www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
יקסבורודו'ז לש היגאמוכיספה  

 

jodorowsky 1987 jodorowsky 2002
יקסבורודו'ז לש "יטסימה טרבקה"
1987 זירפ
יקסבורודו'ז ורדנסכלא
2002 זירפ

 

,(Jodorowsky) יקסבורודו'ז ורדנסכלא איצמה היגאמוכיספ חנומה תא
עונלוקו ןורטאית יאמבכ עודיו זירפב יחש ינאילי'צ אצוממ ידוהי
תוחתפתהלו טוראט יפלקל הרומכו ,סקימוק ירפס רבחמו רפוסכ ,ינויסנ
תואנדסב ברה ונויסנ תובקעב .םינש המכ ךשמב ולצא יתדמלש תינחור
ותיא אשונ ונתיאמ דחא לכש הנקסמל "ודו'ז" עיגה ,ישיא ץועייבו
.ונלש יתחפשמה ץעב םיבר תורוד לש השורי ןהש תוישגר תוקוצמו תומרד
תרזעב ונייח לע הלאכ תויתחפשמ תויעב לש ןתעפשה תא ןחבאל רשפא
אלה דבורהש םילמס תפשכ םישמשמ םיפלקה רשאכ ,טוראט יפלקב האירק
שי יופירו ןוקית לש ךילהת עינהל ידכ םלוא .התועצמאב אטבתמ עדומ
תפשב וילא רבדל םג אלא ,עדומ אלל בישקהל קר אל :ףסונ והשמב ךרוצ
םיטקאב ךרוצ שי ךכ םשל .יוצרה ןוקיתה תא ורובע ןמסלו םילמסה
ישממ רופישל ואיבי ךכבו עדומ אלה דבורה לע ולעפיש ,"םייגאמוכיספ"
.םדאה ייחב

שמתשמ אוה ךכ םשלו ,שפנה יקמעמ לע לועפל דעוימ יגאמוכיספה טקאה
יפכ םלוא .היגאמו ףושיכ לש תוטישמ םיחוקלה תונורקעו תוקינכטב
תישפנ קר הנניא הלאכ םיטקא לש העפשהה ,ןימאמ יקסבורודו'זש
תלוכימ םיגרוחש תוחוכ שי שפנה לש םיעדומ אלה םידברל .תיביטקייבוסו
ןפואב םיינוציח תוערואמ עינהל םילגוסמ םה ןכלו ,תילנויצרה הנבהה
לוכי יגאמוכיספ טקא תובקעב ,המגודל ."יעבט לע" תואריהל לוכיש
רבודמ וילעש םדאה ייחל רשפאיש ריבס יתלב םירקמ ףוריצ שחרתהל
םייח ונאש הדבועה תא ול רשאי טושפ ילוא וא ,שדח ןוויכ אוצמל
טקאה ,הז ןבומב .םילדנ יתלב םילאיצנטופ םע האלפומ תואיצמב
הלועפהש איה תיתועמשמה הדוקנה .ףושיככ לוכיבכ לעופ יגאמוכיספה
העפשהה תא רצוי וניא יגאמוכיספה טקאה וא סקטה :תינכמ הניא וזה
ררועמו םיעדומ אלה שפנה תוחוכ תא ליעפמ אלא ,רישי ןפואב תשקובמה
.םהלש תויעבט-לעהו תויעבטה תולוכיה תא

Le the'atre de la gue'rison, Albin) "יופירה ןורטאית" ורפסב
םייגאמוכיספ םיטקאל תואמגוד המכ יקסבורודו'ז איבמ (Michel 1996
םילק תואריהל םילוכי םקלח .הרזע ונממ ושקיבש םישנא רובע איצמהש
המכב הלועפ ותיא ףתישש ,סויבומ רייצה ,המגודל .תיסחי םיכרו
תא לטנ ודו'ז .ןשעל קיספהל ול רוזעיש טקא ונממ שקיב ,םיטקייורפ
"אל" הלימה תא דחאה הדיצב בתכו ולש הרומג אלה תוירגיסה תספוק
ילב םייעובש ךשמב הספוקה תא רמש סויבומ ."לוכי ינא" ינשה הדיצבו
ךרוצ דוע ול היה אלש םושמ רחא והשימל התוא ריבעה זאו ,הב תעגל
.תוירגיסב

