www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
טוראטה יפלק
תישארה הרדיסה

 
 

חריה :18 ףלק

 

רבעה תא שדחמ הלעמ חריה

תולוצמה תא ףקשמ חריה

תידדצ ךרדב רחוב חריה

היגרנא באוש חריה

תוילנויצר יאו ףושיכל רבחתמ חריה

תיעקרקה לא עיגמ חריה

 

 

 
back to top   

הארנ חריה ףלק ,ולש יביאנהו חותפה יפואה םע בכוכה ףלק ירחא
תישונא תומד םוקמב .דיחפמ תצקו ךושח והשמל הגיסנ ןימכ
לא תוחולש םהיתונושלש ראווצ יכורא םיבלכ ינש ףלקב םיעיפומ
ןמ ומרזש םימה םוקמב .םימייאמ םילדגמ ינש םהירוחאמו ,חריה
,םידמוע םימ לש הכירב תיארנ הזה ףלקב ,המדאה תא וקשהו םידכה
שמרחכ םגו אלמ לוגיעכ םג עיפומ חריה .רטסבול ןימ הלוע הכותמו
יפלקבש דועב .הלאמש הנפומה ישונא ףוצרפ וילעו ,שדח חרי לש
רתוי בר לקשמ שי חריה ףלקב ,דיתעה תא גציימ ןימי דצ טוראטה
רשפא ,הלאמש תוטיבמש חריה ינפ דבלמ .רבעה תא אטבמש לאמש דצל
ןימימש לדגמהש דועב ,םיחתפ שי לאמשמ לדגמבש הדבועב תאז תוארל
ולש בנזהו ,ןימימש הז לעמ אצמנ ילאמשה בלכה לש ושאר םג .רוגס
.הטמ טומש ינמיה בלכה בנזש דועב הלעמ עיבצמ

םירקוס רשאכ .ףסונ ןבומב רבעה לא הרזח חריה ףלקב תוארל רשפא
,(ןטרס ןימ אוהש) רטסבולה וב םיעיפומ ,הלעמל הטמלמ ףלקה תא
המוד תוחתפתה ןאכ תוארל רשפא .תישונאה תומדהו םיבלכה
םייחה ילעב תעפוה רדסל וא ,םייחה םירוציה לש היצולובאל
בכרומה לא םודקהו טושפהמ ,תישארב רפסב האירבה רופיסב
לש םילפאהו םימודקה םישרושה תא אופא ונל ריכזמ ףלקה .חתופמהו
הביטקפסרפב םירייוצמ םניא טוראטה יפלקש ןוויכמ .ונתייווה
אל ףלקה תיתחתבש םיעלסה תא שרפל םג רשפא ,תילמס אלא תילאיר
םידבועמ אלה םיעלסה .הלש תיעקרקכ אלא ,הכירבה לש הבורק הדגכ
הכרבה לש ןוילעה הצקבש דועב ,עבט לש םודקו ינושאר רבע םיראתמ
,םירשי םיווקב המוחתש הכרבה תפש :םייתוכאלמ םינבמ םיעיפומ
.הירוחאמש םילדגמה ינשו

חריה הזה ףלקב ,ינושאר בלשל הרזח ןייצמש שדחה חריל המודב
םגש ,לגלגה ףלקל םייוסמ ןוימד שי ךכב .רבעה תא שדחמ הלעמ
לגלגה םלוא .םעפ היהש המ םע תשדוחמ השיגפ ןייצל לוכי אוה
תוערואמ לש תינבת אטבמ אוה :ירוזחמ ןפואב "םילגעמ רגוס"
ילב לגלגה ילושב תראשנ דימתו ,בושו בוש המצע לע תרזוחש
לש וק ראתמ חריה ףלק ,תאז תמועל .זכרמב אצמנש המ םע דדומתהל
חריה ףלק ,ןכל .הלש אצומה תדוקנל תרזוח ולש העונתהש ,תומדקתה
ןוויכב םדקתהל רשפא יא ובש בצמו םיכילהת לש הריצע ןייצל לוכי
ונעגה הפיאמ ררבל ידכ ,הרוחא רוזחל ךירצ תאז םוקמב .יוצרה
ינפ לע הרוקש המ תא םיעינמש םיקומעה תוחוכה םהמו יחכונה בצמל
.חטשה

