www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
טוראטה יפלק
תישארה הרדיסה

 
 

ןטשה :15 ףלק

 

םילפאו םימודק תוחוכל רבחתמ ןטשה

םינסורמ אל םירצי אטבמ ןטשה

לבוקמה רדסה תא רבוש ןטשה

ומצע תא לישכמ ןטשה

ןוצרמ דובעישל םרוג ןטשה

םוהתה ךותמ חמוצ ןטשה

 

 

 
back to top   

הלוכי איה .םינפוא ינשב ןיבהל רשפא diable תיתפרצה הלימה תא
.תירצונה הסיפתב עורה תוחוכ תומלגתה אוהש ,ןטשה תא ןייצל
ףא םימעפלש רתוי "הכר" תומד רמולכ ,דשב רבודמש םג ןכתיי םלוא
ףלק ,טיוו לש טוראטה לשמל ומכ ,תובר תוכרעמב .התוא בבחל רשפא
.הדיחפמו הלפא תומד רמולכ ,תירצונה תרוסמל םאתהב עיפומ ןטשה
19-ה האמה ןב יתפרצה יאקיטסימה לש רויצמ תעפשומ וזה תונשרפה
.יול זפילא

       eliphas levi - the devil  waite_15

הדיחפמ תומד םע ןטשה ףלק תא אופא תוהזמ תובר תושדח תוכרעמ
םיפלק תכרעמב ,המגודל .תועשרהו עורה תא תגציימה ,האונשו
,םינש המכ ינפל תשרב הצפוהש טנרטניאו בושחימ יאשונל תשדקומה
.טפוסורקימ תרבחמ סטייג ליב לש ותומד תא גיצמ ןטשה ףלק

       w e b d e v i l

םע ותוא רושקלו ,עורל יוטיב ןטשה ףלקב תוארל רשפא וז תועמשמב
רשאכ םלוא .הרוחש היגאמו קיזמ ףושיכ ומכ םילפא םיקוסיע
תעבהש םיאור ,ייסרמ לש טוראטב תרייוצמה ןטשה תומדב םיננובתמ
,ןאפ ינוויה לאה םע ותוא תוהזל רשפא .הכרו תינכייח איה וינפ
ןכשש ,ירציו עורפ לא היה ןאפ .זע ילגרו םיינרק לעבכ ראותש
עבט תוחוכ גציי אוהש ןוויכמ םלוא .לילחב ללחל בהאו רעיב
,תידסמימהו תינוריעה תוילנויצרה לע םויאכ ספתנ אוה ,םימודק
םג גציימ ןאפ םלוא .("הקינאפ") דחפל תפדרנ הלימ ךפה ומש ןכלו
אל םירצי תגיגחו םייח תחמש םע ההוזמ אוהו ,עבטה תוחוכ תא
תופוקתב ודובכל ובתכנש םינונמהב ראותמ אוה וז תומדב .תנסורמ
יטירבה ררושמה לש ןונמה ,המודקה ןווימ יאפרוא ןונמה - תונוש
ףשכמהו יאקיטסימה לש דחוימב עודי ןונמהו ,ילש שיב יסרפ
.ילורק רטסילא

תנשמ ירמוש טילבתב תוארל רשפא ןטשה ףלקל רתוי דוע םודק רוקמ
רמולכ) תיליל .תיליל הלאה תא הארנכ ראתמה ,הריפסה ינפל 2000
תוינימ םע םיהוזמה ,םיירציו םילפא תוחוכ תגציימ (הלילה תלא
.תירבגה תוילנויצרה לש טבמה תדוקנמ םידיחפמכ םיספתנו תישנ
תודירפמ םהיניבש ,ףלקה רויצ ןיבל טילבתה תרוצ ןיב ןוימדה
,שארה יוסיכ ,דיה תחונת ,םייפנכה ,םיילגרה) םינש 4000 טעמכ
תויומדל םיליבקמה ,םידדצה ינשמ םיפושניהו תויראה ידמצו
המרגש ,םיפלקה ילמס לש םתמצוע לע דיעמ ,(תובנזה םע םינודשה
.בר הכ ןמז ךשמב דבלב םילק םייונישב םהילע רומשל םישנאל