תבכרומ תילמס תועמשמ ילעבו עוציבל םישק תויהל םילוכי םירחא םיטקא
.הלאכ םיטקאל תואמגוד המכ ןלהל .הנועטו

8 תב התיהשכ ורפל עסנ היבא :אבה רופיסה םע העיגה היתונש עצמאב השא
םיכמסמה לכ תא הדימשה זירפב הראשנש המאו ,םש תמ םינש המכ ירחאו
תרוצו תוגהנתה םע "העוקת" הראשנ איה תאז תובקעב .ולש תונומתהו
העסנ איה יקסבורודו'ז תצעב .ליג ותואל תינייפואה ,תיתודלי יוטיב
ריאשה אוהש התליג םשו ,ררוגתה היבא הבש היינסכאל העיגה ,ורפל
ךשמהכ .םינש ךשמב הרובע וניתמה לוכיבכש ,ולש תונומתו םיבתכמ לש
םאה .הל הרטסו המא תא השגפ איה זירפל הרזחשכ ,יגאמוכיספה טקאל
ריחמה תא הניבה איה החישה תובקעבו ,רבדה שוריפ המ הלאש תעתפומה
הריטס הל תתל הנממ השקיבו באה תא "קוחמל" הנויסנ לע המליש התבש
.תפסונ

ידכ םדקתהלו "המדאל רבחתהל" לגוסמ וניא אוהש ןנולתה ריעצ םדא
,יגאמוכיספ טקא לביק אוה .תילכלכו תיעוצקמ הניחבמ ומצע תא םישגהל
תכלל" לכויש ךכ וילענ תוילוס ךותב בהז תועבטמ ינש רופתל שרדנ ובש
.םויה לכ ךשמב "בהז לע

,ךכ רחא תצק התמ המאו ,12 תב התייהשכ תבש םויב דבאתה היבאש השא
,םיזופת 12 תונקל :הלביקש טקאה .הקוצמו ימצע סרה לש לולסמב היח
דחא לכל תתל ,םינקז םישנא 12 אוצמל ,תובא תיבל תכלל תבש םויבו
,היבא תא םיגציימ םינקזה םישנאה .תוקד 12 ותיא חחושלו זופת םהמ
יולתה ףלק תא םגו ,תמ היבאשכ התייה ובש ליגה תא םג 12 רפסמהו
.היתושוחתו הבצמ תא ראתמש

,ודו'ז לצא ץועייל התנפ םישיאה היסחיבו הייחב העוקת השיגרהש השא
הלפיטש החפשמ תבורק לע דימתמ סעכב הייח איהש ררבתה םיפלקה תאירקמו
טקאכ הלביק איה ,עוקתה בצמהמ תאצל ידכ .תוללעתה ךות התודליב הב
התמש ,הבורק התוא לש רבקה לע המעז תא איצוהל המישמה תא יגאמוכיספ
רשאכ ,ןכמ רחאל .םיכרצ תיישעו תוכמ ,תוקעצב תאז אטבלו ,םייתניב
ותוא הטשיקו ותוא התקינ ,רבקל הבש איה ,ךכב ךרוצ השח המצע איה
.סעכל תחתמ השחש הדותה תרכהו הבהאה תא םג אטבל ידכ םיחרפב

טקאה תא ודו'זמ הלביק העוצקמב דובעל החילצה אלש תיגולוכיספ
,(טוראטה יפלק תרוצ) לופכ עוביר תרוצב ץיצע תונקל :אבה יגאמוכיספה
לש בוליש) תויגוזיאו תויגוז תורושב הטיח יערזב ונממ תיצחמ עורזל
בוליש) יארקא ןפואב עורזל היינשה תיצחמה תאו ,(ישנ דצו ירבג דצ
ינפל ודמעש םישדוקמ םימב התקשה איה ץיצעה תא .(רדס יאו רדס לש
.וטבנ םיערזהש דע וב הלפיטו ,התושרב היהש ההדוב לספ

