www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
רבעה ןמ םיצבק  

םינומשה תונשב BBS ה לש העורפה תוברתה
"תילטיגיד תוברת" ףסומב םסרופ
2000 רבמטפס ,2 ןוילג

 

תוברתהו טנרטניאה תשר לש םיעיתפמהו םישדחה םיטביהה ןיב
ישפוחה ,חותפה יפואה דחוימב טלוב ,הביבס החמצש תילטיגידה
בשחמה ,1970 תנשב .וילאמ ןבומ וניא רבדה .הלש יטסיכרנאהו
- תוילנויצרו תוניצר ,רדס לש יוטיבכ וספתנ ללכב היגולונכטהו
.הקיטמיתמהו הקיגולה לשו יברעמה עדמה לש קהבומ רצות
,העוט הניא םלועלש תילאידיאה בושיחה תנוכמכ גצוה בשחמה
אבצה ומכ דסמימה תוכרעמ לש םלשומה הטילשה ילככו
קיחרהל שיש רבדל הבשחנ ללכב היגולונכטהש דועב .הלשממהו
"למשחה ירישכמ תא ולקלקי" אמש ,םידלי לש םדי גשיהמ
- רתוי דוע קחורמו רדוגמ והשמ היה בשחמהש ירה ,םהיקחשמב
עוצקמ ישנאל קר תירשפא וילא השיגהש ,גזוממו רוגס רדח
.תונכתה תופשב םיטלושה
 
השדחה הלכלכה לע וא עדימה תוברת לע םירבדמ רשאכ ,םויכ
.םיכופה קוידב םה םיטלושה םייומידהש הארנ ,הנממ החמצש
אלו החותפ תכרעמ אוה טנרטניאל רבוחמה ישיאה בשחמה
םיגאב ןכש) התוא ליעפתשכ הרקי המ עדוי ךניא םלועלש ,היופצ
שבול הב שומישה םצעש ,(הנממ דרפנ יתלב קלח םה תולקתו
,(םישדח םימושיי לש םתעפוה םע) תושדח תורוצ םעפ לכב
רתויב תוימיטניאה תויווחה תא םג שדחמ בצעל עגר לכב לוכישו
טסיכרנאהו רקאהה לש הדובעה ילכ םה תשרהו בשחמה .ךלש
תועונת לש היחמה בחרמ ,דסמימה תוכרעמ לע םימייאמה
אל" םינכת לש הצפה יעצמאו ,תויביטנרטלא תוסיפת לשו םיילוש
םהלש יפואה .תויפרגונרופ תונומתו תועומש ,תוחידב ומכ "םייניצר
תויתודלי תושיג םג וב םיטלושש ,ילבנרקו יקחשמ והשמכ ספתנ
טנרטניאה תשר לש רוחסימה ךילהת וליפא .םמצע םידליה םגו
,"יניצר" רתוי הברה והשמל תשרה תא ךפהש ,תונורחאה םינשב
םתוא רידחה ,ךפיהל אלא הלאה םיטביהה תא םילעה אל
םידוגיאהו תורבחה לש תיקסעה תוברתה ךותל הבר המצועב
.םיילכלכה
 
עדימה תוברת לש הלאה "םיעורפה" םיטביהה תא ןיבהל ךיא
,יגולונכט שודיח לכ ןייפאמש רבעמ בלש ןאכ שי ילוא ?תשרהו
לש םתלחנ םירשעה האמה תליחתב היהש ןוריוואה לשמל ומכ
םוחתל ךפה םינש המכ ירחאו ,תוירחא ירסחו םיעורפ םיבבוח
םאה .תיחרזא הפועת לש תונקתו תונוישר םע ,דסוממו רדסומ
עדימה לש תיגולונכטה תוברתל םג תורקל יופצ המוד ךילהת
עדימה תייגולונכט לש יקחשמהו יתודליה יפואה אמש וא ?תשרהו
?ינמז רבעמ בלש קר אלו ,הלש יתוהמ טביה אוה
 
