www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
טוראטה יפלק
תישארה הרדיסה

 
 

(םש אלל) :13 ףלק

 

רבעה תא ךתוח 13 ףלק

דחפ ררועמו תודחב לעופ 13 ףלק

םתיווהכ םירבד ףשוח 13 ףלק

רקיעה לע קר רמוש 13 ףלק

הנוכנ טבמ תדוקנ קינעמ 13 ףלק

דיתעל ךרד חתופ 13 ףלק

 

 

 
back to top   

תונשיה טוראטה תוכרעמב ,"תוומה" ותוא םינכמ ללכ ךרדבש תורמל
ףלקל המלשה ןיעמ וב תוארל אופא רשפא .םש אלל עיפומ 13 ףלק
ינשב תיזכרמה תומדה תחונת םגו ,רפסמ אל לבא םש ול שיש ,הטושה
ןאכה תא ,הווהה עגר תא ןייצמ הטושה ףלק .המוד איה םיפלקה
:דגונמ טביהב םלוא ,ןמזה גשומב רושק 13 ףלק םג .וישכעו
.םציקל םיעיגמו םיחתפתמ ,םידלונ םירבד הבש ןמזה תוכשמתה
ךאלמ ,(םיידוהיה תורוקמב םגו) םימדקומה םייניבה ימיב ,השעמל
,תאז תמועל .םייניע האלמ תומדכ אלא ,דלשכ ראותמ וניא תוומה
לאה וא ("ןמזה") סונורכ םודקה ינוויה ןטיטה לש למס אוה שמרחה
אובב רבד לכ לע היילכ איבמה "רצוקה" אוהש ,יאמורה ןרוטס
.ונמז

םג .סונרוא ויבא תא גרהו סריסש סונורכ לע רופיסב רושק שמרחה
הרוחשה המדאה לע השיאהו רבגה ישאר תא תוארל רשפא ,13 ףלקב
תנעשנ תיזכרמה תומדה דחא דצמ .םירוהה תויומד תא םיגציימכ
ךתוח 13 ףלק :םתיא רשקה תא תקתנמ איה רחא דצמו ,סיסבכ םהילע
םירוהה תויומד לש ןתעפשהמ תוררחתשה ןאכ תוארל רשפא .רבעה תא
תולת לש בצממ רורחש וא ,תישפנ תורגבתה לש ךילהתמ קלחכ
ףלקה .ונמז רבעש הממ רורחשו ךותיח ללכב וא ,תויתוכמס תויומדב
ינוציק יוניש וא הכפהמ ,בלש וא ךילהת לש ףוס ןייצל םג לוכי
.המודכו ,וינפל היהש המ לכ םייסמש

דחפל יוטיב תויהל הלוכי וילע עיפומ וניא ףלקה לש ומשש הדבועה
ללכל התוא רושקל רשפא םלוא ."ומש תא אטבל ןיאש" תוומה ינפמ
יוצר ,ללכב .םיפלקב תוומ םיזוח ןיא םלועל :האירקב בושח
תויאופר תויעב וא תוומו םייח לש םיניינעב תולאשמ ענמיהל
םגש ,השק תישפנ העפשה תויהל הלוכי וזכ האירקלש םושמ ,תורומח
.ומצע יאופרה בצמה לע ןירקת

 
back to top   

םע דלשהו םיעוטקה םירביאה ,םילוחכה םיחמצה םע הרוחשה המדאה
ונא וציקל עיגמש המ תא .דיחפמו לפא יפוא ףלקל םיקינעמ שמרחה
םיליגר ונאש הדבועה ,ונרובע בוט היה אל אוה םא םג .םיריכמ
דיתעש המ תא ,תאז תמועל .ןוחטיב תשוחת ונל הקינעמ וילא
לוכי וניא אוה ןכלו ,םיאור ונניא ןיידע ומוקמב תווהתהל
ךתוחש ,ףלקה לש דחה יפואה םג .ןדבואה תשוחתו דחפה תא עיגרהל
תודחב לעופ 13 ףלק :ירזכאו רק םשור ררועמ ,תחא תבב םירבד
סחייתהל לוכי םיתורכה םירביאה הדש ,םימעפל .דחפ ררועמו
ומכ ,םילא יתצובק תוומ לש םישק תונורכז וא תודרחל שרופמב
,רומאכ .המודכו האוש יטויס ,עוגיפמ המוארט ,ברק םלה לשמל
.םמצע םיעוריאה לש יוזיחב אלו ,הלאכ םיעוריא לש ןורכזב רבודמ
תונידעב םהילא סחייתהל שי האירקב םילוע הלאכ םינכת רשאכ
דדומתהל ותלוכי תדימלו לאושה תבוגתל םישיגר תויהלו ,תושיגרו
.באכה םע

