www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
טוראטה יפלק
תישארה הרדיסה

 
 

 

4 ףלק

רסיקה

 

 

רוריבב רשפאש םיינש שי ,תישארה הרדיסה לש םינושה םיפלקה ןיבמ
םיפלקה ינש ,תישאר .רסיקה ףלקו תירסיקה ףלק :גוז םהב תוארל
תישנ תומד םיגיצמ םה ,תינש .םתעפוה רדסב הזל הז םידומצ הלאה
- לעופב גוז ינב םג תויהל תולוכי ויהש ,דמעמ ותואב תירבג תומדו
יפלקב ןבומכ ירשפא וניאש המ ,הזל הז םיאושנה רסיקו תירסיק
,םיפלקה ינשב םיעיפומ םימוד םילמס ,תישילש .ןהוכהו תנהוכה
םלוא .רשנה רויצ םע טלשהו טיברשה ,רתכה ,הכולמה סכ לשמל ומכ
,םיהז םניא שובלהו הבישיה ןונגס .הזמ הז םינוש םג םיפלקה ינש
םינוויכה םגו ,ףלק לכב תרחא םירייוצמ םיפתושמה םילמסה
רשנהו רסיקהש דועב ,הנימי םילכתסמ הלש רשנהו תירסיקה :םיכופה
.הלאמש םינופ ולש

םיאטבמה ,םימילשמ םידדצ ינשכ הלאה םיפלקה תא תוארל אופא רשפא
,םהינשל םיפתושמש םירבד שי .תוירבגו תוישנ לש םיבטקה ינש תא
טושפ םהש םירבד םג שיו ,ךופה ןפואב םלצא םילעופש םירבד שי
םישנל םיסחייתמ םניא טוראטה יפלקש ןייצל בושח םלוא .םינוש
תויומד תא תוארל רתוי ןוכנ תאז םוקמב .טלחומ ןפואב םירבגו
,תוירבגו תוישנ לש םיבטק ינש תוגציימכ םיפלקב םירבגהו םישנה
.ונתיאמ דחאו תחא לכ ךותב םימייקה םימילשמ םידדצ ינש םהש
ףלקו ,רבג םג האירקב גצייל לוכי תירסיקה ףלק ,תורחא םילמב
ןיינעב םינייצמ םיפלקהש המ .השיאל םג סחייתהל לוכי רסיקה
וא ת/לאושה לש יגולויבה רדגימה חרכהב אל אוה תוישנו תוירבג
,תוסחייתה תרוצ תובורק םיתעל אלא ,האירקב םיראותמה םישנאה לש
.םילעופ ונא ונלש תוישיאב ביכרמ הזיאמ וא תוגהנתה ךרד ,השיג

שדח אוה םדא לכב וידחי םימייקש ירבג דצו ישנ דצ לש ןויערה
הנחבה שי ,תיתרוסמה תיטסיאתונומה תדב .תיברעמה הבישחב תיסחי
שרוש איה וז הנחבה .השיא לש המשנו רבג לש המשנ ןיב הרורב
תינימ תוהז לש תועפותל סחיב םיבר תד ישנאל שיש הייעבה
רושק רבדה .ןימ יוניש וא תוילאוסקסומוה לשמל ומכ ,תבכרומ
הילא ונסחייתהש ,השיא וא רבג אוה לאה םא הלאשב םג ןבומכ
תוישנו תוירבג לש ןויערה .תירסיקהו תנהוכה יפלק רואיתב
האמב קר ברעמה תוברתב שרופמב עיפומ םדא לכב וידחי םיבלושמה
בטסוג לרק יאקיטילנאוכיספה לש ויתודובעב לשמל ומכ ,םירשעה
םשב תוישיאה לש םידדצה ינשל ארק גנוי .דיורפ לש ודימלת ,גנוי
ינש ,ותנעט יפ לע .ישנה דצה ,המינאו ,ירבגה דצה ,סומינא
לכ לש םשפנב םימילשמ םיטביה ינשכ וידחי םימייק הלאה םידדצה
.רבג לכו השיא

טלחומ רבד הניא תינימ תוהזש ןויערה ,קוחרה חרזמה תויוברתב
לש םיבטקה ינש ,תיניסה תרוסמב .רתוי הברה לבוקמ אוה יכרע דחו
גנאי לש םיידוסיה תונורקעה ינש ידי לע םיגצוימ תוישנו תוירבג
דוסיה ,(Yin) ןייו ,ירבגהו יביטקאה דוסיה אוהש ,(Yang)
,גנאיה ןורקע תא םיאטבמ םירבג ,חטשה ינפ לע .ישנהו יביספה
םהמ דחא לכב ,רבד לש ותימאל לבא .ןייה ןורקע תא תואטבמ םישנו
תיניסה הסיפתב ,השעמל .גנאיו ןיי לש בכרומ ףוריצ םצעב שי
ותוא ליכמ ,רחאה דוסיה תא חינמ תודוסיה ינשמ דחא לכ תיתרוסמה
הייארב .וילא חתפתמו לגלגתמ רבד לש ופוסבו ,ילאיצנטופ ןפואב
םלוא ,גנאיה ןורקע תא קהבומ ןפואב אטבמ רסיקה ץוח יפלכ ,וזכ
.ןיי לש ביכרמ םג אוצמל רשפא וכותב

 

       yin-yang

 

