www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
ןמז לש םיגשומ  

68-69 םוינלימה ןוילג - "םינמז"ב םסרופ
132-144 ,2000 ףרוח - 1999 ויתס

 

 

תונוש תוירוטסיה תופוקת ףאו ,תונוש תוישונא תויוברת
לש תוכרעמ ןמצעל תובצעמ ,תוברת התוא לש התוחתפתהב
תוכרעמב .םלועל תויטנרהוקו רשפ תוקינעמה תונויערו םיגשומ
םאה ,לשמל - ןמזה גשומ ספתנ הבש ךרדל בושח דיקפת שי הלא
ראתל רשפא םאה ,יוניש וא תועיבק הנושארו שארב גציימ אוה
וב שיש וא ופוסל םלועה תישארמ ךילומה ימעפ דח וקכ ותוא
,תיסיסב תינבת התוא לע בושו בוש םירזוחה םילגעמו םירוזחמ
יחטש - "רופיצה ףועממ" טבמב רוקסל הסננ הז רמאמב .המודכו
- תיללכ הנומת וזיא תוארל רשפאמ ילוא לבא ,ועבטמ טעמ
לש היתודלותב הז תא הז ופילחהש ,ןמז לש םינוש םיגשומ
הקלח ,הארנש יפכ .תונורחאה םינשה ףלאב תיברעמה תוברתה
לש תוסיפתמ יתגרדה רבעמב ןייפאתמ וזה הפוקתה לש לודגה
םדאב ימיטניא ןפואב םירושקה ,םיילגעמ םיחנומב ןמז
רתויו רתוי תויהל ךפהש ,יווק ןמז לש גשומל ,ויתולועפבו
האמב םלוא .ישונאה םוחתהמ קחורמו טשפומ ,יביטקייבוא
ינפב ילוא םידמוע ונא םויכו ,וזה המגמה הכפהתה םירשעה
תייווח תאו תואיצמה תסיפת תא שדחמ םיבצעמה םיכילהת
תאשו ,םיינשדח םקלחו םייתרוסמ םקלחש םיחנומב ןמזה
.םויכ תוזחל השק םהיתואצות

םירוזחמה ןמז

ןרהא ראתמ "םייניבה ימי ישנא לש םלועה תנומת" ורפסב
ימי לש תיפוריאה הרבחב וררשש ןמזה יגשומ תא 'ץיברוג
םינייפאמה םיגשומ הלא ויה ,ורואית יפ לע .םימדקומה םייניבה
תסיפת .תיאלקח הלכלכ לע תוססובמה תויתרוסמ תורבח ללכב
םויה ירוזחמ .תירוזחמו תילגעמ הרקיעב איה וזכ הרבחב ןמזה
רוזחמו ,הממיה ךלהמב תישונאה תוליעפה תא םיעבוק הלילהו
.רוסחמהו עפשה ,ריצקהו העירזה יפוליח תא רידסמ הנשה תונוע
רוזחמל םיתייצמ םניא ילוא תרחאל תחא הנש ןיב םילדבהה
תורידס וזיאב ןיחבהל רשפא םהב םג םלוא ,ןיעל הארנה עובק
רזוחו ,עפש תונש תואב ןהירחאש תונוחש םינש לש תיקלח
הרבחל תיסחי ךומנ אוה הב םייונישה בצקש ,וזכ הרבחב .הלילח
םדוק - םדאה ייח לש הרואכל תיווקה תוחתפתהה םג ,תשעותמ
המצע איה וליאכ תספתנ - ןקז ףוסבלו ,רגובמ ךכ רחא ,דלי
רוד" :תוומו םיאושינ ,הדיל לש תירוזחמ תרשרשב הילוח הווהמ
השקש ןוויכמ ,ןכאו ."שמשה אבו שמשה חרזו ,אב רודו ךלוה
םיירמוחה םיאנתבו םייחה חרואב םייתועמשמ םייונישב ןיחבהל
םידמועכ אל םיספתנ דדובה םדאה ייח םגש ירה ,םייתרבחהו
המצע לע תרזוחה תיסיסב תינבת לע היצאירווכ אלא ,םמצע ינפב
,ןיטחאב לאכימ יסורה ןוירוטסיהה לש ורואית יפ לע .בושו בוש
תיממעה תוברתה תא ןייפאל וכישמה הלאכ תוירוזחמ תוסיפת
.םייניבה ימי ףוס דע תיפוריאה

הרבחה לש יפואב הרושק ילגעמ והשמכ ןמזה לש וזכ הסיפת
רוצייה יעצמאש ןוויכמ םג ,"ינגרוא" םשב ותונכל רשפאש
םיבצקמב תישונאה תוליעפה בצק לש תולת םיביתכמ םייאלקחה
קודה רשק תרצוי וזכ השוחתש םושמ םגו ,עבטה לש םיירוזחמה
ייחש ןוויכמ .דלונ הבש תיתחפשמה תרגסמה ןיבל םדאה ןיב
בוש המצע לע תרזוחש תינבת לע היצאירו קר םה דדובה םדאה
תושיה ,תאז םוקמב .םמצע ינפב תועמשמ םהל ןיאש ירה ,בושו
הצובקה איה תיתמא תועמשמ הל סחייל רשפאש תישונאה
רמולכ ,רודו רוד לכב שדחמ ותוא תשמממו המויק לע תרמושה
ירשק .(תוראשו םד ירשק תכרעמ לש בחרומה ןבומב) החפשמה
אלא םייאמצע םדא ינב ינש ןיב תורשקתה םניא ,לשמל ,ןיאושינ
םישמממ קר אלא םיעבוק םניא גוזה ינבש ,תוחפשמ ןיב רשק
רמולכ ,"החפשמה דובכ" ומכ גשומ םג ,המוד ןפואב .ותוא
לש רתוי הבחר תשר ךותב תיתחפשמה הצובקה לש הדמעמ
םיסרטניא תמועל תערכמ תופידע לבקמ ,םייתרבח םירשק
.םיילאודיבידניא םייוואמו

,םייתדה םיגחבו םיסקטב שגדומ ןמזה לש ירוזחמה יפואה
חול .תדחוימ תועמשמ ילעבכ םימייוסמ םינמז םינייצמה
הליכא לש תוינגרואה תולועפל ףרטצמ ימויה ןחלופהו תוליפתה
רוזחמל תינחורו תיסקט תועמשמ קינעמ אוה ךכבו ,הנישו
,הנש ידמ םמצע לע םירזוחה םיגחה ,המוד ןפואב .הממיה
(ףיסאה גח ,ריצקה גח) תיאלקח תוליעפב םירושק םהמ םיברשו
תריפסמ תגרוחה ,תועמשמ לעבכ תונועה רוזחמ תא םג םינייצמ
ןיחבהש יפכ .םיסותימה םלוע לא תרבחתמו תימוקמה םייחה
וזכ הרבחב סותימה לש ודיקפת ,הדאילא ה'צרימ תותדה רקוח
אטבמ אוה אלא ,רבעב שחרתהש ימעפ-דח עוריא גצייל ונניא
.שדחמ םעפ לכב יתימה רופיסה תא תשמממה ,תיחצנ הרזח
ימי תעבש .תידוהיה תרוסמב םג אוצמל רשפא ךכל תואמגוד
חספה גחו ,םלועה תאירב רופיס תא בושו בוש םיגציימ עובשה
אצי אוה וליאכ" השוחתה תא רודו רוד לכב םדאל קינעהל רומא
ומכ ,וזכ הסיפת תוארל רשפא תורחא תויוברתב םג ."םירצממ
ןמזה םג אוהש ,הילרטסואב םידיליה לש "םולחה ןמז" לשמל
דרפנ םוחת םגו ,םימיה תישארב םלועה ארבנ ובש יתימה
שדחמ םעפ לכב וילא רבחתהל רשפאו ,הווהל ליבקמב םייקתמה
.םיינאמאשה םינחלופהו םיסקטה ךרד

ןמז לש וזכ תירוזחמ השוחת וליאכ תואריהל לוכי ןושאר טבמב
,םרוז תמאב ונניא ןמזה לוכיבכ :ולש ימנידה טביהה תא תלטבמ
הלועפה ירוזחמל דוגינב לבא .הדוקנ התואל בושו בוש רזוח אלא
םמצע לע רוזחל םירומאה ,ךשמהב וילע רבדנש ינכמה ןועשה לש
םייחה ירוזחמ ,ןמזה תמירז תא םצעב לטבל ךכבו טלחומ קוידב
המוד יח רוצי לכש ומכ .הזל הז ירמגל םיהז םניא םיינגרואה
םג ,ימעפ דחו ידוחיי אוה תאז םעו ןימ ותואמ םיטרפה ראשל
לבא ,בושו בוש תשממתמש תינבת התוא םיאטבמ םייחה ירוזחמ
המוד םוי לכ .קוידב ןמצע לע תורזוח ןניא םלועלש תויצאירווב
תחא הנש לש תוערואמה ,שדח םוי אוה תאז םעו םימיה ראשל
דיחיה ייח רופיס םגו ,תרחא הנש םוש לש תוערואמל םיהז םניא
םירשקבו םינכתב אלמתמ תורודה תרשרשב הילוחכ ישונאה
תא תואטבמ הלאה תויצאירווה .םיימעפ דחו םיילאודיבידניא
יא םג - היטביה ינש לע ,ןמזה תמירז לש "יופצ אלה" תוכיא
רוציל תורשפאה םגו ,תורקל דיתע המ קוידב תעדל תלוכיה
ןמזה לש ירוזחמה יפואה .תושדח תוינבתו םישדח םירבד
,יופצ אלהו תואדווה יא תשוחת תא אופא לטבמ ונניא ינגרואה
תינבתל אלו םייטרקנוקה םיטרפה לש תויצאירוול תסחייתמה
תושוחת לש םלש ןווגמ רשפאתמ ןאכמ .המצע לע תרזוחה
,תועמשמו תילכת ,תונווכתהו ןוצר ,הריחב שפוח ומכ תוישונא
.ןמזה לש תוימנידה תאו תואדווה יא תא תוחינמ ןלוכש
לש םייטרקנוקה םיטרפה יחנומב ןכות תולבקמ הלאה תושוחתה
ירוזחמו ,יתרבחהו יזיפה בחרמה ילגעמ - םיבורקה םייחה ילגעמ
.םתוא םירידגמו םהמ םיחמוצה ןמזה

