www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
עונלוקו היפוסוליפ - קחשמכ תואיצמה
גרבננורק דיוייד לש "זנטסיזקא" טרסב

עונלוקב םזינרדומטסופ רפסב רמאמכ םסרופ
בלאכ םייח :ךרוע
2010 סומיטפוא תאצוה

 

אובמ

?תואיצמה יהמ

קחשמו תואיצמ

תינגרוא היגולונכט

רדגימו תוימיטניא

ישפוח ןוצרו טקייבוס

שמתשמה תואיצמ

היגולואידיאו םויק

 

existenz movie poster  
 

 

 
top

(eXistenZ, 1999) גרבננורק דיוייד לש "זנטסיזקא" טרסה תלילע
הייגולונכט תועצמאב םירצונה המודמ תואיצמ לש םיקחשמב תקסוע
תילאוטריווה תואיצמה תייגולונכט תא הביחרמה ,תינדיתע
,תואיצמ לש תונוש תומר ןיב רבעמה תועצמאב .ונימי לש תבשחוממה
דציכ הלאשה תא הלעמ טרסה ,קחשמה ךותבש וזו קחשמל ץוחמש וז
תואיצמה איה ןהמ וזיא עובקלו ,ןהיניב ןיחבהל (ללכב םא) רשפא
ונא :ונימי לש רשקהב תוחפל ,תינוימד הלאש הרואכל .תיתימאה
תא םיבכמ ונא יתמו ,בשחמ קחשמב םיקחשמ ונא יתמ בטיה םיעדוי
.תישממה תואיצמל םירזוחו בשחמה

,רתוי תובכרומ תולאשב ןויד רתתסמ תשרופמה הלאשה ירוחאמ םלוא
הרזח ןאכ שי ,םייוסמ טביהב .ונרובע םג תויטנוולר טלחהב ןהש
ינניאש תעדל לוכי ינא דציכ" טראקד לש הנשיה תיפוסוליפה הלאשל
תוישגרה תויווחל תוסחייתה ןאכ תוארל רשפא ,רחא טביהב ."םלוח
םייטנמור םיסחי לשמל) םיילאוטריו םיבחרמב םויכ םירבוע םישנאש
תויטנתואה רבדב תיגולוכיספה הלאשלו ,(טנרטניאב ט'צ תועצמאב
םויק ,לשמל ,םאה .יזיפה םלועב תויווחל סחיב הלאכ תויווח לש
הקידצמה "תיתימא" הדיגבכ בשחנ ילאוטריו ט'צב ןימ יסחי
?ןישוריג

תועגונו ,ןהב קסוע טרסהש תושרופמה תולאשב תוארל אופא רשפא
ןהש תולאשל יוטיב ,תינדיתע תואיצמ לש ינוידב בצמל הרואכל
אלא תולאש הלעמ קר אל טרסה םלוא .םויכ ונרובע טלחהב תוישממ
דאמ בורקש ךלהמב ,תובושת לש םייוסמ םינוויכ לע עיבצמ םג
הבישחה תרגסמב םינמתסמה םינוויכל םייללכה ויווקב
,רמאמה ךשמהב ןחבנ ותואש ,הזה ךלהמה לש ורקיע .תינרדומטסופה
תינרדומה הסיפתל דוגינב .תואיצמה גשומ לש שדחמ הניחבל עגונ
לש ינרדומטסופ בצמ גיצמ טרסה ,תיכרע דחו הדיחי תואיצמ לש
לידבהל רשפא יאש ךכ ,וידחי םימייקתמה םינוש תואיצמ ידבר
,קחשמה גשומב שדוחמ ןויד םג עמתשמ ןאכמ .טלחומ ןפואב םהיניב
אוה ינרדומטסופה בצמבו ,תוברתה ילושל קחדנ תינרדומה הפוקתבש
תרדגה לש הלא תויסיסבה תולאשל רבעמ .יזכרמ םוקמ ספותו רזוח
תופסונ תולאש ןחבנ ,קחשמו תואיצמ ןיב הנחבההו תואיצמה
יתוברת בצמ ןיב השוע טרסהש םירושיקה תרגסמב תוררועתמה
ןחבנ ,ראשה ןיב .ונימי לש בשחוממה עדימה בחרמל ינרדומטסופ
יפואל סחיב גציימ עדימה בחרמש יונישל סחייתמ טרסה דציכ
לש ינכמה יפואהמ קתנתמ אוה רשאכ ,םייגולונכטה םירצומה
תוינבתל רבחתמו רזוחו ,תינרדומה תירמוחה הייגולונכטה
.תוינרדומ םדקו תויתרוסמ תורבח ונייפאש תוינגרוא

לש ינגרואה יפואה דציכ איה הז רשקהב תררועתמה תפסונ הלאש
טקייבוסה תולובג שוטשט לש ינרדומטסופ בצמ רשפאמ עדימה בחרמ
תינרדומה היפוסוליפהש דועב ,םכרד תיגולונכט הרידחו ישונאה
ןוידל הלעמ וזה הרידחה .טלחומו חישק םוסחמכ הלא תולובג הביצה
תוהזה לש יכרע ברה יפואה תלאש המגודל ומכ ,תופסונ תולאש
.תינרדומטסופה הבישחב ףיקמ ןוידל אשונ איה םגש ,תירדגימה
לש תימינפה תובכרומה םצע תא תפשוח איה ,רתוי בחר טביהב םלוא
םיררועתמה תונוצרהו םיפחדה לש תויטנתואה תלאש תאו ,טקייבוסה
,ימצע-ילש יטנתוא ןוצר אטבמ תושעל הצור ינאש והשמ יתמ .וב
?תיגולויב וא תיתביבס היינתהל יוטיב אלא הניא איה יתמו
תויורשפאה יתש ןיב הנחבאהש תורשפאה תא הלעמ טרסה ,הז ןיינעב
ימונוטוא לאודיבידניא לש גשומה םצע רמולכ ,תועמשמ תרסח איה
ינרדומ טקורטסנוק אלא וניא ומצע לשמ ישפוח ןוצר ול שיש
.יתיילשא

ביבס םיבר םינויד הוולמה תחנה יא תא שוחל רשפא וז הדוקנב
ספתנ םיינרדומה םינבמה קוריפ רשאכ ,תינרדומטסופה הבישחה
יפכ .תימויקו תיגולואידיא תונקירל ליבוהל לולעש ,ןכוסמ ךלהמכ
תובייוחמ רסוח לש הדמע גיצמ ןכא טרסה הבר הדימב ,הארנש
דחה תואיצמה ןויער לש קפסב הדמעהה םצעמ תעבונה ,תימויק
םושמ ,תונקיר תמאב הנניא וזה תובייוחמה רסוח םלוא .תיכרע
ףילחת הביצמה ,תיביטיזופ הדמעל יוטיב םג טרסב תוארל רשפאש
ימונוטוא טקייבוס םוקמב .הדובאה תינרדומה תובייוחמל ישממ
תייולת תואיצמ הביצמ וזה הדמעה ,תיכרע דח תואיצמב לעופה
תשרב דימת ןותנ ןקחשה .הפוצה וא ןקחשה תומד הזכרמבש ,שמתשמ
םיפרטצמ תונושה תואיצמה תומר ןיב םירבעמהו ,םיישונא םירשק לש
םירשקה תשר .וביבסש םירחאה םע ויסחי לשו ולש תישיא הירוטסיהל
םלוא שדחמ תונשרפל דימת הנותנש ,הלש תימנידה הירוטסיההו וזה
,ול םדקש המ םע תויכשמה םייקמה רדגומ םוקמב תאצמנ עגר לכב
יהמ" הלאשל תינרדומטסופ הבושתכ עיצמ טרסהש המ ילוא איה
."תואיצמה

 
?תואיצמה יהמ    top

שרופמב הלוע םגו ,"זנטסיזקא" טרסה תא הוולמש תיזכרמה הלאשה
תיפוסוליפה הלאשל תינכדע הסריג אלא הניא ,ולש םויסה תניצסב
תואיצמ אוה םיאור ונאש המ םא תעדל םילוכי ונא דציכ" :הנשיה
תוינרדומ תוסיפת ןיב ינורקעה לדבהה ."?היילשא וא תיתימא
תונושה תושיגב אלא ,וזה הלאשה תגצה םצעב וניא תוינרדומטסופו
המר רידגהל ופאש תוינרדומ תוסיפת .הילא סחיב תועיצמ ןהש
תואיצמה גשומ לשמל ומכ ,תואיצמה לש תיכרע דחו תטלחומ
רוקחל רשפא וזה תואיצמה תא .םיירמוח םימצע לש תילקיזיפה
תואיצמ ןיב תטלחומו הרורב הנחבהל עיגהל ךכו ,עדמה תועצמאב
היילשאו תואיצמ ןיב ןיחבהל תלוכיה םצע ,וזמ הרתי .היילשאו
תקהבומ הנוכתכ הבשחנ (ןוימדו תואיצמ ןיב ,יעדמ אל רשקהב וא)
תמועל .יופשהו ינרדומה רגובמה רמולכ ,ינקתה םדאה תומד לש
יהמ" הלאשה רשאכ ,יסחי אוה ינרדומטסופה תואיצמה גשומ ,תאז
.תונוש טבמ תודוקנמ תונוש תובושת תלבקמ "תיתימאה תואיצמה
המ ןכלו ,תישענ איה הנממש טבמה תדוקנב היולת תואיצמה תרדגה
תדוקנמ היילשאכ תואריהל לוכי תחא טבמ תדוקנמ תואיצמכ הארנש
.תרחא טבמ

טרסה ןיבל זנטסיזקא טרסה ןיב האוושהה תשקבתמ וז הדוקנב
קסוע אוה םגשו ,הנש התואב םיכסמל אציש (The Matrix) "סקירטאמ"
טרסב .תיתימא תואיצמל הניב הנחבהה תלאשבו המודמ תואיצמב
תואיצמו תיתימא תואיצמ :תואיצמ לש תומר יתש שי "סקירטאמ"
ובש ,םירשעה האמה ףוס לש םלועה איה המודמה תואיצמה .המודמ
ונאש תואיצמה יהוז םייללכה היווקב .טרסה תליחתב אצמנ רוביגה
הניא וז השעמל םלוא ,תיתימאכ תוארל םיטונו ללכ ךרדב םיריכמ
םיעצמאב תרצונה היילשא לש בכרומ הנבמ רמולכ ,"סקירטאמ" אלא
תרצונ ובש םוקמה .ונלש חומה ךותל ץוחבמ תנרקומו םייתוכאלמ
לע טלשנש אכדמ ינדיתע םלוע :תיתימאה תואיצמה אוה וזה היילשאה
םילדגמש היגרנא תורוקמ תויהל וכפה םדאה ינב ובשו ,תונוכמ ידי
.יתיישעת ןפואב םתוא

עדמ לש הזה לפאה ןוזחהש איה ,טרסב םיפוצה ,ונלש אצומה תדוקנ
ףוס לש ינברואה םלועהש דועב ,ןוימדה ירפ אוה ימיספ ינוידב
טרסה .תואיצמה אוה ,עונלוקה םלוא לא ונסנכנ ובש ,םירשעה האמה
תא אקווד גיצמ אוהש ךכב ,םייתשה ןיב סחיה תא ךפוה סקירטאמ
הזכ ךופיה לש תיתועמשמה הרימאה .היילשאכ ונל תרכומה תואיצמה
תואיצמה לש התושממל סחיב קפס ונב ררועמ אוהש ךכב ןבומכ הצוענ
תרצונש ,וזכ סקירטאמ ןימ ךותב םייח ונא תמאב ילוא :תימוימויה
?ונל תרכומ הניאש תיתימא תואיצמ לש דבורב תבשחוממ היצלומיסכ
ררועתה ףא הנורחאל ,ילקרב לש ינקפסה ךלהמל רורבה ןוימדל רבעמ
םגו סקירטאמ טרסל םג סחייתמה ,וז הלאשב שרופמ יפוסוליפ ןויד
תבשחוממ היצלומיס תריצי לש תוידיתעה תויגולונכטה תויורשפאל
.תואיצמה תא ענכשמ ןפואב הקחתש