       l i l i t u

עקרה ךותמ תוחמוצה זעה ילגרו ,תיליל לשו ןאפ לש םהיתויומד
תפשב .יתייחו םודק והשמ םיראתמ ,ףלקה תיתחתב רוחשה
לש ותרותב (id) "ימתסה" םע ףלקה תא תוהזל רשפא ,הזילנאוכיספה
הנובתה יקוחל םיתייצמ םניאש םייתייח םיפחד םינכוש ובש ,דיורפ
,תואסריג המכב .םילפאו םימודק תוחוכל רבחתמ ןטשה :רסומהו
.ןטשה ןטב לע ףוצרפ עיפומ ,ןאומקו יקסבורודו'ז לש וז ומכ
םיפחד רמולכ ,"הלשמ םייח" הל שיש תוינפוג ראתמ הזה ףוצרפה
.שארה לש הנובתלו לכשל םיתייצמ םניאש םיינפוג

לוכי ףלקה תיתחתב רוחשה ספה ,יול לש רויצהמ תועפשומה תוכרעמב
םלוא .ןטשה תומד םע ההזמ תירצונה תרוסמהש ,תועשרו עור גצייל
יוטיב וב תוארל רשפא ,ייסרמ לש טוראטה רויצבש הכרה תומדב
,תעדומה הנובתה ידי לע םיראומ םניא "םילפאה" םיפחדהש הדבועל
,הז טביהב .םמצע לש יתייחהו ירציה ןויגהה יפ לע םילהנתמ םהו
םיפחדו תוקושת ידי לע תענומה ,תילנויצר אל תוגהנתה ראתמ ףלקה
לבסו באכ לש יוטיב רוחשה דבורב תוארל םג רשפא .םיקומע
םיעורפה םירציל תחתמ םייובח וראשנו ,עדומ-אלה יקמעמל וקחדוהש
.תכייחמה תומדה לש לוכיבכ םייחה תחמשו

 
back to top   

םודאה סיסבה ידי לע שגדומ ףלקה לש יטגרנאהו עורפה יפואה
סיסבה ,וטרמ לופ לש וז ומכ ,תורחא תוכרעמב .ןטשה תומד ילגרלש
ינוויה לאה תא ריכזמ רבדה .םיחפנ לש ןדסל ותרוצב המוד הזה
םינודשה ינש .שעג ירה לש םתיתחתב ןכשו חפנ היהש ,סוטסייפה
,סוטסייפה לע רופיסה תא ריכזהל ילוא םילוכי םראווצב םירושקה
בהאמה םע דחי (הבהאה תלא) הטידורפא ותשא תא לזרב תשרב דכלש
תחתמ שא" ןיעמ אופא גציימ םודאה סיסבה .(המחלמה לא) סרא הלש
ללוחלו ץרפתהל םילוכיש םיקזחו םיקומע תוחוכ רמולכ ,"המדאל
.שעג רה לש ונטבמ תוצרופה הבלהו שאה ומכ ,והובו-והותו סרה

       p a u l  m a r t e a u (1930) le diable

םינודשהו ןטשה תומד לש תכייחמה העבההו ינשוחה םוריעה תא
םג ההוז ןאפ לאה .תוינימו םירצי לש הגיגחכ תוארל רשפא ודילש
תדלויו םתנשב םירבג התפמש ימכ הראות תילילו ,תוינימ םע אוה
,גזמה ףלק לש תוככורמה תוקושתלו תוניתמל דוגינב .םידש םהמ
םידבר גצייל לוכי אוה האירקב .םינסורמ אל םירצי אטבמ ןטשה
,תיטנמור םיסחי תכרעמל סיסב תויהל םילוכיש תוינימו הקושת לש
םג וב תוארל רשפא ,ילילש טביהב .הקוריפל םורגל םג םילוכי לבא
.םיינסרהו םימילא םירציל יוטיב