תייגולונכט .וזכ הלאש לע תונעל ידכ ידמ םדקומ ןיידע ילוא םויכ
תוביסנה תא דירפהל השקו ,תיסחי השדח איה תשרהו עדימה
חווטה יכוראו םיקומעה םינייפאמהמ העיפוה איה ןהבש תוירקמה
חמצ ןוקיליסה קמעש הדבועה תא תוארל ,לשמל ,רשפא .הלש
לש רתויב בושחה זכרמה ,וקסיצנרפ ןס ץרפמ תוביבסב אקווד
.ירקמ ןיינעכ ,םיעבשהו םיששה תונש לש תיביטנרטלאה תוברתה
טושפ תיביטנרטלאה תוברתה ישנאו םיפיהה ,וזכ הסיפת יפ לע
םה ןכלו ,השדחה עדימה תייגולונכט הבצעתה רשאכ םש ויה
התיה איה ,הדימ התואב לבא .יטסיכרנאו יתודלי יפוא הל וקינעה
םינוש םיכרע םע תיתוברתו תיתרבח הביבסב חתפתהל הלוכי
.ירמגל
 
תייגולונכטש ןועטלו ,הכופהה הדמעב קיזחהל םג רשפא ינש דצמ
,ישפוחו חותפ יפואש םושמ אקווד וזכ הביבסב החתפתה עדימה
.הרובע םיינויח םיאנת םה ,תיקחשמו תיתודלי השיג םע דחי
.דבלב יטרואית ןיינע הנניא הלאה תויורשפאה יתש ןיב הריחבה
הכירצ עדימה תייגולונכט םוחתב תיגטרטסא הטלחה לכ
םשל .הלש ידיתעה יפואל רשאב תוחנה ןהש הזיא לע ססבתהל
הריוואה םא הלאשל סחיב תושוחת ןהשזיא ונל ויהיש יאדכ ,ךכ
דיתעש יתוהמ והשמ אוה תשרה לש תיקחשמהו תיטסיכרנאה
בלש גציימה ירקמ טביה קר וא ,ךוראה חווטב םג התוא תוולל
.ינמז רבעמ
 
ןיב רוביחל עריא המ קודבל ילוא יאדכ ,הלאכ תושוחת לבקל ידכ
הארנ היה הבש הפוקתב השדחה היגולונכטה ןיבל דגנה תוברת
תונשב ןבומכ רבודמ .בוש ילבל המלענ םיששה תונש חור וליאכ
רשאכ ,תיפאיה תורחסמתההו השדחה תונרמשה לש םינומשה
לש תוצרפתהה םע דחי ,ר'צאטו ןגייר לש יתרבחה ןימיה יכרע
תירוביצה הריזהמ קלסל וחילצה ,סדייאהו ספרהה ומכ ןימ תולחמ
ויה הפיא .םיששה תונש לש תיביאנהו תינריתמה תוימיטפואה תא
ןתואב קוידב :ומלענ אל םה ,ןכבו ?םיטסיכרנאהו םיקירפה זא
עדימה תשר לש התיינבב םיקוסע ויה םהמ םיבר ,םינש
דחא ףא טעמכ הפוקת התואבש ךכל הביסה .תינורטקלאה
איה ,הרוק המ ןיבה אל יאדוובו ךכ לע עמש אל "ץוחבמ"
תונש עצמאב קר רוביצה תעדותל העיגה עדימה תכפהמש
תייגולונכטו (www) תימלוע ללכה תשרה חותיפ םע ,םיעשתה
.םינפדפדהו םירתאה
 