ובש ,גנאיהו ןייה לש עודיה למסב אטובמ תידדהה הלכהה ןויער
תודוסיה ינש .גנאיה תא ריהבה עבצהו ,ןייה תא גציימ לפאה עבצה
רשאכ .ודוגינ תא וכותב ליכמ םהמ דחא לכשכ ,הזב הז םיבולש
תא דילומ אוה זאו ,ותוחתפתה תא םייסמ אוה אישל עיגמ גנאיה
תוטיש .הלילח רזוחו ,אישל ומצעב עיגמו רבגתמו ךלוהש ןייה
העיקשהו תוחתפתהה ירוזחמ ןויער לע תוססובמ תובר תויניס לופיט
לכב םיאטבתמש םהלש םיפוריצה לעו ,םידגונמה תודוסיה ינש לש
תוטיש תא תונמל רשפא ןהיניב .םדאה ייחב וא ףוגב ,עבטב ךילהת
רפס לש ץועייהו שוחינה תטיש תאו ,תיתרוסמה תיניסה האופרה
הקיתע יכ םא) תיניס הסריג ןיעמ הווהמה ,(גני'צ יא) תורומתה
.טוראטה יפלקב האירק לש תיברעמה הטישל (רתוי הברה

םיברה םיסותימב ,המוד ןויערל יוטיב אוצמל רשפא ודוהב םג
.ירבג לא יאדווב אוה ונשיו לאה ,המגודל .ןימ ךופיהב םירושקה
ותומדבו ,המדאה תלאו םימשה תלא ןהש גוז תונב יתש ול שי
םישנ יפלא תרשע םע םעפ בכש ףא אוה ,םלשומה בהאמה ,הנשירקכ
אוה תחא םעפ .השיא תומדב עיפוהל םג לוכי ונשיו םלוא .תחא תבב
הפייא םשב דלי ול דליו ,הוויש לאה תא התיפ ,הרענ תומד שבל ףא
ומצע הוויש .ודוה םורדבש הלרק תנידמב ץופנ ונחלופש (Ayappa)
ןימ רבא אוהש ,(Lingam) "םגניל" תומדב םיבר םישדקמב עיפומ
"ינוי"ה תא גציימה ןגאב בלושמ דימת םגנילה דומע םלוא .ירבג
.ישנה ןימה רבא ,(Yoni)

 

       siva lingam

 

יטקאש ןיבל הוויש לש ותורבג ןיב דוחיאה תא גציימ הזה בולישה
דוע הזה דוחיאה תא שיחמהל ידכ .ולש תישנה היגרנאה ,(Shakti)
,(Ardhanari) יראנהדרא תומדב םימעפל עיפומ ומצע הוויש ,רתוי
אוה ולש דחא דצ - תוישנו תוירבג ןיב בולישה תא אטבמ ופוגש
.השיא לש ףוג ינשה דצהו ,רבג לש ףוג

 

       siva ardhanari

 

עיפומ טוראטה ילמסב םיקסועה םירפס המכבש ןאכ ריעהל יאדכ
:םיילמס םימצע העברא ןהבש ,םיידי עברא םע יראנהדרא לש םישרת
תורדסה עברא ילמסל ןוימדה ללגב .תעבטו עיבג ,טיברש ,ברח
גצומ הזה םישרתה ,(עבטמו עיבג ,הטמ ,ברח) טוראטה לש תוינשמה
תוינשמה תורדסה תוחפל וא ,טוראטה יפלקש הרעשהב תכמות תודעכ
ברחה רמולכ ,םינוילעה םילמסה ינש .ודוהמ םרוקמב ואב ,םהלש
לש תורוחשה תורדסל וכפהש "תושקה" תורדסה יתשל םימיאתמ ,הטמהו
,תאז תמועל .("בלצ") ןתלתו ("קיפ") הלע ,םיליגרה קחשמה יפלק
תורדסל םימיאתמ ,תונותחתה וידיב זחוא יראנהדראש םילמסה ינש
בל - קחשמה יפלקב תומודאה תורדסה ןהש ,עבטמו עיבג "תוכרה"
דועב ירבג יפוא תולעבל תובשחנ תושקה תורדסהש ןוויכמ .םולהיו
יוטיב בוש ןאכ שיש ירה ,ישנ יפוא תולעב ןה תוכרה תורדסהש
.הבקנו רכז ןיב ןוזיאו בולישל

 

       ardhanari image by eliphas levi

 

היגאמה תרות" יול זפילא לש ורפסב הנושארל עיפומ הזה םישרתה
האמה ךלהמב םירפס המכב קתעוהו ,1855 תנשב עיפוהש "ההובגה
ילואו ,קייודמ אל רוריבב אוה הזה םישרתהש איה הייעבה .םירשעה
תבכרומ םישרתב תומדה ,םנמא .תיברעמ האצמה אלא וניא ןיינעה לכ
תיצחמהש םידיעמ םירחא םינמיסו לאמשמ רושה רשאכ ,םיאצח ינשמ
תינמחולה הלאה םע ההוזמ ןימימ רמנהש דועב ,הוויש לאה איה וזה
,תרחא הלא אלא הוויש לש יבקנה דצה הניא הגרוד םלוא .הגרוד
תומדל ,ןכ ומכ .םינוש םילא השימח לש םהיתוחוכ ףוריצמ תבכרומה
ודיצב דחא דש קר שי יראנהדראלש דועב ,םיידש ינש שי םישרתבש
.יבקנה