 
back to top   

םלוא .קיתע אוה חריה לעש םימתכב םדא ינפ תוארל רשפאש ןויערה
חריה ףוצרפ ,םינפלמ טבמב ףוצרפ עיפומ ובש שמשה ףלקל דוגינב
רשק לע םג בושחל רשפא .הדיצה ןנובתמ אוה רשאכ ליפורפב עיפומ
םג ,הדיצה םדקתמש ןטרס לש ותכילה יפוא ןיבל הזה ףלקה ןיב
אוה חריהש הדבועה ללגב םגו ,ןטרס לש גוס אוה רטסבולהש םושמ
לש יפוא שי ול םגש) ןטרס לש יגולורטסאה לזמב טלושה בכוכה
ךרדה ובש בצמ ןייצל אופא לוכי ףלקה .(תיבה לא הרזחו תוסנכתה
ןוויכ אוצמלו הרוחא תגסל ךירצ זאו ,המוסח איה םדקתהל הרישיה
םילושכמהש םושמ תויהל לוכי רבדה .תידדצ ךרדב רחוב חריה :רחא
,םכרד עיקבהל לכויש ידכמ ידמ םיקזח םה לאושה ינפב םידמועש
רטסבולה תותבצש איה תרחא תורשפא .רוגסה לדגמה ןייצמש יפכ
לולע לאושהש תדוכלמ לע וא תרתסנ הנכס לע תוזמרמ הכירבה ךותב
תא שדחמ ןוחבלו הרוחא דעצ תחקל ול יאדכ ןכלו ,הכותל עוספל
.וכרד

 
back to top   

ןתונו ,הכרבבש םימב םגו חריה ינפב םג עיפומ לוחכה עבצה
תא ףקשמ חריה :המינפ תוסנכתהו תויביספ לש ףתושמ יפוא םהינשל
תוסנכתה םג אלא הרוחא הרזח קר אל אופא אטבמ ףלקה .תולוצמה
םיריכזמש םיקומע םידברל רוביח ןאכ תוארל רשפא .המינפ הלילצו
.ןטשה ףלק לש הלפאה תיעקרקה וא ,יולתה שארל תחתמש םוהתה תא
ףלקב הרוקש המ תא םג הריכזמ "תינושארה םוהתה" לא וזה החיתפה
לדגמה ףלק לש תיביטקאהו תצרפתמה הרעסה .ךופיהב יכ םא ,לדגמה
םילשמ חריה ףלק .םיימשה לש םינוילעה םידברה לא החיתפ האטיב
לא ,הטמ יפלכ החיתפ ןייצמ אוה :דגונמה דצהמ וזה החיתפה תא
ףצרב .חטשה ינפ לא םילועש םיקומע םידברמ תוחוכו םינכת
הז םימילשמ הלאה םיפלקה ינש ,תישארה הרדיסה יפלק לש תוחתפתהה
הזכ רוביח .םידברה לכ לש אלמ רוביחל עקרקה תא םיניכמו הז תא
םע יצראה רושימה תא וידחי רשוקה ,ןידה םוי ףלקב תוארל רשפא
.יכנאה ריצה לש ,הטמלו הלעמל ,םידגונמה םינוויכה ינש

לש םימודק םידברו םינכת םע תודדומתה ןייצל אופא לוכי ףלקה
םירתסנה םיעינמה רוריבו םיכילהת לש םקמועל הדירי וא ,שפנה
יוטיב ןאכ תוארל םג רשפא .םסיסבב םידמועש (םילפאה םג ילואו)
ינשו רטסבולה רשאכ ,תודליה ליגב ןרוקמש תוישפנ תוקוצמל
ינש םע דלי לש תרכונמו המוטא םיסחי תכרעמ םיאטבמ םיבלכה
,יטילנאוכיספ לופיטל זמר ןאכ תוארל רשפא ,המוד ןוויכב .וירוה
הלעמו תודליה ליגב םרוקמש שפנה לש םיקומע םינכת לא רזוחש
.חטשה ינפ לא םתוא