 
הדחכהו האירב ילגעמ :ףסונ ףיעס

הלואגהו האירבה ןמז

ובש יתגרדהה ךילהתה תא ראתמ 'ץיברוג ,ליעל רכזנש רפסב
ןמזה תושוחת תא םייניבה ימי לש תיברעמה תוברתה הפילחה
תדוקנמ ,רשי וקב לוכיבכ חתמנה ןמז לש גשומב תוילגעמה
ורוקמ .תטלחומ םויס תדוקנל תימעפ דחו תטלחומ הלחתה
,תירצונה היפרגוירוטסיהה אוה הזה ךילהתה לש ינויערה
,העובק הדוקנכ - ושי ייח - ידוחיי ירוטסיה טקא הביצהש
.וילא בושל דוע לוכי ונניא ןמזהש ימעפ דח עוריא תנמסמה
ןמז תסיפת ביצהל תונויסנ ויה הייסנכה ימי תישארב ,םנמא
הייסנכה בא לש ותפקשה ומכ ,תירוזחמ םגו תירצונ םג איהש
לכבו ,שדחמ םעפ לכב ברחנו ארבנ םלועה היפ לעש ,סנגירוא
לש וזכ הבחרה .אטחה ןמ םלועה תא לאוגו ושי עיפומ הזכ רוזחמ
ןמז תוסיפתל המוד תוימלוע תולקסל םיישונאה םייחה ילגעמ
תיפוסניא תרשרש םה םלועה תודלות ןהיפ לעו ,ודוהב וחתפתהש
תולדג תולקסב םמצע לע םירזוחה ,היילכו תווהתה ירוזחמ לש
לש ותסיפת תא התחד תירצונה הייסנכה םלוא .ץק ןיאל תוכלוהו
היפ לעש ,סוניטסוגוא לש ותדמע הלבקתה המוקמבו ,סנגירוא
דח םה (ותבילצו ושי תדיל םללכבו) םיירוטסיהה םיעוריאה
.םיימעפ

ןמזה שחנ ,ןמז ירוזחמ :ודוה

אלא ,ןמזה לש ימעפ דחה ויפוא תעיבקב קפתסה אל סוניטסוגוא
ורפסב .ומצע ןמזה גשומ לש ושוריפ תא ררבל הסינ םג
והמ" הלאשל ךורא עטק שידקמ אוה "םייודיווה" יפרגויבוטואה
טלובה ןייפאמה .רתויב יתייעב גשומ והזש הנקסמל עיגמו ,"ןמזה
רבעה םלוא .דיתעו הווה ,רבע ןיב הנחבהה אוה ןמזה לש רתויב
רשפא רתויה לכל ,ךכיפל .םייק אל ןיידע דיתעהו ,םייק וניא רבכ
רמולכ ,הווהה לש קמקמחה עגרל קר םויק אוהש הזיא סחייל
רסח אוה "ןמז ךשמ" לש גשומה היבגלש תדדוב ןמז תדוקנל
לש הנוכת אלא ונניא ןמזהש אופא ןעוט סוניטסוגוא .תועמשמ
דיתעה ,תונורכז לש ףסואכ שפנב םייק רבעה :תישפנה הייווחה
עגרה לש תישממה תישפנה היווחהו ,תופיאשו תווקתכ הב םייק
.הווהכ תספתנ

תרגסמ איהש וזיא ונניא ןמזה סוניטסוגוא לצא ,תורחא םילמב
אלא ,םיישפנ םיכילהתו םייזיפ תוערואמ םילהנתמ הבש תינוציח
םג םיללוכה ,םיישפנה םיכילהתה לש םתוהממ קלח הווהמ אוה
,ירוטסיהה ןמזל רשאב המו .םייזיפה תוערואמה תסיפת תא
סוניטסוגוא ?תדדובה תישונאה שפנה םוחתל ץוחמ שחרתמה
תירצונ תונשרפ עיצמ אוה ובש ,"םיהלאה ריע" ורפסב וב לפטמ
תישונאה הירוטסיהה ,סוניטסוגוא יפ לע .הירוטסיהה ךלהמל
,תולדבנ תוישונא תוליהק יתש לש בלושמ רופיס םצעב הווהמ
םשב הנכמ סוניטסוגואש "ךשוח ינב"ו "רוא ינב" לש רופיס ןיעמ
םה תימיימשה ריעה ינב ."תיצראה ריעה"ו "תימיימשה ריעה"
בור ,םתמועל .ןדע ןגל רבד לש ופוסב ועיגיש ,לאה ירחבנ ץמוק
,עורבו אטחב תנייפאתמה תיצראה ריעל םיכייש םדאה ינב
ךלהמ .לואשב חצנ ירוסייל וכלשוי םה םימיה תירחאבו
יתש לש תיתגרדהה תודרפיהה רופיס אוה ולוכ הירוטסיהה
ימ תעדלו ןהיניב לידבהל השק הירוטסיהה ךלהמבש ,םירעה
ןידה םוי לש יפוסה טפשמב םלוא ,ריע וזיאל ךייש םישנאהמ
הנומאה .טלחומו רורב ףקות לבקת וזה הנחבהה ןורחאה
ןכלו ,םיהלאה ריע לש המויק תיצמת תא תאטבמ תירצונה
םירידגמ אטחה ןמ הלש תיתגרדהה תודרפיההו הנומאה תודלות
תדוקנמ ,תיתגרדה תוחתפתה לש ימעפ דח וקכ ןמזה תא אופא
ןוויכו תועמשמ הקינעמ וזה תוחתפתהה .םויס תדוקנ לא הלחתה
ךרדב םדאה תמשנ תא םיכילומה ,םיישיאה םייחה ירוזחמל םג
םדאה תמשנ סוניטסוגוא לצאש ןוויכמו ;אטחה ךרדב וא רואה
ןמזה םגש ירה ,יהולאה טקייבוסה לש יוטיב איה דדובה
.לאה לש ושפנב לוכיבכ תשחרתמה ,תישפנ היווח אוה ירוטסיהה

:ןמז לש תולדבנ תוסיפת יתשב םייניבה ימיב ןיחבהל אופא רשפא
הרבחב םייחה יכרד לש ינגרואהו ירוזחמה ןמזה דחא דצמ
חתפתמה ,סוניטסוגוא לש יווקה ןמזה ינש דצמו ,תיתרוסמה
תירחאב יפוסה טפשמל דעו הלואגה תרושב ךרד האירבה רופיסמ
,תוסיפתה יתש תא הכותב תבלשמ תירצונה הייסנכה .םימיה
,סוניטסוגוא לש יווקה הלואגה רופיסל תסחייתמ איהש םושמ
,וזמ הרתי .תוליפתו םיגח לש ירוזחמה חולה תא תמייקמ םג לבא
תא ןיטולחל הדביא אל הייסנכה לש ירוטסיהה ןמזה תסיפת םג
םייניבה ימי לש הירוטסיהה תונשרפב .הלש ירוזחמה יפואה
ויפ לעש ,"היצרוגיפהרפ"ה ןויערל בושח דיקפת היה םירחואמה
םירחואמ תוערואמ םילמסמו םירשבמ הנשיה תירבב תוערואמ
לדומב אוצמל רשפא וז הסיפתל יוטיב .השדחה תירבה לש רתוי
תירבהמ אשונ לש רויצ הז לומ הז ביצמה תויסנכ ירויצל ץופנ
לומ הרות ןתמ לשמל ומכ ,השדחה תירבהמ אשונ לומ הנשיה
ךלהמ ,םצעבו .ושיב הדיגבה לומ ףסוי תריכמ וא ,רהה תשרד
םלועה ובש ,ימעפ-דח םא םג ,לגעמ אלא ונניא הלוכ הירוטסיהה
תירבהמ עודיה קוספה ראתמש יפכ ,וארוב םע שגפנו רזוח ארבנה
."הגמואהו הפלאה ,תירחאהו תישארה ינא" :השדחה

