה םדאה ייח תונש םג .הלילח רזוחו רוסחמל
דחא ףוגמ תלגלגתמ שפנה ןהבש ,תותימו תודיל לש תירוזחמ
.רחאל

רוזחממ קלח ומצעב אוה תושפנה לוגלג לש תוומהו הדילה רוזחמ
יפלא תואמ המכ תכשמנה (הקורש 'ו) "הגוי"ה ,רתוי דוע לודג
םיעבש ."הלודג הגוי" רמולכ ,הגויאהאמ ןה תוגוי עברא .םינש
ףטשנ םלועה הפוסבש ,תחא הראטנאוונאמ ןה תוגויאהאמ םייתשו
תכשמנש ,תחא הפלאק ןה תוראטנאוונאמ הרשע עבראו ,לובמב
רזוח םלועה הפלאקה ףוסב .םינש דראילימ העברא תוביבסב
זאו ,היאלארפ ארקנה המוד ןמז קרפ ךשמב ךכ ראשנ ,והובו והותל
לש הלילהו םויה ןה היאלארפו הפלאק .שדחמ ארבנו רזוח אוה
םינש האמ לש ליגל עיגמ המהארבש רחאל .המהארב ארובה לאה
,המהארב תונש האמ דוע ירחא שדחמ דלונ אוה זאו ,תמ אוה םג
ןולדיחו האירב לש םיכלוהו םילדג םירוזחמב האלה ןכו האלה ןכו
.ץק ןיא דע שדחמ האירבו

הנבמ ותוא ילעב םירוזחממ אופא היונב תידוהה ןמזה תסיפת
תולדג תולקסב הז תא הז םיליכמה ,היילכו תווהתה לש יסיסב
לש ימצעה ןוימדה תנוכת תא ךכב תאטבמ איהו ,תוכלוהו
םה ידוהה סותימה ןמז תא םיאלממה םירופיסה םג .םילטקרפ
דוע םהב שי ,טוריפ רתיב םתוא םינחובש לככ :ילטקרפ יפוא ילעב
רופיס לכ תא אוצמל לשמל רשפא .הנשמ תולילעו םירופיס דועו
,הנאיאמארה וא הטאראהבאהאמה ומכ קנע סופא לש תרגסמה
םג שי .סקימוק תרבוח לש םידומע םישולשב ,ופוס דעו ותליחתמ
דע ,רתויו רתוי תוכורא תואסריגו תורצק תואסריג םע םינורפס
לכ .תורוש יפלא תואמו תורשע לש םייתרוסמה םיטסקטל
לש תכלוהו הלדג הדימב הלילע התוא תורפסמ הלאה תואסריגה
הבש הנשמ תולילעל סרפיהל לוכי רופיסב טרפ לכשכ ,טוריפ
הבותכה הסריגה םג ,רבד לש ופוסב .םירופיס דועו דוע םיעיפומ
םושמ ,הלילעה לש יפוסו אלמ טוריפ הווהמ הנניא תיתרוסמה
םירופיסב םירושק תויהל םילוכי םיימוקמ םילא וא םישדקמש
םגו ,לודגה סופאה לש תודוזיפאה תחא ךותב םיבלתשמה ,םהלשמ
.הנשמ תולילע דועו תואסריג דוע אוצמל רשפא םהל
 

תוניבמוקו םילוגלג

לש ךובסה גראמהמ ןטק קלח קר םמצעב םה םילודגה םיסופאה
לכל ,לספ וא שדקמ לכלו לא לכל הבש ,תידוהה היגולותימה ירופיס
הזב הז םיבלתשמה םירופיס רופסניא שי ,שודק ץע וא רהנ וא רה
םהב טרפ לכשכ ,הז תא הז םירתוס םג םימעפלו ,הזל הז םיליבומו
ותוא םינחוב רשאכ םירחא םירופיסו םיטרפ דועו דועל ליבומ
םה רשאכ ,וז תא וז תוליכמ םילאה תויומד םג הזה גראמב .בורקמ
ףא םימעפלו ,הזמ קלחל הז םימעפל ,הזל הז םימעפל םילגלגתמ
.םמצע םהמ קלחל

