www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
טוראטה יפלק
תישארה הרדיסה

 
 

לדגמה :16 ףלק

 

םיקצומ םינבמ רבוש לדגמה

תוריהיו תואשנתה לע שינעמ לדגמה

הלעמלמ אבש המל חתפנ לדגמה

ץראהו םיימשה ןיב רבחמ לדגמה

בר ןמז רבצנש חתמ קרפמ לדגמה

 

 

 
back to top   

אוה ילולימה שוריפה .הרורב הניא ףלקה לש יתפרצה ומש תועמשמ
la maison) "שאה תיב" לש שוביש וב םיאורש שיו ,"םיהולא תיבה"
םיפלקב ועיפוהש בטיה תורדגומה תויומדל דוגינב .(du feu
םישנאה םהימ .ןיבהל השק תצק ןאכ רייוצמש המ תא םג ,םימדוק
שארמ ולפנ םה םאהו ,ףלקה תיתחתבש םימודה םיפוצרפה ילעב
לש הסריגב הארנש יפכ ,ילואו ?ריוואב םיפחרמ םהש וא ,לדגמה
ריקב תחתפנש תלדמ אצוי םהינשמ דחא ,ןאומקו יקסבורודו'ז
?לדגמה

       waite_16

.דיחפמו לפא יפוא ףלקל שי טיוו לש וז ומכ תושדח תוכרעמב
םילפונה ,םירתכ םשארבש השיאו רבג לש תויומד יתש וב תועיפומ
וא 13 ףלקל דוגינב ,תאז תמועל .המיאו לבס לש העבהב םוהת ךותל
,רוחש עבצ לדגמה ףלקב ןיא ייסרמ לש טוראטב ,ןטשה ףלק
רתוי ולש תועמשמהש תזמרמ ףלקה םשב םיהולאל תוסחייתההו
.תבכרומ

ףלקל תונשרפ לש דחא ןוויכ טיוו לש הסריגב תוארל ילוא רשפא
לוכי ףלקה וז תועמשמב .םיקצומ םינבמ רבוש לדגמה :לדגמה
ינפמ ןיסחו קצומל הכ דע בשחנש המ ובש ,יטמרד עוריא ןייצל
העיגפ ןייצל לוכי רבדה ,המגודל .טטומתמו הכמ גפוס העיגפ
הרבח לש תוטטומתה וא ,הריכב הדמעב אצמנה קזח םדא לש ודמעמב
יתשב .המודכו ,בר ץמאמ וב עקשוהש טקייורפ לש וא תילכלכ
,ןהיניב דירפמ לדגמה רשאכ ,רחא דצל תחא לכ תונופה תויומדה
רשפא .תיתחפשמ תכרעמ וא יגוז רשק לש קוריפל ןמיס תוארל רשפא
תכרעמ לש הסירקב תאטבתמה ,תיתבשחמ הכפהמ ףלקב תוארל םג
המוד ןויער אטיב ןוק סמות עדמה ןוירוטסיה .הקצומ תונויער
רמולכ ,"תומגידרפ" לש הריבשכ תויעדמ תוכפהמ לע רביד אוה רשאכ
םהב ליטהל רשפא יא טעמכש םידבועמו םיקצומ םיינויער םינבמ
ןכתיי :ילילש וא יבויח תויהל לוכי רבדה ,לאושה תניחבמ .קפס
היה סרוקש המש ןכתייו ,ויצמאמבו ודמעמב העיגפ תנמסמ הסירקהש
.ותוא אלכו ליבגהש הנבמ

 
back to top   

זאמ שמיש ,ירבגה ןימה רבאל רורב זמר אוהש ,קזחו הובג לדגמ
.םיכלמו םיטילש לצא רקיעב ,תישונא הרהויו הוואגל למסכ דימתמו
וילא ךשומ הובג לדגמ :ןוסאל האיבמ וזה הרהויה ,םיבר םירקמב
םעז תא ררועמש ,לבב לדגמ רופיס תא לשמל רוכזל רשפא .םיקרב
אטח לע ורביד םימודקה םינוויה .תיתרבח תוקרפתהב םייתסמו לאה
תא ררועלו ויתולבגמ תא חוכשל םדאל םרוגה ,("סירביה") הרהויה
,הרדניא םיימשה לא לע רפסמ ידוהה סותימה .םילאה לש םתמח
דע ,םעפ יא הנבנש המ לכמ רתוי ראופמו קנע ןומרא תונבל הסינש
וניא רבד םוש יפוסניא םוקיבש ול ריכזהל וצלאנ םיריכבה םילאהש
ילדגמ סרהב רכזיהל אלש השק ,ןבומכו ."לודג יכה" תויהל לוכי
תיטסילטיפקה המצועה לש קהבומ למסב העיגפ היהש ,םימואתה
.תוריהיו תואשנתה לע שינעמ לדגמה :תיברעמה

