www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
טוראטה יפלק
תישארה הרדיסה

 
 

ןידה םוי :20 ףלק

 

ץראה לא םיימשה תא חתופ ןידה םוי

המדאל תחתמש המ תא ףשוח ןידה םוי

יכנאהו יקפואה תא רבחמ ןידה םוי

ןוקיתו שפנ ןובשח רשפאמ ןידה םוי

תושדחתהו הדיל ראתמ ןידה םוי

המשגהל םיכילהת איבמ ןידה םוי

 

 

 
back to top   

טפשמ אוה ףלקה תיתחתב העיפומה jugement תיתפרצה הלימה שוריפ
רויצ םלוא .(j -ו i תויניטלה תויתואה ןיב לדבה ןיא ןשי ביתכב)
סחייתהל לוכי וילאש) יצרא טפשמ תיב הניא הנווכהש ריהבמ ףלקה
ףלקה םש תא אורקל רשפאש ריעמ יקסבורודו'ז ,השעמל .(קדצה ףלק
."רקשמ טפושה" רמולכ ,le juge ment תויתפרצה םילמה ףוריצכ
טופישה ,עיפומ הזה ףלקה הבש תחתופמה המרבש אוה רבדה שוריפ
תיפוס תמאל םיישונא םיעצמאב עיגהל ןויסנ לכ ,רמולכ) םדא ידיב
.תוילשאו םירקש אטבמ אלא יתימא וניא (תטלחומו

תוארל רשפא ,תוישונא תולבגמל ףופכש יצראה טופישל דוגינב
,"ןורחאה טפשמה" ארקנש המל איה הנווכה הזה ףלקבש רויצהמ
תירצונה תרוסמה יפ לע .םימיה תירחא לש ןידה םוי רמולכ
םיתמה םימיה תירחאב ,השדחה תירבב ןנחוי ןוזח רפס לע תססובמה
,ןדע ןגל וכלי םיקידצה :לאה לש וטפשמל ודמעיו םרבקמ ומוקי
ימי לש תונמאב ץופנ אשונ אוה ןידה םוי .םוניהגל םיעשרהו
תוחפ תינבתב ותוא םיגיצמ ,ללכ ךרדב .סנסנרה תפוקתו םייניבה
החונתב באה-לאה וא ושי םיארנ םיימשה זכרמב .העובק רתוי וא
םיכאלמ המכ וא (לאירבג םע ההוזמ םימעפלש) דחא ךאלמ .תיתוכלמ
םרבקמ םימק םיתמה .םיתמה תא ריעהל ידכ תורצוצחב םיעקות
םא עובקל ידכ לאכימ ךאלמה קיזחמש םיינזאמב םילקשנו ,םימוריע
האמה לש תפרצמ ןידה םוי לש רויצל המגוד .םיעשר וא םיקידצ םה
ףלקל רשקב ונאבה ,ןדייו רד ןו ר'גור רייצל סחוימה ,15 ה
עטק לש ןוילעה קלחב ושי לש וילגר תופכ תא תוארל רשפא .קדצה
.ןאכ אבומה רויצה

       weiden

םע םיכאלמ ינש ףלקב םיעיפומ םימדקומ טוראט יפלק המכב
.תלבוקמה תירצונה תרוסמב םירויצל המוד ולוכ רויצהו ,תורצוצח
רשפא 15 ה האמהמ יטנוקסיו יפלק לש תשדוחמ הסריגב ,המגודל
החונתב באה-לאה בשוי עצמאב .תורצוצח םע םיכאלמ ינש תוארל
.הפולש ברחו תוכלמה רודכ וידי יתשבו ושארל רתכ םע ,תיתוכלמ