תרכומה תואיצמה ןיב סקירטאמ טרסה לש םידיקפתה ךופיה ,תאז םע
הנחבהה םצע תא לטבמ וניא תוינדיתעה תונוכמה תואיצמ ןיבל ונל
,ףקותב ןיידע תראשנ וזה הנחבהה .היילשאו תואיצמ ןיב תיסיסבה
ףא רשפא ,טרסל יכרעו ינויער סיסבכ תשמשמש וז איהש ןוויכמו
תא תוארל רשפא ,השעמל .התוא ססבמו קזחמ סקירטאמ טרסהש רמול
חורל בורק והשמכ סקירטאמה לש תונושה תואיצמה תומר ןיב רבעמה
לש ןויערה לע תססובמ איה םגש ןוטלפא לש תיטסילאירה הסיפתה
תרכומה תואיצמה הניא וזש תורמל ,הדיחיו תחא תיתימא תואיצמ
טרסב תיתימאה תואיצמה תייאר לא היילשאהמ רבעמה .ללכ ךרדב ונל
לש םיללצה תרעממ רואה לא האיציה ומכ דמעמ ותוא לבקמ סקירטאמ
תואיצמל היילשאהמ" תוררועתה לש ךלהמכ רמולכ ,ןוטלפא
תויטסימ תוסיפתב םג ידוסי ביכרמ אוה הזכ ךלהמ ."תיתימאה
(תוילשאה םלועל רבעמש תטלחומה תינחורה תואיצמה תרכה) תויסלק
תיביטקייבואה תיעדמה תמאה תרכה) תינרדומה תיעדמה הסיפתב םגו
חורמ דאמ קוחר אוהש רורב םלוא .(תיביטקייבוסה היילשאל רבעמש
לש תונוש תוסיפת לש תורשפאה תא לבקמה ,ינרדומטסופה יובירה
תואיצמה תנומתכ בשחיהל הלוכי הניא ןהמ תחא ףא רשאכ ,תואיצמה
תא הלעמ סקירטאמ טרסהש תורמל ,תורחא םילמב .הדיחיהו תטלחומה
ןפואבש ירה ,היילשא אלא הניא ונל תרכומה תואיצמהש תורשפאה
תואיצמ לש ןויערה םצע תא תלבקמה ,תינרמש הדמע גיצמ אוה יסיסב
.תחא תטלחומ

רתוי הברה תכל קיחרמכ זנטסיזקא טרסה תא תוארל רשפא ,הז ןבומב
לש תילאודה הנחבהל רבעמ ,תישאר .תינרדומטסופ הדמע תגצהב
טרסב ,סקירטאמ טרסה תלילע תססבתמ הילעש "היילשא לומ תואיצמ"
,תונוש תואיצמ תומר לש תבכרומ רתוי הברה הלקס שי זנטסיזקא
קחשמה תואיצמ ךותב .תרחאה ךותב ללוחתמה קחשמ איה ןהמ תחא לכש
םגש ררבתמ טרסה ףוסבו ,קחשמ לש המר דוע תרצונ טרסב ראותמה
תואיצמ תמרב רצונש קחשמ איה החיתפה תניצס לש תואיצמה תמר
תואיצמה תומר זנטסיזקא טרסב ,בושח רתויש המ םלוא .רתוי ההובג
רשפא יאש קר אל ,ךכיפל .וז םע וז תובברעתמו תושלוג תונושה
רשפא יא םג אלא ,תיתימא תואיצמ לש הדיחיו תטלחומ המר לע רבדל
העובקו תטלחומ הלקסב וז לעמ וז תונושה תואיצמה תומר תא רדסל
.ןהיניב םיסחיה תא דימתלו תחא הרידגמש

ידמל תולבלבמ תויהל תולוכיש ,הלאה תושילגה ירחא בוקעל ידכ
ןהבש תונושה תואיצמה תומר תא רידגהל הסננ ,הנושאר הייפצב
ךכ םשל .ךשמהב ןוידה ךרוצל ןתוא ןמסלו טרסה תלילע תשחרתמ
דיתעב תשחרתמה ,החיתפה תניצס לש תואיצמה תא "0 המר" םשב הנכנ
המגדה םיאור ונא וז הניצסב .(ונלש םיגשומב) קוחר דאמ אל
םמצע םיווח םיפתתשמה ובש ,eXistenZ םשב שדח קחשמ לש תיבמופ
קחשמה תואיצמ לש תיטסילאירה השוחתה .המודמ תואיצמב תויומדכ
תורישי (pod) "דופ" ארקנה ןקתה לש רוביח תועצמאב תרצונ
דומע סיסבב ןקתומה יתוכאלמ עקש ךרד ,ןקחשה לש םיבצעה תכרעמל
אוה הב םיפוצה דחאו ,הייסנכ לש הנבמב תכרענ המגדהה .הרדשה
תטלמנ הרגלא .רלג הרגלא קחשמה תבצעמ תא חוצרל הסנמש שקנתמ
תרציימה "הנטנא" תרבחב קוויש החמתמ ,לוקיפ דט םע דחי םוקמהמ
קחשמה לש דיחיהו ירוקמה קתועה תא ליכמש דופה םלוא ,קחשמה תא
ופוגב עקש ןיקתהל לוקיפ תא תענכשמ איה ,ותוא ליצהל ידכ .עגפנ
.קחשמל התיא סנכיהלו

       allegra with game pod

ןפואב םיעקש םיניקתמ הבש קלד תנחתל םינופ דטו הרגלא ,הליחתב
לקלוקמ עקש דטל ןיקתמ "זג" הנוכמה קלדה תנחת יאנוכמ .יקוח אל
םהינש תעכ .ותוא גורהל חילצמ דט םלוא ,הרגלא תא גורהל הסנמו
םדא לש הדבעמ תאצמנ ובשו ,שומישב דוע וניאש יקס רתאל םיטלמנ
דופה תא ןקתמ רוקוניו .הרגלא םע רבעב דבעש רוקוניו יריק םשב
רתא לש התקבב םימקמתמ דטו הרגלא זאו ,שדח עקש דטל ןיקתמו
תואיצמה תיווח ךותל וידחי םיסנכנו קחשמל םירבחתמ ,יקסה
לש תונוש תומר יתש ןיב טרסב שחרתמש ןושארה רבעמה והז .המודמה
ירחא םמצע תא םיאצומ םה הבש תואיצמה תא הנכנ ןכלו ,תואיצמ
."1 המר" םשב רבעמה

       connecting to the game

תונחב .תינדיתע םיקחשמ תונחב םיאצמנ דטו הרגלא ,רבעמה ירחא
םהיפוגבו ,רתוי םיללכושמו םישדח "םידופורקימ" םייוצמ
תועצמאב .םימיאתמ םיעקש םינקתומ רבכ םיילאוטריווה
םה זאו ,םהל עיצמ תונחה לעבש קחשמל םירבחתמ םה םידופורקימה
,וזה המרב ."2 המר" םשב התוא הנכנש ,תרחא תואיצמל בוש םירבוע
.קחשמ ידופ רוצייל אכדמו ירורפא תשורח תיבב םידבוע םהינש

       factory norish

םתוא ןווכמש ,שירונ ינגבי םשב םדא אוה דט לש רוצייה ספל ונכש
קזח ףחדב ףקתנ דט החוראה ןמזב םלוא ,הכומס תיניס הדעסמל
הלבק ןחבמ היה חצרהש ריבסמ שירונ .רצלמה תא חוצרל ול םרוגש
תואיצמה יקחשמ תא דימשהל תשקבמש תיטסילאירה תרתחמה תורושל
זאו ,םיקחשמה תונחל בוש םיעיגמ הרגלאו דט םלוא .המודמה
םהלש רשקה שיא היה רצלמה םצעבש םהל ריבסמ תונחב יאפוקה
תרבח תורישב דבועש לופכ ןכוס אוה שירונו ,תיטסילאירה תרתחמב
ךרדב םלוא ,שירונ תא לסחל ידכ לעפמל םירזוח םה .םיקחשמה
דט לש ןויסנהו ,סוריווב עוגנ דופל רבחתהל ףחדב תפקתנ הרגלא
הסנמ שירונ .םד דוביאמ סוסגל הל םרוג הלוחה דופהמ התוא קתנל
,ביבסמ םיליער םיגבנ ץיפמו ץצופתמ דופה לבא ,דופה תא ףורשל
.שאב הלוע ולוכ םוקמהו

הרגלא רשאכ םלוא .וב ודיספה םהינשו םייתסה קחשמהש המדנ עגרל
הרגלא לש ירוקמה דופה םג ,יקסה תתקב לש תואיצמל םיררועתמ דטו
,דט לש ופוגב עוגנ עקש ליתשה רוקוניווש ררבתמ .סוריווב עוגנ
הרבחל רובעל הרגלאל םורגלו קחשמה תא סורהל הרטמב הארנכ
ולש דשחהו ,קחשמה ךותב ןיידע םה ילואש דושחל ליחתמ דט .הרחתמ
יקסה תתקב ךותל ץרופ םיקחשמה תונחמ יאפוקה רשאכ רושיא לבקמ
(החלצה אלל) הסנמו תיטסילאירה תרתחמה לש הלירג םחולכ םהלש
.הרגלא תא גורהל

םידקהל החילצמ איה םלוא .הרגלא תא חוצרל ףחדב ףקתנ דט םג תעכ
ונאש יפכ .יתימאה קחשמב תחצנמכ הלגתמ איה ךכבו ,ותוא גורהלו
המגדה ךותב השחרתה הכ דע הלילעה לכ ,טרסה לש הז בלשב םילגמ
הרגלאכ ונרכהש תויומדה ."זנדנסנרט" םשב המודמ תואיצמ קחשמ לש
אוה שירונ ינגביו ,המגדהב םיפתתשמה ןיבמ םינקחש ינש םה דטו
,םולשב ומוקמ לע אב לכהש המדנ עגרל .קחשמה לש יתימאה רצויה
ואבש םישקנתמ גוז םה "םייתימאה" הרגלאו דטש ררבתמ זא םלוא
םהיחדקא תא םינווכמ םה רשאכ םייתסמ טרסהו ,שירונ תא חוצרל
:דחפב לאוש אוהו תיניסה הדעסמב רצלמה תומד תא םליגש ןקחשל
"?קחשמה ךותב ןיידע ונחנא םאה"

"תיתימא רתוי" תואיצמ תמרב אופא תשחרתמ טרסה לש םויסה תניצס
קלח אלא הניא (0 המר) זנטסיזקא טרסה תמגדה :החיתפה תניצסמ
איה םויסה תניצס ונלש ןומיסה יפ לע ןכלו ,זנדנסנרט קחשמהמ
דבור דוע שיש תורשפאה תא הלעמ םויסב הלאשה רשאכ) "-1" המרב
תוחפל לש היכרריה ןאכ ונל שי הרואכל .(טרסב עיפוה אלש "-2"
םא םלוא .(-1, 0, 1, 2) וז לעמ וז תונוש תואיצמ תומר עברא
תושחרתמ הלאה תומרה ןיבש םיאור ,הלילעה יטרפ תא םינחוב
לעפמהמ ,המגודל .ןהיניב הנחבהה תא תושטשטמה תונווכמ תושילג
ןכלו ,תיניסה הדעסמל לגרב םיכלוה דטו הרגלא 2 המרב אצמנש
דטו הרגלא ,רצלמה חצר ירחא םלוא .2 המרב איה םג תאצמנ הדעסמה
ילב (2) לעפמל הנממו (1) םיקחשמה תונחל (2) הדעסמהמ םירבוע
לבקמ הלאה תומרה יתש ןיב ףצרהו ,םירבחתמו םיקתנתמ םתוא הארנש
דט לש םדב לאוגמה חדקאה תא איבמש ,בלכ תועצמאב ישממ יוטיב
(2) םידופה לעפמ םג ,ףסונב .(1) תונחב יאפוקל (2) הדעסמהמ
לקיטרוק" ,הרבח התוא לש םה (1) תונחב םיקחשמה םגו
לש רבעמ שי 1,2 תומרה יתש ןיב ,תורחא םילמב ."סקיטמטסיס
,(1 המרל סחיב קחשמ איה 2 המר רשאכ) דחא דצמ קחשמל הסינכ
.(המר התוא ןה וליאכ) רחא דצמ ףיצר רבעמו

,השעמל .טושפ ןורתפ הלאה תומרה בוברעל שי טרסה תלילע תרגסמב
קחשמה ךותב תולהנתמ ןהיתשש םושמ ,המר התוא ןה 2 ו 1 תומרה
ןיב רבעמ אלו קחשמהמ קלח אוה ןהיניב רבעמה ,ךכיפל .זנטסיזקא
תויומד טרסה ףוס תארקל ,המוד ןפואב .םינוש תואיצמ ידבר
םיקחשמה תונחמ יאפוקה :0 המר ךותל םירדוח 1 המרמ םיביכרמו
רלג הרגלא תא ענכשל הסנמ רוקוניו יריק ,יקסה תתקבב עיפומ
םע בלכהו ,סקיטמטסיס לקיטרוק תרבחל זנטסיזקא קחשמה םע רובעל
לש המויק תא ןייצמ רבדה הז בלשב .וילא םג עיגמ הדעסמהמ חדקאה
ררבתמ תעכ רמולכ ,זנדנסנרט קחשמה תמגדה תשחרתמ הבש "-1 המר"
.המר התוא ןה 0,1,2 השעמלש

איה קחשמו תואיצמ ןיב הנחבהה זנטסיזקא טרסבש אופא םיאור ונא
ןקחשה ובש עגרה הז .םייוסמ עגרב קר תועמשמ תלבקמו ,הליזנ
רבעמ ןיב רוריבב לידבהל לוכי אוה זאו ,תומרה ןיב רבוע ישונאה
ונממ האיצי ןיבל (דופל תורבחתה ומכ) קחשמל הסינכ לש
דחו תטלחומ היכרריה תפקשמ הניא וזה הנחבהה םלוא .(תוקתנתה)
בברעתהלו בושל תולוכי ןהיניב שחרתה רבעמהש תומרה ןכש ,תיכרע
םלוס ןימכ אל אופא תמייק קחשמו תואיצמ ןיב הנחבהה .ךכ רחא
לומ תואיצמ) תילאוד היווחכ אלא ,תואיצמ תומר לש יביטקייבוא
תישיאה הירוטסיהב ןותנ עגרב תשחרתמה (האיצי לומ הסינכ ,קחשמ
.ןקחשה לש