אל םיעיפומ ודוהב םויכ תוצפומה יראנהדרא לש תויממע תונומתב
םייתש :םירחא םימצע אלא ,יול לש םישרתבש םימצעה תעברא
לש םילמס) ףותו ןושלק םיעיפומ תורחאה םייתשבו ,תוקיר םיידיהמ
ותרוצ וזש הארנ .(הלאה לש למס) דורו סוטול חרפו (הוויש
ראותמש יפכ ,ולש תויתרוסמה תויומדב םג יראנהדרא לש תלבוקמה
םילא לש תוידוה םורד תויומד" ירטסאש הנשירק לש ורפסב לשמל
."תולאו

 

       ardhanari chromo picture from india

 

תורדסה עבראל ידוה רוקמ תוהזל ןויסנה ,םיאור ונאש יפכ
םע דחי .תצקמב קפקופמ אוה יראנהדרא לש םישרתה ךמס לע תוינשמה
יפלק לש תישארה הרדיסב םיפלקה לש םילמסה תפשש תורמל ,תאז
וזה הרדיסב תוארל רשפא ,םייניבה ימי לש הפוריאל תכייש טוראטה
תויוברתל רתוי תינייפואש תינימ תוהז לש תבכרומה הסיפתל זמר
תקיפ לשמל ומכ ,םיכופהה ןימה ינמיסב תאז תוארל רשפא .חרזמה
לש תוירבגה םינפה וא ,תירסיקה ףלקב תישנה תומדה לש תרגורגה
ייסרמ לש טוראטה יפלקב שי .םלועה ףלקב ישנה ףוגה תלעב תומדה
ירביא בלשמש ,ןטשה ףלקב לשמל ומכ ,תוינימ ודל שרופמ יוטיב םג
.השיא לש םיידש םע םיירבג ןימ

תא רורב ןפואב ןייפאמ תוישנו תוירבג ןיב הזה בכרומה קחשמה
הנוש ןפואב עיפומ אוה םלוא ,רסיקהו תירסיקה לש םיפלקה ינש
םיכרה םיווקה תא תוארל רשפא תירסיקה ףלקב .םהמ דחא לכב
תיצחמהש דועב ,ףלקה לש ןותחתה קלחב תוישנה לש םילגועמהו
םלועה תא תגציימ ךכבו ,תירבגו תרגסוממ תיארנ ולש הנוילעה
רשפאש המוד רסיקה ףלקב ,תאז תמועל .תלעופ תירסיקה ובש ירבגה
םע ,ףלקה לש תילאמשה תיצחמה .יקפואה ריצב אקווד ףלקה תא קלחל
תיארנ ,םיילגרה תבלצה םעו טיברשב השקונהו תחטובה הזיחאה
תיארנ תינמיה תיצחמהש דועב ,ץוח יפלכ ןגפומה ירבג דצ תגציימכ
.תישנו תלגועמ ,הכר רתוי

האורש ,יקסבורודו'ז לש תונשרפה תא ןיבהל רשפא הז עקר לע
תוהז לש יוטיב הלאה םיפלקה ינשב תועיפומש םירשנה תויומדב
לצא ירבגה דצה תא םיגציימ םה ,תורחא םילמב .תדגונמ תינימ
ינמיה קלחב עיפומ ןכא רשנה .רסיקה לצא ישנה דצה תאו ,תירסיקה
ףלקב רשנה .תירסיקה ףלק לש הנוילעה תיצחמבו ,רסיקה ףלק לש
לש םינוילעה תווצקהו ,םיישנ םינפ יוות לעבכ הארנ םג רסיקה
וילגרל .וילע תבשוי תירסיקהש אסיכה תרוצל םימוד ולש םייפנכה
.תנהוכה ףלקב עיפוה רבכש למס ,הנבל הציב העיפומ הזה רשנה לש
ילואו שומימ ידיל אובי ילואש) יתריצי לאיצנטופ תגציימ הציבה
רשנה ,תאז תמועל .רסיקה תומד לש ישנה דצב רושק אוה ןאכו ,(אל
םייפנכהו ,םיירבג םיוות לעב אוה תירסיקה ףלקב עיפומה
,תורחא םילמב .רסיקה ףלק לש בשומה תרוצל תומוד ולש תולגועמה
ןבלה םתכה לש הזל המוד דיקפת םיאלממ הלאה םיפלקה ינשב םירשנה
.יניסה גנאיהו ןייה למסב ןבלה ךותב רוחשה םתכהו רוחשה ךותב

בושח דיקפת תאלחממש ,ייסרמ לש טוראטה יפלק לש הבושח הנוכת
םירוביח םירצוי הז דצל הז םיחנומה םיפלקש איה ,םהלש האירקב
םנורתי הז .תחא הניצסל םידדובה םיפלקה תא םיכפוהש ,םירשקו
םיפלקה הבש ,טיוו לש תכרעמה לשמל ומכ ,תורחא תוכרעמ לע לודגה
הז םיחנומ םה רשאכ םג "ומצעל דחא לכ" תיתוזח הניחבמ םיראשנ
הסירפל רתוי םימיאתמ טיוו לש טוראטה יפלק ,ךכיפל .הז דצל
ובש םוקמה ךרד ולשמ תועמשמ לבקמ ףלק לכ ןהבש תועובק תוינבתב
םיפלקה ןיב היצרגטניאה תרצונ ךכ רחא קרו ,הסירפב עיפומ אוה
הטישב אורקל רשפא ייסרמ לש םיפלקב ,תאז תמועל .םינושה
הטישב .הסירפב םוקמ לכל שארמ רדגומ דיקפת ןיא הבש ,"החותפ"
שארמ עובקל ילב הז דיל הז םיפלק השולש ,לשמל ,חינהל רשפא וז
םהש ףוריצה ךותמ םתועמשמ תא םילבקמ םיפלקהו ,גציימ דחא לכ המ
.וידחי םירצוי