ןמ (ןטשה ףלק תא םג ילואו) הזה ףלקה תא םיאיצומש םישנא ףא שי
תישאר סחייתמ ףלקה לש דיחפמה ויפואש ןיבהל ךירצ םלוא .הסיפחה
יוצר אוה יונישה הרואכל רשאכ םג ,יוניש ינפמ דחפה םצעל לכ
טביה םע דדומתהל תונוכנ יא אופא תאטבמ ףלקה תאצוה .הווקמו
המ קוידב אוה הזה יונישה ,השעמל .םייחב תושדחתההו יונישה
םינשיה םירשקה לכ תא ךתחש ירחא ,םדוקה ףלקב וילא ףאש יולתהש
םיפלקה רדסב ותעפוה תניחבמ .רחא והשמל היפיצב ךופה ומצע הלתו
ןייצמ אוה .העצמאב עיפומ אלא התוא םייסמ וניא ףלקה ,הרדיסב
םיגציימ התואש ,רתוי ההובג המרל וא שדח בצמל רבעמ אופא
.הרדיסה לש ינשה קלחב םיפלקה

 
back to top   

לש ןושארה הקלחבש םיפלקה לכב ,בהואמה ףלק לש ךאלמה דבלמ
םיפלקב ,תאז תמועל .תושובל תויומד תועיפומ תישארה הרדיסה
םוריעה .תומוריע תויומדה בור ,הרדסה ףוס תארקל םיעיפומה
גציימ אוה רשאכ ,רתוי םיחתופמה םיפלקב טוראטב אופא עיפומ
םייוסיכב ךרוצ ילב תואריהלו תוארל תלוכיו תוחיתפ ,הפישח
םעפב המדאה ינפ לע המוריע תומד העיפומ 13 ףלקב .תונגהו
הארנ ינמיה ויצחבו ,דבלב תומצע ילאמשה ויצחש דלשה :הנושארה
,התפמו ינשוח וניא הזה םוריעה םלוא .רוע לש יוסיכ הזיא שיש
שיש המ תא הלגמ אוה ."םצעה דע" ,תינוציק הפישח גיצמ אוה אלא
םימעפלש ,המוריעה תמאב ןנובתהל ונתוא בייחמו חטשה ינפל תחתמ
וא) תודדומתה ראתל אופא לוכי ףלקה .המיענ אלו תירזכא איה
ונכותב םידדצ םע וא ,םימיענ אל םיבצמ םע (תודדומתהב ךרוצ
וא םינפ תדמעה ,תוגצה דוע ןיא .םהמ םלעתהל םיפידעמ ונאש
םירבד ףשוח 13 ףלק :םימיענ םייוסיכב תורמ תותימא לש השבלה
.םתיווהכ

 
back to top   

גצייל הלוכי רצוקה תומד לש הרדישה דומע סיסבבש הלודגה םצעה
ףוגב דיחיה קלחה איה המודקה הנומאה יפ לעש ,"זולה םצע" תא
ולוכ ףוגה רומא וזה םצעהמ .תובר םינש ירחא םג הלכתמ וניאש
דומע חמוצ זולה םצעמ ,ףלקה רויצב .םיתמה תייחתב שדחמ ארביהל
תקלוחמה םצע ןוילעה והצקבו ,ןגד לש לועבגל המודה הרדישה
,םימ ,המדא לש תודוסיה תעברא) רמוחה םלועל למס ,םיעבר העבראל
תוארל רשפא זולה םצע לש השגדהבו ומצע דלשב .(שאו ריווא
.רקיעה לע קר רמוש 13 ףלק :רתוימו ינשמ רבד לכ לע רותיוו
תורתומ לע םירתוומ ונא הבש הפוקת גצייל אופא לוכי ףלקה
,המגודל .תמאב ינויח אוהש המב קר םיקפתסמו ,םיצוחנ אל םירבדו
םע רשק וא ןיאושינ לש םויס גצייל לוכי ףלקה לש ךתוחה יפואה
תמרב תדרל ינמז ךרוצ לע רבודמ תויהל לוכי זאו ,הדובע םוקמ
.םיינויח םירבדב קר קפתסהלו םייחה

 
back to top   

הריכזמ רקיעב זכרתהל ונל םרוגו תמאה תא ףשוח 13 ףלקש הדבועה
:הדנטסק סולרק לש ינאידניאה והרומ ,ןאוח ןוד לש ותרמא תא
תונובתה וא היצטידמ העיפומ תובר תויוברתב ."ץעוי אוה תוומה"
תנזואמ הביטקפסרפלו המכוחל עיגהל ךרדכ תמ לש תלוגלוג וא דלשב
יפואב הרכה ךותמ .הנוכנ טבמ תדוקנ קינעמ 13 ףלק :םייחה לע
תאו םייחה תועמשמ תא ךירעהל םידמול ונא ,רבד לכ לש ףלוחה
תא םיקיסעמה םיילוש םייוואמו תונחבא .תמאב םיבושחה םירבדה
זכרתהל םידמול ונאו ,םתועמשמ תא םידבאמ ללכ ךרדב ונחור
םישנאה םע הבריקה יסחי וא ףוגה ,תואירבה ,םייחה :רקיעב
.ונל םיבושחש

