www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
לארשיב סנארטה תוברת  
 
.1998 רבמטפס ,ץ"גבל יתשגהש תעד תווח לע ססובמ

תרטשמ דגנ עבש ראבב םורופה ןודעומ לש העיבתל רשקב 5535/98 קיתב השגוה תעדה תווח
הנפ אוהו ,רקוצ ידד כ"ח םג ףרטצה העיבתל .ןודעומב סנארט תביסמ םויק לע הרסאש ,לארשי
.התוא בותכאש ידכ בהז רה ןנער ד"וע העיבתה טילקרפ ךרד ילא

תקיסומ תועש שש לש םיליבגמ םיאנתב המייקתה הביסמה :הרשפ הגשוה העיבתה תובקעב
.הלבגה אלל תיסאלק הקיסומ ףסונבו ,סנארט

.1998 רבמבונ ,2 ןוילג "הבשחמל םוקמ"ב םסרופ

 

 

תילקיזומ הריצי לש השדח הרוצ תחתפתמו תכלוה תונורחאה םינשב
םשב התונכל רשפאש ,תינומה יוליב תוברתב םג הרושקה תיתונמאו
םלוא ,תורחא תוצראב םג תמייק וזה העפותה ."סנארטה תוברת"
סנארטה תוברת לש דעיה להק .דחוימב תחתופמ איה לארשיבש המוד
םויכ הכוז איה וזה ליגה תצובקבו ,15-25 יאליגב םיריעצ רקיעב אוה
.יתדע אצומו יתרבח דמעמ לש םילדבה הצוחה ,הלודג תוירלופופל
,רוביצהו תרושקתה יעצמא תעידיל םג העיגה העפותה הנורחאה הנשב
תוביסמ לש להקהו םינגראמה ןיבל הרטשמה ןיב םיתומיע תובקעב
דקומ ןהב האור הרטשמהשו ,עבטה קיחב תוכרענה תוינומה סנארט
םיטביההו םירשקההמ םיבר ,תאז םע .םימס לש הצפהו הכירצל
.יתרושקתה ןוידל ץוחמ הכ דע וראשנ העפותה תנבהל םייטנוולרה

לע דומעלו הלאה םיטביההמ המכ רוקסל הסנא הז רמאמב
םירמאנה םירבדה .תיגולודותמ הרעה ,תישאר םלוא .םתועמשמ
רקחב םיגוהנה םייטרואית םילכו רקחמ תוטיש לע םיססובמ ךשמהב
לע רמולכ ,םימוד תודשבו הקיטוימסב ,היגולופורתנאב ,תוברתה
ותועמשמ לע דומעל ןויסנו ,עדימ לש יטודקנא ףוסיאו תיפצת
,התובכרומ ללגב םגו תיסחי השדח העפותה תויה ללגב םג .וירשקהו
התרידח תדימ לע לשמל ,םינימא םייטסיטטס םינותנ אצמנב םויכ ןיא
דעיה להקב םינוש םירזגמש תועמשמה לע וא ,תונוש תויסולכואל
םייתומכ םילכ לע ןאכ ךמתסהל תורשפא ןיא ,ךכיפל .הל םיסחיימ
תובר ,םירבדה עבטמ .יגולוכיספהו יגולויצוסה רקחמב םילבוקמה
תוססובמ ןהו ,תויביטטנט ןה ןאכ תואבומה תועדהו תוכרעההמ
תא םיגציימ חרכהב אלו ,םייארקא םקלחש םישגפמ לע רומאכ
.התובכרומו הפקיה לכ לע העפותה

סנארטה תקיזומ

תונש לש היינשה תיצחמב הנושארל העיפוה סנארטה תקיזומ
ועמשוהש תינורטקלא הקיזומ לש םירנא'זמ החמצ איהו ,םינומשה
םג התוחפ הדימבו (הזיביא ,ןודנול) הפוריאב םידוקיר ינודעומב
תועפשה הטלק איה ,ןכ ומכ .המודכו "ונכט" ,"זואה" ונוכו ,ב"הראב
ומכ ,םיעבשה תונשב רבכ וחתפתהש הקיזומ לש םירחא םירנא'זמ
"שדחה ןדיעה" לש הקיזומ ,תיטסוקא-ורטקלא הקיזומ לשמל
םשה םויכ .תורחאו ,םייביטטידמ-םיינחור םינוויכב הדקמתהש
םיגוס דוע םימייק ודיצלו ,םינוש םירנא'ז-תת המכ ןייצמ "סנארט"
םניא לבא ,(דועו "לגנא'ג" ,"טנייבמא" לשמל) םייפואב םיבורק םהש
.שממ סנארט תקיזומכ םיבשחנ

אוה סנארטה תקיזומ לש רתויב בושחה ןייפאמה ,הריציה תניחבמ
תוכרעמב שומיש ךות ,םיינורטקלא םיעצמאב תרצונ איהש הדבועה
לש םיבלש המכ ןיב ןאכ ןיחבהל שי .בשחוממ לילצ דוביע לש תושידח
תססובמש ,םמצע דנואסה יעטק לש הריצי הנשי ,תישאר .הריצי
וא םיטלקומ) םירחא תורוקממ םיעטק תליטנ לע הבר הדימב
םיעטקה .םישדח םיעטקל םרוביחו בשחמב םדוביע ,(םייתטניס
,בשחמ יצבקכ וא תוטלקו םירוטילקת תועצמאב םיצפומ םירצונה
ארקנו ,םינוש םירצוי דגאל לוכיש "האצוה תיב" ןיעמ לש םש םיאשונו
תורוקממ םיעטק םיעמשומ סנארטה תביסמב .(תיוות) "לבייל"
יהוז .("יי'ג .יד") ןטילקת ידי-לע העמשהה ןמזב םירחבנה ,םינוש
עיפומ וניא אוה ללכ ךרדבש תורמל ,הביסמב רתויב הבושחה תומדה
תא ליעפמ אלא ,קור יעפומ לש םירמזל המודב להקה יניעל המב לע
תא םיאתמ ןטילקתה .הכושחו תידדצ הניפמ העמשהה תכרעמ
,הליל) העשל ,ולש חורה בצמל ,להקה יפואל םיעמשומה םיעטקה
.הביסמה לש תיללכה הריוואלו (המודכו רקוב

לע םירזוחה םיבצקממ תבכרומ סנארטה תקיזומ ,הייפוא תניחבמ
,םיפות תקיזומל תינורטקלא הליבקמ ןיעמ ,ההובג המצועב םמצע
יפכ .יטטסקאל יביטטידמה ןיב ענה יפוא ילעב "םיילדכיספ" םיעטקו
איה סנארטה תקיזומ ,הקיזומ לש םישידח םיגוסב ללכ ךרדב הרוקש
תורוטסקטו םיבצקמ הב שי .הב לגרומ וניאש ימ רובע העימשל השק
ידולמ וק אלל ,םייביטאיצוסא םירבעמ לש ףצרב הז רחא הזב םיאבה
השענ סנארטה דוקיר .דוקירל רקיעב תדעוימ איהו ,םילמ אלל טעמכו
לש תפפור תרגסמב תאז לכב םידגואמה םידדובכ אלא ,תוגוזב אל
םירבעמ םג שי דוקירה ךלהמב .ךשמהב ראותיש יפכ ,תונטק תוצובק
להקש ,הנתשמ יפוא ילעב ("םיקרט") הקיזומ יעטקו םיבצקמ ןיב
לע .תחא תיביטקלוק תושיכ םהל ביגמו םתוא שח ולוכ הביסמה
ףצרב םתוא טוונלו להנל רומאה ןטילקתה יארחא הלאה יפואה ייוניש
.הנהמו תחלצומ הביסמ לש היווח להקה לצא רוציל ידכ ,םיאתמ