תא םג םיריכזמ חריה לומ םילליימ םה וליאכ םיארנה םיבלכה ינש
םע (אלמה חריה תא דחוימבו) חריה תא םירשוקה םיקיתעה םיסותימה
םינייצמה םיינושלה םייוטיבהמ םויכ םג תאז תוארל רשפא .ןועגיש
- luna הלימהמ) תילגנאב lunatic וא תירבעב "חרי הלוח" :ןועגיש
םיעשפה לש םרפסמ הלוע אלמ חרי תולילבש תונעט םג שי .(חרי
אופא לוכי ףלקה .שפנ ילוחל םילוח יתבב םיזופשאהו םימילאה
יביספה יפואה םלוא .ןויגה רסוח וא תויפש יא ,ןועגיש ןייצל
דוגינב ,תורגתסהו ןואכיד לש םיבצמל ותוא םירשוק ולש עקושהו
.ןטשה ףלק ןייצמש יביטקאהו ץרפתמה ןועגישל

 
back to top   

סחייל לבוקמ היה ,הימיכלאה לש םילמסה תכרעמבו םייניבה ימיב
ישנ יפוא וסחיי חרילש דועב ,הצוחה ןירקמו ירבג יפוא שמשל
רשאכ ,םילזונ םע הרשקנ חריה לש וזה הנוכתה .המינפ באושו
לעש םימה תא הלעמ יפלכ ךשומ חריהש היה תואיגה תעפותל רבסהה
ןעדמה לע עיפשהש בושח םרוג היה הזה רבסהה ,השעמל .המדאה ינפ
ךכבו הכישמה חוכ תא הליגש ,ןוטוינ קזייא ,הרשע עבשה האמה ןב
ומכ םירחא םינעדמל דוגינב .ינרדומה עדמל סיסבה תא חינה
הנומא אוה לפשהו תואגה תעפותל חריה ןיב רשקהש בשחש ,ואלילג
עפשוהו הימיכלאו היגולורטסאב קסע ןוטוינ ,םיגולורטסא לש הלפת
חריה לש הכישמה חוכ ןיינע תא חקל אוהש הביסה וזו ,ןהמ
.תוניצרב

,היגרנא ןדבאו העיקש אטבמה יביספ יפוא שי ןכא חריה ףלקל
תאז תוארל רשפא .המדאהמ םייחה תייגרנא תא "ךשומ" חריה וליאכ
םימה תופיטבו ,חריה ןוויכל םיבאשנ לוכיבכש םיבלכה ישארב
ללכ ךרדב .הלעמ הנפומ ןהלש בחרה הצקה רשאכ ,ריוואב תופחרמה
תופיטהש ןאכמו ,הטמל בחרה ןדיצשכ המדאה לא תולפונ םשג תופיט
באוש חריה :חריה לא הלעמ תוענ אלא תולפונ ןניא ףלקבש
לש תינוציק תורבגתה לש בצמ אטבל אופא לוכי ףלקה .היגרנא
.(ןייה תוחוכ :תיניסה האופרה ןושלב וא) םייביספה תוחוכה
היגרנא ןדבא ,תויביספ ,ךודכד לש בצמ ראתל לוכי אוה ,המגודל
.המודכו ןואכידב העיקש ,היצביטומו

 
back to top   

,חרי ןיב שלושמה רשקה תא םיאטבמ ףלקב םיעיפומש הכירבה ימ
,םיה ימ לש לפשהו תואגה ירוזחמל םרוג חריה :םילזונו תוישנ
םגש ,השיאה ףוג לש ישדוחה ןוירפה רוזחמב ףקתשמ ולש רוזחמהו
םיבר םיבתוכ ,ךכיפל .םילזונ תשרפהבו םינומרוהב רושק אוה
תועיפומש תוישנ לש תויומד שולשמ תחא םע חריה ףלק תא םירשוק
תנהוכה ףלק .תוינווי תולא שולש ןתוא תולמסמו ,טוראטה יפלקב
חריה תלא לש התומדב הרושקש ,תילותבו תינחור תוישנ ןייצמ
תלמסמש ,תויצראו ןוירפ לש תוישנ ןייצמ תירסיקה ףלק .הנאיד
לש התומדב רושק חריה ףלק ,תאז תמועל .רטמד האובתהו עבטה תלא
.תוישנו ףושיכ תוחוכ ןיב רשקה תא םג תאטבמה ,הטקה לואשה תלא