ןועשה ןמז

יווק רואית ,רומאכ ,הווהמ סוניטסוגוא לש "םיהלאה ריע" ןמז
ריצ םלוא .דבלב תחא םעפ וכרד תרבוע הירוטסיההש ןמז ריצ לש
תא גציימ אוה - תיתדו תישונא תועמשמב יוור ןיידע הזה ןמזה
דדובה םדאהו ,הלואגה לא םלועה לש תיתגרדהה ותוחתפתה
היניינע םודיקב לשמל ,יתועמשמ דיקפת הזה ךילהתב אלמל לוכי
דעצכ בשחיהל הלוכי וז הסיפת ,ךשמהב הארנש יפכ .הייסנכה לש
ירטמואיג וקל ןמזה ריצ חתמנ ופוסבש ,יתגרדה ךילהתב ןושאר
תועמשמ לש סוחיי לכמ ירמגל קתונמה ,יביטקייבואו טשפומ
שרופמ יוטיבל העיגהש ,וזה תיביטקייבואה ןמזה תסיפת .תישונא
םיפיעסב ראתנ הייפוא תאשו הרשע-עבשה האמה תוביבסב
.ונימי דע טעמכ תיברעמה תיעדמה הבישחה תא הנייפא ,םיאבה
ועראש תויוחתפתה יתש לש האצותכ התוא תוארל רשפא
היינשהו תינויער תחאה ,הרשע-שולשה האמה תוביבסב
.תיתרבח-תיגולונכט

םיזכרמב חתפתהל הלחהש תדמולמה תוברתה ,ינויערה םוחתב
לש ויתונויער תא הלביק הפוריא ברעמ לש םילודגה םיינוריעה
תא הרציו ,תמדוקה האמב ברעמב שדחמ ולגתהש ,וטסירא
היפוסוליפה תא ןייפאש תירצונה הבשחמה ןיבל םניב בולישה
,סוניטסוגואל דוגינב .םירחואמה םייניבה ימי לש תיטסלוכסה
רשק רצי ךכבו ,תישונאה ןמזה תייווח םע ןמזה גשומ תא ההיזש
.העונתה תדימכ ןמזה תא רידגה וטסירא ,תועמשמו ןמז ןיב קודה
יוניש קר אלו יוניש לש גוס לכ איה וטסירא לצא "העונת" ,םנמא
לש תועונתב רושק העונתה לש ינושארה יומידה םלוא .םוקמ לש
תועמשמה לשו שפנה לש הקימנידב אלו ,בחרמב םיירמוח םיפוג
התוא לש תילטוטסיראה הבשחמב .הלאה םיפוגל תסחיימ איהש
רשק ול ןיאש ,ינוציח והשמל אופא ךפה ןמזה גשומ ,הפוקת
.התוליעפו תישונאה שפנה םע יחרכה

םהיתועונת לא שפנה תוימינפמ ןמזה גשומ לש וזה הקתעהה
םע דחא הנקב התלע םיירמוח םיפוג לש "תוינוציחה"
האמה ףוסב העראש הבושחה תיגולונכטה תוחתפתהה
,השדחה האצמהה .ינכמה ןועשה תאצמה - הרשע-שולשה
עבראה האמה ךלהמב הפוריא ברעמב הצופנ תויהל הלחהש
תוברת רובע התיה ,תואבה תואמב הללכתשהו הכישמהו הרשע
היתועפשה תא .אדירג ןמז תדידמל ילכ רשאמ רתוי הברה ברעמה
רידגה ינכמה ןועשה ,תישאר .םיירקיע םיטביה ינשב ראתל רשפא
תא םינגראמ םישנא הבש ךרדה תאו ןמזה תשוחת תא שדחמ
הנוכמ תונבלו ןנכתל תלוכיה םצע ,תינש .הילא סחיב םתוליעפ
תא בציעש ,יזכרמ יומידל ותוא הכפה ינכמה ןועשה ומכ תקייודמ
.ונימי דע טעמכ תיעדמה םלועה תנומת

הרושק התיה ןמזה תשוחת לש שדחמ הרדגהה ,ןושארה טביהב
התוא לש הפוריאב תרבוגו תכלוהה היצזינברואה יכילהתב םג
תינוריעה םייחה תייווה ,ףוג-הל קא'ז ןיחבהש יפכ .הפוקת
תא תרצויו ,ןמזה תסיפת לש םיינגרואה םירוזחמה תא תשטשטמ
לש וז ומכ תיאלקח הרבחב ,ןכאו .דיחא בצקמל םתפפכהב ךרוצה
תישונאה תוליעפה בצקש רמול רשפא ,םימדקומה םייניבה ימי
תיביטקייבוא הדימ וזיא ידי-לע אלו ,המצע תוליעפה ךותמ חמוצ
םירכיאה ,המגודל .ינוציח ןונגנמ ידי לע תבתכומה ןמז לש
לש םינוש תודשב וליפא וא ,םינוש םירפכב םתדובעל םימיכשמה
רכיא .קוידב העש התואב םלוכ ליחתהל םיבייח םניא ,רפכ ותוא
תא קיספהל םילוכי ,הדש ותואב וידחי תדבועש הצובק וא ,דדוב
ןמז תא עובקלו ,םיפייעתמ םה רשאכ החונמ ךרוצל םתדובע
,שורחל ומייסש ירחא וא ,םיבער םה רשאכ םיירהצה תחורא
רפכ ותוא לש הייסנכב רמוכה .םימלת לש והשלכ רפסמ ,לשמל
םניאש ,הליפתה ידעומ יפ לע ולש םינמזה חול תא להנל לוכי
ינוונחה וא הפואה .הדשב תוליעפה בצקב חרכהב םירושק
,תוחוקל םייופצ רשאכ םהלש תונחה וא הייפאמה תא םיחתופ
תא להנל םילוכי הצובק לכו רזגמ לכ ,תורחא םילמב .האלה ןכו
ולוכ רפכה לש םויה רדסו ,ימונוטוא ןפואב םתוליעפ בצק
תרוצל םג .וזב וז תובלתשמה תונושה תויוליעפה ךותמ הווהתמ
םושמ ,"תינגרוא" םשב אורקל רשפא יתרבח ןמז לש וזכ ןוגריא
תא תובלשמ ףוגב תונוש תוכרעמ הבש ךרדל המוד איהש
ונניאש ףתושמ "יגולויב ןועש"ל ןהלש םייאמצעה םיבצקמה
ירשק ךותמ הווהתמ אלא ,דחא יזכרמ ןונגנמ ידי-לע בתכומ
.תונושה תוכרעמה ןיב ןילמוגה

םייחה תייווהב קודה ןפואב רושק ,תאז תמועל ,ינכמה ןועשה
ןועשה ,םייניבה ימי ףוסב תחמוצה תיפוריאה ריעב .תינוריעה
לכב םיעמשנ וינומעפ ילילצו לדגמ שארב בצינה לודג ןקתמ אוה
ינברוא בחרמל הדיחא ןמז תדימ אופא עבוק ןועשה .הביבסה
ימוחתב תונוש תויוליעפ לש הפופצו הכובס תשרמ בכרומה ,םלש
יפ לע וידחי תורדסומ הלאה תויוליעפה לכ רשאכ ,םינוש םייח
םג טלתשמ הזה בצקה .הנוכמה ןונגנמ ביתכמש ינוציח בצק ותוא
ומכ תולועפ ,הבר הדימב .תוימוימויה תוישונאה תולועפה לע
םיישיא םיכרצ יפ לע אל תונמזותמ החונמו הליכא ,המכשה
רובע עבוק ןועשהש הדיחאה ןמזה תלקס יפ לע אלא ,םיימוקמו
,המלש הנידמ לש היבשות רובע ,רתוי רחואמו) ריעה יבשות לכ
עובקל ידכ ינכמה ןועשב ינוריעה שומישה .(דיחא ןמז הב ררושש
ןמ תוליעפה בצק תעיבק תא אופא עיקפמ הדיחא ןמז תדימ
ךפוהו ,ךייתשמ אוה הילאש הבורקה הצובקה וא דדובה םדאה
ילגלג לש םתעונתב רושקה יביטקייבואו ינוציח והשמל ותוא
ןיב הלבקהו ןוימד תוארל ילוא רשפא .תכתמ יגוחמו םייניש
אוהש ,סוניטסוגוא לש ןמזה גשוממ רבעמה ןיבל הזה ךילהתה
ןמז לש ילטוטסיראה גשומל ,תימינפה תישונאה היווחהמ קלח
םג ןאכ שי לבא .םיירמוח םיפוג לש םהיתועונתב רושקה ינוציח
דחוימבו ,תילטוטסיראה תרגסמהמ םיגרוחה םישדח םיביכרמ
לא תינרדומה תיברעמה תוברתה לש תיללכה העונתב תובלתשהה
תויטמיתמ תודימ יפ לע תועבקנה ,היצזיטרדנטסו תודיחא
.תוקייודמ

