www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
טוראטה יפלק
תישארה הרדיסה

 
 

םלועה :21 ףלק

 

םימוחתה לכ תא בלשמ םלועה

ימשגהו ינחורה תא רבחמ םלועה

םידוגינ ןיב העונת רצוי םלועה

דוקירה תא יח םלועה

שומימל םיכילהת איבמ םלועה

ומצע ךותב רוגס םלועה

 

 

 
back to top   

.ידוחיי הנבמ לעב אוה תישארה הרדיסה תא רגוסש םלועה ףלק
תחא תיזכרמ תומד ללכ ךרדב תרייוצמ הרדיסה תא םיחתופש םיפלקב
ןוילע קלחל םיינתמה רוזאב תקלוחמ איה םימעפלש ,הסוכמו השובל
,ץראו םיימש לש הקולח שי הרדיסה ףוס תארקלש םיפלקב .ןותחתו
העיפומ םלועה ףלקב .ירמגל טעמכ וא ירמגל תומוריע תויומדהו
רז ןיעמ ףלקב שי הטמלו הלעמל לש הקולח םוקמב :השדח תינבת
העיפומ רזה ךותב .םיילושו זכרמל ףלקה תא קלחמש ,הספילא יומד
דבלמ ירמגל טעמכ המוריע איה רשאכ ,דוקיר לש החונתב תישנ תומד
.ןויפרב התוא ףטועש ףיעצ

:םירוצי העברא םירייוצמ ,ףלקה לש תוניפה עבראב ,רזל ביבסמ
עברא םה הלאה םירוציה תעברא .םדא יומד ךאלמו רשנ ,הירא ,רוש
ןוזח רפסבו לאקזחי רפסב םיהולאה סכ תא תוולמה ,הבכרמה תויח
tetramorph ארקנש הלאה תויחה עברא ףוריצ .השדחה תירבהמ ןנחוי
אוה רשאכ תילותקה תונמאב עיפומ ("תורוצ עברא" :תינוויב)
תעברא רמולכ ,השדחה תירבה לש םיטסילגנוואה תעברא םע ההוזמ
יתמ לש ךאלמה ,סקול לש רושה ,סוקרמ לש היראה :תורושבה יבתוכ
הרוטאינימב תויחה עברא תא תוארל המגודל רשפא .ןנחוי לש רשנהו
:15 ה האמהמ ידרפס די בתכ ךותמ לאקזחי ןוזח לש

       tetra

לש תירצונה תונמאב העיפומ תיזכרמה תומדל ביבסמ הספילאה םג
.התרוצ ללגב (דקש :תיקלטיאב) mandorla תארקנו ,םייניבה ימי
ומכ תויכ"נת תויומד ביבס העיפוה דקשה תרוצ םימייוסמ םירקמב
ןוימד אוצמל רשפא ,המגודל .תימיימש הנגה הלמיסו ,דוד וא השמ
ןיבל םלועה ףלק לש תבלצומה לגרה תחונתו יללכה הנבמה ןיב בר
חרקה לרק לש ך"נתה רפסמ חוקלו ,לבנב ןגנמ דוד תא ראתמה רויצ
תוניפה עבראב .הריפסל 846 תנשב תפרצבש (Tours) רוטב בתכנש
השש םיעיפומ תיזכרמה תומדה ביבסו ,םיכאלמ העברא םירייוצמ
.םייכ"נת םיררושמ

 

       david

 
וא ומצע לאה ביבס העיפומ הלרודנמה תרוצ ללכ ךרדב ,תאז םע
ןיבל תויחה עברא ןיב םדקומ בוליש תוארל לשמל רשפא .ושי
תיעיבשה האמהמ ןבא טילבתב ,ושי ביבס תרייוצמה ,הלרודנמה
(jourre) רו'ז ריעב שודקה סולואפ לש הטפירקה תא רטעמה הריפסל
.תפרצבש
 

       mandor

 
תויחה עברא תא תוארל רשפא ,טוראטה יפלק לש םילמסה תפשב
הייארב .תוינשמה תורדסה לש םייחה ימוחת תעברא תא תוגציימכ
םלועה ףלק זאו ,תישארה הרדיסל הליבקמ תישימחה תומדה ,וזכ
םג רשפא .הלוכ טוראטה תכרעמ לש הפמ וא םישרת ןיעמכ עיפומ
- םימודקה תודוסיה תעבראל תורדסהו תויחה תייעיבר תא ליבקהל
תודוסיה תא וידחי אופא דגאמ םלועה ףלק .שאו ריווא ,םימ ,המדא
לכ תא בלשמ םלועה :תישונאה היווההו םייחה לש םינושה
.םימוחתה