תירסיקה יפלק תא חינהל לשמל רשפא ,דבוע הז ךיא תוארל ידכ
טוראטה יפלק לש תומדקתהה רדסש בל םישל יאדכ .וידחי רסיקהו
ףוריצה ,ןכל .תויפוריא תופש תובתכנש יפכ ,ןימיל לאמשמ אוה
,לאמשמ אצמנ תירסיקה ףלקשכ אוה הלאה םיפלקה ינש לש "יעבטה"
םג עיפוהל םילוכי האירקבש רורב ,תאז םע .ןימימ רסיקהו
תירסיקהש וא ,עיפוי הלאה םיפלקה ינשמ דחא קר :םירחא םיפוריצ
םע דובעל םג רשפא .ףסונ ףלק אצמיי םהיניבש וא ,ןימימ היהת
תולעופש תויגרנא וא יוצר אל ןוויכ םיגציימה ,םיכופה םיפלק
הזכ הרקמ לכב .םישדח םיפוריצ ורצויי בוש זאו ,הניקת אל הרוצב
רשאכ םילבקמ םה יפוא הזיא תוארלו ,םירויצב שדחמ ןנובתהל ךירצ
.וידחי םיחנומ םה

 

        

 

.םהלש תויגוזה טביה תא שיגדמ הז דצל הז םיפלקה ינש לש ףוריצה
ףוריצ .םלש והשמ וידחי םירצויו ,םיטבמ םיפילחמ םהש הארנ תעכ
אל יכ םא ,תידדה המלשה לש תויגוז ןייצל לוכי האירקב הזכ
תמאב אל רסיקהו תירסיקה לש םיטבמה .האלמ תוגזמתה חרכהב
ןאכ תוארל רשפא .םידבכה םיטיברשה םידירפמ םהיניבו ,םישגפנ
אוה טיברשה .גוזה ינב ןיב םימייקש םימוסחמלו תוננוגתהל יוטיב
תורדסהמ תוטמה תרדסב םיעיפומש הלא ומכ ,הטמ לש גוס םג
םג אופא העיפומ תוינימה .תוינימ תגציימה ,טוראטה לש תוינשמה
םיטיברשה ינש ןיב רשקהש םושמ ,גוזה ינב ינש תא רבחמה חוככ
ענומו םהיניב דירפמש והשמכ םג לבא ,תיתוזח הניחבמ טלוב דאמ
רבוע לבא ,רישי רסיקה לש וטבמש הביסה ילוא וז .תיתימא תרושקת
ךרד תשחרתמ וגוז תב תא ולש הייארה רמולכ) ולש טיברשה ךרד
תצק הנפומ תירסיקה לש הטבמ ,תאז תמועל .(ומצע לש םיכרצה
קחורמו ינדשח אוה הגוז ןבל הלש סחיהש שוחל רשפאו ,הדיצה
.תצקמב

רוזאמ הלש תוינימה לא תרבוחמ תירסיקהש דועבש אוה ףסונ לדבה
גציימש ,ינוציח והשמכ העיפומ תוינימה רסיקה לצאש ירה ,ןטבה
בוש ןנובתהל םג רשפא .ימצע יוטיב רשאמ חוכו הטילש רתוי
רסיקה .גוזה ינב ינש ןיב רוביחה תא םג םיגציימש ,םירשנב
דצה ךרד רמולכ ,ובש תימינפה השיאה תומד ךרד וגוז תבל רבחתמ
.הכותבש ירבגה דצה ךרד הגוז ןבל תרבחתמ תירסיקהו ,ולש ישנה
תירסיקה .רחאה ףלקה לא תורישי ףלק לכמ םיננובתמ םירשנה ,ןכל
גציימה בלה רוזיאב ותוא הקיזחמו ,הקיחל רשנה תא תוכרב תצמאמ
אוה רשאכ ,וכותב ישנה דצה תא קיחדמ ,תאז תמועל ,רסיקה .תושגר
לש ןגאה רוזאל הנפומ ולש רשנה טבמ .בג ול הנפמו וילע בשוי
.הלש תוינימה ךרד התיא רשקתמ אוה רמולכ ,תירסיקה

הלש ירבגה דצה תא לבקל הלוכי תירסיקהש תנייצמ הכרה הזיחאה
תינוציחה דיה ףכ יכ םא) הנממ קלחכ ותוא ץמאלו ,תיעבט הרוצב
תינוציח תוברעתה תלבקמ םג איה ךכבש ןייצל הלוכי לאמשמ
ישנה דצל עדומ תויהל ןכומ וניא רסיקה ,תאז תמועל .(הייחב
יפלכ הקזחו תירבג תוזח לע רומשל בייח שיגרמ אוהש םושמ ,ולש
.תאזכ תוזח תוגציימ ףורגאה תייומד דיהו השקונה הזיחאה .ץוח
והשמל לוכיבכ ,ףלקה לש ןותחתה הצקל רבחתמ רסיקה לש רשנה םלוא
ותוא תרבחמ ולש ישנה דצל רסיקה לש תועדומה יא ."המדאל תחתמ"
הציבה) םייתריציו םיירופ תויהל םילוכיש ,םיקומע םידברל
ינוציחה ימצעה ןוחטיבה רוערעל םג איבהל םילוכי םלוא ,(הנבלה
.ולש ןגפומהו