סנארטה תוביסמ

ןיינעה .הביסמה ןבומכ אוה סנארטה תוברת לש יזכרמה עוריאה
,תוינומה תוביסמב רקיעב דקמתמ יתרטשמהו יתרושקתה
תוכרענשו ,םידקור יפלא תורשע ןיבל תואמ המכ ןיב םהב םיפתתשמש
םיילקיזומ םירנא'ז לש וא) סנארט לש "הביסמ" םלוא .עבטה קיחב
,ןודעומ ומכ רוגס םוקמב ךרענה עוריא םג תויהל הלוכי (םיבורק
וידחי םידקורה םיריעצ ץמוק ףא וא ,תיטרפ הרידב וא תונותח םלואב
לש התעימש ,תאז םע .תינוכמ לש פייט-וידר וא תדיינ תכרעמ ילילצל
םיבר ,םוי-םוי ייחב םגו ,תוביסמל קר תלבגומ הניא סנארט תקיזומ
.תינוכמב וא תיבב סנארט יטילקתל םיניזאמ

תוביסמ ביבס רקיעב רומאכ תושחרתמ הרטשמה םע תויושגנתהה
תכשמנ וזכ הביסמ .ירחסמ קסעכ תונגרואמו ,עבטב תוכרענה תוינומה
.(תורחואמה רקובה תועש דעו ,תוצח תוביבסמ) םלש הליל ללכ ךרדב
ןיעמ םיווהמ םהו ,םימי המכ ךשמיהל םג םילוכי םידחוימ םיעוריא
םה םעפל םעפמ .םילהואב םינל וב םיפתתשמהש "עבט לביטספ"
.הלילח רזוחו ,חונל םישרופ תועש המכ ירחאו דוקירל םיפרטצמ
,תוירחסמ-אל וא תונטק תוימוקמ תויונגראתה ומכ ,םירחא םיעוריא
תולועפמ ללכ ךרדב םיעגפנ ,םינודעומב םיכרענה םיעוריא ןכו
םרפסמב הלודג היילע תוארל ףא רשפא .התוחפ הדימב הרטשמה
ביבס םיתומיעל דגנ-תבוגתכ םגו ףילחתכ םג ,הנורחאה הנשב
.תולודגה תוביסמה

.תיבבלו החותפ ,תישפוח איה סנארטה תוביסמב תררושה הריוואה
דפקומה ןיב הביסמ התואב עונל לוכי אוהו ,דיחא וניא שובלה ןונגס
"ךל אבש המ" תושעל תורשפאו ישיא שפוח לש איה השוחתה .לשורמל
,תוינומה תוביסמב דחוימב טלוב רבדה .םירחאב עגופ ךניא דוע לכ
םג ,השעמל .תונוש תוינתאו תויתרבח תובכשמ םיריעצ םישגפנ ןהבש
םישנא הרשעמ תוחפ לש תונטק תוצובקמ תבכרומ תינומהה הביסמה
ןיב .הכרוא לכל דחי םיראשנו הביסמל וידחי םיעיגמש ,ללכ ךרדב
תונוש תויתרבח תוביבסמ אובל תולוכי רומאכש ,הלאה תוצובקה
תירלופופ המסיסב תאטבתמה ,תידדה הלבק לש השוחת שי ,ןיטולחל
תודחא ,הבהא ,םולש" :(םיששה תונש תוברת תעפשה לע םג הדיעמה)
תומילא לש םירקמ ,להקה לש תוינגורטההו תופיפצה תורמל ."דובכו
הניא תינימ הדרטה לש הריווא םג .רתויב םירידנ םה עבטה תוביסמב
ןעמל" ךרענה עוריאכ תובשחנ סנארטה תוביסמ ללכ ךרדבו ,תשגרומ
.גוז ינב תאיצמ ךרוצל ,לשמל ,אלו ,"ומצע עוריאה

ילארשיה רשקהה

תועיסנ ךרד היה סנארטה תוביסמ םע םילארשי לש ןושארה שגפמה
ולחה םינומשה תונש ףוס תוביבסב .חרזמה תוצראל רקיעבו ,ל"וחל
דנליאת ייאב וכרענש סנארט תוביסמב םיברועמ תויהל םילארשי
םתיא ואיבה םה ץראל םבושב .האוג יפוחב רקיעב ,ודוהב ךכ רחאו
.םיריעצה ברקב תטשפתמו תכלוה איה זאמו ,תוביסמה תנפוא תא

לש םייקיודמה הידממ לע ודמליש םינותנ אצמנב ןיא ,ליעל רומאכ
הבר הדימב יונבה ,תוביסמה להק לש יטבש-יומדה ןוגריאה .העפותה
לש ללוכה ףקיההש ךכל םרוג "רבח איבמ רבח" לש ןורקיעה לע
,תאז םע .חטשה ינפ לע שגרומ וניאש טעמכ לארשיב סנארטה תוברת
לש םיבר םינמיס תוארל רשפא ץראה ישיבכב םגו םירעה תובוחרב םג
,םיטילקתו םידגב תויונח ,תויונחו תוינוכממ הקיזומ) סנארטה תוברת
,(המודכו םיריעצ לש שובל תרוצ ,יטיפרג תובותכ ,תוביסמ לע תועדוה
תובכשל הרידח לע םידיעמו ,הפשה תא ריכמש ימל םירורב םהש
.תבחרנ תיפרגואיג הסירפ לעו תונוש תויתרבח

לש להק ןהב חכנש תוינומה תוביסמ המכ תובקעב ,הסג הכרעהב
יפתתשמ לש ללוכה ףקיהה תא דומאל ילוא רשפא ,םיפלא תורשע
םא ,תאז םע .ףלא האמ לעמש והשמב לארשיב סנארטה תוביסמ
לשמל ומכ ,סנארטה תוברתל תוכייתשה לש הביחרמ הרדגהב םיטקונ
וזה העפותב םיללוכ םא וא ,תיבב סנארט תקיזומל תכשמתמ הנזאה
םירנא'זמ הקיזומ ילילצל םינודעומב םיכרענה םיעוריאה תא םג
.רתוי תוהובג תוכרעהל עיגהל רשפאש ןכתיי ,סנארטל םיבורק
,ליגה תצובק אוה סנארטה תוברת להק לש רתויב טלובה ןייפאמה
םילדבהש דועב ,(םירגובמ רתוי תצק םג שי) 15-25 רקיעב רומאכ
.ינשמ דיקפת םיאלממ םיינתאו םייפרגואיג ,םיימונוקאויצוס