       viscon20

זכרמב הרצוצח םע דחא ךאלמ קר עיפומ ייסרמ לש טוראטה יפלקב
.ירמגל המלענ (ןבה ושי וא באה) טפושה לאה לש ותומדו ,ףלקה
הנוכמה ירטמיס בלצ והז םלוא ,בלצ וילעו לגד דומצ הרצוצחל
לבוקמכ רתוי הכורא הנותחתה ולגרש ימור בלצ אלו ,"ינווי בלצ"
לש טוראטב תוארל אופא רשפא .הפוריא ברעמ לש תילותקה תורצנב
תניחבמ .ןורחאה ןידה םוי לש ןויערל תירצונ תוחפ הסריג ייסרמ
:םימדוק םיפלקב ועיפוה רבכש םיביכרמ לע רזוח ףלקה ,הנבמה
םלוא .המדאה לע תומוריע תויומדו ,ץראו םיימש ןיב הרורב הקולח
המו הלעמלש המ ןיב רישי רשק רצונ וליאכ הארנ ,הזה ףלקב
לודג ךפשמ ןימל המוד וידיב קיזחמ ךאלמהש הרצוצחה .הטמלש
םיעיפומה םייקפואה םיווקה ,הדגנכ .המדאה לעמ תצק אצמנ וחתפש
םירצוי (בגהמ טבמב תיארנה) תיזכרמה תומדה לש הראווצל תחתמ
.הרצוצחה תרוצ תא םיפקשמו ,הלעמ יפלכ בחרתמש ךופה ךפשמ ןיעמ

הציבה תייומד הרוצב םיחתפנ םיימשה ,הזה ףלקב וליאכ אופא הארנ
.בהואמה ףלק לש ןבלה לוגיעה תא הריכזמשו ,ךאלמה ירוחאמש
תומדה ןיבל ךאלמה ןיב רוניצ יומד רוביח תרצוי הרצוצחה
םוי :הז לא הז םיענ םהינש רשאכ ,ןותחתה קלחה זכרמב תישונאה
לש תירצונה תועמשמל רבעמ .ץראה לא םיימשה תא חתופ ןידה
המירז תרשפאתמ ובש דחוימ עגר ןאכ תוארל אופא רשפא ,ףלקה
,הרצוצחה לש ןותחתה חתפה .ימיימשהו יצראה דבורה ןיב תישפוח
הציבה תרוצ תא ףקשמ ,תיזכרמה תומדה שאר לחעמ תצק אצמנש
לא תישונא המרב רבחתהל תלוכי אטבמו ,ךאלמה ירוחאמ תימיימשה
םיינשו םירשעב ןיחבהל רשפא המצע הרצוצחב .םינוילעה םידברה
גיצמ ףלקה ,לוכיבכ .תישארה הרדסב םיפלקה רפסמכ ,םייקפוא םיספ
ילבקה שוריפה ומכ ,תוליבקמ םילמס תוכרעמ וא) טוראטה יפלק תא
םדקתהל םדאל רשפאמש ילככ (תוירבעה תויתואה םייתשו םירשע לש
רשפאמה רוניצכ ,ןיפוליחל וא ,הלעמ יפלכ תינחור תוחתפתהב
.תישונאה הסיפתה תמרב אטבתהל תונוילע תועפשהל

םירבד האור לאושהו "רהבתמ לכה" ובש עגר ןייצל אופא לוכי ףלקה
הריבעמש תימואתפ הראה וא תוחתפיה לוכיבכ ,רתוי הרורב הרוצב
םג רשפא ,הז ןיינעב .הנבה לש רתוי ההובג המרל לאושה תא
(דלי תומדכ תיארנה) תיזכרמה תומדה לש השאר ןיב ןוימדב ןיחבהל
אוה לדבהה .ןהוכה ףלקב רוחאמ טבמב םיארנה םידימלתה ישאר ןיבל
ןיב ךוותמ םרוגכ םישמשמ וירוחאמ תידסומה תרגסמהו ןהוכהש
ןידה םוי ףלקב ,תאז תמועל .םהל רבעומש עדיה ןיבל םידימלתה
תונבהה לא ומצעב עיגמ לאושהו ,םיכוותמ םימרוגב ךרוצ ןיא
תמשגהל םדאה לש תוררועתהל יוטיב ףלקב תוארל םג רשפא .תושדחה
םא ןיבו םמצע םייחב תורדגומ תוילכת לע רבודמ םא ןיב ,ודועיי
העינמו "םימדרנ הציקמ" הרצוצחה ,לוכיבכ .ינחור דועייב רבודמ
רסוחו ןואפיק לש הפוקת ירחא תומדקתהלו העונתל םדאה תא
.היצביטומ