לש הייחדו רוכינ לש הריוואב תפרצב הלדג היתפרצ םאו ימנטיו באל תב
הארמה יפלכ םיילילש תושגר החתיפ איה תאז תובקעבו ,יתאיסאה האצומ
תא רומשל ,דלומה גחב וגנמ לוכאל :הלביקש טקאה .הלש תוישנהו
דלומה גחב דלונ ושי) םימי 33 ךשמב ץיצעב ותוא טיבנהלו ןיערגה
לש יפוריאה דצה תא םיאטבמ םיירצונה םילמסהו ,33 ליגב בלצנו
רצחב ותוא העטנו ,םאנטיול ןיערגה תא החקל איה ןכמ רחאל .(האצומ
יתש ןיב םולש הניכשה איה הז ןפואב .היבא תחפשמ תא שמישש תיבה
.השפנ ךותב ומחלנש תורוסמה

םהינש רשאכ םהיניב רשק אללו ןמז ותואב "הרקמב" ועיגה השאו רבג
,יאקירפאו יפוריא ברועמ אצוממ ויה םהינש :המוד הייעבמ םילבוס
טקא אופא ולביק םה .השובו תותיחנ תושגר םלצא ררוע יאקירפאה קלחהו
,הנבל השיאכ איהו רוחש םדאכ רפאתה אוה ,תישאר :ףתושמ יגאמוכיספ
,ןכמ רחאל .הזילא זנאש תורדש ךרוא לכל עורז יבולש ודרי םהינש זאו
רפואמ אוה :םידיקפת ךופיהב בוש תאז ושעו אצומה תדוקנל ורזח םה
.הרוחשכ איהו ןבלכ

טקאה תא רוציל ידכ ,תישאר :שיגדמ יקסבורודו'זש תובושח תודוקנ יתש
,ושפנב ישיא-אל דבורל רבחתהל בייח היה ומצע אוה ,יגאמוכיספה
הובג דבור םע רושקת ןיעמב לוכיבכ העיגמש הארשה ךותמ דובעל רמולכ
הפיאש ידי לע ענומו ,הזכ רוקממ עיגמש טקא לש עוציב .העדותה לש
ןכל .יופירב ןוצרה תא אטבל רומא ,הקוצמב םישנאל רוזעל תיתימא
הייטס וא עוציבב תולשרתה :קייודמו ינדפק ןפואב ותוא אלמל בושח
רסוחו הייעבל תודמציה רמולכ ,םדאה דצמ תודגנתה תואטבמ תוארוההמ
דחפ ררועמ יוניש :תנבומו תיעבט איה וזכ הבוגת .הילע רבגתהל ןוצר
.ןהמ רטפיהל אלו ונלש תויעבה לע רומשל םיפידעמ ונא ןכלו ,הדרחו
,הייעבהמ ררחתשהל יתימא ןוצר וב שי הבש הדוקנל עיגה םדאה םא קר
שמתשהל םעט שי ,טקאה לש אלמו ינדפק עוציבב תאז אטבל לוכי אוהו
.וזכ הטישב

,תישיא םאתומו יתריצי אוה יגאמוכיספה טקאה :תפסונ הבושח הדוקנ
םימשרמ םע דובעל רשפא יא ,ךכיפל .תונמא לש השעמ לוכיבכ הווהמו
ידוחיי תויהל ךירצ יגאמוכיספ טקא לכ :שארמ םינכומ םיטקאו םידיחא
יקסבורודו'זש תילילש המגוד .ולש הייעבלו יפיצפסה הנופל םאתומו
החמומ תויהל ומצע תעד לע טילחה ולש תואצרהב חכנש םדא :ורפסב ןתונ
םיירפסמ גוז תונקל ןלוכל הרוהו ,םישנל הנדס חתפ אוה .היגאמוכיספל
טקא לע ססובמ היה רבדה .ראודב ןהיתומאל ותוא חולשלו םילודג
ךותחל" תלגוסמ התייה אלש השאל דעונש ,יקסבורודו'ז לש יגאמוכיספ
הצובקל דיחא טקאכ םלוא .המאב תטלחומ תולת לש רשק קתנלו "רובטה לבח
התייה האצותה ,הנוש תוישיא הנבמו תויעב ןהמ תחא לכלש םישנ לש
הצובקה תופתתשמ ןיב תונבה יאו תובירמ קר הררועו תילפורטסטק
.ןהיתומאל