תא ראתמ יקסבורודו'ז ,הרדס וזיאל המיאתמ היח וזיא הלאשל רשאב
תעברא לש תועמשמל הליבקמש המכסב תונושה תויעיברה ןיב המאתהה
תורדסל תודוסיה ןיב הליבקמ וזה המאתהה .היגולורטסאב תודוסיה
תובר תוילגנא תוכרעמש ,בהזה רחש רדסמ לש המאתהל המוד ךרדב
יקלח ,םייח ימוחת ,תורדס ,תויח ןיב המאתהה .היפ לע תורייוצמ
:האבה הלבטב תראותמ תודוסיו ףוג

 

ריוא

שאר

לכש

ברח

רשנ

םימ

הזח

שגר

עיבג

ךאלמ

שא

ןגא

רצי

הטמ

הירא

המדא

םיילגר

ףוג

עבטמ

רוש

 

ףלקה לש תיזכרמה תומדהו תישארה הרדיסה ,וזכ תומאתה תכרעמב
ישימחה דוסיה .(ether) "רתא" ארקנה ישימחה דוסיל תוליבקמ
תימניד תושיל םימוחתה לכ תא תדחאמש ,תישונאה העדותה תא גציימ
הווהמ אלא יצרא דוסי ונניא רתאה ,םינוויה תנומא יפ לע .תחא
quinta ארקנ אוה תיניטלב .םיימשה םייושע ונממש רמוחה תא
תילגנאה הלימה האב ןאכמו ,("ישימחה דוסיה") essentia
רשפא ."תקקוזמהו תימינפה תוהמה" ומכ והשמ השוריפש quintessence
רושימב תוניפ עברא םע הדימריפ לש הרוצ ףלקה הנבמב תוארל םג
דחא לכל רבוחמ םגש ,הדימריפה איש אוה ישימחה דוקדוקה .יצראה
תומוד תוכרעמ .םהמ הובג רתוי רושימב אצמנ םגו סיסבה ידוקדוקמ
.ןיסו ודוה לש תויחרזמה תורוסמב םג תועיפומ תודוסי השימח לש
העברא לש תינבתב םיגצומ םייצראה תודוסיה תעברא ,ללכ ךרדב
אצמנ ישימחה דוסיהש דועב ,(םיימשה תוחור עברא רמולכ) םינוויכ
.זכרמב

לש רובטה תדוקנ איה ףלקב תיזכרמה הדוקנהש בל םישל םג יאדכ
רשפא .(omphalos :תינוויב) "םלועה רובט" רמולכ ,תדקורה תומדה
זכרמה תודוקנ ןיבל םלועה ףלק לש זכרמה תדוקנ ןיב ןוימד תוארל
,(הרונמה לעמ ןבלה לוגיעב הדוקנה) ריזנה יפלקב תועיפומש
ףלקב םלוא .(לודגה בכוכה זכרמ) בכוכהו (בוביסה ריצ) לגלגה
זכרמ םע ההז (תדקורה תומדה לש) תישיאה היווהה זכרמ ,הזה
רבדה שוריפ .(ףלקה לש ירטמואיגה זכרמה רמולכ) ולוכ םלועה
העונתהו ,ול םיאתמש "ןוכנה םוקמב" אצמנ םדאה ,םלועה ףלקבש
לש יוטיב איה (וכותב יתימא םוקממו "ןטבהמ" אבש דוקיר) ולש
תויחה עברא) תישחומהו תינוציחה החלצהה ,הזכ בצמב .ימצע שומימ
.תימינפ הינומרהו המאתה לש השוחת ךותמ תעבונ (ביבסמש