אטבתמ זנטסיזקאו סקירטאמ םיטרסה ינש ןיב הזה ינורקעה לדבהה
,סקירטאמ טרסב .םהב םילבקמ םיישארה םירוביגהש דמעמב םג
לש םיללצה תרעממ האיציה ומכ) תואיצמה לא היילשאה ןמ האיציה
הזה רבעמה תא עצבמש ימ .תירסומ הלעמל יוטיבכ תבשחנ (ןוטלפא
ףא טרסבו ,one לש תויתוא ףוליח רמולכ ,neo הנוכמה רוביגה אוה
רמולכ ,תושונאל הלואג איביש "דחאה" אוהש הרימאה תינשנו תרזוח
חורל תדגונמ דחא רוביגו תחא תואיצמ לש וזה השגדהה .חישמ ןיעמ
טלוב רבדהו ,תוימיטיגל טבמ תודוקנ לש ינרדומטסופה יובירה
.זנטסיזקא טרסב תלבקמ רלג הרגלאש דמעמל תאז םיוושמשכ דחוימב
םיליטמ םיצירעמש תצרענ תוברת תלילאל תבשחנ איה קחשמה תאיצממכ
,םינקחשהמ תחא קר איהש ררבתמ טרסה ףוסב םלוא .הילגרל םמצע תא
קחשמה רצוי ,שירונ ינגבי אוה (?ילוא) יתימאה איצממהו
קחשמה ,רמוא זנטסיזקא לש קלדה תנחת יאנוכמש יפכ ."זנדנסנרט"
,םיהולא תויהל (..שירונ ,הרגלא ,ומצע אוה) םדא לכל רשפאמ
דועב ,תורחא םילמב .דחא חישמל קר םוקמ שי סקירטאמבש דועב
דיחיהו דחאה רוביגה לש תוישיא ןחלופ אטבמ סקירטאמ טרסהש
דשחה תא ףקשמ זנטסיזקא טרסה ,(חישמה ,גיהנמה ,לאוגה)
תא קחשמש ימו ,םינקחש םלוכ :תוילטנמונומ תויומדב ינרדומטסופה
תומד לש דיקפת אלמל לוכי תחא תואיצמ תמרב ץרענה רוביגה תומד
.תואיצמה תסיפת לש תרחא המרב תילוש

ילב ,תונוש תואיצמ תומר ןיב רבעמה תיווחל תינפומש בלה תמושת
טרסל תרשפאמ ,טלחומ יביטקייבוא םלוסל סחיב ןתוא םקמל תוסנל
:תינרדומטסופ הבשחמ לש בושח ןייפאמ דוע תולגל זנטסיזקא
המודמה תואיצמה בחרמ ךותל ןקחשה לש הסינכה .תויביסקלפר
המודמ תואיצמ ןיעמ אוה ומצע טרסה םג לבא ,טרסה ךותב תשחרתמ
ןמסמ אוהו ,וזה הלבקהל עדומ טרסה רצוי .הכותל סנכנ הפוצהש
קחשמה תמגדהב .תינוריא תימצע תוסחייתה לש םיקחשמ ןיעמב התוא
לא םג רמולכ) המלצמה לא הנופ הרגלא ,טרסה תליחתב זנטסיזקא
דמועש המל םתוא הניכמו (טרסב םיפוצה לא םגו המגדהב םיפוצה
דטו הרגלאש ירחא דיימ ,ךשמהב .it's going to be a wild ride :תורקל
התעד תא הווחמ איה ,1 תואיצמב םיקחשמה תונח תא םיבזוע
איה ,קחשמה תבצעמכ .התע הז ושגפ ובש רכומה תומד לע תיעוצקמה
טרסה םויסב .תונלשרב התנבנו הארשה תרסח איה וזה תומדהש הרובס
ופתתשהש םינקחשה ובש ,תימצע תוסחייתה לש םלש בבס שחרתמ ףא
- קחשמה ךותב םהיתויומד תא םיראתמ זנדנסנרט קחשמה תמגדהב
היהש ןקחשה .הכ דע טרסה ךלהמב ומליג םהש תויומדה ,רמולכ
ותלוכי לע תוקדצומ תואמחמ לבקמ (ופד םליו) קלדה תנחתב יאנוכמ
ךכ לע חדבתמ רוקוניו יריק היהש ןקחשהו ,תענכשמ תומד םלגל
.ומצע תא ןיבהל חילצה ישוקבש דע ,דבכ הכ היה ולש אטבמהש

 
קחשמו תואיצמ    top

,תוינבתו םיקוח לש תחא תכרעמ ושוריפ תטלחומ תואיצמ לש המויק
תמועל ,קחשמה ןויער .ןמז לכבו םוקמ לכב ןפוא ותואב הפקתש
בחרמ ךותב .קחשמה לש ץוחו םינפ ןיב תיסיסב הנחבה חינמ ,תאז
תויהל (םיבייח אל יכ םא) םילוכי תוינבתו םיקוח ,קחשמה
תויהל הלוכי ישונאה ןקחשה לש תוברועמהו ,םיקצומו םייטנרהוק
רופסניא ןיבמ דחא ,"קחשמ קר הז" ץוחבמ םלוא .תפחוסו האלמ
רשפאמ קחשמה גשומ .ולשמ םיקוח םהמ דחא לכלש םיירשפא םיקחשמ
תויהל תולוכי ןלוכש תורתוס ףאו תונוש םיקוח תוכרעמ לבקל אופא
ןהמ וזיא עבוקש ימ .רחא קחשמ לש רשקהב תחא לכ ,תונוכנ
וא הזכ רשקה רוחבל לוכיש ,ישונאה ןקחשה אוה עגר לכב תיטנוולר
.ורובע םישיגנש הלא ןיבמ רחא

קחשמה גשומ לש וזה תינרדומטסופה הסיפתה ןיב ןוימד אוצמל רשפא
האמה תליחתב הכפהש ,םיטנווקה תרותב תויתמלשהה ןויער ןיבל
תקפסמ םיטנווקה תרות .הקיזיפה לש תיסיסבה הירואיתל םירשעה
יבר םייגולונכט םימושייו רתויב תוקייודמ תוינויסנ תויזחת
לש יכרע דחו יביטקייבוא רואית תרשפאמ הנניא איה םלוא ,ךרע
לשמל) ילקיזיפ טקייבוא ותוא ,ררבתמש יפכ .תילקיזיפה תואיצמה
םיחנומב רואית תומייוסמ תוביסנב לבקמ (רוא ןרק וא ,ןורטקלא
יתש רשאכ ,לג לש םיחנומב רואית תורחא תוביסנבו ,קיקלח לש
תרות יפ לע .וז תא וז תורתוסו תודגונמ הלאה םיחנומה תוכרעמ
היולת םייוסמ עגרב שמתשהל ךירצ ןהיתשמ וזיאב הלאשה ,םיטנווקה
הפוצה לש הריחבב רמולכ ,טקייבואה תא םינחוב ובש יוסינה רשקהב
.גיצהל הצור אוה תינויסנ הלאש וזיא עבוקש ישונאה

םגפ ךכב ואר ,ןייטשנייא היה םהיניב בושחהש ,םיבר םיאקיזיפ
לע עיבצתש תיפולח הרות שפחל וסינו ,םיטנווקה תרותב ידוסי
ינדה יאקיזיפה ,םתמועל .הדיחיו תחא תיביטקייבוא תואיצמ תנומת
לע ."תוירטנמלפמוק" וא "תויתמלשה" לש ןויער גיצה רהוב סלינ
תא ףיקהל ידכ תקפסמ הנניא ישונאה רואיתה תלוכי ,הז ןויער יפ
,ךכיפל ."תמאב איהש יפכ" התומלשב ילקיזיפה טקייבואה תואיצמ
םיקחשמ ןיעמ םה (לגהו קיקלחה ומכ) םינוש םיילקיזיפ םירואית
ינויסנ רשקהב הריחבה התשענש עגרמ .ולשמ םיקוח םהמ דחא לכלש
תא ראתל שי םתרגסמבש םירורבו םיעובק "קחשמ יקוח" שי ,םייוסמ
רשקהב רחובש אוה ישונאה הפוצה ,הליחתכלמ םלוא .טקייבואה
קחשמ יקוח הזיא תעבוקש איה ולש הריחבהו ,רחא וא הזכ ינויסנ
םייטנוולר םה (ןורטקלאה רובע תילג הפש וא תיקיקלח הפש ,לשמל)
ומכ בצמ ותוא ינפב אופא דמוע יטנווקה הפוצה .תואיצמה רואיתל
ןכלו ,הדיחיו תחא תיתימא םיקוח תכרעמ ןיא .ינרדומטסופה ןקחשה
.תודגונמו תונוש קחשמ יקוח תוכרעמ ןיבמ עגר לכב רוחבל רשפא
לועפלו ,הלש קחשמה יקוח תא לבקל שי ,התשענ הריחבהש עגרמ םלוא
.תואיצמה לש קייודמהו יטנתואה רואיתה םה וליאכ םהיפ לע

הניא תינרדומטסופה הסיפתב קחשמה גשומ לש תובישחה םלוא
םימוחתב לעופב תאטבתמ םג אלא ,יטרואיתה ןוידל קר תלבגומ
לש תרגוב הסיפת תינרדומה הפוקתב .תישונא תוליעפ לש םינוש
ןיינעכ םיילושל קחדנ קחשמהש דועב ,יזכרמ ךרעל הכפה תואיצמה
תוארל רשפא םירשעה האמה ךלהמב ,תאז תמועל .יניצר אלו יתודלי
אוצמל רשפא ךכל תואמגוד .םיקחשמב קוסיעה לש תשדוחמ היילע
,([1] ןייטשנגטיו לש "הפשה יקחשמ" ןויער) היפוסוליפב
החניזיוה ןהוי לש העפשהה בר ורפס ומכ) תוברתהו הרבחה רקחב
וא [3] טוקיניו לצא לשמל) הזילנאוכיספב וא ("קחשמה םדאה" ,[2]
ךרע לבקל לחה ומצע תויתודליה גשומ םג ,ליבקמב .([4] קניפ
ןויער וא ,םיששה תונש לש "םיחרפה ידלי" תכפהמב ומכ ,יבויח
.שדחה ןדיעה תעונתב יזכרמ ביטומל ךפהש "ימינפה דליה יוליג"

לש םיכרע השיגדהש ,םיששה תונש לש דגנה תוברת ירגובמ םיבר
ישיאה בושחימה תוחתפתהב בושח דיקפת ואלימ ,םיקחשמו תויתודלי
יברעמה ףוחב דחוימב הטלב וז העפות .םיעבשה תונש לש טנרטניאהו
ןיינע לש בושח דקומ וכפה םיקחשמ היתובקעבו ,ב"הרא לש
טלובה יוטיבה .הביבס הרצונש תוברתבו תבשחוממה היגולונכטב
םרוגהש ,םיישיאה םיבשחמה לש הידמיטלומה תולוכי אוה ךכל רתויב
הרמוחה תושירד אוה תונורחאה םינשה םירשעב ןהלש ירקיעה עינמה
הבושח העפשה ,יתיווחהו ינכותה טביהב םלוא .םישדח םיקחשמ לש
םיקחשמ לש רנא'זמ האב בשחמה יקחשמ לש תיתליהקה תוברתה לע
םיטסקט לע אקווד םרוקמב וססבתהשו ,"םידיקפת יקחשמ" םיארקנה
.ספדומ ריינו

רשאכ ,ךליאו םיעבשה תונשמ תוירלופופל וכז םידיקפתה יקחשמ
Dungeons and) "םינוקרדו םיכובמ" םשב ארקנ םהיניב טלובה
םישחרתמ ויתובקעב ועיפוהש םירחא םיקחשמו הז קחשמ .(Dragons
,םייתוג םיביטוממ בכרוהש תינוידב תואיצמ לש םלוע ךותב
,םימסוקו םיריבא ,תולפא תוריט :םימייניב ימיו םייפושיכ
ייוקישו םישחלב שומיש דצל תועיפומ תינחהו ברחה ןהבש תומחלמ
תומד ידי לע גצוימ ןקחש לכ ,קחשמה תואיצמ ךותב .המודכו ,םסק
השעת וא רמאת איה המ רוחבל לוכי אוהו ,הלשמ תולוכיו תורטמ םע
,הלילע לש תוחתפתה ןיעמ אוה ומצע קחשמה ,השעמל .םינוש םיבצמב
לוכי הזכ קחשמ ,המגודל .ומצע קחשמה תורטמ םג תועבקנ הכותבש
רשאכ ,םיריבאו םיפשכמ לש תונוש תוצובק וז לומ וז שיגפהל
,תוברק לש הרדסב תורחאה תא עינכהל איה ןהמ תחא לכ לש הרטמה
.המודכו ,וילא עיגת תרחאה הצובקהש ינפל יובח רצואל עיגהל וא