היגאמוכיספה םאה ,יקסבורודו'ז לש תידוחייה ותוישיאלו ותטישל רבעמ
תואמגודה ,ןושאר טבמב ?םירחא םישנא ידיב םג םושייל תנתינ הטיש איה
תיטרפה םילמסה תפשלו ומצע יקסבורודו'זל קר תומיאתמ ןאכ וראותש
תוכיאו הפשב ,תונמא השעמכ ודי לע ורצונ ןכא הלאה םיטקאה .ולש
ףצר רצי ומצע יקסבורודו'ז ,השעמל .ויטרסב עיפומש המ תא םיריכזמש
בליש רשאכ ,םייטרפ םיגאמוכיספ םיטקא ןיבל תיעונלוקה ותוליעפ ןיב
לבא .תילובמיסו תישגר הניחבמ תונועט תוניצסב ותחפשמ ינב תא ויטרסב
הטישה רצוי ןיבל ןמאהו שיאה יקסבורוד'ז ןיב וזה תוהזה אקווד ילוא
הפש רצי יקסבורודו'זש יפכ .חתפמה תא תנתונש איה תיגאמוכיספה
שיש ,םירחא םישנא םג ,ולש תיטרפה םילמסה תפשב תרבדמש תיגאמוכיספ
תושעל םירומאו םילוכי ,תישיא תוחתפתה תמרו עדי לש התואנ המר םהל
,תורחא םילמב .םתרזעל םיקוקזש םירחא רובעו םמצע רובע המוד רבד
םג לבא ,יקסבורודו'ז לש היגאמוכיספה םה ןאכ םיראותמה םיטקאה
תונורקע יפ לע דובעתש םהלשמ תיגאמוכיספ הפש רוציל םילוכי םירחא
.םימוד

תויעב ןיב רוביחה אוה היגאמוכיספה לש הרקיע ,וזכ הביטקפסרפב
ואלו ,היגאמו ףושיכ לש תונורקעו תוטיש ןיבל םיישפנ םיכילהתו
רוציל אופא רשפא .ומצע יקסבורודו'ז לש ידוחייה ונונגס אקווד
לש ותוכמס לע תוחפ ססבתתש ,היגאמוכיספה לש רתוי הכר הסריג
םידברב ןרוקמש תויציאוטניאמ התארשה תא קוניל ךישמת םלוא "יאמבה"
סקטה תונורקע לש הרכה אוה הז ךרוצל ץוחנש המ .העדותה לש םיהובג
םיכילהת עינהל ידכ הב שמתשהל רשפאש המיאתמ םילמס תפשו ,יגאמה
.םיישפנ

םיפאושש יוצר בצמ אטבל ידכ טוראטה יפלק תפשב שמתשהל רשפא ,המגודל
תועצמאב עדומ אלה דבורה לע תינבתכ ותוא עיבטהל זאו ,וילא עיגהל
רגאמהמ םיחקלנ הזכ טקאב ושמשיש םיביכרמה .העדותה זוכיר לש טקא
םתדרפהו ןמזהו בחרמה ןומיס המגודל ומכ ,היגאמ תוטיש לש לבוקמה
ילעב םילילצו םילמב שומיש ,היצטידמ ,תורנ תקלדה ,הליגרה תואיצמהמ
.המודכו יסקט םוריע ,תילמס תועמשמב םינועט םיצפח ,תיפושיכ העפשה
העפשה רוציל ידכ םייאליע הדפקהו ץמאמ עיקשהל יאדכ םימייוסמ םירקמב
אלש רתוי "ךר" סקט ךורעל ףידע ילוא םירחא םירקמב םלוא ,תיתמצוע
לש תונורקעב שמתשהל רשפא הז ןפואב .ידמ הקזח תישפנ הלטלטל םורגי
רופישכ םג ואטבתי רבד לש ופוסבש ,םיישגר םיכילהת עינהל ידכ היגאמ
.םדאה ייח תואיצמ לש ישחומו ישממ

 

 

 
:םג ואר

טוראטה יפלק

 

main hebrew english courses pictures