תוסיפתמ ועפשוהש הלאכ רקיעב ,םיבר םינוירוטסיה
ינכמה ןועשה תאצמהל התיהש העפשהה תא ונייצ ,תויטסיסכרמ
דיחאה ןמזה .הדובעה יסחיו רוצייה יעצמא לש שדחמ ןוגריאה לע
לכ םהבש םילעפמ לש םמויק תא ,לשמל ,רשפאמ עבוק ןועשהש
התואב םיאצוי ,הדיחא העשב םתדובע תא םיליחתמ םילעופה
העיגהש ,וזה תוחתפתהה .המודכו ,םיירהצה תקספהל העש
האיבה ,הרשע-עשתה האמה ביבס תיתיישעתה הכפהמב האישל
םג םהבש ,םילודגה רוצייה ילעפמ תמקהל רבד לש ופוסב
רוציי תונוכמ" ןיינעה ךרוצל םיווהמה) םילעופה םגו תונוכמה
רבכ םלוא .ינכמ בצקמ ותוא יפ לע םלוכ םינמזותמ ("תוישונא
תוטיש םע בטיה הבשייתה וזה תוחתפתהה ,םימדקומה היבלשב
למגתל לשמל תרשפאמ איהש םושמ ,תויטסילטיפקה רוצייה
תקייודמ הדימ ןהל תתל רשפאש ,םתדובע תועש יפ לע םילעופ
רשפאש והשמל אופא ךפוה םדאה לש וייח ןמז .תיביטקייבואו
.ריחמ םהל עובקלו םתוא דודמל ,םירדגומ םיעטקמל ותוא קלחל
והשמ השענ ,ולש הדידמה יעצמא קר אלו ,ומצע ןמזה לוכיבכ
לש העודיה ותרמיא תא ןאכ טטצל םיגהונ ידכב אל .ירמוח
םזילטיפקה תוכרעמב םג תיטנוולר הראשנש ,ןילקנרפ ןימ'גנב
."ףסכ אוה ןמז" :ונימי לש יתיישעתה

הנוכמה ןמז

העדותה בוציע לע ינכמה ןועשה עיפשה ובש ינשה טביהה
לש יסיסב יומידכ אלא ןמז תדידמל רישכמכ קר אל ,תיברעמה
תשולשב רושק ,תויעדמ תוטישב הסיפתל תנתינה עבטה תוינובת
לש התוחתפתה ,תישאר .ונרכזהש םיליבקמה םיכילהתה
תילכלכ המצוע התיא האיבמה תקייודמ תירמוח היגולונכט
ינוריע יטסילטיפק דמעמ לש ותוקזחתהו ותיילע ,תינש .תיתרבחו
תא דדועמו וזה היגולונכטב שמתשמה ,םיינרמוח םיכרע לעב
תוקיתעמה ,תושדח הבישח יכרד לש ןתעפוה ,תישילשו .החותיפ
םהיתונוכתל שפנה לש תוימינפה תושוחתהמ ןניינע זכרמ תא
ןקוזיחל ינויער עקר תורצוי ךכבו ,םיירמוח םיפוג לש םהיתועונתו
,הז תא הז וניזהו וקזיח הלא םיכילהת .תוינרמוח תופקשה לש
םלוע תנומתו יתרבח דמעמ ,היגולונכט לש שלושמה ףוריצהו
רשפא .קזחתהו ךלה ויתונוכתו רמוחה ביבס םיזכרתמ םלוכש
האמה תוביבסב וזה תוחתפתהה לש התלשבה תא תוארל
החימצהש תיטסינכמה הפקשהה לש התיילע םע ,הרשע-עבשה
רתויב טלובה גציימהשו ,הפוקת התוא לש תיעדמה הכפהמה תא
.טראקד הנר היה הלש

ןועש יומד ןונגנמ ןימכ ספתנ ולוכ עבטה ,ויכישממו טראקד לצא
םייטמיתמ םיקוח יפ לע הז תא הז םיעינמה ,םיירמוח םיקלח לש
םירזגנ וכותמש ,יזכרמ יומידל ךכב ךפה ינכמה ןועשה .םיקייודמ
יקלחש יפכ קוידב ,המגודל .הלועפו הבשחמ לש םישדח םיללכ
םוש ילב ,שארמ םיעובק םיקוח יפ לע הז תא הז םיעינמ ןועשה
םג ,תועמשמו רסומ ,תילכת לש תוישונא תושוחתל רשק
םיחנומב ולוכ עבטה תא ראתל תפאוש תיטסינכמה הפקשהה
תועמשמ לע רוביד לכ עדמה ןמ קלסלו ,םיקייודמ םייתביס
ןקתלו ןיבהל רשפא ןועשה תלועפ תאש יפכ ,המוד ןפואב .תילכתו
םיקלחה לש םהיתונוכתב קוסיעו ויביכרמל וקוריפ תועצמאב
הפקשהה םג - רחאב םוגפ קלח ףילחהל ,לשמל - םידדובה
וקוריפ תועצמאב עבטה תוכרעמל תשגל הסנמ תיטסינכמה
םיירמוח "דוסי יקיקלח" ירחא שופיח תועצמאב לשמל ,םיקלחל
.ולוכ עבטה תנבהל הלוקש םתנבהש

,תיטסינכמה הפקשהה לש קחשמה יללכ תא אופא רידגה טראקד
,בכרומו לודג ןועש ןימכ תוארל שי ולוכ עבטה תאש עבקש ךכב
םייטמיתמה העונתה יקוח תא ןיבהלו ויקלחל ותוא קרפל ךירצש
אל עדמב רבד לש ופוסב ולבקתהש העונתה יקוח םלוא .םהלש
חסינש הקינכמה תואוושמ אלא ,חסינ ומצע אוהש הלא ויה
ןוטוינ לש הירואיתה .הרשע-עבשה האמה ףוסב ןוטוינ קיזייא
תחת םיירמוח םיפוג לש םהיתועונת לש יתומכ רואית הקפיס
םיקוחל דוגינבו ,הז לע הז םיליעפמ םהש תוחוכה תעפשה
תוקייודמ תואצות הנתנ םג איה ,עיצה טראקדש םיירוקמה
תוזחל החילצה ןוטוינ תרות ,המגודל .יוסינב ןתוא ןוחבל רשפאש
ךכבו ,תכלה יבכוכ לש "ימימשה ןועשה" לש ויתועונת תא קוידב
וסינ םימונורטסא לש םיבר תורודש הייעבל קפסמ ןורתפ הנתנ
.החלצה אלל התיא דדומתהל ןכ ינפל

הקינכמ :הקיזיפל אובמ

הרדגה םג התיא האיבה ןוטוינ לש החילצמהו השדחה הירואיתה
יטמיתמ לדוגכ עיפומ ןמזה ,ןוטוינ לצא .ןמזה גשומ לש השדח
עגר תא קוידב ןייצל רשפא :םיקייודמ םיכרע לבקל לוכיש
תא קוידב ןייצל רשפאש יפכ ,והשלכ ערואמ לש ותושחרתה
ףוג לכ לש ותעונת .יבחרמ ריצ ינפ לע ףוג לש ואצמיה תדוקנ
היצקנופ תועצמאב תומלשב תגצוימ תויהל הלוכי ירמוח
.עגר לכב אצמנ ףוגה בחרמב הדוקנ וזיאב תעבוקה ,תיטמיתמ
הכותבש העובק תרגסמ ןימכ אופא םיעיפומ ןמזהו בחרמה
הניא המצע איהש דועב ,םיירמוחה םיפוגה תועונת תומייקתמ
ןמזהו בחרמה תא אופא רידגה ןוטוינ .הלאה תועונתב היולת
תויולת ןניאו ןמצע ינפב תומייקתמה ,תוטלחומ תויושיכ
בחרמה ,תאז ראית אוהש יפכ .ןכותב םישחרתמה תוערואמב
םדוק םמויק ןכלו ,לאה לש "השיחה יעצמא" לוכיבכ םה ןמזהו
.םיארבנה רמוחה יקיקלח םויקל

לש םתועמשמ תא ריהבהל ידכ וזכ תיגולואית הפשב שומישה
ויתונויער תוחתפתהב בושח דיקפת אלימ םיילקיזיפ דוסי יגשומ
תססובמה ,תיטסינכמה הפקשהה תרגסמב לבא .ומצע ןוטוינ לש
יטמיתמה רואיתה ןיבל תיתד תועמשמ לש תולאש ןיב הדרפה לע
.רשפ רסחל הרהמב ךפה הזכ שומיש ,םיירמוח םיפוג תועונת לש
ןוטוינ לש תואוושמה ובלתשה ,הרשע-הנומשה האמה ךלהמב
םזינכמה תא ורציו טראקד לש תיטסינכמה הבשחמה תרגסמב
םלועה תנומתב אוצמל רשפא ולש קהבומ יוטיבש ,ינוטוינה
לצא .הרשע-הנומשה האמה ףוסב ס?לפל הד ןומיס רייפ ראיתש
םתעונתש םיירמוח םיקיקלח לש ףסוא אוה םוקיה ,סאלפל
םג יושע םדאה .ןוטוינ לש הקינכמה יקוח יפ לע שארמ תעבקנ
תועמשמ ,ישפוח ןוצר ומכ תושוחת ןכלו ,הלאכ םיקיקלחמ אוה
אוה םלועב שיש המ לכ .היילשא אלא ןניא םדאה ייחל תילכתו
םייטמיתמ םיקוח יפ לע קיר ללחב םיענה ,רמוח יקיקלח
לש המויק תא חינהל ךרוצ דוע ןיא .שארמ םיעובקו םיקייודמ
ומויק וליפא ,תאז אטיב סאלפלש יפכו ,תירמוח-אל תישונא שפנ
.עדמה רובע תרתוימ הרעשהל ךפה לאה לש