תויגוז לש טביה םג תוארל רשפא רסיקהו תירסיקה לש הזה ףוריצב
םלועל ביגהל גוזה ינב ינשמ תענומו המצעב תזכורמה ,"הרוגס"
דצה ,לאמש דצל הנופ רסיקהש הביסה תאז .וילא חתפיהלו ינוציחה
םיישנהו םיכרה םידדצל רבחתמ וניא אוה דוע לכ .רבעה תא גציימה
ןפואב ומצע תא אטבלו המידק עונל לוכי וניא אוה ,וכותבש
םיטלוב תומוקמב עיפומה םודאה עבצהש תורמל ,ךכיפל .יתריצי
תוימניד ללכ ךרדב גציימ (דועו םיילענה ,הדסקה ,דגבה)
םניא םימוסחמה .תנסורמו המוסח איה היגרנאה הזה ףלקב ,היגרנאו
ולש הזיחאה םיאטבמש יפכ ,ומצע רסיקהמ םיאב אלא םיינוציח
ענומו "ומצע תא קיזחמ" אוה וליאכ ,תובלצומה םיילגרהו הרוגחב
והשמ תויהל לוכי הזה ימצעה ןוסירה .ישפוח ןפואב עונל ומצעמ
הטילשהש ,רסיקה לש ודמעממ יחרכה קלח םג אוה לבא .קתשמו םלוב
.תימצע הטילשב לכ תישאר היולת ינוציחה םלועב ולש

,הירוטסיה - טוראטה" ורפסב רקח (Rijnberk) קרבניר ןאו רארח
םישולשה תונשב הנושארל םסרופש ,"הירטוזא ,היפרגונוקיא
תורפסבו תונמאב םיעיפומש טוראטה ילמסל תורוקמה תא ,תיתפרצב
םיילגרל דחוימב סחייתמ אוה רסיקה ףלק רואיתב .םייניבה ימי לש
הבישיה הבשחנ הכורא הפוקת ךשמב ,רפסמ אוהש יפכ .תובלצומה
יטושפלו ,הכולמ לש ףא וא הובג דמעמ לש יוטיבכ תובולש םיילגרב
רבדה ,רתוי תרחואמ הפוקתב וא) וזכ החונתב תבשל רוסא היה םעה
דחוימב תנייפאמ תובולשה םיילגרה תחונת .(סומינ רסוחכ בשחנ
לע דימת עיפומש ,רתכל דוגינב םלוא .םייתפרצ םיכלמ ירויצ
,תוליעפ לש םירדגומ םיגוס תונייפאמ תובלצומה םיילגרה ,םשאר
ליצאל ברח קינעמ אוה רשאכ וא ,טפשמל בשוי ךלמה רשאכ לשמל ומכ
,ךלמה לש ומעז תא ןייצל םג הלוכי וזה החונתה .ברקל אצויה
תואטבמ תובלצומה םיילגרה .ותוא ןסרלו וב רוצעל ךירצ אוהש
לש וחוכמ יתוהמ קלח םהש ,םיימצע ןוסירו הטילש איהש הזיא אופא
חוכ לש ףוריצמ האב רסיקה ףלק לש המצועה ,תורחא םילמב .רסיקה
.תימינפ הטילשו ינוציח

אוה תירסיקה ףלק לש שולש רפסמה .ףלקה רפסמל בל םישל םג יאדכ
יפלקב לבקמ אוהש תועמשמה וזו ,העונתו תוימניד ןייצמה רפסמ
תונורקע ינש דימעמ םייתש רפסמהש דועב .תוינשמה תורדסה
רבוש ישילשה םרוגה ,יטטס חתמב םתוא רמושו הז לומ הז םידגונמ
ןאל תמדקתמש תיתריצי העונת םיבטקה ינשל קינעמו ןואפיקה תא
קצומ יפוא לעב אוה רסיקה ףלק לש עברא רפסמה ,תאז תמועל .אוהש
הלש שומימהו המשגהה תא אלא ,העונתה תא אל גציימ אוה .ביציו
.רמוחה םלועב

דועב ,תישאר .םיטביה המכב רמוחה םלוע תא למסמ עברא רפסמה
הביצי הרוצ אוה עובירה ,העונת תאטבמה תמרוז הרוצ אוה שלושמהש
.םיירמוח םימצע לש תוקצומהו תוביציה תא הריכזמה ,הקצומו
,ןופצ - המדאה לש םינוויכה תעבראל רושק עברא רפסמה ,תינש
.יצראה רמוחה םלוע תא גציימ אוה ךכבו ,חרזמו ברעמ ,םורד
ףושיכ וא היגאמ לש סקט לכ טעמכש ריכזהל יאדכ ,הז טביהב
תונגה תבצהב לשמל ,םינוויכה תעבראל והשלכ ןפואב סחייתמ
.סקטה בחרמ לש םינוויכה תעבראב תוקיזמ תועפשה ינפמ תוילמס
,םימ ,המדא תודוסיה תעבראל םג סחייתמ עברא רפסמה ,תישילש
ובשחנ םייניבה ימי ףוסל דעו הקיתעה ןווי ימי זאמש ,שאו ריווא
םג םתוא ךיישל רשפאשו ,ירמוח ףוג לכ לש םייסיסבה םיביכרמכ
.טוראטה לש תוינשמה תורדסה עבראל