ומכ ,םינוילע תורוקממ םירסמ לש הלבקל סחייתהל םג לוכי ףלקה
םשב תארקנה תויצרא ץוח תויושימ םירסמה תרבעה תקינכטב
תויושימ םירסמ םילבקתמ ובש סנארט לש בצמל הסינכ וא ,"רושקת"
םייוסמ ןבומב .היגאמהו ףושיכה לש "תרחאה תואיצמב" תואצמנה
היה אוהה ףלקב ימואתפה רוביחה םלוא .לדגמה ףלק תא ריכזמ רבדה
דבורה םע רוביחה רמולכ ,םימייק םינבמ רובע ינסרהו םילא
תורמל ,תאז תמועל .יצראה רושימב תוביציה ןובשח לע אב ןוילעה
ולש םיימשהו המדאה ,יטמרדו רעוס יפוא שי ןידה םוי ףלקל םגש
רתוי תועמשמב .ינומרהו םרוז ןפואב םירבחתמו הזל הז םיחתפנ
םינוש םידבר ןיב תרושקת ץורע לש החיתפ ןאכ תוארל רשפא ,תיצרא
,והשלכ ןוגראב דבועש םדא רובע ,המגודל .הז לעמ הז םיאצמנה
עדימ לש תישפוח המירזו םימוסחמ לש הריבש ראתל לוכי ףלקה
.וילעמש םיריכבה םיגרדה ןיבל וניב תונויערו

 
back to top   

תועמשמב .המדאב ינבלמ חתפ ךותמ החיגמ ףלקה זכרמבש דליה תומד
םלוא .ורבקמ הלוע תמ ןאכ תוארל רשפא ןידה םוי לש תירצונה
לש םתיתחתב עיפוהש םוהתה תא ריכזמ המדאב חתפה ,טוראטה רשקהב
תרבחתמ םוהתה .חריה ףלק לש הכירבה דחוימבו ,םירחא םיפלק
םימודקה םיסותימבש ,תישונאה היווהה לש םילפאו םיקומע םידברל
הפשבו ,םלועה ארבנ ונממש ינושארה והובו והותכ םיראותמ םה
ףלקב .שפנה לש םיעדומ אלה םידברה םע םתוא םיהזמ תיגולוכיספה
:רואה לא הלפאהו םוהתה ךותמ הלוע ישונא והשמ תוארל רשפא הזה
.המדאל תחתמש המ תא ףשוח ןידה םוי

רבודמ םא ,המגודל .תונוש תומר המכב וזה הפישחה תא שרפל רשפא
תאטבמ םוהתהמ הלועש תומדה ,תישפנ תימצע הדובע וא לופיטב
,חריה ףלקל דוגינב .חטשה ינפ לא םילועש םיעדומ אל םינכת
תומד םיאור ונא ןאכ ,םתיא דדומתהל ךירצש םידחפו תוקוצמ הלעהש
יופיר לש יוטיב רמולכ ,ךאלמה לאו רואה לא הלועש תישונא
עיגמ םדאה רשאכ ,לופיטה לש החלצה ןייצל לוכי רבדה .ןוקיתו
תומרל םדקתהלו ךישמהל לוכי אוה הכותמש תימצע הלבקלו תועדומל
דומעל ךרוצ ןאכ תוארל רשפא ,חונ תוחפ רשקהב .רתוי תוהובג
ריתסהל הסינ לאושהש ,תומיענ אל תותימא לומ "ףושחו םוריע"
,"םיתמה תייחת" ומכ והשמב רבודמש םג ןכתיי .םירחאמ וא ומצעמ
רשאכ .שדחמ עתפל םיררועתמ םימותחו םירוגס ובשחנש םירבד רמולכ
םיאצויש םידלש" ןייצל םג לוכי אוה ,ילילש רשקהב עיפומ ףלקה
םע דדומתהל ביאכמ ךרוצ אטבל לוכי ףלקה הזכ הרקמב ."םרבקמ
.וחכשנ םהש תועטב בשח לאושהו ,רבעב ושענש םישעמ לש תואצות