ןמז לש גשומ אופא רצי ויכישממו סאלפל לש ינוטוינה םזינכמה
,תישונא תילכתו תועמשמ לע רובידל םוקמ םוש ריתומ ונניאש
קהבומה ןייפאמה איהש ,יונישהו תוימנידה תנוכת וליפא םצעבו
הארה ומצע סאלפלש יפכ .ונממ תללשנ ,ןמזה תייווח לש רתויב
לש תמלשומ העידי ,ןוטוינ תואוושמ לש יטמיתמ חותינ תועצמאב
עגרב םוקיב רמוחה יקיקלח לכ לש תויוריהמהו תומוקמה
תויוריהמהו תומוקמה תא בשחל ,ןורקיעב ,תרשפאמ םייוסמ
וא דיתעב עגר לכב (םוקיה לש םלשה ובצמ תא ,רמולכ) הלאה
קר אלו) םמצע רבעהו דיתעה ןיב הנחבהה םג ,השעמל .רבעב
לש תואוושמהש םושמ ,תועמשמ תרסח איה (הווהה ןיבל םניב
,יטמיתמ חונימב .ןמזה ינוויכ ינש ןיב תולידבמ ןניא ןוטוינ
םא ןפקות לע תורמוש ןה רמולכ ,תוכיפה ןה הלאה תואוושמה
לא דיתעה ןמ עיבצמה "ךופה" ריצב ןמזה ריצ תא םיפילחמ
םוקיה לכ לש הירוטסיהה ,םצעבש עמתשמ וזה הדבועהמ .רבעה
ךכב היהתש ילב ,הלחתהל ףוסהמ לגלגתהל ןורקיעב הלוכי התיה
.תינוטוינה הקינכמה יקוח לש הרפה

הווה ,רבע ןיב הנחבהה םצע סאלפל לש ותפקשהב ,תורחא םילמב
.ולש תוימנידה תא ירמגל דבאמ ןמזה גשומש ךכ ,תמלענ דיתעו
ולש םיבצמה לכ לע עדימה תא וכותב ללוכ עגר לכב םוקיה בצמ
.יתימא יוניש םוש ותיא איבמ וניא ןמזה ףולחש ךכ ,רחא עגר לכב
לכש רשי וק ןיעמ ,ףסונ יבחרמ דממ תויהל ךפה ןמזה ,לוכיבכ
היה סאלפלש ןוויכמ .הליחתכלמ תחא תבב תונותנ ויתודוקנ
םויבו םלועה תאירבב ןימאה אל םג אוה ,ינוליח ןעדמ רומאכ
ריצ םע ההז תויהל אופא ךפה ולש ןמזה גשומ .ןורחאה ןידה
דיתעה לא יפוסניאה רבעהמ ערתשמה ,יטמיתמה ןמזה
תמלשה תא וזה ןמזה תסיפתב תוארל אופא רשפא .יפוסניאה
,ינגרוא ןמז גשוממ רבעמה - םייניבה ימי עצמאב לחהש ךילהתה
חתמנה ,ירטמואיגו ינכמ ןמז ריצ לש הסיפת לא ימיטניאו ירוזחמ
ומכ תוישונא תושוחתל רשק לכ דבאמ םצעבו יפוסניאו רשי וקב
.תועמשמ וא תילכת ,ישפוח ןוצר ,יופצ אלהו תואדוו יא

תוחתפתהו םימוטא

.ידיימ היה אל יטסינכמה ןמזה גשומ לש ותוטלתשה ךילהת
,הז דצל הז תדהו עדמה ומייקתה ,הרשע-הנומשה האמה ךלהמב
תואוושמ ,םנמא .וידחי םייקתהל ולכי םהלש ןמזה יגשומ םגו
אלל ךשמנה ,יפוסניא יטמיתמ ןמז לע רומאכ ועיבצה הקינכמה
ונתנש ,םייתדה שדוקה יבתכש דועב ,דיתעב םגו רבעב םג לובג
,תועמשמו תילכת ,הריחב שפוח ומכ תוישונא ןמז תושוחתל רשפ
,ומצע ןוטוינ םלוא .םינש יפלא המכ קר םייקתמה םלוע וראית
ארבנה םלועהש ןימאהל ולכי ,וירחא ויחש םייתד םינעדמו
רמולכ ,ירטמואיגה ןמזה ריצ לש לבגומ עטק לע קר ערתשמ
ריצ לע יהשלכ תמייוסמ הדוקנב קר תוליחתמ םלועה תודלות
לידבמ הזכ ןורתפ .תרחא הדוקנל דע קר תוכשמנו יפוסניאה ןמזה
ךכ ,יפוס אוהש םלועה םויקל יפוסניא אוהש ןמזה םויק ןיב
תדוקנ ינפל תואצמנש הלא רמולכ ,ןמזה תודוקנ ראש לכבש
.רבד םוש הרקי אלו הרק אל ,ץקה תדוקנ ירחא וא האירבה
ןיב רשפל ידכ םייניבה ימיב רבכ עצוה המוד ןורתפ ,השעמל
רופיס ןיבל ,יחצנ םלוע לע הרבידש ,וטסירא לש היפוסוליפה
םלועה תא ארב לאה ,הזה ןורתפה יפ לע .שדוקה יבתכב האירבה
ילולסמ תא ןיקתה לבא ,הנש םיפלא תשמחמ רתוי תצק ינפל
.דימתמו זאמ םיבבוס םה וליאכ םיבכוכה

- יפוס עטקב הז םע הז םידכלתמה ןמז יריצ ינש לש וזכ הסיפת
יטמיתמה ריצהו ,םינש יפלא המכ לש הלואגהו האירבה ןמז
.תויעבמ תישפוח התיה אל - הקינכמה תואוושמ לש יפוסניאה
תמייוסמ הדוקנב השחרתה האירבה עודמ ןיבהל השק ,המגודל
לכ ןכש ,יהשלכ תרחא הדוקנב אלו ירטמואיגה ןמזה ריצ לע
התיה המוד הלאש .דמעמ תווש ןה יפוסניאה ריצה לע תודוקנה
הרשע-שולשה האמב רבכ וררועתהש םיפירח םיחוכיוול רוקמ
ומכ ,עדמה לש םינוירוטסיה ויהו ,תילטוטסיראה הפקשהה ביבס
לש םרוקמ תא אקווד הלא םיחוכיווב וארש ,םהוד רייפ לשמל
אתווצב םמויק םלוא .ךכ רחא וחתפתהש םיינכמה ןמזה יגשומ
תועמשמ לש םיגשומ סחייל רשפיא תדה דצל ינכמה עדמה לש
הנניא תינכמה ןמזה תלקסש הדבועה ןכלו ,יתדה םוחתל תילכתו
אולמב השגרוה אל ןיידע תוישונאה ןמזה תושוחתל יוטיב תנתונ
.התופירח

תירשפא תוחפו תוחפ תויהל הלחה תדהו עדמה ןיב וזכ הרשפ
עדמה היפ לעש ,סאלפל לש ותסיפת .הרשע-עשתה האמה ךלהמב
יתגרדה ךילהת הנייצ ,לאה לש ומויק תרעשהל דוע קוקז ונניא
תונויער תכרעמכ תדה לש המוקמ תא ספתו ךלה עדמה ובש
,ליבקמב .תיברעמה הבשחמב "תיתימא תואיצמ" הרידגמה
םגו עדמב םג ,תיטסינכמה הסיפתה תא וקזיחש םיכילהתה
,ךכמ האצותכ .הפוקת התוא ךלהמב אישל םה םג ועיגה ,הרבחב
הפקשהל ינוטוינה םזינכמה ךפה הרשע עשתה האמה ףוס תארקל
ותעיבת תא ססיבו ךלה ומצע עדמהש דועב ,עדמב הטילש
תיברעמה םלועה תנומת לש טלחומו דיחי סיסבכ לבקתהל
.תינרדומה

אל תינוטוינ-תיטסינכמה ןמזה תסיפתש ןייצל בושח ,תאז םע
הבשחמב בושח דיקפת האלימש הדיחיה הסיפתה התיה
לש עדמב הדיחיה אל וליפאו ,הרשע-עשתה האמה לש תיברעמה
,ול תודגנתה ךותמ הבר הדימבו םזינכמה דצל .הפוקת התוא
,הקיטנמורה וא םזילאידיאה ומכ םייתבשחמ םימרז וחתפתה
םלועה תפקשה זכרמב ויתושוחתו םדאה תא שדחמ וביצהש
הנשיה תיתדה תרגסמהמ וגרח הלאה םימרזהש תורמל .םהלש
,הלש ןמזה תלקס לע הבר הדימב ורמש םה ,םייניבה ימי לש
גשומ םע אלא תיהולא האירב תינכת םע אל התהוז תעכש
.םינש יפלא המכ איה םג תכשמנה ,תישונאה הירוטסיהה
תא שדחמ ורידגהו ,הלא םימרזמ וחמצש תויגולואידיאה
ייח לשמל) ירוטסיה ךילהתמ קלחכ דיחיה לש ומויק תועמשמ
תארקל הרבחה לש היצולובאה וא ,תימואלה הבשחמב המואה
ךות לא וחתפתהו וכישמה (תיטסילאיצוסה הבשחמב ינובת קדצ
בוציעב יזכרמ דיקפת הכלהמב ואלימו ,םירשעה האמה
האמה ףוס תארקל םלוא .םיימלועה םיירוטסיהה םיעוריאה
ןאכמ עמתשמ ילואו ,ףירח רבשמב םינותנכ םתוארל רשפא
יחנומב דדובה םדאה ייחל תועמשמ תתל ןויערה םצעש
תויטנוולרה תא דביא חווט ךורא ירוטסיה ךילהתב תופתתשה
.ונימיל ולש