      

קרבה :הכולמל םיקרב ןיב ילמסה רשקה תא אטבמ לדגמה שארב רתכה
סואז וא ידוהה הרדניא ומכ םיכלמ-םילא לש םקשנ ילכ אוה
םג .לגלגה ףלקב סקניפסה לש רתכה תא םג ריכזמ רתכה .ינוויה
וירחאש ,הרואכל חוטבו קזח םוקמ איה אישה תדוקנ ,לגלגה ףלקב
קלח איה הדיריה לגלגבש דועב םלוא .תבאוכ הליפנ אובל הלוכי
אב הרהויה לע שנועה ןאכ ,םיכילהת לש םייעבטה םירוזחמהמ
הטילש תדמעל עיגהש והשימ ראתל לוכי ףלקה ,המגודל ."הלעמלמ"
גהנתהל ול תמרוגו ושאר תא תררחסמ החלצההו ,ינוניב גרדב
הריזחמש הכמ העיגמ רתוי םיריכב םיגרדמש דע ,תואשנתהו תוריהיב
.יעבטה ולדוגל ותוא

השודקה לע רופיסה תא ריכזמ לדגמו הכולמ ,םיקרב ןיב רשקה
דוגינב םלוא ,לדגמב התוא אלכ ךלמה היבא .הרברב הטנס תילותקה
איה שודקה שולישל למסכ .תורצנל התד תא הרימה איה ונוצרל
תשולשל המודב ,ישילש ןולח לדגמבש תונולחה ינשל הפיסוה
גרוהל התוא איצוה םעוזה היבא .ףלקב םיעיפומש תונולחה
.םיימשהמ קרב תכמב שנענ אוה ךכ רחא דימ םלוא ,םישק םייוניעב
ינפמ הנגה ,םילדגמ תיינב לע תיארחאה השודקל אופא הכפה הרברב
שומיש םג רתוי רחואמו ,תואבכ ומכ שאב םירושקה םיקוסיע ,םיקרב
.ץפנ ירמוחבו םיבורב

      

לש ודווה תדל תינבוקה הליבקמה איהש ,(santeria) הירטנסה תדב
היה וגנאש .וגנאש ינקירפאה לאה םע ההוזמ הרברב הטנס ,יטיאה
ללוח אוה בשוחמ אל םיפשכ השעמבש דע ,המצועו חוכ ףדרש ךלמ
ויתושנ ןיבמ םיבר הגרהו ונומרא תא הבירחהש םיקרב תפוס
,שא ,ןוטלשו המצוע םע ההוזמה לאל ךפה אוה ותומ ירחא .וידליו
.רעוס דוקירו םיקרב

      
shango


1997 עובצ ץע ,וגנאש לש רויצ - תינבוק תיממע תונמא :הנומת
celina y reutilio ינבוקה דמצה לש santa barbara ךותמ :הריש

ןזרגה אוה וגנאשב רושקש ןיינעמ למס ,רתכהו קרבה ,לדגמה דבלמ
דדנ למסהש ןכתיי .םיתרכ לש המודקה תדב בושח למס היהש ,לופכה
.םייבירקה םייאה תותדל עיגה םשמו ,המודק הפוקתב הקירפאל
לאה ןחלופ םע ותוא םיהזמה שי :ירמגל הרורב הניא ותועמשמ
הינחלופש ,תירותסמה םישחנה תלא םע ותוא םירשוק םירחאו ,סואז
לש תויתייעבל למס ןאכ שיש ןכתיי .רעוס דוקירב םיוולמ ויה
לש דחא בהל :הב שמתשמש ימ דגנכ תונפל הלוכיש ,המילא המצוע
םלוא ,ןוטלשו חוכל יוטיבו קשנ ילכ שמשמו הצוחה הנופ ןזרגה
.וילעב תא ןכסמו המינפ הנופ ינשה בהלה