םידברל רוביחו תוילנויצר יאל יוטיב הזה ףלקב תוארל אופא רשפא
התומדב םיאטבתמו ,המודקה םוהתה תלא תא םיריכזמה ,םיקומע
חרי תולילב םיכרענ תופשכמ יסקט ןכלו) הפשכמה לש הדיחפמה
ףלק וזה תועמשמב .תוילנויצר יאו ףושיכל רבחתמ חריה :(אלמ
לש ילנויצרה הטעמל תחתמ םינכושה ,םיקומע םידברל רבחתמ חריה
.ףושיכו תוישנ לש םיסותימב םירושקו תעדומה הבישחה
ודימלת תא ריהזה רשאכ המוד דחפ אטיב דיורפ יאקיטילנאוכיספה
הציבב" עבטי לבל ,םייטסימ םילמסבו הימיכלאב קוסעל לחהש ,גנוי
והשמ תוארל רשפא חריה ףלק לש הכרבב ."רתסנה תרות לש הלפאה
.דיורפ לצא וזכ המיא תשוחת הררועש "הלפא הציב" התואל המוד

םצעל םיבר םינעדמ לש תצרחנה םתודגנתה תא עינמש אוה המוד דחפ
תוילנויצר יא ינפמ דחפהש רוכזל שי ,תאז םע .הקיטסימב קוסיעה
.תיברעמו תירבג הייטנ אטבמ שפנה לש םיעדומ אלה םיקמעמה ינפמו
,רתוי המודק הפוקתבו) הקיטסימה ידגנתמ םינעדמה בור ,ןכאו
ןה ףושיכבו הקיטסימב תוקסועה בורו ,םירבג םה (תופשכמה ידייצ
םילדגמהו הכירבה לש םייתוכאלמה םינבמב תוארל רשפא .םישנ
לש םייפושיכהו םיקומעה םידברה ינפמ דחפה לע רבגתהל ןויסנ
ונא הזה ףלקב םלוא .לכשה לש תוילנויצר תוינבת תועצמאב שפנה
םג רבד לש ופוסבש םושמ ,לבגומו יקלח אוה הזה ןויסנהש םיאור
.חריה רואל הלגתמש ילולפאה ףונב םיבלתשמ םייתוכאלמה םינבמה
אלהו םייפושיכה תוחוכה תעפשה תא אטבל אופא לוכי ףלקה
,רשי עיפומ אוה רשאכ םהילא תורבחתהו הלבק :שפנה לש םיילנויצר
.ךופה עיפומ אוה רשאכ םתוא לולשלו קיחדהל ןויסנו דחפ וא

לש תכרעמה ומכ ,הרשע שמחה האמהמ ףלקה לש תומדקומ תואסריגב
ןיינעמ יוטיב תוארל רשפא ,ישימחה לראש םש לע תארקנה רנוגנירג
יאו ףושיכ ינפמ דחפה לע לכשה תועצמאב רבגתהל ןויסנל
םימטנורטסא ינש ףלקב םיעיפומ ,םיבלכ ינש םוקמב .תוילנויצר
הזה ןויסנה .הגוחמ תועצמאב חריה לדוג תא בשחלו דודמל םיסנמה
ידכ ,הנובתהו לכשה תועצמאב םירבד םוחתלו דודמל ןוצרה תא אטבמ
.יגאמהו יביטיאוטניאה דבורה ינפמ דחפה לע רבגתהל

       gringonneur lune

 
back to top   

תומיסחו םיישק ראתמ אוה .חמש ףלק וניא חריה ףלק ,ללככ
םע .תישפנה המרב ןואכידו ךודכד ךותל העיקשו ,םיישעמ םיניינעב
.םייבויח םידדצ םג וב תוארל רשפא םימיאתמ םירשקהב ,תאז
תא ררבל ידכ ,ץוחנ רבד םימעפל איה םירבד לש םקמועל הדיריה
הדירי הניא וז .חטשה ינפ לע םהב לקתנ לאושהש םיישקה רוקמ
,ימיטפוא רשקהב בכוכה ףלק ומכ ,"איהש תומכ" תמאה תא תפשוחש
תעתעתמ הרוצב םירבד גיצמ חריה רוא .השק רתוי טביהב 13 ףלק וא
תשחרתמ ראתמ ףלקהש קמועה ידבר םע תודדומתההו ,תיתיילשא תצקו
.קצומו רורב וניא רבד םוש ובש ,םיללצו תויופקתשה לש םלועב
תושוחתב קר םירבד ןיבהל רשפאמ אוהש םושמ אקווד םלוא
םידברל עיגהל רשפאמ אוה ,תורדגומ ירמגל אלו תויביטיאוטניא
תא םג םיאור ונא הזה ףלקבש הביסה וז .רתוי םייסיסבו םיקומע
םיפלקבש דועב ,ףלקה תרגסמ ךותב (הכירבה רמולכ) םוהתה יקמעמ
.ףלקה תיתחתב יקלח ןפואב קר םיעיפומ םיקמעמהו םוהתה םירחא