ןוטלשה גשומ ןיב רוביח אופא אטבמ רסיקה ףלק לש עברא רפסמה
רסיקה ףלקב תוארל רשפא ,תינרדומ תועמשמב .רמוחה םלוע ןיבל
עדמל סיסבה איהש ,רמוחה םלוע לע םדאה לש הטילשל יוטיב
הלש רוביחהש ,תירסיקל דוגינב .תיברעמה תוברתה לש היגולונכטלו
תינוציח הטילשו קותינ שי ןאכ ,םרוזו ינשוח אוה רמוחה םע
ןאכ ריכזהל רשפא .ונממ קתונמבו עבטה לומ םדאה תא הדימעמה
יעדמה ןויערהו ,הבקנ ןושל איה תויפוריא תופשב "עבט" הלימהש
םירקמב ראותמ וילע הטילש ךרוצל עבטה תונופצ תריקח לש ינרדומה
תא ףושחל שיש השיאל עבטה תא המדמה ,תינימ טעמכ הפשב םיבר
תוסיפתל סיסבה הז .התוא דבעשל שממ אל םא ,הב טולשלו היתונופצ
ןיב יברעמה רוכינה ןהיפ לעשו ,םויכ תולועש תויטסינימפ-וקאה
,וזה הסיפתה דגנכ .תירבג הטילש לש םיגשומב רושק עבטל םדאה
ךותמ ,עבטב תובלתשה לש השדח הייאר תועיצמ תויטסינימפ-וקאה
.ישנ ןיינעכ וזכ השיג תוהזמ ןהו ,הינומרהו תופתתשה לש השיג

.רסיקהו תירסיקה ןיב בושח לדבה דוע ףיסוהל רשפא וזה הנחבהל
ךותמ חמוצ הלש טיברשה תירסיקה ףלק רואיתב ונרכזה רבכש יפכ
ןיבל הכותב תשחרתמה תימינפה תואיצמה ןיב ףצר גציימו ,ןגאה
תועמשמ ןיא ,תירסיקה רובע .תלעופ איה הבש תינוציחה תואיצמה
םינפה ןיב תולובגהש םושמ ,"תיביטקייבוא תואיצמ" לש ןויערל
הל הרוקש המ לכ הווח תירסיקה .םישימגו םיליזנ םה ץוחהו
.השפנו הפוג ךותב םיימינפ םיכילהת םע םג רושקש והשמכ "ץוחב"
םירבד הבש ,תישנה תינפוגה היווחב םג רושק תויהל לוכי רבדה
וא ,ןוירהה ,תוינימה - "םינפב" םישחרתמ רתויב תועמשמ ילעב
.שדוח ידמ ףוגה לש ירוזחמה יונישה

ןיב הרורב רתוי הברה הדרפה גציימ ,תאז תמועל ,ירבגה ףוגה
הלאמ םייתועמשמ תוחפ הברה םה םיימינפה םיכילהתה .ץוחו םינפ
םוש ילב טעמכ םימלש םייח תויחל רשפאו ,השיאה ףוגב םישחרתמש
לש ןויערה םצע ינפמ םיבר םירבג לש העיתרה םג .םהילא תועדומ
תואיצמה תשוחתמ תוקחרתה לש וזכ הייטנ תגציימ םפוגל הרידח
םהל תיארנ תינוציחה תואיצמה ,תאז תמועל .ףוגה לש תימינפה
ןייפאמה ןויערה םג דלוויהל לוכי ןאכמו ,תיתועמשמ רתוי הברה
,תיביטקייבוא תואיצמב ינוציח ןנובתמכ םדאה - יברעמה עדמה תא
.ול ץוחמ תאצמנש תואיצמ רמולכ

אצמנ טיברשה .ודיב קיזחמ אוהש טיברשל רסיקה לש סחיה קוידב הז
םויק ול שיש ירמוח והשמכ וב ןנובתהל לוכי רסיקהו ,"ץוחב םש"
לש ףוריצ גצייל לוכי ףלקה ,הזכ טביהב .יביטקייבואו יאמצע
תשוחת אלל ,"ץוחבמ" םירבד תוארל הייטנ םע תינחוכ השיג
,"ןטבה ךותמ" תלעופ תירסיקה ,תורחא םילמב .תימינפ תוברועמ
,תאז תמועל ,רסיקה .תורקבו םירוצעמ ילב םורזל המצעל תנתונו
קחורמ ,בשוחמ ןפואב לעופו ,תוברועמל ץוחמ ומצע תא קיזחמ
,ןוטלש לש גשומה םצעב הרושקה תונחוכה ללגב ,ןכ ומכ .ינויגהו
תאטבמ תירסיקה םלוא .םימילא םיטביה םג שי הלאה םיפלקה ינשל
השקונ איה רסיקה לש תומילאהש דועב ,תירצייו תצרפתמ תומילא
.טיברשה תא תזחואש דיב ףורגאה לש דחה הצקה ומכ ,הרקו