      

 
back to top   

תא הבירחמ הנניא שאה ןושל וליאכ הארנ ,ייסרמ לש טוראטה רויצב
לדגמהש דועב .התוא טולקל ידכ חתפנ ושארבש רתכה אלא ,לדגמה
דממ ול תנתונ שאה יפלכ החיתפה ,תירבג המצוע לש למס אוה ומצע
םוקמב רשאכ ,תונשרפ לש רחא ןוויכ ןאכ תוארל אופא רשפא .ישנ
הרכה אטבמ לדגמה ,הטמ יפלכ תינפומה תאשנתמו החושק הרהוי
רשפא .הלעמלמ אבש המל חתפנ לדגמה :ישונאה םויקה תולבגמב
לש לשמל ומכ ,לאושה לעמ תאצמנה תוכמס לש הלבק ןאכ תוארל
בצמל שארמ ומצע ןיכה לאושהש םג ןכתיי .ונממ רתוי ריכבש והשימ
התוא לבקמ אוה תעכו ,הלעמלמ שאה תכמ תא גופסי הנבש הנבמה ובש
.בצמל תולגתסה ךותמו הנבהב

,ריוואב תופחרמ ןה וליאכ תוארנש ,תויומדה לש הנושמה החונתב
חוכ לשו עבטה יקוח לש תינמז הייעשהל יוטיב תוארל ילוא רשפא
אופא אטבמ הלעמלמ היגרנאה םע לדגמה לש יטמרדה רוביחה .דבוכה
,םיפקת תויהל וקיספה םינשיה םיללכה ובש ,תואדוו יא לש עגר
לצא רוציל לוכי הזכ בצמ .םישדחה םיללכה םהמ רורב אל ןיידעו
ותוא תוארל םילוכי םירחא םלוא ,הדרח תשוחת םימייוסמ םישנא
ותוא לצנל רשפאו ,"ירשפא לכה" ובש דחוימ עגר :תונמדזהכ אקווד
.תעדה לע תולעהל היה רשפא יא ןכ ינפלש המ תושעל ידכ

םיעיפומש הלא ומכ םיינועבצ םילוגיע ,םייניבה ימי לש םירויצב
,םיעיפומ םה ."םיימשהמ דרויש והשמ" םינייצמ לדגמה ידיצ ינשמ
והילא רשאכ ,לעבה ינהוכו והילא איבנה רופיס לש תונומתב ,לשמל
שא םהילע דירומ לאה ותשקבל זאו ,חבזמ לע תונברוק ךרוע
םירויצב םג םיעיפומ הלאכ םילוגיע ,רעוס תוחפ טביהב .םיימשהמ
ינשב תוארל ילוא רשפא .רבדמב לארשי ינבל םיימשמ דריש ןמה לש
ףוסאל תוסנמ תויומדהש ,הזכ ימיימש ןוזמ ןימ המדאה לע םימתכה
דציכ רוחבל לוכי לאושהש ינוציח יוניש ןייצל לוכי רבדה .ותוא
זיזה ימ" ירלופופה לוהינה רפס לש רסמל המודב .וילא סחייתהל
רצבתהל הסני לאושה םאש ןייצמ לדגמה ףלק ,"?ילש הניבגה תא
תפוס אובת ,ולש חוכה סיסב תא וויהש תונשיה תודמעבו םינבמב
תא לבקלו לגתסהל דמלי םא ,תאז תמועל .םשמ ותוא ליפתו םיקרבה
וחתפנש תושדחה תויונמדזהה תא לצנל לכוי אוה יזא ,יונישה
.תלעות ןהמ קיפהלו

 
back to top   

אצמנש ימ לש תוכמס תלבקו הוונע ראתל הלוכי הלעמ יפלכ החיתפה
אבש והשמכ התוא שרפל םג רשפא םלוא ,לאושל סחיב הובג דמעמב
תא םיניבמ םא .ץראהו םיימשה ןיב רבחמ לדגמה :םינוילע םידברמ
ןאכ תוארל רשפא ,"םיהולאה תיב"כ ףלקה םש לש תילולימה תועמשמה
תונבל שיש ירמוח הנבמ אוה שדקמה .שדקמ לש היינבל המוד והשמ
תא וכותל טולקל רומא אוה ףוסבל םלוא ,םיישונא םיצמאמב ותוא
."םיימשהמ" לוכיבכ אבש יהולאה חוכה