תוברת לש יתריציהו יטסיכרנאה טביהה םינומשה תונשב ,םצעב
זאש ,המצע טנרטניאה תשרב רושק היה אל ינורטקלאה עדימה
.םייתלשממו םיימדקא תודסומ לש תידעלב טעמכה םתלחנ התיה
םימושיי תירבה תוצראב עיפוהל ולחה םיעבשה תונש ףוס תארקל
,Bulletin Board System לש תובית ישאר - BBS וארקנש
בשחמ לע לועפל לוכי היהש ,הזכ םושיי ."תועדוה חול תכרעמ"
חולב .םויה לש טנרטניאה ירתא לש הליבקמה םצעב היה ,יתיב
ךל היה םאו ,םינוש תורוקממ ועיגהש טסקט יצבק ונסחוא הזכ
חולל ןופלטה תועצמאב תורישי רשקתהל לוכי תייה ,םדומו בשחמ
,ךלש בשחמל םירחבנ םיצבק דירוהלו ,ךירוגמ רוזאב ינורטקלא
.ךלשמ םיצבק םורתל וא
 
לכ ,חולל שמתשמה ןיב תורישי ןופלט תוחישב רבודמש ןוויכמ
הטילשו חוקיפ לש תורשפא םוש אלל העצבתה וזה תרושקתה
לש םיזכרמל םיינורטקלאה תוחולה תא הכפה וז הנוכת .םיינוציח
הליהקל םינכת ריבעמה "יטריפ וידר" ןיעמ ,תיטסיכרנא תוברת
תורמל .המצע הליהקה תא רידגמו רצוי םג ךכבו תידסמימ-ץוח
דקפית הזכ חול לכש ןוויכמ ,תשרה טנמלא ןאכמ רדענ הרואכלש
ויה אל םינושה תוחולה םינכתה תניחבמש ירה ,יאמצע ןפואב
ולעה דחא חולמ ץבוק ודירוהש םישמתשמ .הזמ הז םיקתונמ
עיגה תוירלופופל הכזש ץבוק הז ןפואבו ,םירחא תוחול לע ותוא
םימדומ ,םיבשחמ לש הזה ףוריצה .תבחרנ הצפהל הרהמ דע
עדימל תרשפאמה ,םירושיק תבורמ תשרכ דקפית םישמתשמו
.ומצע תא ץיפהל ךכו תמוצל תמוצמ רובעל
 
רקבל יאדכ ,םימי םתוא לש תשרה חור לע גשומ לבקל ידכ
טסקטה יצבקל שדקומה ןויכרא לש הארמה ירתאמ דחאב
.www.textfiles.com תבותכב ,םיינורטקלאה תוחולב וצפוהש
ומכ ,המצע תוחולה תכרעמל ןבומכ םירושק םיצבקהמ םיבר
לע םינומשה תונש תליחתמ םינויד ,םיינכט םיניינע לשמל
אל םהב ריבעהל לוספה גהונה ללגב תוחולה תוברת תתחשה
ןיינעמש המ לבא .המודכו ,הנכות יצבק םג אלא טסקט יצבק קר
תוחולה תכרעמב תורישי םיקסוע םניאש םיצבק אוה רתוי דוע
,םנמא .םיאשונ יפ לע הלאכ םיצבק לש ןוימהו ,םיינורטקלאה
ףלאמ ןיידע לבא ,ונימי לש הביטקפסרפמ ךרענו ףסאנ ןויכראה
תוברת תא ורציש םישנאה לש שארב ויה םירבד הזיא תוארל
.ןמז ותואב ינורטקלאה עדימה
 