תחתמ" יובח היהש המ לש הפישח ןידה םוי ףלקב תוארל םג רשפא
,המגודל .םירתסנ םיעינמ לש וא תודוס לש יוליג רמולכ ,"המדאל
םיעיגמ םה תעכו ,לאושה יניעמ םירבד ריתסהל הסינ והשימש ןכתיי
טביהב עיפומ ףלקה רשאכ .לכ יניעל םיפשחנ ףא ילוא וא ותעידיל
ומצע לאושהש תודוס לש הפישחו יוליג ןאכ שיש ןכתיי ,ילילש
םילגתמ ולש םייטרפו םיישיא םינכת ובש בצמ וא ,ריתסהל הסינ
לאושה לש תורדגומ תורטמ התריש הרתסהה םא םג ,תאז םע .יבמופב
ןייצל הלוכי ףלקה תא הוולמש תימיטפואה הריוואה ,ידיימה חווטב
רבודמש םג ןכתיי .רורחשו הלקה תשוחת התיא האיבמ הפישחה םצעש
ינפ לע יוטיבו שומימל םיעיגמה ,םייובח םירצי וא תוקושתב
יפואה תא ךכב םידבאמ םירציהש תנייצמ ךאלמה יפלכ העונתה .חטשה
םדקמ םרוגל םתוא תכפוה יולגב םתוא אטבל תלוכיה :םהלש לפאה
הז ןיינעב רכזיהל םג רשפא .ודועיי לא םדאה תא ברקמש ,עינמו
תא םגו תמאה תפישח תא םג אטבמש ,"חמצת ץראמ תמא" קוספב
.ךאלמה לא הלעמ יפלכ החימצה

 
back to top   

ינש לש שגפמ תנייצמ ךאלמה ידיבש לגדה לע העיפומה בלצה תרוצ
רשפא וזכ הרוצ .יכנאהו יקפואה תא רבחמ ןידה םוי :םיריצ
הברקהל למס לש ירצונה רשקהב אקווד ואלו ,תובר תויוברתב אוצמל
םיישעמהו םייצראה םייחה תא למסמ יקפואה ריצה .לאה לש תימצעה
השולש וידחי רבחמ ,תאז תמועל ,יכנאה ריצה ."המדאה ינפ לע"
ץראה ,םיימשה :("תומלועה תשולש" ,ידוהה חוסינב וא) םידבר
הז םיליבקמ םיווק השולשכ ועיפוה הלאה םידברה תשולש .לואשהו
.ריזנה לש וחצמ לעש ןמיסבו ,ודיב קיזחמ ןהוכהש בלצב הז לעמ
ודווה סקט לש יזכרמה דומעל המודב ,םתוא רבחמש יכנאה וקה
העונת ראתמ ,בקעי םולח לש םלוסל וא ןהוכה ףלקל רשקב ונרכזהש
.םינושה םידברה ןיב תויושי לש הטמלו הלעמל

יצראה דבורה הבש ,שגפמ תדוקנ איה םיריצה ינש לש תובלטצהה
תא אטבמ הזכ רוביח .םירחא םידברמ תויושיו תוחוכ םע רבחתמ
תולועפ לש הרוש אוה יגאמ סקט .יגאמה סקטה לש אישה תדוקנ
איה ןהלש תילכתהשו ,םיימשג םיעצמאבו יזיפה רושימב תוכרענה
תויושיה לש "רחאה םלועהמ" תוחוכ לש םתעפשהל ץורע חותפל
םלועהו ישעמה רושימה סקטה לש אישה עגרב .תויתימהו תויגאמה
לועפל םילוכי יכנאה ריצהמ םיאבש תוחוכה זאו ,םישגפנ רחאה
רמולכ ,"הלעמלמ" אובל םילוכי הלאה תוחוכה .ישחומה םלועב
,"הטמלמ" וא ,הנבל היגאמ םע םיהוזמש םיביטימו םירוהט םידברמ
םיימשב ךאלמה .הרוחש היגאמ לש םימייאמו םילפא םידברמ רמולכ
תורבק יתבלו םירבקל רוביחהש דועב ,הנושארה תורשפאה תא גציימ
.היינשה תורשפאה תא ןייצל לוכי

שחרתמש ,שגפמה תריצי םצע אוה עירכמה םרוגה םירקמה ינשב
עיגמ וז הדוקנב .(ףשכמה רמולכ) סקטה תא ךרועש םדאה תעדותב
,יצראה רושימב יחש יזיפ ףוגכ ,םדאה לש לופכה עבטה יוטיבל
.םיינחורו םיישפנ םידברמ תויורשפאו םינכת תאטבמה העדותכו
.יגאמ טקא לש וא סקט לש החלצהל סחייתהל אופא לוכי ףלקה
םידירפמה םימוסחמה לש החיתפ ראתל לוכי אוה הבחר רתוי תועמשמב
םייפושיכ וא םיינחור תוחוכש השוחת רמולכ ,םינושה םידברה ןיב
תיגאמ הלועפ ילב םג ,ימשגה םלועב םיכילהת םינווכמו םילעופ
.תשרופמו תיביטקא

