www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
ילטיגידו ינכמ ,ינגרוא :תשרה יומיד  

1998 ,הרוקסבוא הרמק - "הידמ"ב םסרופ

תילגנאב הסריג

 

תונויערו םייומיד לש ףסוא - "ןמזה חור" לע רבדל רשפא םאה
לש םינוש םימוחתל ,תמייוסמ תירוטסיה הפוקתב ,ףתושמה
םיימוחת-בר םינייפאמ אוצמל ןויסנה ,דחא דצמ ?הריציו הבשחמ
המרבש םושמ ,ידמ םיריהמו םיינטשפ םירוביחל איבהל לוכי הלאכ
היגולנא וא ןוימד אוהש הזיא תוהזל רשפא דימת תרחא וא וז
.הלועפ יכרדו םיגשומ לש ןיטולחל תונוש תוכרעמ ןיב םג ,םיירקמ
םילהנתמ םניא הריקח וא קוסיע םושש הנעטב ןויגה שי ,ינש דצמ
תונוש תויוליעפ לש תפתושמה תירוטסיהה הביבסה .קיר ללחב
םהב תקזחמו ,םינוש םימוחת ןיב םירבעמו תושילג תרשפאמ
,ףתושמ הבישח ןונגס רוציל הלוכי איה הז ןפואב .םימוד םיטנמלא
הקימנידה תא םג רתוי בוט ןיבהל רשפא ולש חונעפה תועצמאבש
.הלש םירצותה לש קמועה ינבמ תא םגו ,תירוטסיהה

תכרעמ וזיא תוהזל ילוא רשפא ,הלאכ םיחנומב בושחל םינכומ םא
אוהש יתממ תיברעמה תוברתה תא הנייפאש םיידוסי םייומיד לש
,תינרדומה הפוקתב תיטננימודל הכפהו ,םייניבה ימי עצמאב
ינבש דועב .יגולונכט ורוקמב אוה הזה יומידה .ךליאו 17-ה האמהמ
תא סופתל ללכ ךרדב םיטונ תויתרוסמ תויוברתב םייחה םדא
תוברתה ,םייח םירוציל םיינייפואה םיינגרוא םיחנומב םלועה
.הנוכמ לש םייומידב רתויו רתוי בושחל הלחה תיברעמה

הבשחמה לע רתויב הלודג התיה התעפשהש ,תקהבומה הנוכמה
םירחואמה םייניבה ימיב עיפוהש ינכמה ןועשה התיה ,תינרדומה
יומידכ םיטביה המכ שי ינכמה ןועשל .ןכמ רחאלש תואמב ללכושו
ךרדה לע ,לשמל ,בושחל רשפא .תיברעמה הבישחה תא בציעש
,תועש לש תקייודמ הדידמל ולש ירוקמה דועייהמ גרח אוה הבש
אוה רשאכ ,תישונאה ןמזה תייווח תא שדחמ בצעמה םרוגל ךפהו
ןועש ,לשמל - רוצייו הדובע יסחי לש הדיחא תכרעמל התוא םיאתמ
ועיגי ,רקובב וררועתי ולש םילעופה לכש חיטבמה לעפמה
תועשב המודכו םהלש םיירהצה תחורא תא ולכאי ,םתדובעל
םייחה יבצקמ יפ לע אלו "הנוכמה ןמז" יפ לע תועבקנה ,תודיחא
טביהה ,עגרכ ונניינע ךרוצל לבא .םהמ דחא לכ לש םיישיאה
,שארמ עובק ןונגנמ ןועשב תוארל תלוכיה אוה רתויב בושחה
.קייודמב םתוא תוזחל רשפאש םייטמיתמ םיקוח יפ לע לעופה