םויכש הארנ ,ריעצ דעי להקב תוחמתמה הקיזומ תויונחב ,המגודל
,רתויב םירכמנה ןיב םה היתובורקו סנארט תקיזומ לש םירוטילקת
תויונחב םגו ,א"תב ןיקנייש בוחרב "תויטסיטילא "תויונחב םג
םויכ .הירפירפה תורייעב וא תיזכרמה הנחתבש הלא ומכ תויממע
ךותמ םיעקובה סנארט יבצקמ הרגשבש רבדכ עומשל רומאכ רשפא
ףקיהה תניחבמש הארנו ,שיבכבו בוחרב תוינוכמ וא תויונח
הקיזומב הרחתמ סנארטה תקיזומ ,התעימש לש תויביסנטניאהו
םג .תיטנוולרה ליגה תצובקב "תיממעה הקיזומה" ראות לע תיחרזמה
םהילע םיעיפומש ,סנארטה תוביסמ לש םיינייפואה םידבהו םידגבה
הירטמואיגו םירזייח ,םיידוה םילא לש םיביטומו םיילדכיספ םיעבצ
תונופה הלאב רקיעבו ,ץראה יבחר לכב תויונחב םירכמנ ,תבשחוממ
.יממע להקל

,תאטבתמ לארשיב סנארטה תוברת לש הבחרה תיתרבחה הסירפה
התכז תרושקתבש דועב .ןמצע תוביסמה להקב םג ,םדוק רכזוהש יפכ
להקל רמולכ ,והירמש רפכב הכרענש הביסמ תדחוימ בל תמשתל
ירה ,הובג יתרבחו ילכלכ עקרמו זכרמה רוזאמ ורקיעב אוהש
תומשרתהמ .תיסחי גירח הרקמ והז הללכב תוביסמה תוברתבש
תוביסמ בור לש ינייפואה להקהש קיסהל רשפאש יל הארנ ,תיטודקנא
,לשמל) הירפירפה לש תונוכשו םיבושימ רעונ ינב רקיעב אוה עבטה
םיריעצ לש הלודג תוחכונ התיה ץראה ןופצב יתיארש תוביסמ המכב
המ יפ לעו ,הביבסב םינטק םיבושימו לאימרכמ ,תוירקה רוזאמ
תניחבמ .(המוד הארנכ בצמה ץראב םירחא םירוזיאב ,יתעמשש
אצוממ איה רתויב הלודגה תירפסמה הצובקהש הארנ ,יתדעה אצומה
אצוממ םיריעצ לש תוצובק ןכו ,םיזנכשא הברה םג שי לבא ,יחרזמ
אוה יתרבח-ילכלכה ךוישה םג .םיברעו םיפויתא םיריעצו יסור
- תודמעמה תשק לכ תא סנארט תוביסמב אוצמל רשפאו ,ינגורטה
םיטנדוטסל דעו םייעוצקמ רפס יתב ידימלתו םייפכ ידבועמ
אל יכ םא) ללכ ךרדב ,יתמשרתהש יפכ .םיבשחמ ישנאו הטיסרבינואב
רשפא תוינוכמה לעו ,תונב רשאמ םינב רתוי תוביסמב שי (דימת
,רומאכ .לאמשה לש רשאמ ןימיה לש םייטילופ םירקיטס רתוי תוארל
היווחה הבש ,המצע הביסמב םישגרומ םניא הלאה םילדבהה
ללכ ךרדב תושטשטמ תידדהה הלבקהו הווחאה תריוואו תפתושמה
.דמעמהו אצומה ילדבה תא

ברקב סנארטה תוברת לש הזיחאה תדימ לע רחא ןוויכמ היצקידניא
תורבחו םירצוי לש העיתפמה תויטננימודה איה לארשיב םיריעצה
.תימלועה סנארטה תוברתב םיילארשי םינטילקת לשו ("םילבייל")
ול שיש ,"סנארט האוג" וא "ילדכיספ סנארט" ארקנה רנא'זב ,השעמל
בורו ,רתויב תשגרומ איה תילארשיה תוחכונה ,םלועה לכב לודג להק
לע עיבצהל השק .םילארשי םה םיליבומה םירצויהו םילביילה
הריצי לש רחא םוחת אוהש הזיאב תאזכ תילארשי תויטננימוד
תוינומה תוביסמ תומייקתמ םג םעפל םעפמ .תיתוברת וא תיתונמא
תקהל לש עוריאב ומכ) םימעפלו ,םילארשי םהינגראמש ל"וחב
ברגאזב ךרענש "ןשק'גורפ לרטסא" העודיה תילארשיה סנארטה
תורירגשה תכרבבו תוסחב וכרענ ףא הלאכ םיעוריא (הנשה
.םלועה יריעצל בוט ןוצר לש "יתוברת אוצי" ןימכ ,תילארשיה

סנארטה תוברתב םיביכרמ

.םינוש םינוויכמ ואבש םיביכרמ הכותב תדגאמ סנארטה תוברת
הדימב הרידגמש ,םיששה תונש תוברת קפס אלל אוה םהב בושחה
יעפומ ,ןכאו .םירחא םיביכרמ םיבלתשמ הבש תרגסמה תא הבר
הדימ הנקב םייקתהל ולחה ריעצ להקל םידעוימה םיינומה הקיזומ
התואב םהלש םייתוברתה םיביטומהמ המכו ,םיששה תונשב בחר
םולש" לש םיכרע ןיבל הקיזומה ןיב רשקה לשמל ומכ) הפוקת
תוברתל ורבע (םירהוזו םיילדכיספ םיעבצב שומיש וא ,"הבהאו
םע סנארטה תוברת לש רשקה .בושח דיקפת הב םיאלממו סנארטה
דסמימה" לש תומיעה תשוחת ללגב םג קזחתמ םיששה תונש תעונת
הפוריאו ב"הראב הכפה םיעבשהו םיששה תונשבש ,"םיריעצה דגנ
איה םויכו ,תומילא תויושגנתהל םג םימעפל ליבוהש ירוד-ןיב רעפל
דגנ הרטשמה תולועפ ביבס תדקמתמו ,סנארטה תוברת תא תנייפאמ
.תוביסמה

