workneh abera

בד-ןב באוי

תיז הרבד

debre zeit

this article in english

םויה ,1998 רבוטקוא 14 ,רקובב 10 ,הבבא סידא ,הבמרה ןולמ
יתנווכתה ,הליחתכלמ .הרקמב ןאכ ינא .היפויתאב ילש ןורחאה
גהנ לבא .1963-ב המ ןמז ךשמב ונררוגתה ובש ,טנג ןולמב ןושיל
שי וישכעש רמא עובש ינפל הפועתה הדשמ יתוא עיסהש תינומה
רדחה תא ןימזהל ידכ םש יתייהשכ רבכש ןוויכמו ,טנגה םע תויעב
יתוא ליבוהל ול יתתנ ,םוקמל רשקב הנושמ תצק השגרה יל התיה
ילש הרזחה ליבשבו ,רחא והשמ רוחבל יתיסנ בוש .הבמרה ןולמל
,סאר ןולמב רדח יתנמזה תירוטסיהה היפויתאב עובש לש לויטמ
ךירצ יתייה תישאר לבא .םהה םימיהמ הבוטל יל רוכז היה אוה םגש
ברע רבכ היהש ןוויכמו ,הבמרה ןולמב יתראשהש לודג קית ףוסאל
םש ראשיהל יתטלחה ,התיבה ךלה רבכ הנסחאה רדח לע יארחאהו
.סארב הנמזהה תא יתלטיבו

עוסנל יתיצר .היפויתאל תעכ עוסנל יתנווכתה אל ללכב ,םצעב
אתסיאב הדיקפהש יהלדל הנושארה הסיטהו ,ודוה ןופצל שדוחל
תוהש םע ,סניילרייא ןאיפויתא לש דחוימב לוז ליד התיה יל העיצה
יותיפב דומעל השק היה .םינוויכה ינשב הבבא סידאב םיימוי לש
עבש ליגמ יתלדג ובש םוקמב ,םינש הברה ךכ לכ ירחא ,בוש רקבל
,תובר הכ םיכרדב ובציעש תויוסנתהה תא יתיווח ובשו ,רשע דע
.ילש תוישיאה תא ,ערל וא בוטל

םינש המכ ךשמב .תאזכ הרזחל לשב ינא תעכש םג יתשגרה
לבא ,םירוקיבל בוש החתפנ היפויתאשכ תעכ ,ןויערה םע יתקחיש
,ןווכתמב יד םצעב - יתצמחה וליפא .לעופב תאז תושעל יתעגה אל
םילארשי המכ ונגריאש םישגפמה תא - הז לע בשוח ינאשכ וישכע
ויה םהל םגשו ,םינש ןתואב היפויתאב ינומכ ולדג םה םגש ,םירחא
.הזל רשקב ,םיבכרומ ילוא םימעפלו ,םיקומע תושגר הארנכ

םייבירק-ורפאה םילאה לש םמלועב לויט ךלהמב ,הנש ינפל קר
השוחתל שדחמ רוביח לש הקזח היווח יל התיה ,הקיימ'גבו הבוקב
לש לבסה תאלמ הירוטסיהה םעו יתבשחמה םלועה םע הבריק לש
תוברתכ םג היפויתא לש לופכה יומידה םע ,הקירפא ישנא
,המלש ךלמה ירחאש השדח לארשי ןימכ םגו תישפוח תיאקירפא
ךלמו הדוהי הירא רוג ,יסלס הלייה רסיקה לש ותומד םע ,ןבומכו

ותוא יתיארש ,הירפטסארה תעונת לש םלועל יחה לאה ,םיכלמה
ותואמ יבושב .תונבל רזע יבאש ריואה ליח סיסבב רקיבש תעב ,זא
שיגרמ ינא תעכש היבמולוקב ידידיל אופא יתרמא ,יבירק עסמ
זא ,יב רוזחל יתלוכי אל תוחפל הזמ .היפויתאב בוש רקבל ןכומ
בוביסל יתעסנו ,יהלדמ הרזח ךרדב הריצעל עובש דוע יתפסוה
,תוריטו תויסנכ ,תוקיתע םירע תוארל ידכ היפויתא ןופצב תוסיט
.םיקוושו תובוחר