 
back to top   

ףוג) היחו םדא םג :םידוגינ לש דוחיא אוה רויצבש ןטשה לש ופוג
הבקנו רכז םגו ,(היח לש םייפנכו םיינרק ,םיילגר םע ישונא
ובש גזמה ףלקל דוגינב םלוא .(םיישנ םיידשו ירבג ןימ רבא)
םידגונמה םיבטקה ינש ןאכ ,הז תא הז וככירו וגזמתה םידוגינה
גוויסל תנתינ הנניא תלבקתמש האצותה .הז דצל הז םימייקתמ
לוכי ףלקה .לבוקמה רדסה תא רבוש ןטשה :תויתרוסמה תוינבתב
םייתרבחה םיקוחב תבשחתמ הנניאש הגירח תוגהנתה ראתל אופא
תוינרמש תורגסמ דגנ תונפומה תויטסיכרנא תויטנ וא ,םיליגרה
תיתרגש אל הבישח ךרדל יוטיב וב תוארל םג רשפא .תועבוקמו
הגירח לבקל םישקתמש הלא לצא תרקפומ הייטסכ תשרפתמ ילואש
/ רבג לש תלבוקמה הקולחהמ תגרוחש תוינימ-וד וא ,תומכסומהמ
.םימייק םירדסו תורגסמ לש הריבשל הייטנ ללכב וא ,השיא

ינמיס ומכ ,תנצחומו תנגפומ איה גציימ ףלקהש תורגסמה תריבש
ןאכ שי ,דחא דצמ .רויצב תומדה לש םייולגהו םירתוסה ןימה
םע "ףוסה דע" תכלל תונוכנו ,הקחדהו השוב לש םימוסחממ רורחש
ףלקב תוארל רשפא ,רחא דצמ .תוימינפה תוריתסהו תובכרומה
ידכ לוכיבכ ,יתיירורעשה תא תשפחמה תיביטקובורפ תוגהנתה
תא אטבמה ,רחא טביה םג שי תורגסמה תריבשל םלוא ."סיעכהל"
,שדח והשמ רוציל תרשפאמ וזה הריבשה .הריציו רצי ןיב רשקה
לש יביסלופמיאהו עורפה יפואה .הכ דע לבוקמ היהש הממ גרוחש
רשוכ ול שיש חוטב אל םלוא .תושדח ךרד תוצירפ אופא רשפאמ ףלקה
יוצימל הלאה םיכרדה תא איבהל ידכ םישורדה ,תונלבסו הדמתה
.םדוקה ףלקל רורב דוגינכ עיפומ ףלקהש הארנ ,הז טביהב םג .אלמ
תא ףידעמ אוהו ,תושדח םיכרד ץרופ וניא גזמה ףלק לש ךאלמה
.תינלבסו תיבקע הדובעב ןייטצמ אוה םלוא ,היירורעשה לע הרשפה

 
back to top   

דצ) תילאמשה ודיב קיזחמ ןטשה ,ןאומקו יקסבורודו'ז לש הרודהמב
,(?אטאטמ ילוא וא) שא דיפלל המודש והשמ (ףלקה לש ןימי
וטרמ לש הסריגב .ברח התרוצב הריכזמ ולש הקוריה תידיהשו
הצוענה הנבל ברח ןיעמ אוה רתונש המו ,ףנכב תועלבנ תובהלה
.ולש ףנכה תא ףרוש וא רקוד ןטשה וליאכ אופא הארנ .המצע ףנכב
תושורפ ןה םייפנכה ןאכ ,גזמה ףלק לש תוטומשה םייפנכל דוגינב
ןויגהה רסוחב :ףועל ןהמ תענומ הריקדהש הארנ םלוא .הלעמ יפלכ
ובש בצמ ראתל אופא לוכי ףלקה .ומצע תא לישכמ ןטשה ,ולש
םדקתהל ונממ תענומ לאושה לש תיביסלופמיאהו תירציה תוגהנתהה
ןייצל לוכי ףלקה תיתחתבש רוחשה ספה .ויתורטמ תא גישהלו
םידברמ תעבונ לאושה תא הלישכמש תילנויצר אלה תוגהנתההש
.באכו דחפ לש םיקומע