תונש תוברת לש רתוי תיללכה תרגסמה ךרד רבעש ,רחא ביכרמ
הזה רשקה .ודוה דחוימבו ,חרזמה תויוברת םע רשקה אוה ,םיששה
האוגמ תוביסמה תוברת לש יפרגואיגה אוביב קר אל אטבתמ
תוביסמב לבוקמ טושיק .הלש םילמסבו םינכתב םג אלא ,דנליאתמו
םיעיפומשו ,ודוהב םירצוימה םיינועבצו םילודג "יגנול" ידב אוה
,םיידוה םילא ירויצ (ךשמהב וראותיש םירחא םיביטומ דצל) םהילע
םיביטומו ,"םוא" השודקה הרבהה תא תורצויה טירסקנסב תויתואה
םג) תוביסמב םישבלנה דב ידגב לע םג םיעיפומ הלאכ םילמס .םימוד
.דועו םירוטילקת תופיטע ,תוביסמל תונמזה לע ,(תידוה תרצותמ םה
םידיעמ הקיזומה יעטק לשו םינטילקת לש ,הצפה תורבח לש תומשה
,"ליג האוג" ,"י'גולונכט סייפס הוויש" :תידוה הארשה לע םה םג
איה תירשפא תידוה העפשהל תפסונ המגוד .המודכו "הטקאש"
תועשל תוילקיזומ תורוטסקטו םיבצקמ לש תטרופמה המאתהה
הקיזומב םג תלבוקמש ,םיעמושה לש חורה בצמלו תונושה הממיה
םימאתומה םיסודומ ןהש ,"תוגאר"ה תטיש) תיסלקה תידוהה
.סנארטה תקיזומב םגו (הממיה לש תונוש תועשלו םיישפנ םיבצמל

םינכת לש הטילקב םגו םיששה תונשב םג רושקה ,ףסונ ביכרמ
סנארטה תוביסמ ,ליעל ןייוצש יפכ .עבטל סחיה אוה ,םייטסימ
לשמל תללוכה ,רתוי הבחר העפותמ קלח קר ןה עבטב תוכרענה
עבטב תכרענה הביסמב תולבל הריחבה .םיינוריע םינודעומב םיעוריא
םייעבט םיטנמלאלו םיחותפ תומוקמל הפדעהב הרושק ןודעומב אלו
תועמשמ סוחייב םג תאטבתמ וזה הפדעהה .המודכו לחנ ,רעי ,םי ומכ
ראשה ןיב ,תוביסמל ףדעומ דעומ) אלמ חרי לש תולילל תדחוימ
התוא םינייצמש ,שמשה תחירזל וא (ידוהה םיגחה חול תעפשהב
לש םינווג םימעפל לבקמ הזה סחיה .םיידוחיי דוקירבו הקיזומב
םירדגומ םייסקט םיטנמלא אלל םלוא ,יטסימ "עבט ןחלופ"
עבטב םיעמשומה הקיזומה יגוס ןיב הנחבהה דבלמ .םיבייחמו
עבטה תוביסמ ישנא רשאכ ,תיללכה הריוואב לדבה םג שי םינודעומבו
קלחבש דועב ,"םולשו הבהא" לש םינכתל רתוי םיטונכ םיבשחנ
לש םירקמ םג םימעפלו ,החונינ תוחפ הריווא שי םינודעומהמ
.תומילא

היגולונכטה אוה סנארטה תקיזומ לע תיתוברת העפשה לש ףסונ רוקמ
.("רבייסה תוברת") הב רושקה םינכתהו םיכרעה םלועו ,תבשחוממה
הב ויהש) םיששה תונש תוברת םע רשקל הריתס ןאכ שי ,הרואכל
םלוא .עבטה ןחלופ לש םיטנמלאלו (םיטלוב םיגולונכט-יטנא םיניפאמ
םגש ,בושחימה תכפהמ תא ללכב תנייפאמ וזה הרואכל-הריתסה
םינכתה םגו (טנרטניא ,ישיא בשחמ) הלש םייגולונכטה םיעצמאה
תעונת לש רחואמ רצותכ הבר הדימב ובצוע הב םירושקה םייתוברתה
.םיששה תונש

תייגולונכט לש תויתרבחהו תויתוברתה תויועמשמהש ןוויכמ
םויכש ,בכרומו ךובס םוחת ןמצעב ןה טנרטניאהו ישיאה בושחימה
לש הביטקפסרפ ךותמ התואנ הרוצב ותוא ךירעהל רשפא יא ןיידע
םלעתהל רשפא יאש רורב ,תאז םע .טרופמ ןוידל ןאכ סנכינ אל ,קוחיר
םיוולנה םיילאוזיוה םיטקפאהו סנארטה תקיזומ תריציש הדבועהמ
אופא תדדועמ איהו ,םימדקתמ םיבשחוממ םיעצמאב תעצבתמ הילא
רצוי הזה רוביחה .המיאתמ תישונאו תיגולונכט תיתשת לש המויק תא
םלועל סנארטה םלוע ןיב תונוש תומרב םימייקתמה םירשק לש ןווגמ
ידי לע רקיעב םויכ םיסלכואמו םירצונ םהינשש תומלוע ,בושחימה
.םיריעצ

םלועמ םיחוקלה םיביטומ לע עיבצהל רשפא ,הלאכ םירשקל המגודכ
.סנארטה תוברתב ההובג תופיכתב םיעיפומו תבשחוממה היגולונכטה
תבשחוממ הקיפרג לש םירצותב בחרנ שומיש ,לשמל ,תוארל רשפא
םידגבו טושיק ידב ,םירוטילקת תופיטע ,תוביסמל תונמזה לש בוציעב
םייפרג םיטנמלאב שומישה םהיניב טלוב .תוביסמב םיגוהנה
לש ףנע איהש ,םילטקרפה לש הירטמואיגה ךותמ םיחוקלה
דחוימבו ,ךליאו םיעבשה תונשמ חתפתהש תבשחוממ הירטמואיג
תועיפומ הלאכ תורוצ ."טורבלדנמ תצובק" לש העודיה הרוצה
חסונב םיבוציע לשמל ומכ ,תומוד תורוצ דצל סנארטה תוברתב
םג רושק םיבשחמבו םילטקרפב שומישה .םיששה תונשמ "טרא-פוא"
סואכ" םשב תוארקנה תושידח תויעדמ תוירואית תצובקב
, סנארטה תוברתב םירושקה םירחא םיטנמלא ומכו ,"תובכרומו
."תוינרדומטסופ" תוארקנה תוסיפתל יוטיב ןהב תוארל ילוא רשפא

תויומד אוה סנארטה תוברתלו רבייסה תוברתל ףתושמה רחא ביטומ
םע דחי) רבייסה תוברתב דאמ ירלופופ אשונ םיווהמה ,םירזייח לש
םיטושיקב תובורק םיתעל םיעיפומו ,("םוינלימה ץק" לש ביטומה
דחא דצמ ךכב תוארל ילוא רשפא .סנארטה תוביסמ לש םידגבבו
,(תבשחוממ םג תויהל הלוכיש) תישונא-אל היצנגיליטניאב תוניינעתה
תורשפאל סחיב ישונאה ןימה לש תיגולויבה תודחאל יוטיב ינש דצמו
"םולשו הבהא" לש םיכרעב םג תאטבתמה תודחא ,םינצוח לש
רפסמ םג שי .תישונא-ללכה טנרטניאה תשר לש המויקב םגו םיימלוע
,ההובג תונמוימ תמרב םייונבה טנרטניא ירתא לש תיסחי לודג
לע דיעמ הז רבד .סנארטה תוברת לש םיעוריאבו םינכתב םיקסועו
המרב טנרטניאב םיקסוע םג םהש ,הלודג םישנא תצובק לש המויק
.סנארטה תוברתב םיליעפ םיפתתשמ םגו תיעוצקמ