יברעמה עדמב אטבתמש רמוחו ןוטלש ןיב רשקהש תאז םע רוכזל יאדכ
םהמש ,םייניבה ימיב .תינרדומה הפוקתל קר שרופמ ןפואב ךייש
תואיצמ לש הסיפת ןיב הלאכ םילדבה ,טוראטה לש םירויצה ואב
תמועל .יביטיאוטניא ןפואב קר םישגרומ ויה תינוציחו תימינפ
,אבה ףלקה לומ ותוא הביצמה תרחא הנחבא הגציי רסיקה תומד ,תאז
,ינוליחה ןוטלשה ןיב הנחבה התייה םייניבה ימיב .ןהוכה ףלק
.תד יניינעב קסעש ינחורה ןוטלשה ןיבל ,םיירמוח םיניינעב קסעש
,ילדואיפה ליצאה וא ךלמה ידיב ןותנ היה ירמוחה ןוטלשה
תימורה תורסיקה" לש ןויערהמ ותוכמס רוקמ תא באש ןורקיעבש
.םיירצונה םיימורה םירסיקה לש תיביטקיפה תשרויה ,"השודקה
,הייסנכה תונוטלש ידיב הנותנ התייה תיתדה תוכמסה ,תאז תמועל
.טוראטה יפלקב ןהוכה תומדב עיפומש רויפיפאה תושארב

,חורל רמוח ןיב הנחבהה תא אופא גציימ ןהוכל רסיקה ןיב דוגינה
תועמשמב .ינחור דסמימל ירמוח דסמימ ןיב ,דקוממ רתוי ןפואב וא
.והשלכ ןבומב ירמוח ןוטלש גצייל אופא לוכי רסיקה ףלק ,וז
וא ילכלכ ןוגרא שאר ,יטילופ גיהנמ תויהל לוכי הז ,המגודל
רושקש ,רתוי יללכ והשמ םג גצייל לוכי ףלקה .ןוגריאב להנמ
ישעמ ןפואב הב יולת לאושהש יהשלכ תכרעמב וא הדובעה םוקמב
ןוטלש ןיב אטבמ רסיקה ףלקש רוביחה תא תוארל םג רשפא .יפסכו
,רמוחה םלוע לש םירשפתמ יתלבהו םיחושקה תואיצמה יקוחב רמוחו
םילמב .המודכו ןזואמ ילכלכ ביצקת םייקל ,סנרפתהל ךרוצה רמולכ
םצע תא םגו ,ירמוח טילש םג גצייל לוכי רסיקה ףלק ,תורחא
.רמוחה ןוטלש

.טלחומ וניא הזה ףלקב רמוחה ןוטלשש בל םישל שי ,תאז םע
.םתוא דבכלו םהב בשחתהל ךירצש םיצוליא הליטמ תירמוחה תואיצמה
סחיה תא תעבוקש ,הריחב תורשפא שי הלאה םיצוליאל רבעמ םלוא
תיווחב אלממ רמוחהש דיקפתה תאו ,תירמוחה תואיצמל ישונאה
הטילש ךותמ האבש ולש המצועהו ,רסיקה לש תימצעה תעמשמה .םייחה
תוארל רשפא .רמוחה םלוע לע ןוצרה חוכ לש ןוטלש תאטבמ ,תימינפ
םצעב הז .לגעמ ךותב בלצ :רסיקה לש והזח לעש למסב ךכל יוטיב
לודג לגעמ םירייצמ ובש ,יגאמה סקטה ללח לש יסיסבה הנבמה
הרוצב םינוויכה תעברא תא וב םינמסמ זאו ,סקטה שחרתמ וכותבש
.המדאה לע סורפה בלצ לש

.המדאה לש תירמוחה תואיצמה תא רומאכ גציימ בלצה ,הזכ בצמב
וילע םילכתסמ רשאכ ותוא תנייפאמש ,תועמשמ דוע בלצל שי םלוא
בלצה לש יקפואה ריצה .המדאה לע יקפוא טוטרשכ אלו ךנואמב
רבחמ יכנאה ריצהש דועב ,תירמוחהו תישחומה תואיצמה תא גציימ
תואיצמ םע רמולכ ,םינותחתו םינוילע תומלוע םע וזה תואיצמה תא
דצל עיפומה בלצה תא ,לשמל ,תנייפאמ וזה תועמשמה .תינחור
תואיצמב שחרתמ יגאמה סקטה .ןידה םוי ףלקב ךאלמה תרצוצח
תדרפנ תואיצמל התוא רבחמ םג אוה םלוא ,הב לעופו תירמוחה
.םסוקה ףלקב ונרכזה רבכש יפכ ,"רחאה םלועה" לש תיפושיכו
תואיצמה ןיב תרבחמש תדה תא םג גציימ בלצה ,המוד ןפואב
םג יתדו ינחלופ רשקהב עיפומ בלצה למס ןכלו ,תינחורהו תישחומה
.תוירצונ אל תויוברתב