תוירואית הרשע-עשתה האמב ועיפוה ,תיעדמה תרגסמה ךותב םג
תרות איה ןהב תובושחה תחא .םיינכמ אל ןמז יגשומ ורידגהש
הרשע עשתה האמה עצמא תוביבסב החתפתהש ,היגרנאהו םוחה
הקימנידומרתה תואוושמ ."הקימנידומרת" םשב הארקנו
םירדוסמ םינבמ רשאכ ,ןמזה לש תינוויכ דח המירז תוראתמ
םיביכרממ תויושעה תוכרעמו ,הגרדהב םיקחשנו םיכלוה
תוכלוה ,םילולצ םימ לש סוכ ךותב ויד תפיט לשמל ומכ ,םילדבנ
האמה ףוס תארקל .האלמ תודיחאל תועיגמ ןהש דע תובברעתמו
.ולוכ םוקיה לע ןתוא םשייל הרטמב הלא תוסיפת ובחרוה
המכ תכשמנה םוקיה לש הירוטסיה לע רבדל ולחה םיאקיזיפ
אלא ,הלואג לש תילכת וזיאל אל עיגמ אוה הפוסבו ,םינש ינוילימ
ירגאמ תא םות דע ולצינ םיבכוכה ובש תטלחומ היילכ לש בצמל
לש "םוחה תומ" םשב ארקנה ,הזכ בצמב .םהלש היגרנאה
יבחרמב הדיחא הרוצב תרזופמ םוקיה לש היגרנאה ,םוקיה
.דוע ירשפא ונניא םייח לש םמויק ןכלו ,ללחה

הקימנידומרת :הקיזיפל אובמ
םייחה תדילו םוחה תומ

תרותו האמה תליחתב היגולואיגה ומכ ,םירחא עדמ ימוחת
,םהלשמ ןמז תולקס ורידגה ,הפוסב םינימה לש היצולובאה
ידראילימ המכ לש םיפקיהל ועיגה הרשע-עשתה האמה ףוסבש
לדוג ירדסל ועיגה תוילקיזיפה תוכרעהה םג רבד לש ופוסב .םינש
םג לדבנה ,ימסוק ןמז לש שדח יעדמ גשומ רצונש ךכ ,הלאכ
לש יטסינכמה גשומהמ םגו םינש יפלא המכ לש תיתדה הלקסהמ
ןמזה גשוממ תוגרוח הלאה תוסיפתה םלוא .יפוסניאו דיחא ןמז
םג אלא ,לבגומו יפוס ןמז תונייצמ ןהש ךכב קר אל יטסינכמה
ונייצש יפכ .ןמזה גשומ לש ימנידה יפואל ןהלש תוסחייתהב
ןניא ןה רמולכ ,תוכיפה ןה ןוטוינ לש הקינכמה תואוושמ ,םדוק
אוהש יפכ ןמזה גשומ ,תאז תמועל .דיתעו רבע ןיב תולידבמ
היצולובאה תרותב וא היגולואיגב ,הקימנידומרתב עיפומ
םיבברועמ םה דיתעה יבצמ הבש ,תינוויכ דח המירזב ןייפאתמ
תובכשכ) רתוי םיקוחש ,(תוימנידומרת תוכרעמ יחנומב) רתוי
.רבעה יבצמ רשאמ (םייח םירוציכ) רתוי םיבכרומ וא (תויגולואיג
תא רמולכ ,ולש תוימנידה תא ןמזל אופא וריזחה הלאכ תוסיפת
קפסל ולכי אל ןה םלוא .דיתעו הווה ,רבע יבצמ ןיב הנחבהה
הליחתכלמש םושמ םג ,תישונא תועמשמ לש השוחתל שדח סיסב
תפתושמ הדימ ןהל ןיאש םינש ידראילימ לש תולקס ורידגה ןה
ראשש ,תימנידומרתה ןמזה תסיפתש םושמ םגו ,םדאה ייח םע
יפוס בצמ הראית ,הל תופופכ ויה עדמב תויתוחתפתהה תוסיפתה
ויתוריציו םדאה תולועפ לכ וילא סחיבש ,םוקיב םייחה ץק לש
.ןתועמשמ תא תודבאמ

יופצ אלה לש ובוש

עדמה ךותב םג ועיפוה הרשע עשתה האמה ךלהמב ,רומאכ
םזינכמה לש םלועה תנומתל תיפולח הסיפת שבגל תונויסנ
תוימנידה ללושמו ירטמואיגה ןמזה גשומ םע ,ינוטוינה
הארנ ,םירשעה האמה תליחת תארקל םלוא .ולש תועמשמהו
תיטסינכמה הסיפתהשו ,דמעמ וקיזחי אל הלאה תונויסנהש היה
ילגר תא קוחדלו תיעדמה הבשחמה הדש לע טלתשהל תדמוע
שדחמ חוסינ הלביק הקימנידומרתה תרות ,המגודל .תורחתמה
רפסמ לש תוינכמה םהיתועונתב םיקסועה ,םייטסיטטס םיחנומב
תא גיצהל דעוימ היה הזה ךלהמה .רמוח יקיקלח לש םוצע
ךכ ךותו ,הקימנידומרתה ןמ רתוי תיסיסב הירואיתכ הקינכמה
העיקש תראתמה ,תימנידומרתה ןמזה תסיפת תא ףופכל םג
הסיפתל ,ידיתעה םוחה תומ תארקל םוקיה לש תדמתמ
.דיתעו הווה ,רבע ןיב ישממ לדבה ןיא הרובעש תיטסינכמה

ןמזה תוכיפה :הקיזיפל אובמ

תיטסינכמה הסיפתהש אופא היה המוד םירשעה האמה תליחתב
.תיעדמה הבישחה לש טלחומו םלש סיסבכ יפוס ןוחצנל תברקתמ
תויוחתפתה רשאכ ,יטמרד ןפואב הנתשה הזה בצמה םלוא
ינוטוינה םזינכמה תוטטומתהל ואיבה ילקיזיפה רקחמב תושדח
תועפותה רקח - רתויב קצומו קזח הארנ אוה ובש םוחתב אקווד
העיפוה האמה לש תונושארה םינשב .תויסיסבה תוילקיזיפה
לש תינוטוינה הסיפתה תא הללשש ,ןייטשנייא לש תוסחיה תרות
םגו ןמז לש תודידמ ,תוסחיה תרותב .טלחומ בחרמו טלחומ ןמז
.דדומה הפוצה לש ותעונת בצמב תויולתו תויסחי ןה בחרמ לש
תוסחיה תרות ,הל הוולינש ירלופופה יומידהו המש תורמל ,םנמא
.תיטסינכמה הפקשהה לש דוסיה תוחנה םצע תא הללש אל
לשו בחרמה לש תויסחיה ,תאז האר ןייטשנייאש יפכ ,המגודל
תיסיסב המרב תומייקה תוטלחומ תויושיל יוטיב אלא הניא ןמזה
העברא לעב ןמז-בחרמ לש בלושמ הנבמו רואה תוריהמ ומכ ,רתוי
הירואיתהש הדבועל ןושאר זמר היה ךכב םלוא .םידממ
תואמב הביבס הבצעתהש תיטסינכמה הפקשההו ,תינוטוינה
,תורחא תוירואיתב הפלחהו תרוקיב ינפב תוניסח ןניא ,תומדוקה
.תיסיסבה הקיזיפה לש רקחמה הדשב וליפא

ןייטשנייאש ,םיטנווקה תרות התיה הז ןוויכב האבה תוחתפתהה
םירשעה תונשבש תורמל ,החותיפב םג בושח דיקפת אלימ
הנפ ומצע אוה ,רהבתה יטסינכמ-אלה הייפוא רשאכ ,תורחואמה
תגרוח םיטנווקה תרות .םיינוציקה הירקבממ דחאל ךפהו הדגנכ
הנניא איה ,המגודל .קהבומ ןפואב םזינכמה לש דוסיה תוחנהמ
יביטקייבוא ןפואב רמוחה םלוע לש ומויק תא רידגהל תרשפאמ
תאו הפוצה תא תברעמ אלא ,ישונאה תוננובתהה טקאמ קתונמו
תויושיה יפוא לש הרדגהה םצעב ליעפמ אוהש הדידמה יעצמא
עצבל טילחמ הפוצהש הדידמה גוס ,לוכיבכ :תודדמנה תוירמוחה
רשאב םג .לג וא קיקלח היהי ,לשמל ,ןורטקלא םא עבוקה אוה
תיטסינכמה תרגסמהמ תגרוח םיטנווקה תרות ,ןמזה תלאשל
םלוע ראתמ סאלפל לש ינוטוינה םזינכמה ,וניארש יפכ .הנשיה
איבמ וניא ןמזה ףולח ןכלו ,שארמ םייופצ תוערואמה לכ ובש
יופצ לכה אל םיטנווקה תרותב םלוא .ינורקע יוניש םוש ותיא
םוטא ןיערג לש תוקרפתה ,לשמל - םימייוסמ תוערואמו ,שארמ
לכל תוזחל רשפאש ךכ ,יארקא ןפואב םישחרתמ - יביטקאוידר
אוה רבדה שוריפ .םתושחרתהל תורבתסהה תא קר רתויה
יפכ הווהה לש ןיטולחל יטסינימרטד ךשמה ונניא דיתעהש
תרות יפ לע ,תאז םוקמב .תינוטוינה הקינכמה הראיתש
,םייופצ אלו םישדח תוערואמ ותיא איבמ דיתעה םיטנווקה
לש המלש העידי ךותמ םתוא תוזחל רשפא יאש תוערואמ רמולכ
לש וזה הנוכתל שרופמב דגנתה ומצע ןייטשנייא .הווהה בצמ
לאה" תמסרופמה הרמיאב ותודגנתה תא אטיבו ,םיטנווקה תרות
."הייבוקב קחשמ וניא