םלועל סנארטה תוברת ןיב רשקה לש רתוי טרופמ חותינל סנכיהל ילב
דועו ,הלאה תואמגודהש הארנ ,תבשחוממה היגולונכטה לש יתוברתה
.קודהו ישממ אוה הזה רשקהש תודיעמ ,איבהל רשפאש תורחא
קט-ייהה םוחתב תילארשיה החלצההש רעשל םג ילוא רשפא ,ךכיפל
םוחתב תילארשיה החלצההו ,דחא דצמ תבשחוממה היגולונכטהו
ןה אלא ,תולדבנ תועפות יתש ןניא ,ינשה דצהמ סנארטה תקיזומ
.דחא ישונאו יגולונכט ,יתוברת גראממ קלח תווהמ

תוינחורו תוישפנ תויווח

םיפתתשמה לש תישפנה היווחל ונסחייתה אלש טעמכ הכ דע
תא ןיבהל ידכ .הל םיסחיימ םהש תועמשמלו ,סנארטה תוביסמב
תומוקמב תוליבקמ הל אוצמל תוסנל רשפא ,וזה היווחה לש הביט
יתרכהו ישפנ בצמ ראתמ "סנארט" חנומה םצע ,השעמל .םירחא
ךרדב לבקמו ,תונוש תויטבשו תויתרוסמ תויוברתמ רכומה ,דחוימ
תא ראתל ידכ ,לשמל ,ולש שומישה דבלמ) תויתד תויועמשמ ללכ
גשומ הזה בצמה ,םיבר םירקמב .(הזונפיה רבועה םדא לש היווחה
ךכ ,תיביטיטפרו תיבצק הקיזומ ילילצל יתצובק דוקיר תועצמאב
םויכ םירכומ םניאש םייזיפוכיספ םינונגנמ לש הלעפה הפ שיש ןכתייש
םגו סנארטה תוביסמל םג תפתושמ םירצוי םהש היווחהשו ,םהיטרפל
.תויוברת ןתואל

תויאקירפא תותדב לשמל לבוקמ סנארט ידוקירב הזכ שומיש
הלבמודנקו הבמוקמ ,יטיאהב ודוו ,הבוקב הירטנס) תויבירק-ורפאו
תריצי לע תוססובמה ,תוינאמאש תויוברתב רבודמ .(המודכו ליזרבב
ילעב ,םילא לש "רחאה םלועה" ןיבל םדאה ןיב רישי יתייווח רשק
וא תובר תועש ךשמנ הזכ סקט .םיתמה תוחורו םידש ,םיימטוט םייח
תרעוסו תיבצק הקיזומ ילילצל דוקיר עצבתמ וכלהמבו ,םלש הליל ףא
ןיב רושיק יעצמאכו שדוקמ טקייבואכ םמצעב םיבשחנה ,םיפות לש
קלח ,יטטסקא דוקיר לש תועש המכ רחאל .םילאל םדאה ינב
.סנארטה בצמ אוהש ,דחוימ יתעדות בצמל םיסנכנ םיפתתשמהמ
,וירזועבו (השא וא רבג) סקטה תא ךרועה ןאמאשב רבודמ ללכ ךרדב
.םירחא םיפתתשמ לש סנארטל תינטנופס הסינכ םג שי םימעפלו
תויהל הרומא םדאה לש תיצראהו הליגרה העדותה ,הזכ בצמב
קרפלש ,לאה תושי איה ונורגמ רבדמו ופוג תא ליעפמש ימו ,תיעשומ
.ופוג לע הטלתשה לבגומ ןמז

םיטרפ לש דח יתעדות רבעמ הווהמה ,ןאמאש לש סנארטל וזכ הסינכ
רשפא .םירחא תומוקמב םג תלבוקמ ,םידקור לש להק ךותמ םידדוב
תיממעה תיטסיאואטה תדה) קוחרה חרזמה תותדב התוא אוצמל
זכרמב ,(ןפיו האירוק ומכ תורחא תוצראב םימוד םיסקטו ,ןיסב
הקירמאב תוילאינולוק-םדק תויוברת ידירשב ,היסא חרזמ-ןופצבו
הקיזומ ילילצל ךשוממ דוקירב רומאכ רבודמ םירקמה תיברמב .דועו
דוקירל ףסונ םימעפל .ההובג המצועב תעמשומה תיביטיטפרו תיבצק
םימעפלו ,(הייזה ימס וא לוהוכלא) העדות-ינשמ םימסב שומיש םג
.דבלב דוקירהו הקיזומה לש טקפאב אלא םימסב שומיש ןיא

הקיזומ ילילצל דוקירב שומיש שי תוינאמאש-אל תותדב םג
ןאכ יכ םא ,תינחור תועמשמ לעב יתעדות בצמ רוציל ידכ תיביטיטפר
סנארטל הסינכב אלו ,םיפתתשמה לכל ףתושמ בצמב ללכ ךרדב רבודמ
םישיוורדה" לצא הזכ שומיש לשמל תוארל רשפא .דדוב ןאמאש לש
.היקרוטבש הינוקב םזכרמש ימור שודקה ידיסח םיפוס ,"םיללוחמה
תא סינכהל רומאה ,תודהיב ידיסחה דוקירה ןבומכ איה תפסונ המגוד
םימעפל ןתינ ,ןכאו .היווהה לש םייהולא םידבר םע רשקל םדאה
תוביסמב םיפתתשמ לצא ידיסח דוקיר תוריכזמה תועונת תוהזל
סנארט תוביסמ ילושב ועיפוה ףא םירקמ המכב .לארשיב סנארט
הקיזומ ועימשהש ,בלסרב ידיסחמ הבושתב-םירזוח לש תוצובק
הריוואב בטיה בלתשהש יטטסקא דוקיר הילילצל ודקרו םהלשמ
.תיללכה

םינוויכמ םג תינחור תועמשמ לש תורותל תרבחתמ סנארטה תוברת
םילופיטו תוטיש לש בחרה הדשה תרגסמב ,המגודל .םירחא
תוברת ךותמ החמצ איה םגש ,"שדחה ןדיעה" חסונב םייביטנרטלא
, תונורחאה םינשב לארשיב הלודג החלצהל הכוזשו ,םיששה תונש
."סנאד-סנארט" תוארקנה תואנדס םג ראשה ןיב תומייקתמ
,םיפות) םייתרוסמ םילכ ילילצל דוקירב שומיש השענ הלא תואנדסב
תינחור-תישפנ היווחל עיגהל ידכ ,םימסב שומיש אלל (המודכו םיגנוג
תואמגוד דוע אוצמל רשפא .תישיא החימצו היפרת לש ךילהת דדועתש
לש תומשב לשמל ,סנארטה תוברת ןיבל שדחה ןדיעה תעונת ןיב רשקל
,"ןשק'גורפ לרטסא" הקהלה םש המגודל) הקיזומ יעטקו תוקהל
ןכו ,(תיפוסואיתה הדוגאה לש תיטסימה התרותמ חוקלה חנומ אוהש
.ליעל ןייוצש יפכ םיידוה םיביטומב בחרנה שומישה םג