רמולכ ,םינוויכה לכב תוחותפ םיכרדהש השוריפ תמוצה תדוקנ
םיימשג םג ,םינוש םיעצמאב ויתורטמ תגשהל שמתשהל לוכי לאושה
ןוויכב םג תדבוע החיתפה םלוא .םייגאמו םיינחור םגו םייזיפו
תויבויח) תויעבט לע תויושי לש השילג ןייצל הלוכי איהו ,ךופהה
אטבתהל לוכי רבדה .תימוימויה תואיצמה ךותל (תוילילש וא
תשוחתב םג םלוא ,תוננוגמו תוביטימ תועפשה לש תוחכונ תשוחתב
תומדב תוארל םג רשפא .םיתמה תוחור וא םידש ידי לע הפידר
לע םימדוק םילוגלג לש םתעפשהל יוטיב המדאה ןטב ךותמ החיגמש
םוי" לש ןויערה ,הזכ הרקמב .יחכונה לוגלגה לש םייצראה םייחה
.קוחרה רבעה ןמ תובוח םלשל ךרוצ אטבל לוכי "ןידה

 
back to top   

ובש ,תוננובתהו םוכיס לש עוריאכ ןידה םוי לש תירצונה תועמשמה
ןייצל לוכיש ףלקב םג תאטבתמ ,וייחב השעש המ לכ לע טפשנ םדאה
םוי לש תירצונה הסיפתב םלוא .רבעה לש שדחמ הקידבו םוכיס
םיראתמה םירויצב ,ךכיפל .המשאו אטח םה חתפמה יגשומ ,ןידה
אוה ןידה םוי לש םיטלובה םיביכרמה דחא ,תירצונה תרוסמב ותוא
.םוניהגל םתוא םיכילשמו םהב םיספות םידשש םיאטוחה תומשנ
תומדה .שנועל וא אטחל זמר םוש ןיא טוראטה ףלקב ,תאז תמועל
םהש השיאו רבג לש תויומד יתש ןיב תאצמנ דליה לש תיזכרמה
הכרב לש העבהב תודומצ םהלש םיידיהו ,ולש םירוהה הארנכ
השוחתה ,הרצוצחה הצק תא ול שיגמש ךאלמה םע דחי .הצרעהו
ןידה םוי :החילסו המלשה ,תידדה הלבק לש איה ףלקהמ תלבקתמה
.ןוקיתו שפנ ןובשח רשפאמ

יפכ" רבעה תא רזחשל םיסנמ ובש ןוקית לש ךילהת ןאכ תוארל רשפא
תודהואכ ןאכ תועיפומ םירוהה תויומד רשאכ ,"תויהל ךירצ היהש
אוה וליאכ הארנ ,םאה תומד איהש ,לאמשמ השיאה קפרמ .תוכמותו
ותוא םדקל ידכ לוכיבכ ,דליה לש וקפרמ תא תונידעב ףחוד
באה תא גציימש ןימימ רבגה לש קפרמה .הלעמ יפלכ ותוא תולעהלו
רשפא .עייסלו ןגהל ידכ הביבסב אצמנ אוה םג םלוא ,טעמ קחורמ
תרצוי רמולכ ,תורישי וב תננובתמו דליב תעגונ םאהש ןיחבהל םג
אטבמש ךאלמה לא הלעמ טיבמ באהש דועב ,ידיימ ישונא רשק ותיא
םידגוסכ םיארנ םהינש .תיביטקייבואו תינוציח טבמ תדוקנ
העדותכ תאטבתמו םהיניב שגפמה ךותמ הדלונש תיהולאה תוחכונל
איה וליאכ תיארנ דליה לש ושאר ירוחאמש העבגה םג .השדח תישונא
.הביטימו תדהוא הביבס תגציימ איה ךכבו ,ושאר תרוצל תמאתומ
.םיילאידיא תורוהו החפשמ ייח לש יומיד ןאכ תוארל אופא רשפא
ורוקמש באכהמו רבעה תוקוצממ רורחש אטבל לוכי ףלקה ,הזכ טביהב
רמולכ ,תורודה ןיב רבעמב אטבתהל םג לוכי ןוקיתה .תודליה ליגב
םיניקת םיסחי וידלי םע םייקל חילצמ לאושה ובש בצמ ראתל
.וירוה םע ול ויהש הלאמ רתוי םיאירבו