 
back to top   

תושודק תויומד םע ללכ ךרדב ההוזמש ,הלרודנמה תרוצב שומישה
לש יצראהו ינשוחה יפואה םע ןיינעמ בוליש רצוי ,תויהולאו
הזה רוביחה .ימשגהו ינחורה תא רבחמ םלועה :המוריעה תומדה
המצע הלרודנמה ,תישאר .ףלקה לש ינוציחה קלחב דחוימב טלוב
תודוקנה יתשבו ,ימיימש לוחכ עבצב םילע לש רזמ היושע
8 הרפסה) ףוסניאה תרוצב ךורכ טרס ונשי הטמלו הלעמל תוינוציקה
הניאש בושו ךולה העונת תראתמ וזה הרוצה .(הדיצ לע תבכוש
תומדה לש ימנידה דוקירה תא השיגדמ איה ךכבו ,םלועל תקסופ
ןיחבהל רשפא ,תומדה לש השארל לעמ ,ןוילעה טרסה ךותב .תיזכרמה
תא ריכזמה ,הטמלו הלעמל םידוח םע דוד ןגמ וא בכוכ לש הרוצב
יפכ .בכוכה ףלק לש (תומדה שאר לעמ) ישיאה בכוכה לש םידוחה
תישיאה היווהה ןיב תרשקמ הילוח ןייצמ הזכ בכוכ ,םש וניארש
תחתמו ןותחתה טרסה ךותב .תיהולאה וא תימסוקה העדותה ןיבל
לוגיעה תא ריכזמה ,ןבל רודכ ןיעמ תוארל רשפא תומדה ילגרל
תומלשו רהוט ןייצמ ןבלה לוגיעה .בהואמה ףלקב ןוכאלמה ירוחאמש
הווהמ אלא "םיימשב" הניא וזה תומלשה םלועה ףלקבו ,תינחור
.תישונאה תומדה לש התעונתל סיסב

תיתחתבש המודאה הרוצה תא ךכרמ ןבלה לוגיעה לש ינחורה רהוטה
םיווקה םע םודאה ספה תומדב המצע לע תרזוחה ,זכרמב ףלקה
ןדסה תא הריכזמ וזה הרוצה .תומדה לש הלגר ףכל תחתמ םיליבקמה
םידברמ תואבש תוירציה תויגרנאה .ןטשה ףלק לש ותיתחתבש םודאה
תא ורבעש ירחא םלוא ,םלועה ףלקב םג תועיפומ םילפאו םימודק
ןה תעכש איה האצותה .ןידה םוי ףלק לש רואה לא האיציהו ןוקיתה
םיאטבמש הלידגו החימצ רשפאמה ,עינמו ימניד םרוגל תוכפוה
תויחה יתשל תורבחתמ הלאה תויגרנאה .טלוב קורי עבצב םילעה
.ןהיניב רוביחה ךותמ תולעופו ,ירציהו ינפוגה רמולכ ,תונותחתה

תונותחתה תויחה יתש .ןמצע תויחה לש תוחתפתהל בל םישל םג יאדכ
םירוציב םג אלא םדאב קר אל תומייקה ,תויסיסב תויגרנא ןה
םוחתה תא גציימה ,רושה .תוינימו ףוג :רתויב םיטושפה םייחה
ול ןיא תורחאה תויחל דוגינב .ףוג עבצב רייוצמ ,יזיפהו ירמוחה
רמוחה םלועש ךכ לע הרימא ןאכ תוארל רשפאו ,ושאר ביבס הליה
,ול רבעמש המ לא העונת םוש ילב ומצע ךותב רוגס ראשנ ודבל
רמוחהו ףוגה תא למסמש עבטמה לש הרוגסהו הלוגעה הרוצל המודב
ירציה םוחתה תא גציימש היראה ,תאז תמועל .תוינשמה תורדסב
יפלכ העונתל רמוחה תא עינהל לוכי (חוכה ףלק לש היראה ומכ)
ףוג ןיב בולישה ךותמ האבש תוחתפתהלו רשק תריציל רמולכ ,ץוח
רבעמ לא תולעתה לש גוס איה תינימה הזטסקאה םג .תוינימו
תגרדל העיגמ הניא איה יכ םא ,תישחומהו תידיימה היווהל
רשנה ןתוא םילמסמש ,תונוילעה תורדסה לש תיטסימה תולעתהה
,היראה לש ושאר ביבס הליהב תאטבתמ וזה תולעתהה .ךאלמהו
איה הליהה .םיירצונ םישודק לש הליהה ירויצ תא הריכזמ התרוצש
איהו ,תדקורה תומדה לש הידיבש קשהו לקמה ומכ ,םותכ עבצב
לש וטבמב ןיחבהל םג רשפא .ינימה דוחיאה לש הזטסקאה תא תגציימ
וטבמש דועב ,דקוממו זכורמ הארנו ונילא תורישי ןווכמה היראה
.ישפט תצק םלוא ביטימ םשור רצויו ,רזופמ אוה רושה לש