 
back to top   

ןכותמש תופנצמ םישבוח תיזכרמה תומדה ידיצ ינשמ םינודשה ינש
םהלש תובנזה םג .ומצע ןטשה לש תפנצמל יוקיחכ ,םיינרק תוחמוצ
.תוינימו תוינשוחל למס םהב תוארל רשפאו ,יתייח טביה םיאטבמ
םינודשה ידי ,ןטשה לש תוישפוחה םיידילו םייפנכל דוגינב םלוא
לבח חנומ םראווצ לעו ,יולתה ףלקל המודב בגה ירוחאמ תובולש
תאטבמ ןטשה תומדש דועב .תיתחתבש םודאה ןדסל םתוא רשוקש
םילובכ םיארנ םינודשה ,םירצי לש ישפוח יוטיבו רורחש לוכיבכ
תיביסלופמיאהו תירציה תוגהנתההש ןייצל לוכי רבדה .םידבעושמו
איה .חטשה ינפ לע תיארנ איהש יפכ תררחושמו תישפוח תמאב הנניא
,ושפנ יקמעמב הלפאו באכ לש םידבר ךותמ לאושה לע המצע תא הפוכ
תוארל םג רשפא .תיתימא הריחב רסוחו דובעיש תאטבמ איה ןכלו
.תינסרה תוגהנתהל וא םימסל לשמל ומכ ,תורכמתה לש למס םילבכב
וניאו תורכמתהה תא שיחכמ לאושהש ןמסל הלוכי תכייחמה העבהה
.הב ריכהל ןכומ

רשוקש לבחהש הדבועהו ,הדשהו דשה תויומד לש ינשוחה םוריעה
םע .תוינפוגלו םירציל דובעישה תא םיאטבמ ,ףוגה עבצב אוה םתוא
םהילגרש תורמל .ררחתשהל םיצור תמאב םניא םמצע םהש ןכתיי ,תאז
(הדשה לש תוחפל) םהלש םינפה ,באכה לש לפאה דבורב תועוטנ
חרכהב ןניא בגה ירוחאמש םיידיה םג .תוצורמו תוכייחמ תוארנ
תא ריסהל ידכ לועפל יתימא ןוצר רסוח תואטבמ ןה ילואו ,תורושק
ןכתיי .ןוצרמ דובעישל םרוג ןטשה וליאכ אופא הארנ .םילבכה
הדבועב ער רבד םוש האור וניאו ,יחכונה ובצממ הצורמ לאושהש
דוע לכ .ולש םירציהו תוקושתה תא שממל יתייפכ ךרוצב זוחא אוהש
םיעדומ אלה םיפחדל לובכ ראשיי אוה ,תונתשהל הצור וניא אוה
.םיאב םה ונממש לפאה דבורלו ולש

 
back to top   

.תילילש חרכהב הניא ןטשה ףלק לש ותועמשמ ,ולש לפאה דצה תורמל
תוקושתו םיפחד אטבל ךרוצה תא ןאכ תוארל רשפא תמייוסמ המרב
דוע היהת האצותה םתוא םיאלוכו םיקיחדמ םאש םושמ ,ץוח יפלכ
תולצפתמה םיילגרה תופכב תוארל רשפא הז טביהב .תינסרה רתוי
ןהמ םיענומו םיקומע םידברל תויומדה תא םירבחמה ,םישרוש ןיעמ
םידברל רבחתהל ךירצ לאושהש ןכתיי .תוקתונמו תושולת תויהל
תורגסמ ץפנל ידכ ולש לפאה דצה תא םג אטבלו ,ושפנב םייסיסב
ףלק לש תצרפתמה היגרנאה .שדח והשמ לש תוחתפתה רשפאלו תוליבגמ
םלוא .ביצי והשמ לש תכשמתמ היינבל הבוט הנניא ילוא ןטשה
בצממ תאצלו ,המידק ונמצע תא עינהל ידכ הל םיקוקז ונא םימעפל
.תובהלתה רסוחו הקושת ןדבאב העיקשו ןואכיד לש עוקת