השולש לש שגפמ לע רופיס ץופנ היה הרשע שולשה האמה לש תפרצב
לש ףלוחה יפואה תא םהל תוריכזמש ,םיתמ תויומד שולש םע םיליצא
דוקיר" תא רייצל םג לבוקמ היה הפוקת התואב .םייחה תוגונעת
םיליצא - תודמעמה לכ ינב תא הנחבה אלל ותיא חקולש ,"תוומה
הנממ טלמיהל רשפא יאש תוומה תואיצמ .םיינעו םירישע ,םיטושפו
לכש ונל הריכזמו ,םדאה ינב לכל ףתושמש המ תא אופא תגציימ
,תוילשא לש קחשמ אוה הרבחב םירצוי ונאש םילדבההו תונחבהה
.תוומו םייח ,הדיל לש תיסיסבה תישונאה תמאה לע הסכמה

 
back to top   

ןוזח תא ריכזהל םילוכי ףלקה תיתחתב םיעוטקה םירביאהו תומצעה
דחי תופרטצמה ,(ז"ל קרפ) לאקזחי איבנה לש תושביה תומצעה
םייח לש קוריפ םיגציימ םנמא הלאה םירביאה .םייחל בוש תומקו
םיפוגו םיפוריצ רוציל םילוכי םג םה תעכ םלוא ,םציקל ועיגהש
ןיב תובר תויוברתב השענש רושיקה רוקמ והז .םירכומ אלו םישדח
תוארקנה יטיאה לש ודווב םיתמה תוחור לשמל ומכ ,תוינימו תוומ
ריכזהל רשפא .יטסיכרנאו ינשוח יפוא ןהל שיש ,(guede) "הדג"
לשמל ומכ ,תוומב תורשקנה תוללוהה תוגיגח תא םג הז ןיינעב
םיפחדה דמצ תא וא ,וקיסקמב םיתמה גח לש עורפה םידלשה דוקיר
סוטנתו (ינימה ףחדה) סורא םינוכמה ,דיורפ לש ותרותב םידגונמה
.(ןוילכה ףחד)

       dance

היצולובאב רבכ תויהל לוכי תוומו ןימ ןיב הזה רשקה רוקמ
א.נ.ד תולוקלומ לש שדחמ בוברעל רישכמ אוה ןימה .תיגולויבה
ףלקב םיעוטקה םירביאל המודב ,םישדח םייטנג םיפוריצ תריצילו
םיפוריצל תתל ידכ םלוא .תושדח תורוצל רבחתהל םילוכיש 13
תא תונפלו קלתסהל םיבייח םינשיה םיקתועה ,תונמדזה םישדחה
םה :תומל םיכירצ םניא תובמא ומכ םייאת דח םירוצי .םמוקמ
העיפוהש עגרמ םלוא .םיבר תורוד ךשמב בושו בוש קלחתהל םילוכי
.יעבט תוומ לש גשומה םג רצונ ,תינימה הייברה היצולובאב

ליבש ןיעמ תוארל רשפא ףלקב רצוקה תומד לש םודאה שמרחה בהלב
הלוכי ךרדה .דיתעל ךרד חתופ 13 ףלק :הלעמלו הנימי ךילומש
הארנ וניא ןיידע הלש ךשמההו ,םינושארה היבלשב השק תויהל
ןיבש רשקל אופא םירזוח ונא .המידק הכילומ איה םלוא ,רוריבב
רשפאמש ,ולש יתריציה טביהה והז תעכ םלוא ,ןמזה גשומל 13 ףלק
םג אלא ,ףוס קר אל ,תורחא םילמב .םייופצ יתלבו םישדח םיפוריצ
.השדח הלחתה

 

 

 

:האירקב תועמשמ

רבעהמ קותינ .ךילהת וא םיסחי תכרעמ לש ,הפוקת לש ףוס
לוכיש ימואתפו דח יוניש ,הכפהמ .םירוהה תויומד לש ןתעפשהמו
םידחפו םיטויס .ותוא דדומתהל השק םימעפל לבא ,יוצר תויהל
ןיידעו תמש והשימ לש תוחכונ תשוחת .לבסבו תוומב םירושקה
,תוילשאו םייוסיכ לש קוליס ,תוכסמ תדרוה .ונתוא תוולל ךישממ
לכ לעו םיפדוע םירבד לע רותיו .איהש יפכ תואיצמה םע תודדומתה
ילוא) תוסנתה .תמאב ינויחש המ לע קר הרימשו ,ץוחנ וניאש המ
רבעמ ,תיסיסבה תישונאה תואיצמה לא ונתוא הריזחמש (הביאכמ
רבד לכ לש ףלוחה יפואל תועדומ .םייתרבח םילוקישו דמעמ ילדבהל
תולגל רשפא הנממ אקוודש ,הלוקשו תנזואמ הייאר הקינעמ םייחב
תוררחתשה :יוניש םע הירופ תודדומתה .תיתימאה םייחה תחמש תא
תולגל ידכ יונישה תא לצנל תלוכיו ,רבעל תודמציהו ןועביקמ
אל םינוויכ חתופש יתריצי ףחד .תושדח תויורשפאו תויונמדזה
.תעדונ אלו השדח ךרדל האיצי .םירכומ

 

 

 
אבה ףלקל תישארה הרדיסה טוראטה יפלק םדוק ףלקל

 
main hebrew english courses pictures