העשה תב העיסנה ליבשב תינומ רוכשל יתננכת ,ןורחאה םויב ,תעכ
.וטפושיב םג ארקנה ,("םיתיזה רה") תיז הרבד - ונרג ובש רפכל
,ונלש תיבל תחתמ שממ היהש ביבחה הרוה םגא תא תוארל יתיצר
רפסה תיבב רקבל םג ילואו ,םייק ןיידע אוה םא ומצע תיבה תא
ימ תא ןיא ,םוקמה תא קר .תחא הנש ךשמב וב יתדמלש ,ימוקמה
ןיבמו ,תיבה יתרשמ תא שפחל םעט הברה הארנ אל - שוגפל
םהינשש ,הפסאו הרבא ,תומש ינש קר יתרכז ,ירוה לש םירבחה
תיטסיסקרמה הכפהמה תובקעב גרדה רטשמ ידיב גרוהל ואצוה
.1972 לש

,אצמנ קיתה ,הפקה תא התוש ,ילש רקובה תחורא תא רמוג ינא זא
תוינומה יגהנ םע דדומתהלו הצוחה תאצל ןנוכתמ ,הרסמנ הסיבכה
ינש קחרמב םיבשויה ,םייפויתא םירבג השולשמ דחאשכ ,בוחרב
יל דינמ ,הב םידיחיה םיחרואה ונאש הדעסמב ינממ תונחלוש
,םיליגרה םירבדה .תנמדזמ החישב םיחתופ ונאו םולשל ושארב
,ןכ .תוקיתו תודידי לארשיו היפויתא ,הא ,לארשימ ,התא הפיאמ
יתלגרתהש יוטיב ,"לפיפ ןומולוס" - המלש ימע ונחנא ,רמוא ינא
וילע רזוח אוה ,ללכ ךרדב הרוקש ומכו - היפויתאב וב שמתשהל
אוה .תירוטסיה הווחא לש וזה השוחתה םע תממחתמ החישהו
דאמ דבועו ,ב"הראבש היני'גריווב ררוגתמ ,35 ןב אוהש יל רפסמ
ןאכ אוה וישכע .םויב םימעפ שולש תוריש ידמ ףילחמ אוהשכ השק
תוררוגתמש תויחא יתש ,ולש החפשמה תא רקבל ידכ השפוחב
.סידאב

םגא ףוח לע שפונ רתא ,ונגנלמ לומתא רזח אוהש רפסמ אוה
אוה ,ונגנלב תייה .םש הפי דאמ .המורד רטמוליק 200 קחרמב
התייה ילש החפשמה .םינש הברה ינפל ,רמוא ינא ,ןכ .לאוש
ךורעל ידכ ונגנלל םיעסונ ונייהו ,יסלס הלייה ןמזב היפויתאב
.םיקינקיפ םש

?היפויתאב ךלש החפשמה התשע המ -

ליח סיסבב תוחילשב היה אוהו ,אבצב סדנהמ היה ילש אבא -
.תיז הרבדב ריואה

תא רכוז התא ילוא ,יסלס הלייה ןמזב תיז הרבדב תייה םא -
?ריואה ליח דקפמ היהש ,הרבא לרנג

יבאלש רכוז ינא לבא ,ידמ ריעצ יתייה ,ותוא רכוז אל ינא -
.הרבא לרנג םשב רבח היה

.ילש אבא אוה הרבא לרנג -

הז .םימומה ונינש .הרזח עידצמו םק ינא .עידצמו ומוקממ םק אוה
תואקתפרה ינימ לכ יל ויה ובש ,ודוהב שדוח לש לויטמ יתרזח התע
ידי תועבצא .היאלמיהה ירהמ תועימקו םיידוה םילא םע תורזומ
הלאה שדקמב השודקה שאהמ תויווכ תואשונ ןיידע תינמיה
היינשה לגרל-היילעה זאמ ,םינורחאה םישדוחבו .יקומהלאוו'גב
לאה וילעש הששידא שחנה לש ותומדב קוסע יתייה ,יטפוריתל ילש
וירוזחמו תויפוסניאה ויתואלול םע ןמזה תא גציימשו ,בכוש ונשיו
תישפנ הניחבמ ןכומ תצק ינא ,םייוסמ ןבומבש ךכ .םיקסופ יתלבה
.ידמ רתוי תמאב הז לבא .הלאכ םירבדל