 
back to top   

וכותמש םחרכ תואריהל םג לוכי וכותמ הלוע דליהש המדאב חתפה
לש הדיל ןייצל אופא לוכי ףלקה ,הרישי תועמשמב .השדח הדיל האב
חתפה תוריקבו חתפל ביבסמש המדאה לע םירשיה םיווקה .קונית
הדילל הנכהכ םירוהה ידי לע התשענ רבכש הדובע םיראתמ ומצע
לש הנבמב םיעיפומה םימוד םיווקל םתוא תוושהל רשפא .השדחה
רשפא םלוא .ןטשה ףלקב עיפומש יפכ ,השיאו רבג ןיב תיזכרמ תומד
שדח קרפ ליחתמ םדאה ובש "שדחמ הדיל" לש עוריא ןאכ תוארל םג
.תושדחתהו הדיל ראתמ ןידה םוי :וייחב רתוי אירבו

אוהה ףלקב .13 ףלקב לחהש ךילהתה לש המלשה ןאכ תוארל םג רשפא
םירוהה תויומדש רבעה םע רשקה תקיחמו ,הפוקת לש ףוס וניאר
תא תוארל רשפא ,תאז תמועל ,ןידה םוי ףלקב .ותוא תולמסמ
ואיבה יופירהו ןוקיתה יכילהתש ירחא ,השדח הפוקת לש התליחת
יוניש ןידה םוי ףלקב תוארל רשפא ,רתוי תיללכ תועמשמב .הארבהל
וא תיעוצקמ הבסה ,ויסחיב וא וייחב רבוע לאושהש תושדחתהו
.המודכו ,םדוק לאושל התייהש וזמ הנושו השדח הדובע לש התליחת
השוחת ריבעמ ףלקהש םושמ ,הבוטל היהי יונישה ללכ ךרדב
דליה תומדש בל םישל ךירצ םלוא .יחכונה בלשב תוחפל תימיטפוא
המו הארנ אוה דציכ תעדל רשפא יא ןיידעו ,רוחאמ טבמב תיארנ
וניא ןיידע קוחר רתויה דיתעהש אוה רבדה שוריפ .ותיא הרקי
ויתואצות ויהי המ תעדל רשפא יא ןכלו ,(הזה ףלקב תוחפל) עודי
.יונישה לש חווטה תוכורא

 
back to top   

תישארה הרדיסה יפלק לש ףצרה ףוסב טעמכ עיפומ ףלקהש הדבועה
רמולכ ,םימיה תירחאכ ןידה םוי לש ירצונה ןויערל תרשקתמ
ףצרב םנמא .הירוטסיההו האירבה תילכת איהש תיפוסה הדוקנה
ףלק םלוא .םלועה ףלק ,21 ורפסמש דחא ףלק דוע עיפומ םיפלקה
ןיב אל איה ולש תיסיסבה הקולחהו ,ידוחיי הנבמ לעב אוה םלועה
םלועה ףלק ,הארנש יפכ .םיילושו זכרמ ןיב אלא ץראו םיימש
תחא תבב םכסמ אלא ,תישארה הרדיסה לש תוחתפתהה ףצרמ קלח ונניא
.טוראטה יפלק לש תורדסה שמח לכ תא

תא הריכזמ ,תישאר רמולכ ,הדיל םג ןאכ תוארל רשפאש הדבועה
,ותהו ףלאה ינא" :ומצע לע רמוא ושי ובש השדחה תירבהמ קוספה
תרבחתמו תרזוח ןידה םוי ףלק לש שדחמ הדילה ."תירחאהו תישארה
ףלק לש ןחלושל תחתמ םיעיפומ ויתובקעש ,הדילה טקאל אופא
תמועל .תימצע תועדומ רסוח לש ינושאר בצמ אטיב םסוקה .םסוקה
תרשפאמש ,האלמ תועדומו המשגה לש בצמ ראתמ ןידה םוי ףלק ,תאז
ןידה םוי ףלקב תוארל אופא רשפא .רתוי הובגו רחא דבורל רבעמ
איבמ ןידה םוי :הילא םיפאוש םיכילהתש תיפוסה הדוקנל יוטיב
וא טקייורפ ןייצל לוכי ףלקה ,הז ןבומב .המשגהל םיכילהת
םידעוימ ויה םה וילאש םוקמל רמולכ ,יוצימל םיעיגמש ךילהת
.עיגהל