םיטנווקה תרות
לאוטקלטניאו ןעדמ ,ןייטשנייא

תוסיפת עדמב ועיפוה םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב
,ןמזה גשומל תיטסינכמה תוסחייתהה תא תוללושה תופסונ
וחתיפ םישימחה תונשב .ולש םיימנידה םיטביהה תא תושיגדמו
ארקנה שדח יעדמ םוחת וידימלתו ןי'זוגירפ היליא
תרגסמב ."לקשמ יווישמ םיקוחר םיבצמ לש הקימנידומרת"
האמה לש תוימנידומרתה תוסיפתה ובחרוה ,הזה םוחתה
ופסונו ,ןתביבסמ תודדובמה תוכרעמב רקיעב וקסעש ,תמדוקה
היגרנאו רמוחש "תוחותפ" תוכרעמל םיעגונה םילוקיש ןהל
.םייח םירוצי לש םהיפוג לשמל ומכ ,ןהמ תאצלו סנכיהל םילוכי
דוגינב םלוא ,דיתעו רבע ןיב הנחבהה תמייקתמ הלאכ תוכרעמב
הניא דיתעה לא רבעהמ ןמזה תמירז ,תיתרוסמה הקימנידומרתל
לש הריצי םג אלא ,םירדוסמ םינבמ לש הקיחשו סרה קר האיבמ
לש תכלוהו הלדג תומכ תוליכמה תוינבת לשו םינגרואמ םינבמ
עדימו רדס לש הריציהו תוחתפתהה ,תורחא םילמב .עדימ
ךילהתב ,םייחה םירוציה לש היצולובאב לשמל ,םירבוגו םיכלוה
תוכרעמ לש ןתחימצב ףא וא ,דדוב םזינגרוא לש הלידגה
תונוכתה תא אטבמה יסיסב ןורקיע איה ,תויתוברתו תויתרבח
טביה תגציימ איה ,ךכיפל .תוחותפ תוכרעמ לש תוימנידומרתה
תוחתפתהו םישודיח ותיא איבמה ,ןמזה גשומ לש ינורקע
.תובכרומ רתויו רתוי תוינבת לש תדמתמ

ןי'זוגירפ םע ןויאר

םיבשחמב שומישה תוחתפתה תובקעב ,ךליאו םיששה תונשמ
םג םישיגדמה םיפסונ רקחמ ימוחת ועיפוה ,יעדמ רקחמ יכרצל
רקחמה םוחת ,המגודל .ןמזה לש רצויהו יופצ אלה יפואה תא םה
גזמ ומכ תוימניד תוכרעמב קסוע "סואכ" ירלופופה יוניכל הכזש
,תיגולוקא תכרעמב םימייקתמה םינימ תויסולכוא וא ,ריוואה
,הקיזיפ - םינוש םימוחתב תועיפומה תורחא תובר תוכרעמו
.תינברוא היפרגואיג וא הלכלכ ףאו היגולויזיפ ,היגולויב ,הימיכ
עיפשהל םילוכי הרואכל םיחינזו םינטק םימרוג ,הלאכ תוכרעמב
יוטיב .רחא וא הז ןוויכל התוא בתנלו הלוכ תכרעמה תוגהנתה לע
ךכבו ,ויפנכב ףנפנמה רפרפ לש העודיה המגודב אוצמל רשפא ךכל
תללוחמ איה רבד לש ופוסבש דע תרבגתמו תכלוהה הערפה רצוי
יפוסניא קוידל עיגהל רשפא יא םלועלש ןוויכמ .םימער תפוס
הלאכ תוכרעמ לש ןתוגהנתה ,םינטנטקה םימרוגה לכב בשחתיש
תרות לש תויארקאה ןיינעב ומכ .היופצ יתלב לעופב איה
תישעמ תורשפא םוש ןיאש אוה רבדה שוריפ ןאכ םג ,םיטנווקה
ןמזה ףולח ןכלו ,הווהה בצמ ךותמ דיתעה תא תומלשב תוזחל
.םייופצ יתלבו םישדח תוערואמ ותיא איבהל לוכי

תונש עצמאמ חתפתהו "תובכרומה תרות" ארקנש ,ףסונ םוחת
.ןי'זוגירפ לש ויתונויער ןוויכ תא ךישמה ,ךליאו םינומשה
תוכרעמ לש בשחמ תויצלומיסב םיקסוע הז םוחתב םירקוחה
.הז םע הז ןילמוג ירשקב םייוצמה ,םיביכרמ לש בר רפסמ תולעב
חתפתהל תולוכי הלאכ תוכרעמב ,םיארמ הלאה םירקחמהש יפכ
הליחתכלמ ןהב תומייק ויה אלש ,ןוגריאו רדס לש תושדח תוינבת
הווהתמ רדס .םידדובה םיביכרמה תמרב רבסהל תונתינ ןניאו
תא לשמל ןייפאמ ,ול ארק ןי'זוגירפש יפכ "ימצע ןוגריא" וא ,הזכ
ןיב עדימה יפוליחו םישגפמה ךותמ םילמנ ליבש לש ותווהתה
ויתונוכתו ,שארמ ןנכותמ ונניא ליבשה לולסמ .תודדובה םילמנה
ליבשה .תדדוב הלמנ לכ לש תויורשפאל רבעמ הברה תוגרוח
אטבמ אוה ךכבו ,הילאמ הרצונש רדס לש תינבת אופא הווהמ
ומיע איבמ דיתעה רשאכ ,ןמזה לש רצויהו ימנידה יפואה תא
.תולדגו תוכלוה ןוגרא תמרו רדס תולעב תוינבת לש תוחתפתה
תונגראתה לש םיבר םימוחתב אוצמל רשפא תומוד תואמגוד
םג הלאכ תונויערל שי םויכו ,תילכלכ וא תיתרבח ,תיגולויב
.תיתוכאלמ הניב תוכרעמ לש הריציה םוחתב םיבושח םימושיי
תומישרמה תחא ,ימצע ןוגרא יכילהתל תוברה תואמגודה ןיב
"הילאמ" החמצש ,טנרטניאה תשר לש התוחתפתה איה רתויב
ןגרואמ הנבמ הרצי הז ךילהתבו ,תיזכרמ הנווכה םוש אלל טעמכ
ןיב רשק תוארל ילוא רשפא .שארמ ןנכת אל שיאש רדוסמו
אל םיביטומ לש הלודגה תוירלופופה ןיבל וזה הדבועה
הבישחל דעו ימצע ןוגראו סואכ לש תונויערמ ,םייטסינכמ
ביבסו ךותב םויכ להנתמה יתוברתה חישב ,היגוסל תיביטנרטלא
.טנרטניאה תשר

תובכרומו םילטקרפ ,סואכ
תשרה ןמז

תיברעמה תוברתב ןמזה גשומ לש וילוגלגמ המכ ירחא ןאכ ונבקע
ןייפאל רשפא יללכ טבמב ,וניארש יפכ .תונורחאה םינשה ףלאב
,תינגרוא ןמז תשוחתמ יתגרדה רבעמכ וזה הפוקתה בור תא
תוינוציח ןמז תולקס לא ,תוידיימה תוישונאה תויווחב הרושקה
ךילהתב .םיירמוח םיפוג לש תוינכמה םהיתועונת יפ לע תודדמנה
ילגעמה ןמזה גשומ ףלחוה ,תמדוקה האמה ףוס דע ךשמנש ,הז
,ןמז לש יווק גשומב תיתרוסמה הרבחב םייחה ירוזחמ לש
םימיה ץקל דעו האירבמ םלועה תוחתפתה תא ןייצ ותליחתבש
םלועה תנומתב ךפה רבד לש ופוסבו ,תויתד תומכס יפ לע
יפואה םג ונממ ומלענש ,טשפומ ירטמואיג דממל תיטסינכמה
לש תוישונא תושוחתל ןכות ויחנומב תתל תורשפאה םגו ימנידה
.תועמשמו תילכת