הארנ הז - תיז הרבדל דחיב םיעסונו תינוכמ םיחקול ונחנא זא
תא תוהזל םיישק יל שי הלחתהב .תושעל שקבתמ יכה רבדה
שרגמ תא יל הארמ אוה .יתינתשה ינא ,ונתשה םירבד .םוקמה
ךירצ ,רמוא ינא ,אל .רפסה תיב וירחא .ןאכ הז ,ןכ .ןשיה סינטה
תצק דוע םיעסונ ונחנא .הככ הארנ אל הז ,רחא רפס תיב תויהל
בבותסהל םיליחתמו םירזוח ונחנא .רבד םוש לבא ךרדה ךשמהב
דע ,םירתוסו םיעטוקמ תונורכז םע תוארמ רבחל םיסנמ ,לגרב
.הרבא לרנג לש ותיב לומ הטמיסב ,ילש תיבה תא םיאצומ ונחנאש
אכ םירג .םיסנכנ אל ונחנא לבא ,תונומת המכ תוריהמב םלצמ ינא
ךיא יל רפיס - ומש הז - הנקרווש ירחאו ,ריוואה ליח לש םיניצק
ךבתסהל קשח ונל ןיא ,יאבצה אלכב םינש שש ירחא תמ ולש אבא
.אבצ ישנא םע

להנמה ןגס םע םירבדמו ,רפסה תיבל םיכלוה ונחנא תאז םוקמב
,רפסה תיב .תותיכה לש םיימורטה םינבמה ןיב ונתוא ךילומש
יסלס הלייה רסיקה ידי לע ןאכל יתעגהש ינפל תחא הנש ךנחנש
ארקנ אוה םויכ .זאמ הברה לדג ,םאיראמדלוו הרבא לרנגהו
יתשב םידימלת 4000 תוביבסב וב םידמול ,"הדא אמגודל ןוכית"
םיגשיהל םיעיגמ ולש םירגובהו ,ברע תרמשמו תוימוי תורמשמ
שקבמ להנמה ןגס .תויתלשממה םויסה תוניחבב דחוימב םיבוט
תצק ול חולשל חיטבמ ינאו ,םידימלתל םילמ המכ דיגהל ונתיאמ
.תילגנאב יל שיש םיעדמו הקיטמיתמב ידומיל רמוח

יתשיגפ לע ילש םירוהל רפסמ ינא ,לארשיב הרזח ,ךכ רחא םיימוי
.ןבומכ םימהדנ םהינש .הרבא לרנג לש ןבה םע

יתייה 1984 תנשב .ךלש רופיסל תפסות יל שי ,ימא תרמוא ,בישקת
אל אוה .רוחש תינומ גהנ הפועתה הדשל יתוא עיסהו ,קרוי וינב
אוה .אוה הפיאמ ותוא יתלאש זא ,ליגר ינקירמא-ורפא ומכ הארנ
ונייהש םינשה לע ול יתרפיס זא ,הילמוסמ אוהש יל רמא
לש ןבה םע דחי הטיסרבינואב דמול אוהש ?ררבתמ המו .היפויתאב
לעו ןבה לע יל רפיס אוה .בטיה ותוא ריכמו ,הנייא הפסא לרנג
ףוריצ ךרד קרש ,רזומ הז המכ יתבשח םינש הברהו ,החפשמה
.םהל הרק המ תעדל ונלוכי הזכ םירקמ

download this text in ms-word

back to my hebrew or main page

email to Yoav Ben-Dov