תוינייפואה ,רתוי תוחתופמ תויגרנא תוראתמ תונוילעה תויחה יתש
,ןויגההו לכשה תא גציימה ,רשנה .םיבכרומ םייח ילעבלו םדאל
שגרה תא גציימה ךאלמה ,תאז תמועל .ךאלמב תורישי ןנובתמ
שארבש בכוכה לא תצקו רשנה לא תצק ,הדיצה תצק ןנובתמ ישונאה
תגציימה ,םודא עבצב תיטגרנאו הליעפ הליה שי םהינשל .הלרודנמה
יתש .שגרה ךרד םגו לכשה ךרד םג וילא עיגהל רשפאש ינחור טביה
לש הצירפ תוגציימו ,ףלקה תרגסממ הלעמ יפלכ תוגרוח תוליהה
קר העיפומ וזכ הגירח .םינוילע םידברל רוביחו תיצראה תרגסמה
איה ךאלמה לש הליהה ,תאז םע .תנהוכה ףלק ,דחא ףסונ ףלקב
ההובג הלעמל עיגהל תלוכי גציימש המ ,רשנה לש וזמ רתוי הלודג
.שגרה תועצמאב רתוי

 
back to top   

דוע שי תוגציימ ףלקה תוניפב תויחהש םימוחתה תעברא ףוריצל
:יביספו ישנ יפוא תולעב תורדס תולמסמ לאמשמש תויחה יתש .טביה
,תיסחי םיחונ ןהלש םיפלקהש "תוכרה" תורדסה הלא .עיבגהו עבטמה
.(בלו םולהי) םודא עבצב תועיפומ ןה םיליגרה קחשמה יפלקבו
תוירבג תורדסל תוליבקמ ןימימש תויחה יתש ,תאז תמועל
םיבצמ תוגציימש "תושקה" תורדסה הלא .ברחהו הטמה - תויביטקאו
תועיפומ ןה םיליגרה קחשמה יפלקבו ,םיקבאמו םיתומיע ,םייתייעב
,ינומרהו ןזואמ ךרעמ אופא גיצמ ףלקה .(הלעו ןתלת) רוחש עבצב
ןיי ,יביטקאו יביספ לש םידגונמה םימרוגה ינש תא וידחי בלשמה
.םידוגינ ןיב העונת רצוי םלועה :גנאיו

יווקו םיידשה .המצע תיזכרמה תומדב םג םייקתמ המוד בוליש
ףוגה לעש םירצקה םיווקה םלוא ,םיישנ םה ףוגה לש ראתימה
תקיפל זמר םג שי .ירבג רמולכ ,ריעשו ספסוחמ יפוא ול םינתונ
תירבג תיארנ ןימי דצבש דיה .ראווצה רוזיאב תירבג תרגורג
.ירבג ןימ רבא לש למס רמולכ ,לקמ הדיב תזחוא איהו דחוימב
םחרל למס אוהש ,ןטק קש ןימב תזחוא לאמש דצמש דיה ,תאז תמועל
,טיוו לש ףלקב ירמגל המלענ וזה הנחבהה .תישנה ןימה תכרעמלו
.הידי יתשב תולקמ ינש תזחוא תומדה ובש