הכותבש תואיצמה יקוח אוה םידיקפתה קחשמב שארמ רדגומש המ
המ ,לשמל) תויומדה לש םיילאודיבידניאה םירושיכהו להנתמ קחשמה
ליטהל תלגוסמ איה םאה וא ,תמייוסמ תומד לש ברחב הטילשה תדימ
םיכובמ" קחשמה ,הז ךרוצל .(המודכו ,ריוואה גזמ לע ףושיכ
תמועל .סופדב ועיפוהש םיקוח ירפס לש הרדס לע ססבתה "םינוקרדו
קחשמה יקוחש ינוידבה םלועה ךותב תחתפתמש הלילעה ךלהמ ,תאז
תומד לכ לש היתולועפש ןוויכמ ,יופצ אלו חותפ אוה םירידגמ
ץוחמש "יתימאה" םדאה רמולכ) ןקחשה לש תוינוצר תוטלחהב תויולת
ימ תעבוקש ,תויבוק תקירז לשמל) םייארקא םימרוגב ןכו ,(קחשמל
ןוויכמ .(םהיניב להנתהש ברקב חצינש אוה חוכ יווש םימחול ינשמ
תחא לכ לש תוטלחהה ,םלוע ותואב תומייק תונושה תויומדה לכש
הריצי איה קחשמה תלילע ,ךכיפל .תורחאה לע םג תועיפשמ ןהמ
הב םישחרתמ םינוש םירבד ,רמולכ) תיראניל אלו תיביטקלוק
.ומצע קחשמה בצעמ תא םג עיתפהל הלוכי איהו ,(ליבקמב

לש היגולונכט םג :הלאה םיביכרמה ינש תא בלשמ זנטסיזקא טרסה
ונימי לש הידמיטלומה תולוכיל רבעמ החתפתהש המודמ תואיצמ
תכרעמל רישיה רוביחה תועצמאב האלמ תוישחומ תמרל העיגהו
הלילע וידחי תונובה תויומד לש םידיקפת קחשמ םגו ,םיבצעה
אל וב תשגדומ המודמ תואיצמהו קחשמה תויווח לש ןתובישח .החותפ
םג אלא ,הלאכ תויווח ביבס היונבש הלילעה תועצמאב קר
תחתפתמ וזה הלילעה הבש "תינוציחה" תיתרבחה תואיצמל תוסחייתהב
.(0 המר רמולכ ,טרסה יקלח בורב תואיצמכ גצומש המ תוחפל וא)
הריעמ הרגלא ,יקסה רתאל םיעיגמ טרסה ירוביג רשאכ ,המגודל
יקס השוע אל רבכ דחא ףא "םויכש" םושמ שומישב ונניא רבכ אוהש
תמגדה הכרענ ובש ידיתעה םלועב ,תורחא םילמב .יזיפ ןפואב
ופילחה היצלומיס יקחשמ לש תוילאוטריו תויווח ,זנטסיזקא קחשמה
.תיזיפה תוסנתהה תא ירמגל

תיתיווחה דבוכה תדוקנ תקתעה לע אופא זמור זנטסיזקא טרסה
,"יתימאה רבדה" אוה קחשמה .קחשמה תואיצמ לא תישממה תואיצמהמ
הרגלא .יטנתוא ןפואב ומצע תא אטבלו תווחל לוכי םדא ובש
,(0 תואיצמ לש) ישממה םלועב הרוצעו תינשייב הרוחבכ תראותמ
איה .הלש קחשמה ינקתמ לומ הדובעו תורגתסהב הימי תא הריבעמש
תחצנמ תומדל תכפוה איה זאו ,קחשמה ךותב קר םייחל תררועתמ
תראתמ איה ,תומל דמוע הלש דופהש הל המדנ רשאכ .המצעב החוטבו
הזש העדיש םושמ קחשמל הייחמ םינש שמח השידקה דציכ תושגרתהב
הרגלא רשאכ ,תאז תמועל .תועמשמ הייחל תתל לוכיש דיחיה רבדה
זנטסיזקא קחשמה תא עגרל רצוע דט ,תיניסה הדעסמל םיעיגמ דטו
תתקב לש תואיצמה .יקסה רתא תתקבב םיררועתמ םירוביגה ינשו
תואיצמכ תגצומ ןיידע איה טרסה לש הז בלשבש ,0 המרב איה יקסה
וליאכ ,תושממ רסוחו תונקיר לש השוחתמ דרטומ דט םלוא .תישממ
היווח שוחל ידכ .םייתימא םניא הווח אוהש הביבסהו ומצע אוה
.קחשמל סנכיהלו רוזחל ךירצ אוה ,תואיצמ לש תישממ

זנטסיזקא לש תואיצמב תראותמ קחשמה תויווח לש ןתובישח ,השעמל
גצומה "ינוציחה" םלועה לכ .יללכ יתרבח ןיינעל ךפהש והשמכ
ובש םוקמ איה קלד תנחת :םיקחשמב קסוע טרסה לש תונוש תומרב
םייקוחה תא ,תנייצמ הרגלאש יפכ) םייקוח אל קחשמ יעקש םיניקתמ
םירציימ ובש םוקמ אוה לעפמו ,(תוינק זכרמ לכב ןיקתהל רשפא
יבבוח תליהק לש ידוחיי יווה םג ראתמ טרסה םלוא .קחשמ ידופ
.ונימי לש םינווקמה םיקחשמה תוליהקל דאמ המודש ,םיקחשמ
ואב םה וליאכ םיארנ ,םינוש םיאליגב ,המגדהב םיפתתשמש םינקחשה
תת ןימכ תמייקתמה ,ףתושמ יווה ילעב םיבבוח לש וזכ הליהקמ
םינווקמה םיקחשמה תוליהק תריווא .תיללכה תוברתה ךותב תוברת
ביתכב וא ,תוברת תלילאכ םיקחשמה תבצעמל הצרעהב ,לשמל ,תאטבתמ
םשב ומכ ,תוישיר תויתואב ינוקייאה קחשמהו גירחה יטנופה
הזה ביתכה .טרסב םירכזומש םירחא םיקחשמ לש תומשבו eXistenZ
םיפתתשמה יבורמ םיבחרמה ינקחשו םירקאהה תוליהק תפשמ חוקל
םידיקפתה יקחשמ וכרענ םהבש ,(mud - multiple user dungeons)
תויצריפסנוקה תאלמ הלילעה םג .ךליאו םינומשה תונשמ םינווקמה
הריכזמ םיערה ימו םיבוטה ימ הלאשל סחיב םיכפהתמה םישוריפהו
,םיפתתשמה יבורמ םיבחרמהו םירקאהה תוליהקב תררושה הריוואה תא
תואטבמש הלאכ רקיעב) יפולח עדימו היצריפסנוק לש תוירואיתש
.תבחרנ הצפהל ןהב תוכוז (םידיגאתהו דסמימה יפלכ דשח

 
תינגרוא היגולונכט    top

היגולונכטל יזכרמ דמעמ תקנעהב הנייפאתה תינרדומה הפוקתה
םיקלח לע הססבתהשו ,הקיזיפה עדמב קודה ןפואב הרושקה תינכמ
.שארמ העובקו תיראניל םידעצ תרשרשב םילעופו םיבכרומה םיענ
היגולונכטל סחיב המדיק לש יוטיבכ הגצוה וזה היגולונכטה
רוציי לע הבר הדימב תססובמה ,תויתרוסמ תורבח לש תינגרואה
.חמוצהו יחה ןמ םירצומבו םייח ילעב תדובעב שומיש לעו יאלקח
הייטנב םויכ ןיחבהל רשפא ,תינרדומה היצזינכמל דגנ תבוגתכ
.תויראיניל-אלו תוינגרוא תוינבתל רוזחל םינוש םימוחתב תרבוג
ימוחתב יזכרמל ךפהש "עבטל הרזח" לש ביטומה ןה ךכל תואמגוד
םייח יכרדבו תויוברתב שדוחמה ןיינעה ,יפולחה יופירהו הכירצה
תמועל היגולונכטויבהו היגולויבה לש ןדמעמ תיילע וא ,תויתרוסמ
.תונורחאה םינשב הקיזיפה

םינייפאמה לע םג רמושש רשקהב תשחרתמ תוינגרוא תוינבתל הרזחה
םג הנושש ,ינרדומטסופ ,שדח בחרמ תחתופ איה ךכב .ולש םיינכמה
לש בוליש הווהמו ,ינרדומה-ינכמהמ םגו יתרוסמה-ינגרואהמ
היגולונכטה לש עדימה בחרמ תא םג םקמל רשפא הזה בחרמב .םהינש
לש יומיד לביק םג הליחתבו) ינכמה םלועה ךותמ חמצש ,תילטיגידה
תונש תוביבסב וייפוא תא הניש םלוא ,("תקהבומה בושיחה תנוכמ"
ישיאה בשחמה .טנרטניאה תשרו ישיאה בושחימה תיילע םע ,םיעבשה
אלא ,ןיטולחל היופצו תילנויצר הנוכמכ דוע ספתנ וניא ונימי לש
תא םיפקשמ םינושה היקלחש המוצע תימינפ תובכרומ תלעב תכרעמכ
םיטרדנטסו םיצבק ,הנכות יעטק לשמל) הלש תירוטסיהה היצולובאה
העמטוהש DOS ה תכרעמ ומכ ,םימדוק תוחתפתה יבלשל םיכיישה
םהיניב םישגנתמ תכרעמה לש םינושה םיביכרמה .("תונולח" ךותב
הב לפטל םג רשפא יא .היופצ ירמגל אל תוגהנתה םירצוי ךכבו
רבעמ תועצמאב גאב ןקתל תוסנל לשמל ומכ ,םיקלחל קוריפ תועצמאב
ישיאה בשחמה ,ףסונב .חישקה קסידב הנכותה תורוש לכ לע יתטיש
םיכרצו םישדח הנכות ימושיי רשאכ ,תלגתסמו החותפ תכרעמכ דקפתמ
וננכות אלש תויצקנופ ורובע םירידגמ שמתשמה לש םישדח
תוכרעמב הרוקש המל רתוי םימוד הלאה םינייפאמה לכ .הליחתכלמ
היופצה הנוכמל רשאמ םייח םירוצי לש םהיפוג ומכ תוינגרוא
.תינרדומה הפוקתה לש ןיטולחל

תוכמתסהמ רבעמב רתוי דוע טלוב עדימה בחרמ לש ינגרואה יפואה
תונשיה "בשחמה תוינכת" לש םייראנילה םימתירוגלאה לע תידעלב
ןיב תוידדה תולועפ לע תוססובמה ,תותשר לש הרוטקטיכראל
תותשר" לש השיגה תא איבהל רשפא ךכל תואמגודכ .םיבר םיביכרמ
תונכתה תא ,תיתוכאלמ הניב תוכרעמב (neural networks) "םיבצע
רידגמ תנכתמה ובש (object-oriented programming) "םימצעה החנומ"
לע הז לועפל םהל חינמ זאו םיילאוטריו םיטקייבוא לש תונוכת
.טנרטניאה לש םירושיקה הבורמו יתשרה הנבמה תא ןבומכו ,הז
ןוגראה תומרש ,תוינגרוא תוכרעמ תנייפאמ וזכ תיתשר הרוטקטיכרא
ןיב תוידדה תולועפ לש תובכרומ תותשר לע תוססובמ ןהלש תונושה
תותשר ןיב וזה הלבקהה .םירבאו םיאת ,םינורבא ,תולוקלומ
םיעדמב יזכרמה ביכרמה איה תוינגרוא תוכרעמ ןיבל תובשחוממ
[5] תובכרומה תוכרעמה תרות ומכ ,םישדחה םייראיניל-אלה
גשומ לש ותובישח לע עיבצהל רשפא ,רחא ןוויכמ .היתוליבקמו
הבישח יכרד לש ןתייחדב אטבתמה ,תינרדומטסופה הסיפתב תשרה
.םיילסרבינוא םייגול םיקוח יפ לע םדקתהל תורומאש תויראיניל
יתשרה יפואה תא השיגדמ תינרדומטסופה הסיפתה ,תאז םוקמב
תוליהק לש ןתוליעפ ירצות לש וא ,םלוע תוסיפת לש יטסילוההו
.תויעדמ