היווח קר ונניא סנארטה דוקירש אוה ןאכמ קיסהל רשפאש המ
םג לבקל לוכי אוה אלא ,תינשוח תוקרפתהו רורחש לש תיטסינודה
סנארטה תביסמ .וב םיפתתשמה רובע תינחורו תיטסימ תועמשמ
ירוחאמ דמועש המ הארנכ הזו ,יתד ןחלופ לש לש ןווג םג אופא תאשונ
המכ ,ןכאו .עבט ינחלופ לש םיטנמלאבו םיידוה םילמסב שומישה
רביחש" והשמכ סנארטה תוביסמ לע ורביד םתיא יתחחושש םיריעצ
תוביסמב תופתתשהמ רבעמ לש םירקמ םג שיו ,"ינחור עטקל םתוא
תועמשמה .הבושתב הרזח ףאו תדל תוברקתה לש ךילהתל סנארטה
קלח ריבסהל הלוכי סנארטה תוביסמל תיוולנה תיתד-תינחורה
,לארשיב סנארטה תוברת יפתתשמ לש הקזחה היצביטומהמ
תורתלואמו תויתרתחמ תורגסמב תקזחתמ ףאו םייקתהל הכישממה
.התוא קיספהל הרטשמה יצמאמ לומ

םיסנמש הלא לש תדגונמה היצביטומה תדמוע ,וזה היצביטומה לומ
רשפאש המוד ןאכ םג םלוא .סנארטה תוביסמ תעפות תא רוצעל
לש רתוי הבוט הנבה תורשפאמ ילואש ,תויתוברת תוליבקמ אוצמל
ךרוא לכל תומייק הלאכ תוליבקמ ,השעמל .םיעינמה שפנה יכלה
קיחב תוכרענה תועורפ תוביסמ לש ביטומה .תיברעמה הירוטסיהה
תונכסמה תינשוח תוקרפתהו תוללוה תוגציימו ,הלילה תועשב עבטה
תוחפל יזא ,תואיצמב אל םא - בושו בוש עיפומ ,יתרבחה רדסה תא
אוצמל רשפא תמדקומ המגוד .תויזטנפהו םידחפה םלועבו ןוימדב
הסנמ ,יבת ריעה טילש ,סואתנפ .סדיפירואא לש "תוחכבה" הידגרטב
סוסינויד לאל תושדקומה עבט תולוליה לש השדח הנפוא רוצעל
תועיגמה םישנ ןהב תופתתשמשו ,ריעל ץוחמ הלילה תועשב תוכרענו
עונמל ןויסנה .ןיי לש הייתשו ינשוח דוקיר לש ףוריצמ םישוח ןורכשל
לש ופוסבו ,לשכנ ןהב תופתתשמה תא רוסאלו תולוליהה םויק תא
,תוגגוחה תגיהנמ איהש הבאגא ומא ידיב םירזגל ערקנ סואתנפ רבד
לש ףוריצ ןאכ תוארל רשפא .ףרט תייחל ותוא תבשוח הנורכשבשו
ןחלופה יפלכ ,יאנותאה ינברואה רבגה ,סדיפירואא דצמ דחפו הכישמ
,תוישנהו ןורכשה ,עבטה תוחוכ לש ןירותסמל רבחתמה ,יסינוידה
.יתרבחה רדסה לש תירבגה תוילנויצרה לע םויאכ ספתנו

הפוריאב ומייקתהש תופשכמה יטפשמב םג םיעיפומ הלאכ םיביטומ
ונימיב םינוירוטסיהה ,םנמא .הרשע-עבשהו הרשע-שמחה האמה ןיב
לש םייודיווהו ,לעופב ומייקתה אל תופשכמה יסקטש םירובס
ךותמ םיחוקל ,םייוניע תועצמאב וגשוהש ,לוכיבכ םהב םיפתתשמה
םיטפשמה םלוא .םיינקינימודה םירוטיזיווקניאה לש הכרדהה ירפס
.תירוטסיה הדבוע םה םהיתובקעב גרוהל תואצוההו םייוניעה ,םמצע
יתד-ילאוטקלטניאה דסמימה לש תנגרואמ העונת היה תופשכמה דיצ
תובכשהמ םישנ רקיעב ויה ויתונברוקש דועב ,ןמז ותוא לש ירבגה
ליל" וא "תופשכמה תבש") םיסקטב רבודמ היה ,ןאכ םג .תויממעה
שאר לע וא רעי תחרקב ,הלילה תועשב לוכיבכ ומייקתהש ("סיגרופלו
ךותו ,םיעורפ םידוקיר לש תיטסאיגרואו תרקפומ הריוואב ,חרק רה
.הרוטדה חמצבש רכשמה םסהו תוקונית םד ,לוהוכלא לש הכירצ
רדסה לע הנגה לש טקאכ הספתנ תופשכמה לש תירזכאה הפידרה
וזה הפידרה רומאכו ,הלאכ םיסקט לש םויאה ינפמ ירסומהו יתרבחה
.היזטנפ לש ירפ ויה םמצע םיסקטה םא םג ,תישממ התיה

,המגודל .םימוד םיביטומ אוצמל רשפא רתוי תורחואמ תופוקתב
ףוסב ב"הרא םורדב םייממע ודוו יסקט לש םייאנותיע םירואית
תוגיגח לע ורפיס ,לילעב ינעזג יפוא םיאשונה ,הרשע-עשתה האמה
.םימגא יפוח לע תומוריע תודקורה תורוחש םישנ לש תועורפ תויליל
תא קיספהל ידכ קוחה תויושר לש תוברעתהל האירק התיה ןאכ םג
םירקמ ןיבל סנארטה תוביסמל יתרטשמה סחיה ןיב ןוימדה .הגיגחה
תוביסמ לש ןמויק תא קיספהל הפיאשה ירוחאמש ,דמלמ ילוא הלאכ
תויזטנפ םג אלא ,םייולגו םיילנויצר םיעינמ קר אל שי סנארטה
לש תננוכמה העדותב המצוע-יברו םיקומע םידבר םיגציימה ,םידחפו
.תיברעמה תוברתב ינברואה ירבגה דסמימה

עפשומ תוביסמה יפלכ םיפתתשמה לש סחיה םגש רעשל רשפא
דוקירה ,םרובע .דגונמ יכרע שוריפ םלצא םילבקמה ,הלאכ םידברמ
תוחוכל תורבחתה לש ךרד תויהל לוכי ריעל ץוחמש תילילה הביסמב
תרצויש םירסוחל הנעמ ילוא שי ךכב .עבטה לש םיישנהו םייתימה
תינברואה הרבחב ימוימויה דוקפתה לש תינתלעותה הייווהה
,םימוד תוחתפתה ינוויכב תונורחאה םינשב ןיחבהל רשפא .תיברעמה
,היצטידמו תינתא הקיזומ לש םיינומה םייליל םיעוריא לשמל ומכ
םג שי תויברעמ תוצרא המכב .לארשיב םיירלופופ תויהל וכפהש
,תיטסינימפ-וקא היצטניירוא םע "תושדח תופשכמ" לש העונת
"הקיוו"ה תכ לשמל ,עבט ןחלופ לש םייתד םיעוריא תומייקמה
יסקט לש םירואיתה תא תוארוקו תורזוח הלא תוצובק .היתומודו
לע לוכיבכ הדיעמה ,תירוטסיה תמאכ םייניבה ימימ תופשכמה
ןהש תורמל ,תירצונה הפוריאב םיינגפ םינחלופ לש תרתחמב םתדירש
.ףדורה םע אלו ףדרנה דצה םע תוהדזמ ןבומכ