       waite21

ברקתמ הילעש ףיעצהו תומדה רויצ ,לאמש דצמש בל םישל םג יאדכ
לגרה ,ףיעצה תוצק ינש :הביבסמש םילעה רזל תונוש תודוקנ המכב
ןיב חוורמ אוהש הזיא ראשנ םירקמה לכב םלוא .דיהו הפופכה
שי ןימי דצב ,תאז תמועל .רזה ןיבל תומדה לש םיטלובה םיקלחה
רשאכ ,ףורגאל הצופק תיארנש לקמב תזחואה דיה ףכב וזכ תוברקתה
התוא םיוולמ לקמה תוצק ינשו ,רזל דיה ןיב ישממ עגמ רצונ
םידדצה ינש ןיב םייקתמש ןוזיאה .הטמלו הלעמל םייוסמ קחרמב
תומדה לש קותיש רצוי היהש המ ,ןיטולחל ירטמיס ונניא םידגונמה
ןויסנ אטבמש ,הירטמיס רסוח שי תאז םוקמב .דיתעהו רבעה ןיב
תומדה תמאב עונל ידכ וליאכ הארנ ,תאז םע .דיתעה לא העונתל
דיה ףכ תזמור ךכל ילואו ,הלש רזה תולובג תא ץורפל הכירצ
תומלשב אקווד האולכ ףלקב תומדהש ןייצל לוכי רבדה .הצופקה
לש הריבשב יטסיכרנא ךרוצ אטבל לוכי ףלקה ,הזכ טביהב .הלש
."ידמ םימלשומ" םיארנש בצמ וא תרגסמ

,המוריע םג איה תומדהש הדבועב אטבתמ םידוגינ לש בוליש דוע
דצמו םינפלמ םודא ןיב קלוחמ ומצע ףיעצה .ףיעצב הסוכמ םגו
,םימדוק םיפלקב וניארש יפכ .לאמש דצמו רוחאמ לוחכו ,ןימי
ישפוחו ררחושמ סחיו הביבסה לא תוחיתפ אטבמ טוראטב םוריעה
ומכ ,עיגפו ףושח בצמ ןייצל םג םימעפל לוכי אוה ,תאז םע .ףוגל
תונגומש שמשה ףלקב תויומדה יתשל המודב .בכוכה ףלקב הרקש
רתוי הדימב ףאו) תנגומ תומדה םלועה ףלקב םג ,המוחה ירוחאמ
הדימ אופא גציימ יופרה ףיעצה .הביבסמש רזה ידי לע (הלודג
רוזאש דועב םלוא .היתולובג לע תרמושש ,תוחיתפ לש תנסורמ
תוינימ לש המיסח היה שמשה ףלקב םידליה תויומד לש םייצלחה
לש ופוסבו ,םסוח יתלבו יופר ןפואב יולת ףיעצה ןאכ ,םירציו
ףלקב תומדהש רמול רשפא .ומצע דוקירהמ קלח תויהל ךפוה אוה רבד
הלוכי איהו ,שובלו םוריע ןיב הנחבהל רבעמ רבכ תאצמנ םלועה
טביהב .העיגפ וא תמייואמ תויהל ילב תררחושמו תינטנופס שוחל
סחיב אטבתמש ,ינימו ינפוג ימצע ןוחטיב ןייצל לוכי ףלקה הז
.םירציל ןזואמו יעבט

 
back to top   

ןיי לש םיטנמלאה ינש םיעיפומ תישארה הרדיסה לש םיפלק המכב
המ .םהיניב םינוש םיסחי םע ,(יביטקאו יביספ וא) גנאיו
םיטנמלאה ינש ןיב חתמהש אוה םלועה ףלק תא וז הניחבמ ןייפאמש
תא ריכזמ רבדה .דוקירה תא יח םלועה :תימניד ךרדב רתפנ הלאה
חתמ ויפ לעש ,סוספאמ סוטילקרה םודקה ינוויה הגוהה לש ותנשמ
המוד ןויער .םלועה תא עינמש יסיסבה ןורקיעה אוה םידוגינ ןיב
םוחה תרותב ידוסי ללכ רשאכ .תינרדומה הקיזיפב םג אוצמל רשפא
קר שחרתהל הלוכי העונתל היגרנא תקפהש עבוק (הקימנידומרתה)
."רק"ו "םח" ןיב דוגינ רמולכ ,תורוטרפמט לש לדבה םייקתמ רשאכ
תריצי לכש תוארמ םירשעה האמב ושענש תושדח תוריקח ,השעמל
איה ,עדימו רדס לש תובכרומ תוינבת םע ,ונל רכומה םלועה
.הזכ דוגינ ךותמ קר תירשפא