אוהש יפכ :17-ה האמב ןועשה יומידב השוע טראקדש שומישה והז
ינב לש םהיתוחומו םהיפוג וללכבו) ולוכ ירמוחה עבטה ,ראתמ
םיקייודמ םיקוח יפ לע תלעופה ,הלודג תחא הנוכמ אוה (םדאה
םינעדמהמ םיבר וכלה טראקד תובקעב .שארמ םיעובקו
,ותוללכב עבטה םג ,םרובע .תינרדומה הפוקתה לש םיפוסוליפהו
םניא ,םדאה וא תישונאה הרבחה ומכ וב תומייוסמ תוכרעמ םגו
םיקוח יפ לע הז תא הז םיעינמה ,םיירמוח םיקלח לש ףסוא אלא
ףוסוליפה םג ,תינרדומה הסיפתבו) ןעדמה דיקפת .שארמ םיעובק
הלועפה יקוח תא תוהזל אוה (ןעדמ תויהל רומא יתרבחה הגוהה וא
הנוכמה תא ותבשחמב קרפל רומא אוה ךכ םשל .הנוכמה לש
םדא ינב ,הקיזיפב םימוטא - רתויב םיידוסיה היקלחל
- המודכו יחה ףוגב .א.נ.ד לש תולוקלומ ,הרבחב םיילאודיבידניא
המלשה הנוכמה תונוכת תא קיסהל זאו ,םהיתונוכת תא תולגל
.היקלח לש תונוכתהו הנבמה תעידי ךותמ

לש ,וזה הריקחה תטיש תא ואר ויתובקעב ואבש הלאו טראקד
עדיל איבהל החוכב שיש הדיחיה ךרדכ ,םיידוסי םיקלחל קוריפ
ןועש לש ותלועפ ךרד תא ןיבהל רשפא ובש ןפואה ןכא והז .יתימא
תא קתנמ םידדוב םירביאל קוריפה ובש ,יחה ףוגל דוגינב .ינכמ
וניא ןועשה קוריפ ,םהיתונוכת תא הנשמ ךכבו םהיניב םירשקה
רוזחל רשפא ןיידע קרופמ ןועש .םיקלחה תונוכת לע עיפשמ
תמ וירביאל חתונש יח רוציש דועב ,דקפתמו םלש ןועשל ביכרהלו
ןילמוגה ירשק יפואמ עבונ הזה לדבהה .םייחל רוזחל דוע לכוי אלו
םע קר רושק ,לשמל ,םייניש לגלג לכ ,ןועשב .םינושה םיקלחה ןיב
תמועל .עינמ ומצע אוהש הזו ותוא עינמש הז :םירחא םילגלג ינש
לכ הבש ,ןילמוג ירשק לש הכובס תשר תמייקתמ יחה ףוגב ,תאז
םיקלח רופסניא םע תידדה העפשה לש םירשקב אצמנ קלח
.םירחא

ךילהתב ביכרהלו ןיבהל רשפא ןועשה תאש אוה רבדה שוריפ
- דעצ ירחא דעצ ,שארמ עובקו יחרכה וקב םדקתמה ,יראיניל
ןורחאה לגלגל דעו ,ןועשה ןונגנמ תא עינמה ןושארה לגלגהמ
ןיאש םושמ ,ךכ ביכרהל רשפא יא יחה רוציה תא .גוחמה תא עינמה
לכב יולת קלח לכ לש ומויק ."ןורחא קלח"ו "ןושאר קלח" וב
ולש םייחה יכילהת םהמ קתונמ אוהשכו ,םירחאה םיקלחה
לע הנוכמה יומיד לש תוטלתשהה .ךיפה יתלב ןפואב םירערעתמ
הבישח יכרדש ,אוה השוריפ תינרדומה הפוקתב תיברעמה הבישחה
וכפה ,יחרכהו עובק רדסב דעצ ירחא דעצ תומדקתמה ,תויראיניל
הלאכ הבישח יכרד לש רתויב קהבומה יוטיבה .תויטננימוד תויהל
תוחנהמ דעצ ירחא דעצ תמדקתמה ,תיטמיתמה החכוהה אוה
הנייפאתה איהה הפוקתה ,ןכאו .תיפוסה הנקסמל דעו דוסיה
הבישחה תרוצ לש יוטיבכ ,הקיטמיתמל הנוילע תובישח תקנעהב
.רתויב הנימאהו תחתופמה