רתויב הלודגה תומכה ,תופצל רשפאש יפכ ?םהל היה המ זא
,םימדומו םיבשחמ לע תוצעו היגולונכט יאשונב םיצבק לש איה
.תידסמימ-יטנא תימדתמ הנהנ ןמז ותואבש לפא בשחמ דחוימב
םישדקומה םיצבקה רפסמ תניחבמ םיירלופופ םיאשונ ,םדיצל
היגולואידיאו הכרדה יצבק - תויטסיכרנא תוסיפתב םירושק םהל
םיטסקט ןכו ,תויטריפ תונכותו םינופלט יצרופ ,םירקאה לש
רודמ םג שי .ללכב תילקידר הקיטילופבו היכרנאב םיקסועה
תונש ףוסבש ,(ham radio) םירצק םילגב וידרל שדקומה
-ץוח תוליהק לש רושיקו ןוגרא יעצמא תויהל ךפה םיעבשה
םינותיעהמ דחאש ,םירקאהה תוברתל רשק םע) תוידסמימ
םתוא לש רדתה םש לע "2600" ארקנ םהלש םיבושחה
תיסחי םיטעומ םיצבק ליכמ סקסה רודמ ,עיתפמב .(םירישכמ
יצבק לבא ,(דבלב טסקט יצבקב רבודמשכ ,עיתפמ אל ילוא)
לש םיינורטקלא םיטסקט םיעיפומ ,םדיצל .הברה שי תוחידב
םיינורטקלא םיניזגמ לש המוצע תומכו ,תוינרדומו תויסלק תוריצי
.םינושמו םינוש םיניינעב
 
-יטנא" םיאשונ לש הלודגה תוירלופופל בל םישל םג יאדכ
םיכוז םימ"בע וא היצריפסנוק יניינע ,המגודל .לוכיבכ "םיילנויצר
םיצבק אוה דחוימב ירלופופ םוחת דוע .רתויב דבכנ גוצייל
המ ,לשבל וא ןיכהל ,לדגל ךיא - םימס יאשונל םישדקומה
יעצמאש דועב :עיתפמ וניא רבדה .המודכו ,תונכסהו תועפשהה
לע תססובמה הלומעת רקיעב םיריבעמ םיימשרה תרושקתה
ירתא םויכו) םיינורטקלאה תוחולה ,תודבועה שוטשטו הדחפה
ןימא עדימב םיבר םישמתשמ לש ךרוצה לע ונע (םיבר טנרטניא
םיצבק אוה דחוימב ירלופופ רודמ דוע .םנויסנ לע ססובמה ישומישו
ןדיעה" ארקנ םויכש המ ,(occult) רתסנה תרותב םיקסועה
תושדחה תופשכמה תכב םירושקה םיצבק םיבככמ ובו ,"שדחה
ול התיהש ילורק רטסילא םשב ילגנא ףשכמ לש ויתורות ,(wicca)
,םירשעה האמב תיביטנרטלאה תוברתה לע המוצע העפשה
.ףושיכו הלבק ,הקיטסימ לש תורחא תוטישו
 
ינורטקלאה עדימה תשר גשומ ,תישאר ?ןאכמ קיסהל רשפא המ
.www ה וא טנרטניאה לש יפיצפסה יגולונכטה יעצמאב יולת וניא
וזכ תשר רוציל תולוכי םישמתשמ תוליהק ,וניארש יפכ
,םיבשחוממ םיתרש ןיב תויטמוטוא תוינפה םניא הלש םירושיקהש
,תינש .והנשמל דחא חולמ םיצבק םיציפמש םמצע םישנאה אלא
םיאתמ תאז לכב השדחה היגולונכטה חורב והשמש הארנכ
תונשמ דגנה תוברת לש םיידסמימ-אלהו םייטסיכרנאה םיכרעל
םיכישממ הלאה םיכרעהש םיאור ונא ןכש ,ךליאו םיששה
רשאכ םג ,ינורטקלאה עדימה תליהקב הבר המצועב עיפשהל
רבעמ לבא .ירמגל םירחא םינוויכב תכלוה תיללכה תוברתה
תועש קפסל לוכי םמצע םיצבקב ןויעה םג ,םייטרואיתה םיחקלל
הכפהמל סיסב היהש אלפומו רזומ םלוע תולגלו ,ןיינע לש תובר
.ונהיתו וסנ .ונימי לש תיגולונכטה

 

 

 
:ןיינע ותואב דוע

תילטיגיד תוברת

 

main hebrew english courses pictures