.םידוגינ ןיב חתמ ךותמ תררועתמש תימניד העונת אופא אטבמ ףלקה
לש תיסיסבה העונתכ דוקירה תא גיצמ אוה ,רתוי יללכ טביהב םלוא
לש ךרוצ ךותמ האב איהו ,תינוציח הרטמ הל ןיאש העונת :םלועה
ןוד ינאידניאה ףשכמה ,הדנטסק סולרק לש וירפסב .ימצע יוטיב
יפכ .םייחה לש רתויב תיתועמשמה תוליעפכ דוקירה תא גיצמ ןאוח
לש ודוקיר לומ תואתשהב עגרל רצענ תוומה וליפא ,ראתמ אוהש
לוכי םדאה הילאש תיתימאה תילכתה איה וזה הריצעהו ,"םחולה"
יוטיב לש העונת ןייצמכ ףלקה תא תוארל רשפא ,הז טביהב .ףואשל
"אוהש יפכ" וכותב תמייקש העונתה תא איצומ םדאה הבש ,ימצע
לש תיטתסא השוחתב תישענ העונתה .(המוריעה תומדה ןכלו)
.ינוציחה םלועב תישעמה האצותל בל םישל ילב ,"ןוכנה יוטיבה"
שוריפ .רזל ביבסמ םיאצמנ םיישעמה םייחה ימוחת תעברא ,תאז םע
ךותמ ןוכנכ שיגרמ אוהש המ תא תושעל ךירצ םדאהש אוה רבדה
איה יזא ,יטנתואו יתימא דוקיר איה ולש העונתה םאו ,ומצע
.םמצעמ רדתסהל םיישעמה םיניינעל םורגת

לש ותומדב אוצמל רשפא םלועה תא עינמש דוקיר לש המוד יומיד
לבוקמ ונחלופש ,("דוקירה ךלמ") 'גאראטאנ הוויש ידוהה לאה
לבא ,םלועה תא העינמש תירצייה היגרנאה אוה הוויש .ודוה םורדב
.תינחור הראהל רמולכ "םלועה תריצעל" ךרדה םג אוה ולש דוקירה
תינבתב ,הזנורב ילספב תובורק םיתעל גצומ הוויש לש דוקירה
ףלק ילואש בושחל ףא רשפא) םלועה ףלק לש רויצה תא דאמ הריכזמה
דקור הוויש .(ידוהה דוקירה לא לש המודק תומדמ עפשוה טוראטה
רזב ףקומ אוהו ,תמרומו הפופכ היינשה לגרה רשאכ תחא לגר לע
בושו בוש תודלונש תויח תושפנ תולמסמש ,שא תובהל לש לוגע
איבמש דוקירה לע בושחל םג רשפא ,המוד ןוויכב .םילוגלגה לגעמב
לע וא ,יטיאה לש ודווה ומכ תויבירק-ורפא תותדב סנארט לש בצמל
םידברל רבחתהל ךרדכ שמשמ דוקירה םהבש תיתד הזטסקא ידוקיר
םישיוורדה ידוקיר ,המגודל - תיהולאה העדותה לש םינוילע
.ידיסחה דוקירה ףא וא ,היקרוטב םיללוחמה

       nataraj

הלו'צה תלשוש תפוקתמ הוויש לש הזנורב לספ
(הריפסל 9-13 תואמה ןיב)
ודוה םורד ,רו'גנאטב תונמאה תיירלג

 
back to top   

איבמ םלועה ,תישארה הרדיסה לש תוחתפתהה ךילהת תא רגוסש ףלקכ
םינושה םימוחתהו תוישיאה לש םינושה םיטביהה .שומימל םיכילהת
תינבתב םיאטבתמ םהיניב םיסחיהו ,וידחי םיבלתשמ תוליעפה לש
אטבל לוכי ףלקה האירקב ."הצוחה םינפבמ" תמרוזש תנזואמו האלמ
לש שומימ ,םהיניב ןוכנ בולישו םימוחתה תעברא לכב החלצה
תוארל םג רשפא .ינוציחהו ימינפה םלועה ןיב המאתה וא ,תוינכת
םע רשק ,ל"וחל העיסנ לשמל ומכ ,שממ םלועל תוסחייתה ףלקב
,רתוי ההובג המרב .המודכו םיימואלניב םיקסע ,תוקוחר תוצרא
תא אצומ םדאה רשאכ ,תישיא המשגה לש לאידיא גצייל לוכי אוה
.םינושה םייחה ימוחתב הכותמ לעופו ולש "זכרמה תדוקנ"