םא ןיב ?רבע ןושלב תינרדומה הפוקתה לע ךכ רבדל רשפא םאה
ריכהלמ סונמ ןיאש הארנ ,ותוא םיללוש ונא םא ןיבו םיבייחמ ונא
הפוקתה לש הבישחה יכרדבו םייומידב יוניש ללוחתמ םויכש ךכב
בצמ" לעכ ונלש הפוקתה לע םירבדמה שיש דע ,תינרדומה
הבשחמה לש םיבושחה םינייפאמה ןיב ."ינרדומ-טסופ
הבישח יכרדל תודגנתהה תא םיאצומ ונא תינרדומ-טסופה
םימדקתמה ,םיינכמה םירבסהה .דיחי הבישח ןפואכ תויראיניל
דוע םיספתנ םניא ,בבוסמה לא הביסהמ ידממ-דח ןפואב
בלה תמושת זכרמב ביצהלו רוזחל ןויסנ שי ,םמוקמב .םיקפסמכ
ןיא הבשו ,ןילמוג ירשקו םיתמצ רופסניאמ תבכרומה תשר לש יומיד
תוכרעמל שי ,וזכ הסיפתב .שארמ עובק וא יחרכה לולסמ םוש
םיקלחה ףסואב יוטיב ידיל תואב ןניאש תובושח תונוכת תומלש
ירשק לש םמויק םצעמ תווהתמה ,הלאה תונוכתה .ןהלש םידדובה
.הסיפתו תוננובתה לש תרחא הרוצ תושרוד ,םיבורמ ןילמוג

גשומ תא התחד תינרדומ-טסופה הבשחמה ,המגודל ,הז ןפואב
ךילה לש תירוטסיה הנומת גיצהל הסנמה ,ירוטסיהה "ביטארנה"
לש ןויערה תא הביצה איה ומוקמב .יחרכהו ידממ-דח ,יראיניל
,תרחא טבמ תדוקנמ תאצוי ןהמ תחא לכש ,רופיס יכרד רופסניא
תשר לש ןילמוגה ירשקו םיתמצה ןיב הלשמ ךרדב םדקתהל הסנמו
םצע איה תפסונ המגוד .םיירוטסיהה םירואיתהו תוערואמה
תא ראתל וסינ םיינרדומ םיפוסוליפ .יעדמ עדי לש הסיפתה
תינויגה הרוש - תיראיניל םידעצ תרשרשכ עדמה תוחתפתה
םייוסינו תויטמיתמ תוחכוה ומכ ,עדי יטרפ תריבצ לש תיחרכהו
עדמה לש הסיפת העיפומ ,ךליאו םיששה תונשמ םלוא .םיעירכמ
תובלשמה םירשק תובורמ תותשר ןהש ,"תומגידרפ" לש תכרעמכ
,םיישונא םילוקיש םע םייטמיתמ םינועיטו תוינויסנ תודבוע
קר ןתוא ןיבהלו סופתל רשפאשו ,םיידסומו םייתרבח ,םייתוברת
.תומלש תוכרעמכ

יחרכההו דיחיה וקב אלו ,תשר יומיד לש םיחנומב הלאה תוסיפתה
.תינגרוא הבישח ךרדל הרזח םייוסמ ןבומב תואטבמ ,הנוכמה לש
יאשו ,וזב וז תובלתשמה תועפשהו ןילמוג ירשק לש הכובס תשר
תונחבומו תולדבנ תויתביס תוארשרשל התוא קרפל רשפא
תנייפאמ ,הנורחאה האצותל הנושארה הביסהמ רשי וקב תומדקתמה
תובוגתהמ - םהלש ןוגראה תומר לכב םייחה םירוציה תא רומאכ
םירביאו םיאת לש ןוגראה ךרד ,אתה ינורבא ךותב תולוקלומה
.םייתרבח םירוצי לש תוליהקל דעו ,םלשה ףוגל
קר אלו תומלש תוכרעמב תוננובתמה ,תויטסילוה תוסיפת
קר אל ,םויכ תולבוקמ רתוי תויהל תוכפוה ןכא ,םילדבנה ןהיקלחב
םוחת תויהל ךפוה רמוחה לש םיידוסיה םיקיקלחה רקח ובש ,עדמב
ומכ ,הרבחבו רוביצב םילודג םיקלחב םג אלא ,קתונמו ילוש
.תויביטנרטלא הבישח יכרדלו האופר תוטישל היינפב לשמל
לש דצ תשרה יומיד לש ותיילעב תוארל אופא רשפא
,תויפוריא-ץוח םגו תוינרדומ-םדק תורוסמ לא ,רבעל הרזח
.םיינגרוא םה ןהלש םייזכרמה םייומידהש