.םירגובמ םיארנ םינודשה ינפ ,תיתודלי תיארנ ןטשה תומדש דועב
.םוהתה ךותמ חמוצ ןטשה הבש תוחתפתה ןאכ תוארל ילוא רשפא
וב םיברועמש ,רופישו ןוקית לש ךורא ךילהת אטבל לוכי רבדה
תויומד תויהל םילוכי הדשהו דשה ,המגודל .החפשמב םינוש תורוד
יטנוולר רבדה .המוארטו לבס לש יתחפשמ רבע ךותמ ואבש ,םירוהה
השק המוארט הרבע אלש החפשמ טעמכ ןיא הבש ,לארשיב דחוימב
תורושקו לבסה ךותמ תוחמוצ םירוהה תויומד .םינורחאה תורודב
םיווקה םלוא .ותעפשהמ ררחתשהל תולוכי ןניא ןה ןכלו ,וילא
הדובע רמולכ ,השורח עקרק ןייצל םילוכי המדאה לש םיליבקמה
רודה איה וזה הדובעה תאצות .אפרתהלו ןקתל ידכ התשענש תעדומ
.ולשמ םייפנכ חתפלו םירוהה תמרל לעמ םמורתהל חילצמש ,אבה
רבכ שי םלוא ,ותוא םיוולמ ןיידע רבעה לש לבסהו המוארטה
ילוא (םיאבה תורודב וא) םיאבה םיפלקבש ,היילע תמגמב תוחתפתה
.רבעה יללצמ רורחשלו האלמ המלחהל איבהל לכות

 

 

 

:האירקב תועמשמ

.עדומ אלה לש םימודקו םילפא םידברב םרוקמש תוקושתו םירצי
ןויגהה לש הלילש ךותמ עבטה תוחוכל תורבחתה ,היגאמו ףושיכ
השקש םיפחד התוא םיעינמש ,תילנויצר אל הלועפ .לבוקמה יתרבחה
.ינימה םוחתב רקיעב ,תוקושת קופיסל יתייפכ ךרוצ .םהב טולשל
רישי יוטיב .הטילשמ םיאצויש הקושת וא סעכ ומכ םירצי תוצרפתה
לש הריבש .םימוסחמו םירוצעמ ילב ,שפנה ךותב ללוחתמש המל
היגרנא לש ץרפ ,תומכסומהמ תגרוח הבישח ךרד ,תומייק תורגסמ
תינדרמ השיג ,תנצחומו תיביטקובורפ תוגהנתה .תיתריצי
וא םימסל תורכמתה ,ימצע סרהל וא סרהל הייטנ .תיטסיכרנאו
תוגהנתה ללגב תוינכת לש שוביש ,תימצע הלשכה .הקיזמ תוגהנתהל
רשוכב העיגפ .ומצע לאושל םג הרורב הניא התביסש תיביסלופמיא
תישפוח תוגהנתה .ינויגהו לוקש ןפואב בושחל תלוכי יא ,טופישה
םרוקמש םיפחד ידי לע תיפכנ השעמל םלוא ,לוכיבכ תררחושמו
הדובעו ,םימדוק תורודב תיתחפשמ המוארט .באכו לבס לש םידברב
תיבויח היגרנאכ האלה התוא ריבעהלו התעפשה תא ןקתל ידכ תישענש
.תיתריציו

 

 

 
אבה ףלקל תישארה הרדיסה טוראטה יפלק םדוק ףלקל

 
main hebrew english courses pictures