רז ."ידמ םלשומ" והשמ ףלקב תוארל רשפא ,יבויח תוחפ טביהב
בצמב התוא רגוס םג אוה םלוא ,הנגה הל קפסמ תומדה ביבס םיחרפה
.חתפתהלו ךישמהל ףחד וא הביס םוש ילבו תימצע תועיבש לש
בהואמש םדא לש תיטסיסיקרנ תוישיא ןייצל לוכי ףלקה ,המגודל
יתלבה העונתה .וביבס ענ אוה וליאכ םלועה לכ תא האורו ,ומצעב
קוסיע ןייצל םג הלוכי תחא תבב םימוחתה לכב תאטבתמש תקסופ
דורט תויהל םדאל םרוגש ,םייצראו םיישעמ םיניינעב יביסנטניא
.ימינפ טקש לש בחרמ ול חינמ ונניאו םיינוציח םירבדב ןמזה לכ
תזרפומ תודמציה ןייצל לוכי ףלקה ,תינחור טבמ תדוקנמ ,ןכל
.רבעמש והשמ לש שופיחל םוקמ הריתומ הניאש ,"םלועה" יניינעל
תוליעפה זכרמ ןיבל םדאה לש ישיאה זכרמה ןיב תוהזה ,הזכ הרקמב
.המינפ ץוחבמ אלא ,הצוחה םינפבמ אל האב ינוציחה םלועב ולש
,תינוציחה ותוליעפב ולש תיטנתואה תוימצעה תא אטבמ וניא אוה
תוליעפה ידי לע תבתכומש תוהז ומצעל ץמאמ אוה ,ךפיהל אלא
.לעופ אוה ןהבש תוינוציחה תוביסנהו

 
back to top   

רשאכש ךכל רושק תויהל לוכי םלועה ףלק לש ומצעב זכורמה דצה
תויומדה יתש :יולתה ףלק ןיבל וניב יתוזח רשק רצונ ,ךופה ףלקה
קלחהו יולתה ףלקב םיצעה ןיב בחרמה) ןהלשמ בחרמ ךותב תואצמנ
תובלצומה םיילגרה תוחונתו ,(םלועה ףלקב הלרודנמה לש ימינפה
(12, 21) םיפלקה ירפסמ םג .וז לש וז יאר תנומת ןיעמ תורצוי
הלועפ רסוח גציימש ,יולתה ףלק תא תוארל רשפא .הזל הז םיכופה
,תקסופ יתלבו תיביסנטניא הלועפ ןייצמש ,םלועה ףלק תאו ,טלחומ
אוה םהינשל ףתושמש המ .עבטמ ותוא לש םידגונמ םידדצ ינשכ
התוא תדדובמש העוב ךותב לוכיבכ תאצמנ תיזכרמה תומדהש הדבועה
.ומצע ךותב רוגס םלועה :הביבסהמ

םלשומ קופיסל עיגה הרואכלש םדא ןייצמ םלועה ףלק ,הזכ טביהב
.םירחאה םע יתימא רשקל םוקמ וא ךרוצ ול ןיאש ךכ ,ויכרצ לכ לש
ןבומב .תימצע הבהאו קופיס לש העוב ךותב אופא רגסנ הזכ םדא
לש וזמ תיתועמשמ רתוי איה םלועה ףלק לש הרוגסה העובה ,םייוסמ
םצעמ ,ולש קותישלו דודיבל עדומ יולתהש םושמ תאז .יולתה ףלק
,תאז תמועל .הביבסה לש וזל הכופה החונתב יולת אוהש הדבועה
ןכלו ,ותביבסל םדאה ןיב תמלשומ המאתה לוכיבכ שי םלועה ףלקב
ישממ עינמ ילב תימצע ןוצר תועיבש לש הפילקב רגתסהל לוכי םדאה
.הנממ תאצל