וזה םלועה תנומת הכלה םירשעה האמה ךלהמב םלוא
תושדח תוסיפת ולע ומצע עדמב ,וניארש יפכ .הרערעתהו
תוברקמ ךכבו ,ןמזה לש רצויהו ימנידה ויפוא תא בוש תושיגדמה
תושדח תוסיפת ,ליבקמב .תישונאה ןמזה תשוחת לא בוש ותוא
ןמצע תא תונכל ולחה האמה ףוס תארקלש ,תוברתהו הרבחה לש
תחא הנומת לש גשומה םצע לע רערעל ולחה ,"תוינרדומטסופ"
לע םג אליממו ,תיביטקייבואו תיתימא תואיצמ לש הדיחיו
אופא רשפא .וזכ הנומת גיצהל תיטסינכמה הפקשהה לש התרמוי
בור ךשמב ברעמה תוברתב הטלשש המגמה לש ךופיה ןאכ תוארל
ןמז לש םישדח םיגשומ הזיא הלאשה תלאשנו ,ונרקסש הפוקתה
ץקל העיגה ןכא וז םא ,תיטסינכמה הסיפתה תא ףילחהל םילוכי
.הלש תויטננימודה

יכרדבו תוסיפתב םיריהמ םייוניש לש הפוקתב םייח ונאש ןוויכמ
יא םויכש הארנ ,תונורחאה םינשב רבוגו ךלוה ףא םבצקש ,םייח
עיבצהל רתויה לכל אלא ,ינקספ ןפואב וזכ הלאש לע תונעל רשפא
תרבוגו תכלוהה תוחכונב רושק םהמ דחא .תוחתפתה ינוויכ לע
,וניארש יפכ .ונימי לש הרבחבו הלכלכב עדימה תייגולונכט לש
תקייודמה תירמוחה הנוכמה לשו ינכמה ןועשה לש היגולונכטה
לא הרישי תוסחייתהב קר אל תיברעמה םלועה תנומת תא הבציע
לש קחשמה יללכ תא רידגהש יללכ יומידכ םג אלא ,ןמזה תדידמ
תייגולונכטמ תלדבנ עדימה תייגולונכט םלוא .יעדמה עדיה
אופא התוא תוארל רשפאו ,םייזכרמ םיטביה המכב רמוחה
הבשחמהו הרבחה ינפ תא בצעי ילואש ,יפולח יומידל רוקמכ
.האבה האמב

תללוכה ותומכ ןכלו רומיש יקוחל ףופכה ,רמוחל דוגינב ,המגודל
תא ץיפהלו לפכשל לוכיש רבד אוה עדימ ,העובק תראשנ דימת
עדימ לש ותריציל רוקמ תויהל לוכי םג אוה הז ךילהתבו ,ומצע
לש םישדח םילדומ רבכ שי םויכש ,עדימה לש וז הנוכת .שדח
ימנידהו רצויה טביהה תא השיגדמ ,הילע םיססובמה יקסע לוהינ
תושטשטמה ,רמוחה לש רומישה תונוכתל דוגינב ןמזה לש
ןתינ ונניא אוהש איה עדימה לש תפסונ הנוכת .הז טביה תולטבמו
יולת אוה אלא ,רמוחה תונוכת ומכ תיביטקייבוא הרדגהל
תקזחתמ ךכב .ורובע עדימל שיש תועמשמבו דדובה שמתשמב
,"שמתשמ תייולת תואיצמ" יחנומב םלועל סחייתהל הייטנה
םייביטקייבוא םירואית לש תיזכרמה תובישחה תא תלטבמה
תשוחת תאו בלה תמושת תא הריזחמ תאז םוקמבו ,םיטשפומו
תישממה הביבסה ןיבל וניב שגפמלו ישונאה טקייבוסל תועמשמה
.ולש הבורקהו

לש הלאה םינייפאמה תעפשהב ןיחבהל ילוא רשפא םויכ רבכ
.הב םישמתשמש הלא לש ןמזה תייווח לע עדימה תייגולונכט
גצ לומ תובר תועש םילבמה םישנא לצא תוארל רשפא ,המגודל
םהל תפתושמה תימויה ןמזה תלקס לש שוטשט בשחמה
תועשל תקתעומ תוליעפה רקיע םימעפל .םהלש תיזיפה הביבסלו
ןמז דממ תוגציימ טנרטניאל רוביחה תועש םימעפלו ,הלילה
ןמז ירוזאב םייחה םישנאל תחא תבב ףתושמה יביטנרטלא
.םיפתתשמ-הבורמ בחרמ ותואב וידחי םירשוקמו ,םינוש
רידגהל "שטווס" םינועשה תרבח לש ןויסנ היה ףא הנורחאל
,םיקלח ףלאל תקלחתמ הממיה ובש ,ימלוע ללכ "טנרטניא ןמז"
לש ףתושמ ילאוטריו בחרמב תושיגפ ינמז עובקל רשפא ובשו
לש וזכ הרדגה .םלועה יבחרב םינוש ןמז ירוזאב םייחש םישנא
דחא לכ לש הלילהו םויה רוזחמ תא הפילחמ הנניא ןמז
םוקמבש אוה רבדה שוריפ .וילא תפסונ אלא םישמתשמהמ
תויחל לוכי תשרב שמתשמה ,ןמז לש תטלחומ תחא הלקס
גוסל הרושק ןהמ תחא לכש ,תונוש ןמז תולקס המכ ליבקמב
.וזה תוליעפה ךותמ תחמוצו תישונא תוליעפ לש רחא

,הלא םיכילהת לש םתעפשה תא םויכ ךירעהל השק ,רומאכ
ןמויק ,דחא דצמ .םידגונמ םינוויכ ינשב םיעיבצמ םה הרואכלש
יפואב הרושק ןהמ תחא לכש ,תוליבקמו תונוש ןמז תולקס לש
ינפלש תיתרוסמה הרבחב בצמה תא ריכזמ ,תוליעפ לש רחא
ןמזה תדימ תא עבק תוליעפה בצק רשאכ ,ינכמה ןועשה תאצמה
יכרד לש תוררועתהה תא םג רושקל ילוא רשפא ךכל .ךפיהל אלו
תושיגדמו תורזוחה ,תויפוריא-ץוחו תויטסימ תוקיטקרפו הבישח
םיירוזחמה םיבצקמה תא םגו ,תועמשמו תילכת לש םיטביה םג
תוירואיתו םייגולורטסא םיבצקממ - םדאה ייח לשו עבטה לש
אלמ חרי תוגיגח לש םישדחה םינחלופל דעו ,"סומתירויב" לש
,ינש דצמ .הנש ידמ עובק דעומב םיכרענה םייטבש םילביטספו
תועיבק לש השוחת ונתנש םייתרוסמה םירוזחמל דוגינב
םירצוי םישדחה םייגולונכטהו םייתוברתה םיאנתה ,תויכשמהו
ונימי לש הרבחב םדא לש ועוצקמ ,המגודל .דימתמ יוניש לש בצמ
יפכ ,ויתובא לש יעוצקמה םקוסיע תא ךישממ וניאש קר אל
המכ תונתשהל לוכי ףא אוה אלא ,תיתרוסמה הרבחב גוהנש
םייגולונכט םישודיח לש ךלוהו רבוגה בצקהו ,וייח ךלהמב םימעפ
.וזה הייטנה תא דדועמ םייתרבחו

לשו תואדוו-יא לש תיללכ השוחתב םויכ רושק רבוגה יונישה בצק
תונפואו םייגולונכט םיעצמא ,תונויער לש תצאומו תכלוה הפלחה
תיעדמה הכפהמה ישנא לש תירוקמה תינכתה ,לוכיבכ .םייח
יא תאו יונישה תא הגרדהב קלסל ,הרשע-עבשה האמהמ
לע הכפהתנ ,עדיה לש דימתמ לודיג תועצמאב םלועה ןמ תואדווה
עדיה תומכש לככ :ןוכנה אוה ךפיהה וליאכ הארנ םויכ .השאר
השוחתה .איה םג הלדג תואדווה יא תדימ ,הלדגו תכלוה עדימהו
ןונכתל תומלשב ןתינ ונניאש דיתע לשו תדמתמ המירז לש וזה
ירוזחמ יפלכ השדח תושיגרל ,רומאכ ,תפרטצמ שארמ הייפצלו
ץוחו תויתיישעת םדק תויוברת םינייפאמה ,םייתרוסמה ןמזה
הלאכ תויוברתמ םיבואשה םיחנומב אטבל תונויסנלו ,תויפוריא
ןאכ שי ,תורחא םילמב .תישונא תילכתו תועמשמ לש תושוחת
,תוינכמ םדקו תויתרוסמ תויתבשחמ תוינבתל הרזח דחא דצמ
לא תצאומו תכלוה העונתו ריהמ יוניש לש השוחת ינש דצמו
םויכ .ותיא דדומתהל וסינ אל םלועמ הלאכ תוינבתש ,דיתעה
,הלאה תויטנה ובלתשי דציכ עובקל תוסנל םדקומ ןיידע
ודילוי ןה ןמז לש תושוחתו םיגשומ וליאו ,ןיע תיארמל תודגונמה
ילוא רשפאש המ לכ .אבה ףלאה תליחת לש תוברתבו הרבחב
קליסו טעמכ ינכמה ןועשה קותקתש ,ןמזה ףטשש אוה רמול
בטיה תשגרומו הקזח השוחתל ךפהו רזח ,םלועה תנומתמ ותוא
תוסיפתה יבגל תואדוו יא םג הז ללכבו ,תואדוו יאו םישודיח לש
.ומצע ןמזה גשומ לש תוידיתעה

 

 

 
:ןיינע ותואב דוע

ילטיגידו ינכמ ,ינגרוא :תשרה יומיד

תשרה תוברת

 

main hebrew english courses pictures