       movie credits texture 1 movie credits texture 2

זנטסיזקא טרסב אטבתמ עדימה בחרמל תוינגרוא תוינבת ןיב רשקה
יתלב אל יכ םא) ינדיתע יגולונכט ןוזח בשחנ םויכש המ ךרד
שומישה ןפוא .ירמגל טעמכ תינגרוא עדימ תייגולונכט :(ילאיר
בשחמה יקחשמ לש תונכוממה קחשמה תוידיל המוד הרגלא לש דופב
תוכרעמל קחשמה יצבק תא ונממ הניעטמ איה טרסה תליחתבו ,םויכ
ןימ תוריכזמ ולש הרוטסקטהו הרוצה םלוא .םינקחשה לש םיבצעה
והשמ ,יטורא רוריבב אוה וב שמתשמה לש עגמהו ,תיתשבי הזודמ
ףוגבש עקשל דופה תא רבחמה לבכה .המטיפ לש זומזמל תוננוא ןיבש
תארקל עגר םג שי) umbycord םשב ותוא םינכמו רובט לבחכ הארנ
יושע דופה .(הרגלא לש דופה לבח תא ךתוח דט ובש טרסה ףוס
ורבעש םייחוד לש תויח תויציבמ ותוא םילדגמ ,"רשב-תכתמ"מ
תיבב חותינ ומכ הארנש והשמב ותוא ןקתמ רוקוניוו ,תיטנג הסדנה
.הבסה רבעש םיגד ירצומל תשורח תיב אוה םידופה לעפמ םג .םילוח
ול םרוג סוריווהו ,יח רוצי םצעב אוה דופה ,טרסב רמאנש יפכ
."הלוח" אלא לקלוקמ אל תויהל

       game pod

תא אטבמש ילכ דוע וב שי ,טרסב בושו בוש םיעיפומש םידופה דבלמ
םע ינגרוא יפוא תבלשמה היגולונכטל םיינכמ םינקתהמ רבעמה
אלא ,תכתמ יקלחמ אל יושעש דחוימ חדקא והז .םישידח םיעצמא
,עדרפצ לש תיגולונכטויב האלכה איהש תישאר-וד היח לש תומצעמ
עיפומ הזכ חדקא .םדא יניש םה ולש םיעילקהשו ,האטלו הרדנמלס
הרגלאב תוריל ידכ וב שמתשמ הייסנכב שקנתמה :םיימעפ טרסב
ההז חדקא ביכרמ דטו ,תוכתמ יוליגל ןקתמב חטבואמ םוקמהש תורמל
טרסב ולש תויזכרמה .רצלמב תוריל ידכ הדעסמב לבקמ אוהש לישבתמ
ןיב השילגה תא אטבמש ירמוחה םצעה והזש הדבועה ידי לע תשגדומ
המצע היחהש ךכב םגו ,םדוק ףיעסב ונראיתש יפכ תואיצמה תומר
.תונוש תוניצסב העיפומ יושע חדקאה הנממש

alegra with lizard two headed lizard
bone gun 1 bone gun 2
bone gun 3

 

 
רדגימו תוימיטניא    top

הברה והשמל ותוא ךפוה שדחה עדימה בחרמ לש ינגרוא-ואינה יפואה
הפוקתה לש תוירמוחה תונוכמה ויהש הממ ימיטניאו ישיא רתוי
יחנומב תויטקרפו תוליעי ואטיב תוינרדומה תונוכמה .תינרדומה
תקתונמ תיביטקייבוא תואיצמ לש םיחנומב רמולכ ,רמוחה םלוע
הנוכמה תינרדומה תיתיישעתה תכרעמב .םיישונא םיסחי לש רשקההמ
בצקל ומצע םיאתהל רומאש "ליעפמ" היה םדאהו ,זכרמב הדמע
תינכמה תוליעיה .דיחאה ינכמה רוצייה ספ לש הלועפה תונורקעלו
יוטיב .ןייועו רז םרוגכ םדאה לומ הנוכמה תא אופא הביצה
רשפא ינכמה םלועב םדאה לש וזה רוכינה תשוחתל הטוב יעונלוק
ילגלג ןיב ךבתסמש ,הנוכמה ליעפמ לש העודיה הנצסב תוארל
."םיינרדומ םינמז" ןילפ'צ ילר'צ לש וטרסב םיינישה

עדימה .זכרמב םדאה תא ביצמו רזוח ,תאז תמועל ,עדימה בחרמ
ןיבהלו חנעפל עדויש והשימ לצא טלקנ אוה רשאכ קר תועמשמ לבקמ
אוה רשאכ תונוש תויועמשמ לבקל לוכי עדימ ץבוק ותואו ,ותוא
ליעפמה גשומ תא אופא ףילחמ עדימה בחרמ .םינוש םישנא לצא טלקנ
וכרע תא תעבוקה איה ולש טבמה תדוקנש ,"שמתשמה" גשומב
הרצונש הבריקב בושח םרוג איה וז הדבוע .עדימה לש ותועמשמו
"שמתשמה" רשאכ ,תוינרדומטסופ תוסיפתל בשחוממה עדימה בחרמ ןיב
םיטנווקה תרותב "הפוצה" לש הזל ליבקמ דיקפת לבקמ "שלוגה" וא
.תיקחשמה תואיצמב "ןקחשה" וא

ובש "שמתשמה קשמימ" לש ותובישח םג הלוע ,וז תוחתפתהל ליבקב
התוחפ בל תמושתל הכזשו ,יגולונכטה ילכל םדאה ןיב שגפמה שחרתמ
תינרדומה הנוכמל דוגינב .תינכמה היגולונכטה רשקהב הברהב
,רמוחה לש תיביטקייבואה תואיצמב רמולכ ,"ץוחב םש" תראשנש
טבמ תדוקנמ רתויב ןיינעמה םוקמב קוידב אצמנ שמתשמה קשמימ
,המגודל .ינא-אלל ינא ןיבש לובגה רוזיאב רמולכ ,תינרדומטסופ
הלעפה ירותפכו תוימלצ ,עקר תנומת אשונ בשחמב הדובעה ןחלוש
ךכו בשחמהמ קלח אוה קשמימה .שמתשמה תופדעה יפ לע ורחבנש
רחא ןבומב לבא ,(ויניע לומ האור אוהש ךסמה) ותוא ספות שמתשמה
קשמימ .ימינפה ומלוע תא ףקשמש ,ומצע שמתשמהמ קלח אוה קשמימה
קינעמו ,יגולונכטה ילכל םדאה ןיבש רעפה לע אופא רשגמ שמתשמה
הנוכמה םע שגפמהמ הרדענש תוידוחייו תוימיטניא לש השוחת
.תינרדומה

םיטביה ינשב אטבתמ שדחה עדימה בחרמ לש הזה ימיטניאה יפואה
רומאכ ךפוה יגולונכטה ילכה ,תישאר .טרסב םיעיפומש םיבושח
לש הבחרה לוכיבכ הווהמו ,שמתשמה לש ישיאה ומלועמ קלח תויהל
עדימה ינקתה לש ימיטניאה רוביחה .ולש תויביטקייבוסה תולובג
תומדב טרסב אטבתמ תידיימה תינפוגה השוחתלו תישיאה היווהל
טרסב שי ,השעמל .םינקחשה לש םפוגל םהלש רוביחהו םידופה
לככ רתוי תוימיטניאל תוכפוהש ,הלאכ רוביח יכרד לש היכרריה
0 המרב ,רוכזכ .קחשמה לש םינושה םידברב המינפ םיקימעמ ונאש
דופל רובט לבח יומד רוביח תועצמאב זנטסיזקא קחשמה תא םיקחשמ
םיקחשמה תונחב םירבחתמ דטו הרגלא רשאכ םלוא .יגולונכטויב
םה םידופורקימה ,("תיקחשמ" רתוי המרב רמולכ) קחשמה ךותבש
םיעקשה ךותב ירמגל םיעלבנו םירדוח םהו ,רתוי םיללכושמו םינטק
טרסה ףוסב רשאכ ,תאז תמועל .(םינקחשה לש םפוג ךותב ,רמולכ)
אצמנ זנטסיזקא קחשמהש זנדנסנרט קחשמה תמגדהל תרבוע תושחרתהה
אוה םינקחשה לש רוביחה ,("תיתואיצמ" רתוי המרל רמולכ) וכותב
לע ינוציח ןפואב םישבחנש ,םיקחשמ תדסק ייומד םינקתמ תועצמאב
.דיה קרפ לעו שארה

micropod

ןיבל היגולונכטה ןיב תימיטניאה תוגזמתהה לש ינשה טביהה
תלעופ איהש הדבועה אוה שמתשמה קשמימ ךרד ישונאה טקייבוסה
אלא ,הצוחה טקייבוסה תולובג לש הבחרה קר אל :םינוויכה ינשל
דרפומש ינוציח רבד דוע וניא יגולונכטה ילכה .המינפ םתצירפ םג
רבחתמו המינפ רדוח אוה אלא ,טקייבוסה לש תימינפה הקימנידהמ
להני טקייבוסהש םוקמב ,תורחא םילמב .וזה הקימנידה יביכרמל
רשקההמ קתונמב ולש תימינפה תונובשחה תכרעמ תא לוכיבכ
,הלש תיפוסה האצותה תא קר הנוכמה יפלכ ןיגפי זאו ,יגולונכטה
ינפ לא הלעמ שדחה יגולונכטה ילכה םע תימיטניאה היצקארטניאה
רמולכ ,וזה תונובשחה תכרעמ לש םילדבנה םיביכרמה תא חטשה
תוארל המגודל רשפא .םידחפ וא תוקושת ,םיפחד לש םייובח םידבר
,םייטורא םיכרצל עדימה תייגולונכט לש ץופנה םושייב וזכ האלעה
לש וא ,םייפרגונרופ טנרטניא ירתא לש המוצעה החלצהה לשמל ומכ
ינימ רשק תריציל םישמשמה םיט'צ ירדח ומכ םינווקמ שגפמ יעצמא
.יזיפ וא ילאוטריו

בחרמ םע תרצוי איהש רישיה רשקהו עדימה חרמ לש תוימיטניאה
םילישממה ,םייטורא םיזמר ךרד טרסב םיאטבתמ תוקושת לש ימינפ
הזה יומידה .ינימ טקאל קחשמה בחרמ ךותל תפתושמה הסינכה תא
הרגלא .1 המרב םיקחשמה תונח לש הנצסב רישי טעמכ ןפואב גצומ
םיליחתמו ינימ ףחדב םיפקתנ םה זאו ,םהלש םידופל םירבחתמ דטו
המרב םידופה לעפמל רבעמה ךותל תגזמתמ םייוסמ עגרבש ,תוסלעתהב
:וב תטנוס איה ,עקש ןיא דטלש הלגמ הרגלאשכ ,ןכ ינפל דוע .2
הרגתמה לוקה תמינ רשאכ ,"קחשמ םושב תקחיש אל םעפ ףא התא"
ןיעמ אוה ומצע קחשמה עקש .תינימ תועמשמ-וד לע רוריבב תזמור
לש תיטוראה תועמשמה תא תאטבמ הכותל הרידחהש ,תיתוכאלמ הניגו
תא הלעמו ,רתוי תבכרומ איה וזה תועמשמה םלוא .קחשמל הסינכ
חישב בכרומ ןוידל אשונ איה םגש תירדגימה תוהזה תלאש
.ינרדומטסופה

תירדגימ תוהז לש םירתוסו םיימיטניא םידברל רבחתהל תלוכיה
ופוגב אקווד עקשה לש ילניגווה יפואה תטלבה ךרד טרסב תשגדומ
,תיטורא תוסחייתה אוה םג לבקמ הרגלא לש עקשה םנמא .דט לש
תא רידחהש רחאל ,דטש ךכב תחתפנ םיקחשמה תונחב תוסלעתהה רשאכ
עקשה םלוא .ונושלב הלש עקשה חתפב עגונ ,הרגלא לש הפוגל דופה
הברה םישגדומ ותועצמאב רבוע אוהש תישנה היווחל םיזמרו דט לש
דט לש עקשה תא קורב תחלחלמ הרגלא רשאכ לשמל ומכ ,רתוי
םה םישדח םיחתפש ול הריבסמ איהשכ וא ,עבצא וכותל הרידחמו
.םתוא ןמשל ךירצו ידמ םירצ

יפוא טרסב תלבקמ ףא ופוגל הרידחה תיווח םע דט לש תודדומתהה
אוהש תורמל םהדזמ וניא עקשה דציכ הרגלא תא לאוש דט .ימוק
רחואמ .הבושתכ היפ תא תרעופ הרגלאו ,ףוגה ךות לא רשי חתפנ
הרגלא ,יטסיסקס ירבג חיש לע הידורפ אוהש גולאידב ,רתוי
אוה" :ולשמ םייטורא תונוצר לעב רוציכ דט לש עקשל תסחייתמ
עקשה לש וילעב ,ינא לבא" :החומ דטו "ןשקא הצור אוה ,שגורמ
ןבומכ אוה רבודמ וילעש "ןשקאה" ."הצור אל ,הזה שגורמה
לש ךופיהב תעכ םלוא ,ינימ טקאל תלשמנ בושש ,קחשמל תורבחתה
.םילבוקמה םיירדגימה םידיקפתה