הלודג הציפק םג אלא ,רבעל הרזח קר אל אטבמ תשרה יומיד לבא
"בשחמ"ו "עדימ" "תשר" םיגשומה תשולש ,םויכ .המידק תררחסמו
תטלובה המגודה .הדרפהל ןתינ ונניאש ןפואב הזב הז םיבולש
הלש הלועפה ןפואו הנבמהש ,טנרטניאה תשר ןבומכ איה רתויב
.ונוימדב תולעהל לוכי היה טראקדש הנוכמ םושל םימוד םניא
הירטמואיג ,סואכ לש םישדחה םיעדמה לע עיבצהל םג רשפא
םג רבוגו ךלוה םהב ןיינעהש ,תובכרומה תוכרעמה רקחו תילטקרפ
הלאה עדמה ימוחת .בחרה רוביצב םגו םירקוחה תוליהק ךותב
.וידעלב םיירשפא םניא םצעבו ,בשחמב שומיש לע םיססבתמ
לש תותשר בשחמה ןורכזב םינוב הלא םימוחתב םירקוחה ,דחוימב
ןיבהל םיסנמו ,ןילמוג ירשקו םירוביח שי םהיניבש םיילאוטריו םיאת
תובכרומ תוכרעמ הבש ךרדה תא הלאה תותשרה תוגהנתהמ
יעדמ ןכות םג לבקמ תשרה יומיד ,הז ןפואב .עבטב תונגראתמ
םייקמ ונניא הזה רקחמהש תורמל ,קייודמב ותוא רוקחל רשפאש
.םיינכמה םיעדמל ומיאתהש "קצומ עדמ" לש םינוירטירקהמ המכ

לש היגולונכטה הרציש "יאלקחה םדאה" לע רבדל רשפא םא
םדאה" לעו ,(התוא רציש הז היה ,ןבומכ ,אוהשו) תויבהו השרחמה
םג רושק תשרה יומידש ןכתיי יזא ,תירמוחה הנוכמה לש "ינכמה
תונוכמ לש "ילטיגידה םדאה" - השדח םייח תרוצ לש התעפוהב
דוע ונניא הזה םדאה .טנרטניאהו ישיאה בשחמה ןה םויכש ,עדימה
אוהשו ,יחרכה וקב תמדקתמו שארמ היופצ איהש "הנוכמ ליעפמ"
תשר וינפלש "שמתשמ" אוה תאז םוקמב .וילא ומצע םיאתהל בייח
בשחמה .םיתמצו םירוביח תבורמ ,עדימ לש תילדנ יתלבו החותפ
עדמה ךותמ החתפתהש ,"הנוכמ" אוה תשרל רבוחמה ישיאה
הנוש ותיא שגפמה לבא .תינרדומה הפוקתה לש היגולונכטהו
לולסמ דוע ןיא .רבעה לש תוירמוחה תונוכמה םע שגפמהמ ויפואב
לכל .ותוא הפוכ הנוכמה הנבמשו ,שארמ עבק והשימש יחרכה
וא) שמתשמה לעו ,תוירשפא םיכרד רופסניא שי םוקמ לכמו םוקמ
לעו ,תונפל הצור אוה ןאל תמוצ לכב ומצעב טילחהל ("ןקחשה"
לש הנומת אופא רייצמ תשרה יומיד .שולגל הצור אוה לג הזיא
לבא .טלשנ-יתלבו יופצ-אל אוה רבד לש ופוסבש ,חותפ םלוע
לש םג הבישחה יכרד לאו םייומידה לא רבחתמו רזוח הזה םלועה
תיתרוסמה הרבחה לש םגו ,חמצ אוה הנממש ,הנוכמה תפוקת
לש החיתפ תשרה יומידב תוארל אופא רשפאש ןכתיי .תינגרואה
ךכבו ,ינגרואה תא םגו ינכמה תא םג וכותב בלשמה ,שדח בחרמ
.םהיניב דוגינל רבעמ לא תכלל רשפאמ ילוא אוה

 

 

 
:ןיינע ותואב דוע

ןמז לש םיגשומ

תילטיגיד תוברת

 

main hebrew english courses pictures