- תויומד רשעב הירוטסיהה ךלהמב םלועב עיפומ ונשיו לאה ,המגודל
רצונה ,הנשירק לאה אוה םהמ דחא .םילוגלג וא "םיראטאווא"
תאז םע דחיו ,ונשיומ קלח אוה הנשירק .ונשיו לש ונקזמ הרעשמ
,םלועה ךותב ןכוש הנשירקש תורמל ,ךכיפל .ומצעב ונשיו םג אוה
לש אישה קרפב .וכותב םג ןכלו ונשיו ךותב ןכוש ולוכ םלועה
רואית ןכא שי ,הטאראהבאהאמה ןמ קלח איהש ,הטיג דווגאהבה
םחולה ינפב ונשיווכ תיהולאה ותומד תא גיצמה הנשירק לש
.ופוג ךותב ולוכ םוקיה ןויזח תא ול הארמ אוה זאו ,הנו'גרא
.םלשה תא וכותב ליכמ קלחה ,לוכיבכ

לש שדקמב .הלאכ תואמגודב האלמ תידוהה היגולותימה
לאה תא תראתמה םירויצ תרדס שי ודאנ לימאטב םנוקהבמוק
ולוכ דחאתה זאו לובמה רחאל ריעצ דייצ תומדב עיפוהש ,הוויש
םילספ אוצמל םג רשפא .ולש ןימה רבא אוהש ,םאגנילה תומד םע
.םאגנילה ךותב המלשה ותומדב ןכוש הוויש - ךופה סחי םיראתמה
ומצעב הוויש םג ,הווישמ קלח םג תחא תבב אופא הווהמ םאגנילה
הלא םצעב ןהש ,תולאה םג .וכותב הוויש תא ליכמה בחרמ םגו
,דרפנב ןהמ תחא לכ הווהמ תאז םעו ןלוכ תא תללוכש תחא
ונשיו לש וגוז תב איה ימשקאל הלאה .הזה קחשמב תופתתשמ
חול לע הלוכ תאצמנ םג איה לבא ,ודיצל תבשוי איה ללכ ךרדבו
הווהמה תישנה היגרנאה םג איה ,הוויש לש ותשא ,יטווראפ .וביל
לש תוחוכה דוחיאמ היושע ,תמקונה הלאה ,הגרודו .ופוגמ תיצחמ
תאצוי איה עורה תוחוכ תא דימשהל ידכו ,םירבגה םילאה לכ
.ילאק לש הלפאה התומדב המצע ףוג ךותמ

,הז תא הז םיליכמו הז ךותל הז אופא םירדוח םיידוהה םילאה
יללח ומכו ,םהיתולילע תא םיראתמה םילספהו םירופיסה ומכ
רתוי םיננובתמש לככ .םהלש ןחלופה עצבתמ םהבש םישדקמה
קר אל תנייפאמ ילוא וזה הנוכתהו ,םיטרפ דועו דוע םיאור בורקמ
רתוי יללכ והשמ םג אלא ,ודוהב ןחלופהו םישדקמה תייווה תא
אוה ידוהה בוחרה ,קוחרמ טבמב .לייטמל תנתונ ודוהש השוחתב
,םילדגהו םיגוסה לכמ בכר ילכו תויח ,םישנא לש תשעוג הייבוברע
שערבו ןמאית אלש תופיפצב תובורק םיתעל וידחי םיסוחדה
לש תוהז רסח ףסוא םתס הנניא וזה הלומהה לבא .םיינזא שירחמ
,בורקמ טבמב .םוקמל םוקממ תוריהמב עיגהל םיסנמה םישנא
אלל םהיניב םימייקמ בוחרב םישנאה לכ טעמכש תוארל רשפא
תופלוחה ,תונושמו תונוש תוניבמוקו תויצקארטניא ,תויוליעפ ףרה
ולוכ בוחרה ,םייוסמ ןבומב .הערפה אלל טעמכ וז ךרד וזו וז דצל וז
ילספ ומכ תועורזו םישאר תבורמ ,תחא תמעופו היח תושי אוה
םימחתממ המצעב תבכרומ וזה בוחרה תושי לבא .םילאה
הרשעכ לש הניפ לשמל ומכ ,םהלשמ םייח םהל שיש םימחתמ-תתו
םהמ דחא לכ תאז םעו ,הטסאק התוא ינב םלוכש םימשב ירחוס
.ולש םירכמהו םיקסעה גראמ תא ונממ להנמו ,ולשמ ןכודב בשוי