תוינקירפאה תותדב שמשמ וגנאש לאה םע ההוזמש רעוסה דוקירה
יטמרד עוריאכ ראותמש ,הזכ בצמב .סנארטל הסינכ לש בושח יעצמא
ופוג תא תאלממש לאה תוחכונל חתפנ לוכיבכ םדאה ,המצוע ברו
החיתפ לש רואית םג לדגמה ףלקב תוארל אופא רשפא .ירמוחה
וזה החיתפה םלוא .םינוילע םידברמ םיאבש תוחכונלו םירסמל
ףוסבל איבמה ,היינב לש ןווכמו יביטקא ץמאמ ךותמ תשחרתמ
תרושקתהמ הנוש אוה ךכב ."הראה" וא "תורבחתה" לש יטמרד עוריאל
ןיב לדבהה .ינחורה םלועה םע םייקמ תנהוכה ףלקש תרגוסמהו הכרה
הסינכ ןיב לדבהל אופא ליבקמ םיפלקה ינש לש "הלעמל" רוביחה
ןיבל ,תרעוס תינפוג תוליעפו תינוציק תובהלתה ךותמ סנארטל
.ימינפ טקשו העיגר לע תססובמה היצטידמ

 
back to top   

האבש תיהולא תוחכונ תנייצמ לדגמה ךותל תרדוחש קרבה תכמ םא
תיב"כ ףלקה לש שוריפהמ ןיבהל רשפאש יפכ ,ירמוח הנבמב ןוכשל
אלא ,תוינכת תשבשמו תסרוהש הנואת הנניא איה יזא ,"םיהולאה
רחא הנבל הנבנ לדגמה וליאכ הארנ .שקובמו יוצר והשמ ,ךפיהל
"הרקי והשמ" םייוסמ עגרבש הרורב הרטמב ,תונדקשו הדמתהב הנבל
אופא לוכי לדגמה ףלק .הלעמלמ תואבש תויגרנאל רבחתי לדגמהו
ףוס ףוס התוא ריתכמו ,תכשוממ הדובעל הבושתב אבש ערואמ ןייצל
.החלצהב

רשאכ .קרב תכמ לש תילקיזיפה תועמשמה לע בושחל םג רשפא
לש ןותחתה קלחב םירבטצמ םיילמשח םינעטמ ,הרעס תללוחתמ
הזה חתמה .המדאה ןיבל םניב ילמשח חתמ םירצוי םהו ,םיננעה
תועמשמב .תימואתפ קרב תכמב קרפתמ אוה ףוסבלש דע ,רבוגו ךלוה
ןייצל לוכי ףלקה ,המגודל .בר ןמז רבצנש חתמ קרפמ לדגמה ,וז
עגרבש דע ,חטשה ינפל תחתמ בר ןמז ורבטצהש םיחתמו םיסעכ
םג רשפא .םעז לש המילאו תימואתפ תוצרפתהב םיררחתשמ םה םייוסמ
רבע לכל תוצוצינ תרזפמש תוצרפתהבו ,ינימ למס לדגמב תוארל
יטורא חתמ אטבל לוכי ףלקה ,וזכ תועמשמב .המזגרוא לש יוטיב
ףוס ףוס עיגמ אוה תעכו ,םישנא ינש ןיב ךשוממ ןמז רבצנש
.שומימל

איהש םושמ ,החלצהה תא אקווד לבקל ונל השק םימעפל ,תאז םע
.םישדחה םיאנתל לגתסהל ונתוא תבייחמו ורקיעמ בצמה תא הנשמ
תועיגמ ןניאש תוכשוממ תונכה םיפידעמ ונא םיבר םירקמב ,ךכיפל
םע דדומתהל אלש דבלבו ,גזמה ףלק ראתמש יפכ ,שומימל םלועל
לוכי לדגמה ףלק .ונבצמ תא שדחמ רידגהל ונתוא בייחיש יונישה
םלוא ,החלצהב םירתכומ םיכשוממ םיצמאמ :ךופהה בצמה תא ראתל
ול םורגתש וזכ הדימב לאושה תא לטלטל לוכי האיבמ איהש עוזעזה
קנע ימוכסב עיתפמב וכזש םישנא לע לשמל בושחל רשפא .ףירח רבשמ
רצונש דחה רבשה םלוא ,ול וויק םהש המ הז הרואכל .סיפ תלרגהב
םיבר םירקמבו ,ידמ קזח תויהל לוכי הייכזה תובקעב םהייחב
.תינסרה התייה םהילע ותעפשהש םינש המכ ירחא ררבתמ