רובע סנארטה תוביסמ לש תישפנהו תינחורה תועמשמה תא ןיבהל ידכ
,םנמא .הז גוסמ תויוחתפתה עקר לע םג ילוא ןתוארל שי ,ןהיפתתשמ
תוביסמב םישנ לש תירפסמ תויטננימוד ןיא ללכ ךרדב ,ונרכזהש יפכ
"שדחה ןדיעה" תעונת לש םינייפאמהמ דחא הז םג םלוא .סנארטה
ןכל םדוקש תוינחור תוטישבו םינחלופב םירבג תפתשמ איה .ונימיב
לש הלוטיב ךות ,קהבומ ישנ יפוא ילעבכ תיברעמה הרבחב ובשחנ
ןכתיי .סנארטה תוביסמב הרוק ןכאש יפכ ,תיטסיאו'צאמ תוגהנתה
ןהיפתתשמ רובע סנארטה תוביסמל שיש הכישמהמ קלחש אופא
ירבגה ןיב המלשהו סויפ לש השוחת םהל תוקינעמ ןהש ,ךכב הרוקמ
.יעבטהו יגולונכט-ינברואה ןיבו ,ישנהו

םוכיס

תויופסאתה קר ןניא סנארטה תוביסמ יכ הלוע הכ דע ראותש הממ
שיש הבחר העונתב רבודמ .לוע תקירפו תוללוה ןתרטמש תויטסינודה
תרבחתמ איהו ,םייתייווחו םייגולונכט ,םייתונמא םיטביה הל
תיגולונכט תוברת :םייתרבחו םיתוברת םירשקה לש םיבושח םיתמצל
תויווח ,תילארשיה הרבחה לש יטבשה הנבמה ,תינרדומ-טסופו
,הירפירפל זכרמ ןיבו םיריעצל םירגובמ ןיב םירעפ ,תוינחורו תויטסימ
הל שי םא םג יזא ,וזכ םינפ תברו תבכרומ העפותב רבודמ רשאכ .דועו
אל תויהל הכירצ םתיא תודדומתההש הארנ ,םייתייעב םידדצ
ךותמ אלא ,םיפרוג םירוסיא לש תרוויעו תיתורירש הפיכא תועצמאב
םימייקתמה תועפשההו םירשקהה לש ךובסה גראמל תועדומו תושיגר
תא גישת אלש ךכב קר אל תנכתסמ םהב בשחתת אלש תוינידמ .לעופב
תועפותלו ,שקובמהמ תוכופה תואצותל איבתש ףא אלא ,התרטמ
.תירוקמה הייעבהמ רתוי דוע תושק יאוול

תוברת ןיב רשקל סחיב יתדמע תא ןאכ גיצא ,הלא םילוקיש רואל
רשפא יאש רורב ,תישאר .הרטשמה תולועפו םימסב שומיש ,סנארטה
םימסה תייעב לש יללכה עקרב בשחתהל ילב הזה רשקה תא ןיבהל
םימסרפתמה םיימשר-אלו םיימשר םינותנמ הלועש יפכ .לארשיב
שומישב "הגרדמ תיילע" שי תונורחאה םינשבש הארנ ,הנורחאל
שילשכב ,לשמל ,רבודמ .םיריעצה ברקב רקיעב ,לארשיב םימסב
רפסמו ,(םימסב המחלמל תושרה ינותנ) הטיסרבינואב םיטנדוטסהמ
םישימחכל (תימצעה םתאדוה יפ לע לבא ,ל"נכ) זוחא הרשע ןיב ענה
בחרמ דקפמ לש הכרעה) ןוכיתה רפסה תיב לש תוהובגה תותיכב זוחא
טרפבו ,ןהב םישמתשמש תויומכהש םג הארנ .(הרטשמב ןורשה
,תולועו תוכלוה (ןיאורה אל לבא) .ד.ס.לו יזטסקא ומכ םישק םימסב
ילואש ,הזכ בצמב .דרויו ךלוה הנושארל םישמתשמה ליגש דועב
ריבס ,תמייקה תוינידמה לע תינורקעה המרב שדחמ הבישח בייחמ
םושמ קר ולו ,םימסב שומיש היהי סנארטה תוביסמב םגש תופצל
הדימב םימסב שמתשהל םויכ הטונ אליממש הייסולכואב רבודמש
עוריא לכב טעמכ םימסב שומיש שי םויכש הארנ ,ןכאו .תכלוהו הלדג
תועפוה ,קור לש םיטרצנוק ,םילביטספ - רעונ ינב לש ינומה ילקיזומ
.דועו היגוסל תינורטקלא הקיזומ לש םיעוריא ,ייאגר

- תורדגומ תויטנ לעב להקל תונופ סנארטה תוביסמ ,ןאכ ראותש יפכ
דחוימ סחיו ,תינחור-תיטסימ תושיגר ,"םולשו הבהא" לש םיכרע
םימסב םויכ םישמתשמ תונוש םהיתויטנש םיריעצש הארנ .עבטל
.תונכוסמ רתוי ףא ללכ ךרדבו תונוש תוביסנב לבא ,התוחפ אל הדימב
לבא .םינודעומב םג םינוש םימסב בחרנ שומיש םויכ שי ,המגודל
םינודעומב ,םיילרנימ םימ רקיעב םיתוש ןהבש עבטה תוביסמל דוגינב
והז .םירחא םימס םע דחיב לוהוכלא תכירצ לש םיבר םירקמ שי
לשמל הדיעמש יפכ ,תומילאל הייטנה תא דדועמה ןכוסמ בוליש
קמע" הנוכמה רוזיאב חצרו הפיקת ירקמ לש ההובגה הקיטסיטטסה
.הפיח ץרפמבש "לוהוכלאה

תוביסמב םימס שי םא אל איה לואשל ךירצש הלאשה ,תאז רואל
ילקיזומ עוריא לכב רתוי וא תוחפ םויכש הארנ ,רומאכ - סנארט
תא םצמצל ידכ טוקנל שי תולועפ הזיא אלא - םימס שי םיריעצל
תוביסמה דגנ הרטשמה תולועפש הארנ ,יחכונה בצמב .םיקזנה
םלוא .םינגראמב תילכלכ העיגפל םורגל קר תוחילצמ תוינומהה
םגו רצקה חווטב םגש הארנ ,םימסה תכירצ לע העפשהה תניחבמ
.הכופהה האצותה תא תוגישמ ןה ךוראה חווטב