לש הרידחה ןיבל יטרפה םוחתל הייגולונכטה תרידח ןיב היגולנאה
ריבסמ דט רשאכ ,םדוק דוע טרסב שרופמ יוטיב תלבקמ ינימה טקאה
הכ דע עתרנ אוה וללגבש ,הייחדו הכישמ לש בכרומה סחיה תא
זוחא ינא לבא ,ךלש קחשמה תא קחשל תמ ינא" :ופוגב עקש תנקתהמ
היווח אטבמ הרידח ינפמ דחפה ."ילש ףוגה ךותל הרידחמ המיא
טרסה םלוא ,היבופומוה םע התוא רשקל םיגהונ ללכ ךרדבש תירבג
לש ךופיהה ,וזמ הרתי .םיילאוסקסומוה םינכת שרופמב הלעמ וניא
יפואה תא טילבמ אקווד םייתרוסמה השאהו רבגה ידיקפת
אופא ןכתיי .דטו הרגלא ןיב רשקה לש יסיסבה ילאוסקסורטהה
תולעהל שקבמ טרסה ,תינימו תיגולונכט הרידח ןיב וזה היגולנאבש
תוילאוסקסומוה ןיב וילאמ ןבומה רשקה רשאמ רתוי תבכרומ הלאש
.הרידחמ דחפ ןיבל היובח

תולובג רוערע םצעמ אלא ,תוילאוסקסומוהמ אל דחפמ דטש הארנ
רורבה לובגה לש רוערע איה ונפוג ךותל הרידח .ולש תוהזה
.תישנ תינימ היווח תנייפאמ איהו ,ינא-אלו ינא ןיב לידבמה
םג תרמוש איה םלוא ,וזכ תועמשמ תלבקמ ףוגה עקשל דופה תרדחה
רצוי דט לש דחפהו ,הייגולונכטה לש הרידחכ תירוקמה התועמשמ לע
הרידחה םגש םושמ תנבומ וזה הקיזה .תויועמשמה יתש ןיב הקיז
.תינוציחה תואיצמל טקייבוסה ןיבש לובגה תא תרערעמ תיגולונכטה
יפחדב אטבתמ הזה רוערעה זנטסיזקא טרסב ,אבה ףיעסב הארנש יפכ
םיברעתמ ,טקייבוסה לש תימינפה הקימנידה ךות לא םירדוחש קחשמה
.הנממ דרפנ יתלב קלחל םיכפוהו הב

םינייפאמ השולש ןיב רצוי טרסהש רשק ןאכ תוארל אופא רשפא
לש גשומ ,תירבג תינפוג היווח לע ססובמה ירדגימ חיש :םיינרדומ
תירמוח היגולונכטו ,םירידח יתלב תולובג םע ימונוטוא טקייבוס
תגצומ איהש יפכ קחשמה תיווח ,םדגנכ .רכונמו ינוציח יפוא םע
םידיקפתה רוערע :םיינרדומטסופ םינייפאמ השולש הביצמ טרסב
ינאה תולובג לש שוטשט ,תוישנו תוירבג לש םיתרוסמה
יקחשמ יפוא םע בשחוממ עדימ בחרמ לש ותיילעו ,ילאודיבידניאה
דחפה לע רתוול ולש תונוכנה םגו דט לש דחפה םג .ימיטניאו
תא תחא תבב לבקמ אוה רשאכ הלאה םינייפאמה לכב םיאטבתמ
ינאה לש םיחישקה תולובגה תחיתפ ,ופוג ךותל הרידח לש תורשפאה
.קחשמה לש תילאוטריווה תואיצמל הסינכו

 
ישפוח ןוצרו טקייבוס    top

םיפחד טרסה ירוביג לצא םיעיפומ תומוקמ המכב ,ונרכזה רבכש יפכ
תודוקנבש איה ךכל הביסה ,הריבסמ הרגלאש יפכ .םיטלשנ אל
םימייוסמ םירבד ורמאי וא ושעי תויומדהש ךירצ קחשמב תומייוסמ
םימרוגש םיפחד םיעיפומ ,הלאכ םירקמב .הלילעה תא םדקל ידכ
ןה ךכל תואמגוד .ןקחשה לש תינוצר הטלחה ילב לועפל תויומדל
הרגלא לש ךרוצה ,תיניסה הדעסמב רצלמה תא חוצרל דט לש ןוצרה
.םימוד םירקמ דוע שיו ,הלחמב עוגנ דופל רבחתהל

תולובג תלאש תא םילעמ "יתימאה" ןוצרה ןיבל םניב רשקהו םיפחדה
.לאודיבידניאה גשומ לש תויתייעבה תא םיטילבמו טקייבוסה
ןיאש םיפחד ,ימונוטואו ילנויצר טקייבוס לש תינרדומה הסיפתב
לשמל) ץוחבמ טקייבוסה לע הפכנש והשמכ םיספתנ הטילש םהילע
החינמ וזכ הסיפת .(ןועגיש לש הרקמב חומב ינגרוא םגפ ללגב
טקייבוסה :םייופכ םיפחד ןיבל םייטנתוא תונוצר ןיב הדרפה
,ילנויצר בושיח לש הנקסמכ ויתולועפ תא ןנכתמ יופשהו רגובה
,תיגולויבה תכרעמב םרוקמש םיפחדב וא תוקושתב שח אוה םא םגו
תחנומ וזכ הסיפת .םהב טולשלו םרוקמ תא תוהזל רומא אוהש ירה
םדא ןיב הלידבמש ,תיטפשמ תוירחא לש ינרדומה גשומה דוסיב םג
יא לש הנעטב שנועמ טלמיהל לוכיש ימ ןיבל "וישעמל יארחא"
הסיפתב ,תאז תמועל ."שוביכ רב וניאש ףחד" וא תויפש
אוה טקייבוסה ,הזילנאוכיספה תעפשהב החתפתהש יפכ תינרדומטסופה
תונוש תוגרדב םילעופש םיבר םידבר םע ,בכרומ רתוי הברה והשמ
,ינוציח והשמ םניא תוקושתהו םיפחדה וזכ הייארב .תועדומ לש
ךילהתב טקייבוסה תעדות תא תרצויש תבכרומה תכרעמהמ קלח אלא
םידקומ ןיב םילהנתמ הטילשה יקבאמ ,ךכיפל .קסופ יתלב ימניד
םינפ ןיב דירפמש ןחבומ לובג חטשמב אלו ,תכרעמה ךותב םינוש
.("ינא-אל") ץוחה ןיבל ("ינא") תכרעמה

תובכרומה תא אטבל םינווקמה םידיקפתה יקחשמ לש םתלוכי
תונש עצמאב רבכ בל תמושתל התכז טקייבוסה לש תינרדומטסופה
לע םייח" [6] לקרט ירש לש עודיה הרפסב לשמל ומכ ,םיעשתה
,םיקחשמה תוליהק ךותב םג תמייק הזה רשקל תועדומה םלוא ."ךסמה
רשפא ךכל המגוד .םהלש "תינוציחה" תימדקאה הריקסב קר אלו
,"scatter" יוניכב קר םותחה "תוהז רחא שופיחב" םשב רמאמב אוצמל
"םיחותפ" םיקחשמל סחייתמ רמאמה .תשרב םינוש םירתאב עיפוהשו
,ונוצרכ התוא בצעלו קחשמב ותומד תא רוחבל לוכי ןקחשה םהבש
םיעובק םה תומדה לש םיבר םינייפאמ ,טרסב גצומה קחשמבש דועב
םלוא .(קוסיע וא ינוציח הארמ ,םש לשמל ומכ) ןקחשה רובע שארמ
ןפוא יבגל ןקחשה לש הריחבה תלוכיב רבודמ רבד לש ופוסב
.םירקמה ינשב תמייק וז תלוכיו ,ותומד לש תוגהנתהה

קחשמב םהיתויומד תא םיבצעמ םישנא ללכ ךרדב ,ןייצמ רטקסש יפכ
,ץימא םחול) םהלש תילאידיא תומד וא :תויורשפאה יתשמ תחאכ
םילפא םידדצ תגציימה ,ביטגנ תומד וא (ביטימו םכח םסוק
חצור) ינוציח יוטיב םהל תתל רשפא יא ללכ ךרדבש םתוישיאב
וא ןקחשה - םיינשה ןיבמ ימ איה הלאשה תעכ .(לפא ףשכמ ,ירזכא
אוה ןקחשה דחא ןבומב ."תיתימאה" תוישיאה תא אטבמ - תומדה
רשפא ,רחא ןבומב םלוא .ולש הריצי איה תומדהו יתימאה םדאה
תגציימ םימייוסמ םינייפאמ םע תומדב הריחבה אקוודש ןועטל
קר יוטיב םילבקמ הלאכ םידבר .ןקחשה לש ושפנב םיקומע םידבר
ונמצעל םיצמאמ ונא םיימוימויה םייחבש דועב ,קחשמה תואיצמב
ונעבט תא ונתיאמ םגו םירחאמ םג תוריתסמה תויתרבח תוכסמ
.יתימאה

תוישיא הזכ רבד ןיאש היהת וזכ הלאשל תינרדומטסופ הבושת
תימוימויה תוישיאה םגש ,םיקחשמו תויומד לש ףסוא אלא "תיתימא"
תולגתמה תונושה תויומדה ,קויד רתיל וא) "הליגרה" תואיצמב
הירוטסיהל וידחי תצבקמ ןורכיזה תויכשמהשו ,םינוש םייח יבצמב
קחשמב ךלש תוגהנתהה ,רבד לש ופוסב .םהמ קלח איה (תיטנרהוק
תוגהנתההמ תוחפ אל התא ימ תואטבמ השוע התאש תוריחבהו
ועיפוהש בשחמ יקחשמ המכ .תימוימויה תואיצמב תושענש תוריחבהו
קחשמה לשמל ומכ ,וזה הדוקנל שרופמב םיסחייתמ תונורחאה םינשב
לש הדמעב ןקחשה תא ביצמ קחשמה .(black and white) "ןבלו רוחש"
םג וזכ תורשפא .ויתוריחבו ויתופדעה יפ לע םלוע ארובה ,לא
קחשמ ריכזמ ,קלדה תנחת יאנוכמ,זג רשאכ זנטסיזקא טרסב תזמרנ
לש דיקפת אלממ ןקחשה ובש , ArtGod םשב רלג הרגלא לש םדוק
.וייח תא הנישש קחשמה הז ,ראתמ אוהש יפכ .םיהולא

gaz

וא בוט לא תויהל םא איה עגר לכב הריחבה ,"ןבלו רוחש" קחשמב
וא ,םהל עייסתש ךכב שדקמ ךל תונבל םישנאל םורגל םא ,לשמל) ער
חתפתמש םלועה .(תויצ יא לכ לע תוירזכאב םתוא שינעתש ךכב
תויהל תרחב םא ,לשמל :ןקחשה לש תוריחבה יפוא תא ףקשמ קחשמב
תאטבתמ וזה הריחבה .לפאו תוועמ היהי ךלש םלועה יזא ,ער לא
(םירקמה ינשב ההז אוהש) קחשמה קסיד .קחשמה תיינק עגרב רבכ
בותיכהו ,הנבל תרחאהו הרוחש תחאה ,תונוש תופיטע יתשב רכמנ
ךסמ םג ,המוד ןפואב ."תמאב התא ימ" תולגל ךתוא ןימזמ ןהילע
.ןבלו רוחש ,םיאצח ינשל קלוחמ קחשמה לש טנרטניאה רתאל הסינכה
ותוא תוקנל וא בשחמ סוריו ץיפהל םא לוכיבכ ךלש הטלחהה
רתאה יקלח ינשמ הזיאל תעבוק ("בוט" וא "ער" התא םא ,רמולכ)
.סנכית

תועצמאב טקייבוסה תובכרומ לע עיבצמ זנטסיזקא טרסה ,רומאכ
עקשב דט לש ןושלה עגמ ,המגודל .םיטלשנ אלה םיפחדה לש ןויערה
דט תא תלאוש איה .התוא עיתפמ ,םדוקה ףיעסב ונרכזהש ,הרגלא לש
קחשמה תומד וז ,ינא אל הז" הל ריבסמ אוה זאו ,וישעמ רשפל
ןוויכמ .תינוצר הטלחהב אלו יקחשמ ףחדב רבודמ רמולכ ,"ילש
והשימ לשמל ,קחשמ לש רשקהל ץוחמ םג ררועתהל לוכי המוד בצמש
התיה הקושתהש םושמ עריא רבדהש ריבסמ זאו תינימ הדרטה עצבמש
םאה .הזה עוריאה תא שרפל תונוש םיכרד המכ שי ,"ונממ הקזח"
וא ,קחשמה תונכתב ורוקמ לע דיעמ טלשנ יתלב ףחדה לש ותויה
,הינפב דומעל השקש דע הקזח איהש תיטנתוא הקושת אטבמ אוהש
ךרוצהמ ענמיהל ידכ וב שמתשמ דטש ץוריתב רבודמ ללכב ילואו
לידבהל ללכב לוכי ומצע דט םאה ,וזמ הרתי ?ויתוקושת תא ןסרל
ףחדה לש "יתימאה" ורוקמ תא תוהזלו ,תונושה תויורשפאה ןיב
םתוא הליבומש הקושת השח הרגלא םגש םושמ תשטשטימ הלאשה ?הזה
,קחשמה תלילעמ קלחב רבודמ םא רורב אל ןיידע םלוא .תוסלעתהל
םצע רשאכ ,"תיתימא" הקושתב ףחסיהל םמצעל םישרמ םהינשש וא
הלאשה תא ריאשהל םהל תרשפאמ קחשמב םיתנכותמ םיפחד לש םמויק
רשקה לע תוירחא תליטנמ ענמיהל ,תורחא םילמב וא) הנעמ אלל
.(םהיניב יטוראה