הצצה לכ ,ירקמ שגפמ לכ ,םיישונא םירשק לש וזה הכובסה תשרב
םילוכי הרואכל תובישח תרסח העצהל תונעיה וא תידדצ הניפל
םימיהדמ תוערואמו תויווח לש םימלש םיבחרמל ליבוהל
יא הרימא םושו ,ףוסה דע רוגס ונניא םלועל רופיס םוש .םיאלפומו
דועו דוע םירתתסמ םהמ דחא לכ ירוחאמ :הטושפכ לבקל רשפא
.םרושאל םתוא ררבל םיסנמש לככ םיכבתסמו םיכלוהה ,םירופיס
הווהמ םג אוה אלא ,ומצע ינפב דמוע קר אל םהמ דחא לכ ,לוכיבכ
רשפא :בשחמה גצ לע תועיפומה תוימלצל המודב ,תימלצ ןיעמ
רשפא וכותבש ,םלש יתייווח םלוע הלגמו חתפנ אוה זאו ,וב רוחבל
תילטקרפה תינבתה .תומלוע דועו דועל וכילויש תוימלצ דוע אוצמל
םלועלש תואיצמ לש ,תומלוע ךותב תומלוע לש םוצע יוביר לש וזה
בורקמ רתויו רתוי הב ןנובתהל רשפא דימתשו תרמגנ הנניא
העיסנל הנקמש המ ילוא איה ,םירופיסו םיטרפ דועו דוע תוארלו
תוצרא הברהמ רתוי הל ינייפואה ,דחוימה יפואה תא ודוהב
לש השוחת המוקמבו ,תרכומה תואיצמהמ הגירח לש ,תורחא
ןניא םלועלש ,תויורשפאו םירשק יוביר לש ךבסב קחשמו השילג
.תיפוסו הקצומ עקרק םוש לע תותחונ
 

םילאו םיבשחמ

,הנושארל םילטקרפה וארנ םהילעש ,םיבשחמה יגצב ונחתפ
תוימלצהו םימלצה תוברת תא תוריכזמה ,םהלש תוימלצב ונמייסו
ןיב הבריק אוהש וזיא לע בושחל תמאב רשפא ילוא .תידוהה
תועצמאב םויכ םילגתמה ,תויווחו םיגשומ לש םישדחה תומלועה
וחתפתהש םייומידו הבישח יכרד ןיבל ,תבשחוממה היגולונכטה
לש םויכ הלודגה החירפה קר אל לשמל דיעהל תולוכי ךכ לע .ודוהב
ןיבמ דאמ םיברש הדבועה םג אלא ,תידוהה הנכותה תיישעת
תונשמ ,טנרטניאהו ישיאה בושחימה תכפהמ תא וללוחש םישנאה
וינה תעונת ךרד תוידוה תועפשהל םינותנ ויה ,ךליאו םיעבשה
וא ,םיבשחמה תיישעתב םתדובע ידכ ךותו ינפל ודוהב ורקיב ,'גייא
.ודוהב ןרוקמש תויטסימ תורות ירחא וטנ