לש םויס ןאכ תוארל רשפא ,תישארה הרדיסה לש םיפלקה ףצר תניחבמ
תליחת לש םיפלקה ןיב רבעמ בלשכ שמשמו ,יולתה ףלקב לחהש ךילהת
לכ ובש בצמל עיגה יולתה .הפוסב םיעיפומש םיפלקה ןיבל הרדיסה
ךירצ היה ןכלו ,יתימא ךרע רסחכ הלגתה הכ דע בשח וא השעש המ
,ךופה ומצע תא תולתל אלא ול רתונ אל הזכ בצמב .לכה תא ךותחל
איבת ןחבמב ומצע תא דימעהל תונוכנהו ימצעה רותיווהש הווקתב
םע דדומתהל ותוא בייח רבעש ךילהתה .הנושו שדח והשמל ותוא
םילועה םירצי לש תוצרפתמ תויגרנא םע ,באכו ןדבא לש תויווח
וליאכ הארנ רשאכ םג תינלבס הדמתהב ךרוצה םעו ,םילפא םיקמעממ
םיצמאמה :והשמ הרוק ףוס ףוס תעכ .תישממ תומדקתה םוש ןיא
אטבתמה ,ץראהו םיימשה ןיב רוביח לש שדח גוסל םיאיבמ עיקשהש
שי הרדיסה ךשמהבש םיפלקל ,ןכל .שאהו לדגמה ןיבש יטמרדה עגמב
דבלמ) ףלקה תרגסמל ץוחמ ויה הכ דעש םיימשה :הנוש הנבמו יפוא
םיפלקה תעבראו ,הנומתה ךותל םיסנכנ (ידוחייה בהואמה ףלקב
.ץראב םגו םיימשב םג ליבקמב הרוקש תושחרתה םיראתמ םיאבה

 

 

 

:האירקב תועמשמ

םינשי םינבמ לש תוטטומתה ,דח יוניש ,הכפהמ ,הנפמ תדוקנ
םיקוחו תוינבת לע ךומסל יאדכ אל .ריהב םויב םער .םיקצומו
.עיתפמב טטומתהל םילולע םהש ןוויכמ ,םיביציו םיססובמ םיארנש
לש תוטטומתה .יגוז רשק וא ,דסומ ,הנבמ לש תימואתפ הסירק
תכרעמ לש תוקרפתה ,תיתבשחמ הכפהמ .הדובע םוקמ ןדבא ,טקייורפ
תוביסנה יוניש .ירמגל שבגתה אל ןיידעש והשמב התפלחהו תונויער
ימצע ןוחטיב .אצומ רסח הארנש לובכ בצממ ישפוחל תאצל רשפאמ
גופסל םילולע ,רבעה יגשיה לעו ריכב דמעמ לע םיססובמה ,הרהויו
לע תוכמתסה .רתוי םיהובגו םיקזח םימרוגמ אובתש הביאכמ הכמ
(םיירמוח םיסכנ ,ידסומ דמעמ ,םימייק םיקוח) םיינוציח םימרוג
היהת האצותה זאו ,ויתולבגמ תא חוכשל לאושל םורגל הלולע
תוינכת תשבשמ איה רשאכ םג ,רתוי ההובג תוכמס לש הלבק .תינסרה
לאושה תלוכיב היולת ותעפשהש ,יונישל לגתסהל ךרוצ .תומייק
הארנ הבש תואדוו יא לש הפוקת .םישדחה קחשמה יקוח תא לבקל
תחתופ תונשיה תוכרעמה תסירק .הערל וא הבוטל ,ירשפא לכה וליאכ
,םינוילע תוחוכ םע תרושקתל החיתפ .תושדח תויורשפאו תויונמדזה
.ינימ שומימו קופיס לש תרעוס הגיגח .הזטסקא לש תיטסימ היווח
,עונל םיליחתמ ךשוממ ןמז ךשמב העונת ירסחו םיעוקת ויהש םירבד
לש ךשוממ ץמאמ .יטמרדו ריהמ תויהל ךפוה תויושחרתהה בצקו
םורגל הלוכי החלצהה םג םלוא ,הנפמל ףוס ףוס איבמ הנכהו היינב
.שדחה בצמל לגתסהל עדי אל לאושה םא רבשמל

 

 

 
אבה ףלקל תישארה הרדיסה טוראטה יפלק םדוק ףלקל

 
main hebrew english courses pictures