הבורק םיסחי תכרעמ תמייקש ררבתמ רשאכ םג החותפ תראשנ הלאשה
קחשמה תא םיקחשמ םה הבש ,-1 המר לש תואיצמב דטו הרגלא ןיב
ריעמ (זנדנסנרט לש רצויה אוה ,רוכזכש) שירונ .זנדנסנרט
הדבועה תא םיאטבמ דטו הרגלא ןיב קחשמה ךותב ורצונש םיסחיהש
םא רורב אל ןיידע םלוא ."תיתימאה" תואיצמב םג םהיניב רשק שיש
המויקש וא ,הזה רשקהמ קר האב םיקחשמה תונחב תרעוסה תוסלעתהה
קחשמל ךיישש תנכותמ ףחד םה הלאה םימייוסמה םוקמבו ןמזב אקווד
,זנדנסנרט ךותל תתנכותמ הקושתה םאה - קחשמ הזיא זא ןכ םאו)
ךותל תנכותמש ףחדכ ינטנופס ןפואב וב העיפומ איהש וא
הנצסבש םושמ ,יקחשמ ףחדב רבודמ תאז לכבש ןכתיי .(זנטסיזקא
הרגלא ןיב יטורא עגמ שי בוש (0 המרב תשחרתמה) רתוי תרחואמ
הלגתמש וזמ הברהב השלח תיארנ הקושתה תמצוע תעכ םלוא ,דטו
.םיקחשמה תונחב

אוהש םושמ תישאר ,בוש וזה הלאשה תא חתופ טרסה ףוס ,הרקמ לכב
אלו יניינע ללכב אוה דטו הרגלא ןיב רשקהש תורשפאה תא הלעמ
ילוא לבא ,היצריפסנוקל םיפתושה םישקנתמ גוז םהש םושמ) יטנמור
םויסה עגרבש ןוויכמ תינשו ,(םיבהאנ םגו רשקל םיפתוש םג םה
לש וביט ןכלו ,רופיסה ףוס הניא -1 המר םגש תורשפאה הלוע שממ
אופא רשפא יא .ללכ עודי וניא דטו הרגלא ןיב "יתימאה" רשקה
המר וזיאבו ,יתימאה ןוצרה והמ הלאשה לע ינקספ ןפואב תונעל
אוה תעדל רשפאש המ לכ .רחא וא הזכ השעמ לע הטלחהה הלבקתה
הטלחהב ורוקמ םאה הלאשה לע תונעל לכונש ילב ,יטורא טקא היהש
ךותל תנכותמש ףחדב ללכב וא ,שוביכ תרב הנניאש הקושתב ,תינוצר
.קחשמה תכרעמ

 
שמתשמה תואיצמ    top

הלעמ זנטסיזקא טרסה םהבש םינוש םיטביה ונרקס םימדוקה םיפיעסב
לע ססובמה ,תוינרדומטסופה לש יתרוקיבה ךלהמל םימוד םיביטומ
תשקבתמה הלאשה .םיינרדומו םיתרוסמ םיגשומ לש היצקורטסנוק-הד
תא אלממש ישממ והשמל העצה םג טרסב אוצמל רשפא םאה איה ןאכמ
טקייבוסה גשומ םגו תיזיפה תואיצמה םגש ירחא ,רצונש ללחה
ךכ םשל .םתושממ תא םהמ לטנש קוריפ לש ךילהת ורבע ימונוטואה
תויכשמה לע םירמושו םיעובק םיראשנש םיביכרמה םהמ קודבל יאדכ
רמולכ ,םינתשמ םלועה לש םיינוציחה םינייפאמה לכ רשאכ םג
.קחשמה לש תונוש תומר ןיב רבעמב

השוחתב רושק דחאה .םירושימ ינשב הלאכ םיביכרמ תוהזל רשפא
.תינוציחה ותרוצב רבודמ אלש רורב רשאכ ,ףוגה לש תימינפה
הנווכה) םינקחש םתוא ,הלאכ םיטרסב ללכ ךרדב גוהנש יפכ ,םנמא
לש תונושה תומרה ןיב תורבועש תויומד םימלגמ (טרסה ינקחשל
ותוא לע םירמוש דט וא הרגלא ומכ הלילעה ירוביג ןכלו ,קחשמה
רבדה םלוא .תרחאל תחא תואיצמ תמרמ םירבוע םהשכ ינוציח הארמ
לש תיתוזח תויכשמה רוציל ידכ ,תיעונלוקה הפשהמ קלחכ השענ
תונשב רבכ העיפוה וזה היצנבנוקה .תונושה תומרב תומד התוא
בשחמ תונכות ובש ,(Tron, 1982) "ןורט" טרסב תומדקומה םינומשה
ומכ וארנו ,ילאוטריוו בחרמב תוידממ-תלת תויומדכ וגצוה
.ןתוא ורציש םיתנכתמה

יקחשמב .תיעונלוקה הפשה רשקהל ץוחמ םייק וניא הזה ץוליאה
אלו ונלש םלועב רמולכ) תואיצמב םיכרענה םינווקמה םידיקפתה
שיש הלאמ םינוש הארמו ףוג םמצעל רוחבל םילוכי םינקחשה ,(טרסב
דטו הרגלא רשאכ ,וזה תורשפאה תזמרנ טרסב םג .יזיפה םלועב םהל
םהל שי םא םיהות זאו ,1 המר לש םיקחשמה תונחב םמצע םיאצומ
,עקש םהל שיש איה הבושתה .0 המרב היהש יפכ קחשמל רוביח עקש
ןיב יחרכה רשק םוש ןיאש אוה רבדה שוריפ .הנוש הרוצ םע לבא
ןורקיעב הלוכי התייה איה ןכלו ,תונושה תומרב ףוגה תרוצ
.ירמגל תונתשהל

שי ,תרחאל תחא המרמ תונתשהל הלוכיש תינוציחה הרוצל רבעמ לבא
עגרב .תונושה קחשמה תומר ןיב תרבועש תינפוג היווח וזיא
("תוללוסה הפיא") םידופה תא עינמ המ הרגלא תא לאוש דט םייוסמ
,ךלש ףוגה" רמולכ ,ומצע אוה הז היגרנאה רוקמש ול תרמוא איהו
חוסינה ."ךלש היגרנאה ,ךלש םירמוחה ףוליח ,ךלש םיבצעה תכרעמ
יהשוזיאל יוטיב אלא ,קייודמ יאופר רואית אל ןבומכ אוה הזה
הלגתמ ךכבו ,דופה תא הניזמש תישפנהו תינפוגה תכרעמה לש תוכיא
,תישממה תואיצמב שלח וא ףייע םדאה רשאכ ,ןכל .קחשמה ךותב םג
אל ללכב אוהש ףא ןכתייו ,קחשמה תואיצמב םג ףקתשמ ובצמ יזא
.הזכ בצמב קחשל לכוי

תומר ןיב תרבועש תינפוגה היווחה תוכיא ,רתויב תיסיסבה המרב
ףוג יקלח לש תימינפה השוחתב רשקיהל הלוכי תונושה תואיצמה
יזא ,קחשמל םיסנכנו יקסה תתקבב םיאצמנ הרגלאו דטשכ .םימייוסמ
םלוא .הטימה לע המדרת ןימב םיעורש (0 המרב) םייזיפה םהיפוג
םיפוגל אל סחייתמ ותוא םיווח םהש יפכ ףוגה לש ימינפה גוצייה
תומר) קחשמבש םיילאוטריוה םיפוגל אלא ,העונתה ירסח םייזיפה
איה העיגפה ,הביאכמ העיגפ קחשמב םיגפוס םה םא ,המגודל .(1,2
ףוג יקלח לש השוחת .תישממ איה באכה תיווח םלוא המודמ
הרוק הזכ רבד .םינוש םינקחשל תפתושמ תויהל הלוכי ףא םימייוסמ
םיבשוי םינקחשה לכ רשאכ ,טרסה תליחתב זנטסיזקא לש המגדהב
תא ןיעטהל ידכ הלש דופל םתוא תרבחמ הרגלאו ,תומוצע םייניעב
לכ זאו ,תינמיה הפתכב עגופו הרגלאב הרוי שקנתמה .קחשמה יצבק
ןימי ףתכ ןוויכל םדי תא םימירמ םקלחו ,הרוחא םיעתרנ םינקחשה
.םהב התייה העיגפה וליאכ

בחרנ קוסיע טרסב שי ,םידדוב ףוג יקלח לש השוחתל רבעמ םלוא
ןיב רבעמב תרמשנ ,םישנאהו םידופה ןיב תרבועש תללוכ תוכיאב
וזה תוכיאה .הלוכ קחשמה תביבס לע הנירקמ םגו תונוש תומר
לעפמב ,המגודל .הלחמה ביטומ תא גיצמ טרסה הבש ךרדב תאטבתמ
תרבוע הלחמה זאו ,הלוח דופל תרבחתמ הרגלא (2 המר) םידופה
ביבסמ תואיצמה לכ ,ליבקמב .תוומה ףס לא התוא האיבמו הפוגל
.שאב הלוע ולוכ םוקמהו רבע לכל םיצפומ םיליער םיגבנ :תטטומתמ
םילגמו (0 המר) יקסה תתקבב םיררועתמ הרגלאו דט האבה הנצסב
המרמ םתיא רבע םוהיזה וליאכ ,הלוח וילא םירבוחמ םהש דופה םגש
עקש אוה הלחמה רוקמש הניבמ הרגלא ךכ רחא תצק םלוא .0 המרל 2
וזה המרב הלוחה דופהו ,0 המרב דטל ןיקתה רוקוניו יריקש םהוזמ
,ךכיפל .2 המרב הלחמה תעפוה תועצמאב ובצמ לע תתואל הסינ
.ךפיהל אלו 2 המרל 0 המרמ הרבע הלחמה תוכיא

םידופה תלחמש ךכב תאטבתמ הביבסה לע הלחמה תוכיא לש הנרקהה
םיגבנה רוזיפו ,םביבסש תואיצמב םג הרושכ וניאש והשמל הליבקמ
תצרופש הפירשה םע דכלתמ אוהש ךכב תאז אטבמ הלוחה דופהמ
לש םתעפוהש בל םש אוה רשאכ ,-1 המרב ךכב שח שירונ .לעפמב
אל והשמ לע הדיעמ קחשמה ךותב םייקחשמ יטנאו םילפא םינכת
אכדמה יפואל סחיב דט לש המוד הנחבא תפקשמ וזה הרימאהו ,ןיקת
ןייפאמה "הלוח והשמ" ותוא .2 המרב םידופה לעפמ לש יקסטורגהו
זנטסיזקא קחשמה ךותב - תומר שולשב אופא םייק קחשמה תביבס תא
.(-1) זנדנסנרטל ץוחמו ,(0) זנדנסנרט ךותב לבא ול ץוחמ ,(2)
יפוא תלבקמ איהו ,תונושה תומרה ןיב אופא תשלוג הלחמה תוכיא
ישפנהו ינפוגה בצמב םג ,םידופב םג תאטבתמ איהש ךכב יטסילוה
.הביבסב םגו םינקחשה לש

םיסחיה יפוא איה תונוש תומר ןיב רבעמב תרמשנש תפסונ תוכיא
,דטו הרגלא ןיב םיסחיה תכרעמב אטבתמ רבדה .םינקחשה ןיב
,םהלש השיגפה ירחא תצק .םירומג םירזכ םיגצומ טרסה תליחתבש
קחשמל סנכיהל הכירצ איה דופה תא ליצהל ידכש דטל הריבסמ הרגלא
חוקל אוה םגש יוטיבב) דט תא תלאוש זאו ,יתודידי והשימ םע דחי
רחאש) הלאשה ."?יתודידי התא םאה" :(םינווקמה םיקחשמה תוברתמ
רמולכ ,0 המרב יקסה תתקבב תלאשנ (תומוד תוביסנב בוש תלאשנ ךכ
תמרל סחיב תיתועמשמ איה הבושתה םלוא .זנטסיזקא קחשמל ץוחמ
הרגלא ובש םוקמה הזש םושמ ,(2 וא 1) קחשמה ךותבש תואיצמה
,םיסחיה לש וזה תינושארה המרב רבכ .יתודידי רנטרפל הקוקז
םג עובק ראשיהל לוכיש והשמכ אופא תספתנ "יתודידי" לש תוכיאה
.קחשמה ךותל םיסנכנשכ