וחווד םימוד םירקמ) םירקמ המכב ימצעב יתחכונש יפכ ,רצקה חווטב
.הייעב םוש תרתופ הנניא תינומה הביסמ לש התריגס ,(תונותיעב םג
םילכסותמו םיסעוכ םיריעצ יפלא וא תואמש אוה הרוקש המ
ןוויכמו ,תיפולח הביסמ ירחא שופיחב םישיבכה לע עונל םיליחתמ
לש דנואסה תכרעמ ילילצל דוקירב וליפא וקפתסי םה רבד לש ופוסבש
לע העונתה .םשקובמ תא גישהלמ םהמ עונמל ךרד ןיאש רורב ,תינוכמ
תרגסמב ,םיירלולס םינופלטב שומיש תועצמאב תמאותמ םישיבכה
רורב הלא תוביסנב .םימדוקה םיפיעסב רכזוהש יטבשה הנבמה
תומוקמב םתוא גישהל רשפא תעכש םושמ ,הלוע םימס לש תונימזהש
,תחטבואמ הביסמבש דועב ,ינופלט םואיתו העונת ידכ ךות םינוש
ךרד הרבעו םוקמ ותואל לעופב העיגהש תומכל לבגומ םימסה עציה
תריווא ןכו ,תופוכת תוינחו תועיסנ לש בצקה ,ןכ ומכ .תוסינכה
ךורצל רתוי הלודג תונוכנל תואיבמ הסרתההו חתמה ,תואדווה-יא
םוקמב ,תעכו ,אופא תולוע םימס לש הכירצהו תונימזה .םימס
רוזיאב הביסמב םיגגוחה ראש םע ולבי םימס וכרצש םיריעצהש
.םדא ייח ןוכיס ךות םישיבכב םיגהונ םה ,תיסחי חוטבו רדגומ

לש הריווא םיריעצה לצא תרצוי תוביסמה תריגס ,ךוראה חווטב
םיקיפאב יוטיב המצעל אוצמל הלוכיש תויושרה םע תומיעו לוכסית
האחמ .האחמל יוטיבכ םימס לש הכירצ םג םהיניבו ,םינוש םיילילש
תעונתמ םג תרכומ העפות איה םירוסא םימס תכירצ תועצמאב וזכ
תויסולכואב תיביטקלוק תימצע תוהז לש יוטיבכ םגו ,םיששה תונש
םירוחשה תוליהקב אוצמל רשפא ךכל תואמגוד םיטועימו הירפירפ
,הקייאמ'גב הרוקמש היראפטסרה תעונתב דחוימבו ,הקירמאב
לכב תידסממ-יטנאו תינקירפא תוהז לש םייוטיב לע םויכ העיפשמהו
.םלועה

תכירצ לש םידמימה םוצמצל לועפל תמאב םיניינועמ םא ,יתעד יפ לע
ןיעה ןמ םילעהל קר אלו ,רעונה ברקב (םישק םימס דחוימבו) םימס
תיתימאה הייעבה תפרחה ריחמב תוינומהה תוביסמה תא תירוביצה
סנארטה תקיזומ ןיב רשקה תשלחה לש ןוויכב לועפל שי ,חטשב
םימידקת שי ךכל םג .םויכ הרוקש יפכ וקוזיח אלו ,םימסב שומישל
תוליעפל דעיכ זא'גה תקיזומ הזרכוה םיעבראה תונשב .םיירוטסיה
,ר'גנילסנא ירנה ,זאד תילרדפה םימסה תושר שאר ידיב תיתרטשמ
.הנאוחירמ ןושיע ןיבל זא'ג תקיזומ ןיב קהבומ רשק שיש קומינב
תקהל לש התעפוה הרסאנ םיששה תונש ףוסב ,המוד ןפואב
,תויושרה תעדל ,זא םייק היהש רשקה ללגב לארשיב "תוישופיחה"
.םימס תכירצו תידסמימ-יטנא תוגהנתה ןיבל םהירישל הנזאה ןיב
ודביא תוישופיחה יריש םגו זא'גה תקיזומ םג ,םייתניבש ןייצל רתומל
םיבר םישנא םויכו ,םימסל םהלש לוכיבכ קהבומה רשקה תא
.הז רשקהב םימסב שומיש םתעדב ללכ תולעהל ילב םהל םיניזאמ
םימסה תכירצ תא ליבגהל ןויסנה ירוחאמ הדמעש תוינידמה ,ינש דצמ
ןכש ,ןולשיככ החכוה הקיזומ לש םירדגומ םיגוסב קבאמ תועצמאב
םגו ,םיעבראה תונש זאמ ב"הראב הנאוחירמה תכירצ םג ,לעופב
.הלולת הרוצב ולע ,םיששה תונש זאמ לארשיב םימסה תכירצ

ןיב רשקה תא ףפורתש ,הליעי הלועפש איה ןאכמ תשקבתמה הנקסמה
תכירצ לש םיקזנה םוצמיצל םורתתו םימס תכירצל סנארט תקיזומ
תומיע לע אלו הלועפ ףותיש לע ססבתהל הכירצ ,רעונה ברקב םימסה
אל הזכ הלועפ ףותיש .הרטשמה ןיבל תוינומהה תוביסמה ינגראמ ןיב
אוה לבא ,סנארטה תוביסמ להק ברקב םימסב שומיש ןיטולחל ענמי
הדימ תרשפאמה תרגסמב וילע רומשלו ,וידמימ תא םצמצל לוכי
ירחוס לש הסינכ עונמל ,לשמל ,רשפא .הטילשו הרקב לש הריבס
ליגל תחתמ םיריעצ לש םתסינכ תא ליבגהל וא ,תוביסמל םימס
תכרענה תנגרואמ הביסמב קר ןבומכ ירשפא הזכ רבד .םומינימ
ךותמ תעצבתמ אליממש תיתרתחמ הביסמב אלו ,חוקיפ תחתו ןוישרב
.קוח תרפה

תומיעל םויכ םייקה לאיצנטופה תא לרטנל לכוי הזכ הלועפ ףותיש
וספתיי אל (ללכב קוחה תויושרו) הרטשמהו ,ירוד-ןיבו יתוברת-ןיב
םויכ רתויב יתריציהו ימנידה רזגמכ ילוא הארנש המ לש בייואכ דוע
הרטשמה ןיב תומיעה ךשמיי םא ,תאז תמועל .םיריעצה ברקב
םיישפנהו םיתרבחה תוחוכהש ריבס ,תוביסמה יפתתשמו ינגראמל
םמצעל ואצמי קר אלא ,ומלעיי אל סנארטה תוברת תא םיעינמה
הרקמב .הרקבו חוקיפ לש תורשפא לכל ץוחמ םייתרתחמ םייוטיב
רעונ ינב ברקב םימס תכירצב תורושקה תויעבהש תופצל שי ,הזכ
.ופירחיו וכלי קר ,טרפב סנארטה תוביסמ יפתתשמ להקבו ,ללכב

 

 

 
:ןיינע ותואב דוע

סנארטה תוברת

 

main hebrew english courses pictures