םיקמעמ ךותל הנניא העיקשהש אוה הזה ףלקב ףסונ יבויח טביה
םיעלסב ,ונרכזהש יפכ .תיתחתה לא עיגמ חריה :לובג ירסח
תשמשמ איהו ,הכירבה לש הקצומ תיעקרק תוארל רשפא ףלקה תיתחתבש
הזה רבעמה .ינשה ודיצ לא ףלקה לש דחא דצמ ךילומה רבעמ ןיעמ
םלועה" בלסרבמ ןמחנ יבר לש ותרמא תא ריכזמו ,קוחדו רצ אוה
תובישח שי הז ןבומב ."ללכ דחפל אל רקיעהו ,דאמ רצ רשג ולוכ
זעי לאושה םאש אוה רבדה שוריפ .תיעקרק שי ףלקלש הדבועל הלודג
והשמל עיגי אוה ,םהילא לולצל ומצעל חיניו םיקמעמה םע דדומתהל
השק תוסנתה ראתל אופא לוכי ףלקה .ססבתהל לוכי אוה וילעש קצומ
אל אוה םא םלוא .ןחבמב לאושה לש םיישפנה ויתוחוכ תא הדימעמה
הסני אלא ,םיבזוכ העגרה יעצמאב חטשה ינפ לע חוכב ראשיהל הסני
,םיימצע םימחרל וא דחפל ספתיהל ילב השקה הפוקתה םע דדומתהל
ןחבמה ןמ אצייו ,ותיווה לש קצומה סיסבל עיגהל לכוי אוה יזא
.קזוחמ הזה

 

 

 

:האירקב תועמשמ

הרזח .ימצעה ךותב העיקשו תוסנכתה ,םיישעמ םיניינעב המיסח
בקונ רוריב .יחכונה בצמל ואיבהש רבעב םיעוריאלו אצומה תדוקנל
ןוויכמ .חטשה ינפ לעש םיכילהתה תא םיעינמה קמועה תוחוכ לש
תודרח .תידדצ ךרד אוצמלו הרוחא רוזחל שי ,המוסח םדקתהל ךרדהש
הרוצ ןהל ןיאשו שפנה לש םימודקו םיקומע םידברב ןרוקמש
,ךרע רסח אוה הכ דע גשוהש המ לכ וליאכ השק השוחת .תרדגומ
,תישגר תודידב .הליפאו תונכס לש הפוקת .ךרד ןדבאו לובלב
תודשח ,ביצי אל ישפנ בצמ .היצביטומו היגרנא רסוח ,ןואכיד
היגאמו ףושיכל ששח .הביבסב אצמנש ימ לכב םימודמ וא םייתימא
ןיב ןיחבהל תלוכי רסוח ,תואיצמה לש הרורב השוחת ןדבא .הרוחש
תורושקה תונכס ,תרגובמ השיא דצמ תילילש העפשה .היילשאו תמא
םיבייחמה תימצע הניחב וא יטילנאוכיספ לופיט .םילזונבו םימב
ץמוא .םתוא רובעל ךרוצ שי םלוא ,םימיענ אל םינכת םע דדומתהל
םג ימצעה ךותב קצומ סיסב אוצמל תלוכי ,םישק םיבצמ םע דדומתהל
לאושהש המיענ אל תוסנתה ,ןחבמ תפוקת .םירערעתמ ביבסמ םירבדשכ
.קזוחמ הנממ תאצל לוכי

 

 

 
אבה ףלקל תישארה הרדיסה טוראטה יפלק םדוק ףלקל

 
main hebrew english courses pictures