,ונרכזהש יפכ .תבכרומ רתוי תכרעממ קלח איה וזה תוכיאה םלוא
ךותב דטו הרגלא ןיב תרצונש תויגוזהש ררבתמ טרסה ףוס תארקל
ןכתיי םלוא .קחשמל ץוחמ םג םהיניב הבריק לש סחי תאטבמ קחשמה
תכרעממ והשמ םיפקשמ וז תא הז חוצרל קחשמב םהלש תונויסנה םגש
דטו הרגלא ןיב םיסחיה תכרעמ ,תורחא םילמב .תואיצמב םיסחיה
רמוש הזה ףצרהו ,הריחב לש םיטקאו תופתושמ תויווח לש ףצר איה
רשקה .קחשמו תואיצמ לש תונוש תומר ןיב םירבעמב םג תויכשמה לע
ףוקישה לבא ,ול ץוחמ םייקש רשקה תוכיא תא ףקשמ קחשמה ךותב
וא הבריק לש השוחת לשמל ומכ ,ךופהה ןוויכב םג לועפל לוכי
תישגרה הירוטסיההמ קלחל תכפוהו ,קחשמה ךותב תרצונש תוימיטניא
.םייתסה קחשמהש ירחא תפתושמה

 
היגולואידיאו םויק    top

הנעטכ גצומ םימעפלש ,תוינרדומטסופ תופקשה לש בושח ןייפאמ
הרודס הנשמ לכ יפלכ תולגמ ןהש ינדשחהו ינקפסה סחיה אוה ,ןדגנ
זנטסיזקא טרסה םג ,המוד חורב .תיפוסוליפ וא תיגולואידיא
,תיטילופ היגולואידיאו ישונא םויק לש "תולודג" תולאשל סחייתמ
הרימאה .רחא וא הז דצ דעב הרורב הדמע גיצהלמ ענמנ םלוא
תא םילישממש ,םישרופמ טעמכ םיזמר תומדב טרסב תאטבתמ תימויקה
.ללכב ישונאה בצמל קחשמה

תביבסמ ונוצר תועיבש יא תא אטבמ דט םייוסמ בלשב ,המגודל
תשורחה תיבל איה תידיימה תוסחייתהה .תיקסטורגהו תאכדמה קחשמה
הרימאה םלוא ,ףנוטמו ןשוימ םייחבטמ תיב ומכ הארנש ,םידופל
םיבבותסמ ונא" :תאז ראתמ אוהש יפכ .ולוכ קחשמה לע איה
ולש תורטמהו םיקוחהש ,הזה הרוצה רסח םלועה ךותב דחי םילשוכו
,םימייק אל וליפא ילוא וא ,רשפ ירסח םיארנ ,םיעודי אל םבורב
"..םיניבמ ונניאש תוחוכ ונתוא גורהל םידמוע עגר לכב רשאכ
םלוא ,זנטסיזקא קחשמה ךותבש תואיצמה לע איה הרישיה הרימאה
םדאה לש ובצמ לע תימויק הרימאכ םג התוא אורקל רשפאש רורב
"םיקחשמ רבכ םלוכש קחשמ הז לבא" איה הרגלא לש הבושתה .םלועב
היה אלוליא ,תיעמשמ ודכ שרפל רשפא היה התוא םגש הרימא -
,(המגדהה בלשב אצמנ אוה ,ןכש) קושל אצי אל דועש קחשמב רבודמ
."םייתימאה" םייחל הנווכהש רורב ןכלו

,ןורתפה םג אלא תימויקה הייעבל לשמ קר קר אל אוה קחשמה לבא
תאיצממכ .עיצהל לוכי טרסהש רתויב הבוטה הבושתה תוחפל וא
זמר .יתד חישמ ןיעמ לש דמעמ תלבקמ רלג הרגלא ,זנטסיזקא קחשמה
הבשו ,הייסנכב תכרענ רוכזכש קחשמה תמגדהב תוארל רשפא ךכל
רשע םיינשו ושיל רורב זמרכ ,םינקחש 12 ןיב זכרמב תבשוי הרגלא
דיימ אובי חצרה ןויסנ ןכש ,הנורחאה הדועסל םג ילואו) םיחילשה
זגשכ .שרופמ יוטיב לבקמ ףא הזה דמעמה רתוי רחואמ .(ךכ רחא
ילגרל ומצע ליטמ אוה ,קלדה תנחתב הרגלא תא ההזמ יאנוכמה
תא התניש הרגלאש ריבסמ אוה םהדנה דטל .הדיגס לש טקאב הרגלא
,דט לאוש ,קוידב ךיא .הלש םיקחשמה תועצמאב ותוא הררחישו וייח
לבא" :ךישממ דט ."קלד תנחתב דבוע יתייה ןכ ינפל" איה הבושתהו
לש תיטתפ יכה המרב קר" :הנוע זגו ,"קלד תנחתב דבוע ןיידע התא
,הלואגל ףילחת ןיעמכ אופא העיפומ קחשמה תיווח ."תואיצמה
וידחפ לע רבגתהל דט תא תענכשמ איהשכ תאז תאטבמ הרגלאו
אוהש איה ולש הייעבה ,ול תרמוא איהש יפכ .ופוגב עקש ןיקתהלו
ררחתשהל הדיחיה ךרדהו ,רצוי ומצע אוהש תואיצמ לש בולכב אולכ
לש תיפולחה תואיצמה תועצמאב ולש םויקה תיווח תא ביחרהל איה
.קחשמה

תמא לש תבגשנו הרוהט תואיצמב הרושק הניא העיצמ הרגלאש הלואגה
רבעמ ,םנמא .תויתרוסמה תותדה לש הלואגה גשומל המודב הנוילע
לעמש תואיצמ לש היצאיצוסא הלעמש המ ,זנדנסנרט אצמנ זנטסיזקאל
אלא ,רחא והשמ תמאב וניא זנדנסנרט םלוא .ליגרה םויקל רבעמו
םיקוח םתוא רתוי וא תוחפ הל שיש ,קחשמה לש המר דוע קר
לש המגדהל המוד דאמ תיארנ זנדנסנרט לש המגדהה :םייסיסב
םלועל רבעמ הלואג לש תיטנדנסנרט תואיצמ םוקמב .זנטסיזקא
תויואיצמל םויקה לש הבחרה אוה עיצמ טרסהש ןורתפה ,ישממה
םתואב םילקתנו םיבש ונא ןהמ תחא לכב ,םנמא .קחשמ לש תויפולח
םילוכי ונא תעכש אוה לדבהה םלוא .םיקבאמו תוקוצמ ,םיחתמ
םיצור ונאש דיקפתה תא רוחבל םגו ,תונושה תויואיצמה ןיב רוחבל
.ןהב אלמל

הרורב הדמע גיצמ וניא טרסה ?החירב קר וא ,ישממ ןורתפ והז םאה
.םילא יטילופ קבאמ לש ףסונ קחשמ ןימל התוא םגרתמ אלא ,הלאשב
תמחלנה ,םיטסירורט לש תיטסילאיר תרתחמ טרסב העיפומ ,רוכזכ
.תואיצמה יביואל םיבשחנה םהיאיצממבו המודמה תואיצמה יקחשמב
,טרסה תליחתב רלג הרגלאב תושקנתהה ןויסנל עקרה והזש הארנכ
האירקב אטבתמ יגולואידיאה טהלה .ופוסב שירונ ינגבי לש חצרלו
איה םגש ,"רלג הרגלא (demoness) תינטשל תוומ" םישקנתמה לש
שי םאה ?וזה תודגנתהל עקרה קוידב המ םלוא .טרסה ףוסב תרזוח
תרש ילכ איהש ,םיקחשמה לש המודמה תואיצמה לע האחמ ,לשמל ,ןאכ
תא םהמ חיכשהלו םינומהה תא םטמטל ידכ םילודגה םידיגאתה דיב
םזילאירה םאה ,תורחא םילמב ?תיתרבחה תואיצמה לש קדצה יא
וא ,יטסילאיצוס םזילאיר לש גוס אוה ומשב םירבדמ םיטסירורטהש
?רחא והשמ ילוא

קמחתמ םג אלא ,הלאכ תולאשל הבושת תתל הסנמ וניאש קר אל טרסה
.םיקחשמה ישנאו םיטסילאירה ןיב חוכיווב הרורב הדמע תטיקנמ
ישנא ,םיקחשמ תבצעמ איה תישארה הרוביגהש ןוויכמ ,ןורקיעב
םג לבא ."םיערה" םה התוא חוצרל םיסנמש תיטסילאירה תרתחמה
םידופה לעפמ לש 2 המרב .ליזנ אוה ערו בוט לש הזה יוהיזה
ןכתייו ,תיטסילאירה תרתחמל םצעב םיכייש םהש םילגמ דטו הרגלא
םישקנתמ םה הבש ,זנדנסנרט קחשמה תמגדה לש -1 המרב םגש
ןורתפ דוע עיצמ טרסה םלוא .יטסילאירה דצב םיאצמנ םה ,שירונב
ללכב רבודמ אל ילוא .תושקנתהל עינמה תלאשל ירשפא
םיקחשמ תורבח ןיב תיקסע תורחת אוה ןיינעה לכו ,היגולואידיאב
הרגלא תא ענכשל רוקוניו יריק לש ןויסנה אטבמש יפכ ,תונוש
.הרחתמ הרבחל רובעל

לכ ירחא ,וזמ הרתי .הנעמ םוש תולבקמ ןניא הלאה תולאשה ,רומאכ
וזיא שי ,תויגולואידיאו תוימויק תולאשב תועיגנהו םיזמרה
לש םויסה תניצסב תילאיבירט תולפת תשוחתב הוולמה חתמ תייפרה
,םייתסה זנדנסנרט קחשמהש רחאל -1 תואיצמב תשחרתמ הנצסה .טרסה
תרודהמל החנה שולת :םהל קנעויש סרפה לע םירשבתמ םינקחשה זאו
הזילנא לש גוס ןאכ תוארל רשפא .תויונחל תאצל תדמועש קחשמה
םידמועש םיילכלכה םיסרטניאה לע העבצה רמולכ ,תיטסיסכרמ
תולובגל רבעמ תולעתהל יעצמא אוה קחשמה הרואכל .קחשמה ירוחאמ
.ירחסמ רצומכ ותוא תוארל םג רשפא םלוא ,תימוימויה תואיצמה
תואיצמב) והשימש ,החירב לש היילשא אלא וניא קחשמה וזכ הייארב
המינ ןאכ תוהזל השק םלוא .יפסכ חוור הנממ קיפמ (?"תיתימאה"
לש תוילאנבהו ,וילאמ ןבומכ לבקתמ הזה בצמה .תרוקיב לש הרורב
רכומ והשמ ,הלקה לש תיעגר השוחת הקינעמ ףא החנה ישולת תקולח
תויצריפסנוקהו תוימויקה תומרדה תא וכותל עלובש ימוימויו
,תכשמנ היצריפסנוקהש ונל ריהבמ שירונ לש חצרהש דע ,תולפאה
.םייתימאה החנהה ישולת לש תואיצמה תמרל ונעגה אל ןיידע ילואו

הלאשל תינרדומטסופ הבושת לש גוס לע אופא עיבצמ זנטסיזקא טרסה
אוה םיאור ונאש םלועהש תעדל רשפא דציכ ."תיתימא תואיצמ יהמ"
זנטסיזקא לש הבושתה ?םולח וא היילשא איהש וזיא אלו ,ישממ
שמתשמה תואיצמב .תעדל ךרוצ ןיא םג םצעבו ,תעדל רשפא יא :איה
לש השוחתה תוכיא קר אוה יתימאכ בשחיהל לוכיש המ ,ישונאה
,ףוגה לש תימינפה השוחתל תסחייתמ וזה תוכיאה .ומצע שמתשמה
,תינוציחה הביבסב "רדסב אל והשמ" וא "ןיקת והשמ" לש תושוחתל
יתימאש המ ,תורחא םילמב .םירחא םישנא םע םיסחיה תוכיאלו
וא ,רמוחה םלועב יהשלכ תילקיזיפ הדבוע אל אוה ונרובע "תמאב"
לש רחא רואית לכ וא ,הרבחב יהשלכ תיטילופ היגולואידיא
.טלחומו יביטקייבוא תויהל רמייתמש תואיצמה

דמעומ אוה יכרע דחו טלחומ רואית לכ ,ינרדומטסופה בצמב
.םיירשפא םיקחשמ רופסניא ןיבמ דחא קחשמ דועכ הגצהלו ,קוריפל
םיישונא םינקחשכ ונרובע תישממ תואיצמכ רתונש המ ,תאז םוקמב
ונאש ,ינגרוא יפוא תולעב תושוחתו תויווח לש ךשמתמה ףצרה אוה
םישנאל סחיבו ונמצעל סחיב םינושה קחשמה תומלועב םירבוע
תיביטקייבוא תואיצמ ןניא הלאה תויווחה .ונתוא םיבבוסה
ונא התואש ,ונלש תואיצמה :תואיצמ תאז לכב ןה לבא ,תטלחומו
.המוקמב תרחא תואיצמ ונל ןיאשו םייח

 

 
main hebrew english courses pictures