רצויש ,בלצה תרוצ לש ףסונ טביהב הז ןיינעב ןיחבהל םג רשפא
תא םיריכזמ הלא םיעוביר .לגדה תוניפ עבראב םיעוביר העברא
תעברא תא תוגציימו ,םלועה ףלק לש תוניפב תועיפומה תויחה עברא
ןתוא רבחמ בלצה .(לכש ,שגר ,רצי ,ףוג) םיימשגה םייחה ימוחת
ןיב םלשה רוביחה רצונ הזה ףלקבש רמול רשפא .תחא תומלשל
ומכ) הזמ הז םיקתונמ ויה םימדוק םיפלקבש ,םינושה םיביכרמה
ןותחתו ןוילע קלח ןיב הדרפה שי םהבש ,הרדיסב םימדקומה םיפלקב
.הטילש לש םיבכרומ םיסחי םהיניב ומייק וא ,(םדאה תומד לש
ויניע דגנלשכ ,םישדח םייחל ררועתמ םדאהש אוה רבדה שוריפ
םיטקילפנוקו םיחתמ אלל תינומרהו המלש תוישיא לש לאידיאה
םושמ) האלמ המשגה לע אלו לאידיא לע רבודמ םנמא .םיימינפ
איה הזכ ןוויכב םדקתהל תלוכיה םצע םלוא ,(וילעמ אצמנ לגדהש
.תיתועמשמ תומדקתה לש יוטיב רבכ

 

 

 

:האירקב תועמשמ

,יופצ-אלו בושח יוליג ,םיניינעה בצמ לש תימואתפ תורהבתה
תולוכי תולאשמו "םיחתפנ םימשה ירעש" ובש דסח לש עגר .הראה
דמעמב םישנא םע) תיצראה המרב ,םינוילע םידבר םע רשק .םשגתהל
לש יוליג .(םיהובג העדות ירושימ םע) תינחור המרב וא (ריכב
לאושל םילגתמו רואל םיאצוי םירתסנ ויהש םירבד ,םייובח תודוס
םירתסנ םינכת לש האלעה ,ישפנ לופיט לש החלצה .לכ יניעל וא
ובשחנש םירבד .החילסו המלשה לש הריוואב עדומ אלה יקמעממ
םייחל תוררועתה .שדחמ עתפל םואתפ ץוצל םילוכי םירומגו םירוגס
לאושה לש תוררועתה וא ,תוליעפ רסוח וא ןואכיד לש הפוקת ירחא
תושק תותימא םע תודדומתה .וידעי לש המשגהל ותוא איבתש העונתל
.הרוחש וא הנבל ,תיגאמ הלועפ וא סקט .לאושה יניעל תופשחנש
ןיב הנחבהה תלטבתמ הבש תמוצ תדוקנ .םיהובג העדות יבצמל החיתפ
ייחב ףושיכ תריווא לש תוחכונ ,תיפושיכ העפשהו תיעבט הלועפ
םע דדומתהלו בצייתהל ךירצ לאושה ובש שפנ ןובשח .םוימויה
.ןוקיתו הלבק תרשפאמש הריוואב םלוא ,רבעב וישעמ לש תואצותה
תעפשה םעו תודליה תויווח םע המלשהו רבעה תוקוצמ לע תורבגתה
החפשמ ייח לש הניקת היינב רשפאמש תודדומתה ךילהת .םירוהה
הממ הנוש קרפ חתופ תוישיאה הנבמב יוניש ,שדחמ הדיל .תורוהו
הפוקת לש החיתפ .יוצימלו המלשהל םיעיגמ םיכילהת .רבעב היהש
חווטב שבלת איה הרוצ וזיא תעדל השק ןיידע הז בלשב םלוא ,השדח
.ךוראה

 

 

 
אבה ףלקל תישארה הרדיסה טוראטה יפלק םדוק ףלקל

 
main hebrew english courses pictures