ןיבל תילטקרפה הירטמואיגה תונורקע ןיב ןוימד שי ןכא םא
גיצהל וניסינש יפכ ,תידוהה תוברתה לש םיטלוב םינייפאמ
גראממ קלחכ ותוא תוארל ילוא רשפא יזא ,ןאכ ואבוהש תואמגודב
םיבשחמה םלוע ןיב םיירשפא םירוביחו םירשק לש ,רתוי בחר
רשפא .תיתרוסמה ודוה לש הבשחמה יכרד ןיבל ונימי לש עדימהו
לש תוריציבו םייומידב הלאכ םירשקל םינמיס שפחל תוסנל םג
תריתע הביבסב ולדג הלאה םיריעצה .םויכ םיריעצה תוברת
תיברעמה היגולונכטה לש םיעצמאב הרצונש ,תרושקתו םיבשחמ
תא בציעש ,יתרוסמה יברעמה תונויערה םלוע םלוא .תינרדומה
,תויורשפאה עפש םע דדומתהל השקתמ ,ולביקש ךוניחה
דחאש ןכתיי .העיצמ וזכ הביבסש טבמה תודוקנו םירשקהה
יפכ ,ודוהב םהלש הליעפה תוניינעתהה תא םיעינמה םימרוגה
לש ירמוחהו יתוברתה אובייבו ודוהל תועיסנב תאטבתמ איהש
לש םיפסונ םירגאמ אוצמל הפיאשה אוה ,םיידוה םילמסו םירצומ
םע רתוי בוט דדומתהלו ןיבהל ורשפאיש ,הבישח יכרדו תונויער
.תוימלצו תויומד ,םירופיסו םיטרפ ,םירשקו עדימ תריתע הביבס

םייוטיבב לשמל אוצמל רשפא ודוהו םיבשחמ ןיב הזכ רוביח
יבחרב םויכ תוכרענה ,סנארטה תוביסמ תליהק לש םייתריציה
יפוחב ילדכיספה סנארטה לש ויתורוקמ .לארשיב דחוימבו םלועה
בור םיחוקל םשמו ,לארשיל עיגה אוה םשמ .ודוהבש האוג
םיטקפאהו ,סנארטה תקיזומ לבא .ולש םילמסהו םייומידה
לש םימדקתמ םיעצמאב םירצונ ,הילא םיוולנה םיילאוזיווה
םיינשש ,אופא הרקמ הז ןיא ילוא .תבשחוממ היגולונכט
תופיטע לש םירויצב רתויב םיטלובה םייתוזחה םיביטומהמ
סנארטה תוביסמ לש םיינועבצה םידגבהו טושיקה ידב ,םיקסידה
םדיצלו ,םירחאו הוויש וא שנג ומכ םיידוה םילא לש תויומד םה
לשמל ומכ ,םילטקרפה לש הירטמואיגה ןמ תוחוקלה תואמגוד
.הילע תויצאירו וא טורבלדנמ תצובק

הבריקל רתויב םירורבה םייתוזחה םייוטיבה דחא ילוא והז
,תורוצהו םיגשומה תוכרעמ יתש ןיב אוצמל הלוכי וננמז תוברתש
יטמיתמה רקחמה דחא דצמ - םינוש הכ תורוקממ ואב הרואכלש
דצהמו ,תבשחוממ הירטמואיגו תוילטקרפ תורוצ לש יברעמה
תייווחו םיסותימה ,תונמאה לש םיגשומהו םייומידה םלוע רחאה
םורתל הלוכי וזכ הבריקב הנחבההש אופא ןכתיי .תידוהה םייחה
,רחאה דצהמ ודוה לשו דחא דצמ םילטקרפה לש קר אל ונתנבהל
רזומה םלועב ,תושגפנ הלאכ תוכרעמ ובש ןפואה לש םג אלא
.םויכ הווהתמה עדימה תוברת לש בכרומהו

 

םילטקרפ תגצמ

  תמדוקה הבתכל

download this text in hebrew ms-word 6

back to my hebrew or main index page