הובג בלשל הנכה לש ינמז בצמ תוארל רשפא םיפלקה ינשב ,תאז םע
,סנסנרהו םייניבה ימי לש םייאופר םירואיתב .תוחתפתה לש רתוי
,1460 תנשמ יאופר די בתכ ךותמ ןאכ אבומש םישרתב המגודל ומכ
.םלועה ףלק לש וזל דאמ המוד החונתב רבוע לש רויצ תוארל רשפא
םיצעה ןיב בחרמה םגו) םלועה ףלק לש הלרודנמה ,וזכ תונשרפב
הקוריהו המודאה הרוצה זאו ,םחרה תא תגציימ (יולתה ףלקב
חתפ תא תגציימ (יולתה ףלק תיתחתבש םוהתה וא) ףלקה תיתחתבש
םישרתבש רבועה .(החימצו תוחתפתה חיטבמ ,םילא ,יטגרנא) הדילה
,המוד ןפואב .הדילל ןכומ הארנ אוה רמולכ ,ירמגל חתופמ אוה
וירחאש ,ןוירה ןימכ םלועה ףלק לש תורגתסהה תא םג תוארל רשפא
.ץוחבש יתימאה םלועה לא האיציו תוחתפיה םע השדח הדיל אובת

       fetus

 

 

 

:האירקב תועמשמ

.הלועפל תובר תויורשפאו ןגומ בצמ .םיישעמה םימוחתה לכב החלצה
חילצמו "ןטבהמ" אבש המ השוע םדאה רשאכ ,ימצע שומימ לש השוחת
תוליעפה ןיבל ימינפה םלועה ןיב הינומרהו המאתה .ךכב
רבחל תלוכי .ורובע םינוכנ בצמבו םוקמב אצמנ לאושה ,תינוציחה
הוולמה "תימסוק הנווכה" לש השוחתב לשמל ,ימשגהו ינחורה ןיב
ייחב םיישפנו םיינחור םיטביה בוליש וא ,ישעמה רושימב תוליעפ
דחי םילעופ םידגונמ םימרוג .תיעוצקמה הדובעבו םוימויה
הרשעהל אלא תושגנתהל רוקמ םניא םהיניב םילדבהה רשאכ ,המאתהב
,ררחושמו ישפוח ימצע יוטיב .המירזו העונת תרשפאמש תידדה
תושעל םדאל רשפאמש ימצע בשק ,דוקיר ךותמ לוכיבכ לועפל תלוכי
שומימ .ליעומה םע הפיה לש בוליש .ןוכנה ןמזב ןוכנה רבדה תא
תוינימ ,הבוט תואירב ,עפוש יתריצי רשוכ .תופיאשו תוינכת לש
תורשפא ,םיקוחר תומוקמ םע םיליעומ םירשק .תררחושמו תמרוז
אוהש והשימ לש תודידב .לאושה ינפב חותפ םלועה .ל"וחל העיסנ
העוב ךותב תורגתסה .יתימא ישונא רשק םייקל ידכמ "ידמ םלשומ"
רשקל םוקמ ול ןיאו ויכרצבו ומצעב זכורמ לאושה ,ימצע קופיס לש
.ימינפ טקש לש תורשפא תענומ רתי תוליעפל הייטנ .םירחא םע
םע ירמגל ההדזמ םדאהש ךכב תגשומ ץוחהו םינפה ןיב המאתהה
ינוציח רוקממ תימדת ץמאמ רמולכ ,ולש יתרבחה יומידהו דיקפתה
תויעב רותפל ןויסנ .םינפבמ תואבש תויטנתוא תושוחת אטבל םוקמב
םיסחי ,םיירמוח םיסכנ ומכ םיינוציח םיעצמאב ימינפ חתמ לש
םיטרפב קוסיע .יזיפה הארמהו ףוגה לש חופיט .המודכו םיינימ
,קסופ יתלב שערל םימרוג םיבר םימוחת לע תורזפתהו םיינוציח
הנוכנ הנכה .תמאב הצור אוה המו אוה ימ תוארל םדאהמ ענומש
בורקב איביש ןוירה ,םלועה ריוואל אצי אל דועש והשמ לש הניקתו
.תושדחתהל וא הדילל

 

 

 
אבה ףלקל תישארה הרדיסה טוראטה יפלק םדוק ףלקל

 
main hebrew english courses pictures