(המוד טיברש שי תירסיקל םג) רסיקה דיבש טיברשהש בל םישל יאדכ
תפוקתמ ,ןייצמ קרבניר ןאוש יפכ .תצקמב הנוש למס גיצמ
למס ,הריפסל ףלא תנש תוביבסל דעו תירצונה תימורה הירפמיאה
קוקח וכותבו ,המדאה תא למסמש רודכ היה םירויצב עיפוהש הכולמה
תבלושמו רמוחה ךותב תאצמנ חורה :םיווש תווצק העברא לעב בלצ
ומכ ,רודכל לעמ עיפוהל בלצה לחה רתוי תרחואמ הפוקתב קר .וב
םיכלמהש הדבועה תא אטבמ הז יוניש .טוראטה לש רסיקה טיברשב
ןוטלשה ןכלו ,הייסנכה ידי לע ורתכוה םייניבה ימי לש םיירצונה
תחתמ אצמנ המדאה רודכ ,ךכיפל .תיתדה תוכמסל ףופכ היה םהלש
חורה לש הטילשל יוטיב ןאכ תוארל בוש רשפא .וב בלושמ אלו בלצל
.רמוחה םלוע לע ןוצרה חוכ לשו

 

       waite emperor

 

םידדצה תא רקיעב שיגדמ טיוו לש טוראטה רויצב רסיקה ףלק
סכ לע בשוי ולש רסיקה .תוקצומו תוחישק ,ןוטלש לש םינצחומה
איה ולש הבישיה .לזרבמ יושע אוה וליאכ הארנש ,חישקו עבורמ
למס אוה וילע למסהש) טיברשב הביציו תחטוב הזיחא םע ,תיטטס
ףלק לש תדמוע-יצחה הבישיהו תובלצומה םיילגרה .(ירצמה םייחה
םיליא ישאר םיעיפומ םמוקמב .ומלענ ייסרמ לש טוראטב רסיקה
.הלט לזמ תא םיגציימו ,רסיקה לש ואסכ תא םירטעמש םיינרק ילעב
וליבקה בהזה רחש רדסמ ישנאו ,תולזמה לגלגב ןושארה לזמה הז
.רסיקה ףלקל ותוא

יורקה ,סרמ וא םידאמ אוה ותעפשה תחת אצמנ הלט לזמש תכלה בכוכ
,רסיקה תמילג לש םודאה עבצה םג .ימורה המחלמה לא לש ומש לע
המילגל תחתמ אצמנ הארנכש ןוירשהו ,אסיכה יושע ונממש לזרבה
םלוכ םירושק ,(תחא ךרבו םיילענה יתש תא קר ונממ םיאור)
לש טוראטה ףלקב תוחפ םישגדומ הלא םילמס .המחלמה לא לש ותומדב
רשפאש יפכ ,םחול לש תומד אוה ייסרמ לש רסיקה םג לבא ,ייסרמ
,טיברשב החושקה הזיחאהמו ושאר לעש תיתכתמה הדסקהמ תוארל
לש ןוויכ דוע והז .הלאב וא ברחב הזיחא ומכ טעמכ תיארנש
ןגהל תונוכנ ,ךלש לע דומעלו םחליהל תלוכי :רסיקה ףלקל תועמשמ
ימצע ןוחטיבו תויביטרסא לש השיג ללכב וא ,ךלש הלחנה לע
.ןגפומ

ולש רשקה םע דחי ,תורחא תובר תויוברתב םג םייק המחלמה לא
יפלק רואיתב .קשנ ילכ םייושע ונממש לזרבה דוסילו ,םודאה עבצל
תומודקה תולאה ינחלופש הנעטה תא ונרכזה ,תירסיקהו תנהוכה
טשפתה ירבגה לאה ןחלופ ,הנעט התוא יפ לע .רכזה לאה תדל ומדק
לאה אוה המחלמה לא ןכלו ,םימחול לש תויוברת םע דחי םלועב
לא ןיב רשק תרצוי וז הנעט .ןושארה ףא ילואו ,קהבומה ירבגה
םירויצב רבכ אצמנש ,םיינרקה לעב לאה ןיבל ירבגה המחלמה
רוש לש תומדב עיפומ אוה םש יכ םא) קויוח לטא'צ לש םיקיתעה
לאה לש תינמחולה תוהזל םיזמר אוצמל רשפא ך"נתב םג .(הלט אלו
אוה לאל לבוקמ יוניכ .לזרב םעו םיינרק םע ולש רשקלו ירבגה
ומכ ."ומש 'ה ,המחלמ שיא 'ה" רמאנ םיה תרישבו ,"תואבצ 'ה"
לזרב ינרק ,(11 ב"כ 'א םיכלמ) הנענכ ןב היקדצ רופיסב ,ןכ
אוצמל רשפא .ברקב ןוחצינ איבהל רומאה יגאמ טקייבואכ תושמשמ
בהזה רחש ישנאש ,םיינרקה ילעב םיליאה ישארל תפסונ הקדצה ןאכ
.רסיקה ףלקל ופיסוה

 

       catal huyuk bull heads

 

תומילאהו םעזה לש רוביח רסיקה ףלקב תוארל אופא רשפא
םילוכיש ןוסירהו תימצעה הטילשה םע ,המחלמה לא תא םינייפאמה
ךרדבש תורמל ,ךכיפל .ינוציח יוטיב ונממ עונמלו םעזה תא םוסחל
הקימניד אטבמ תוינמחול תויומד םעו םודאה עבצה םע רשק ללכ
ימנידה ןיב חתמה .ומוקמב ראשנו ביצי אוה הזה ףלקה ,העונתו
רסיקה עגר לכבש המדנ רשאכ ,הביצי יצחה הבישיב אטבתמ יטטסל
ףלקב תשחרתמ אל העונתה םלוא .הכמ תיחנהל םג ילואו םוקל דמוע
ךילהת וא םישדח םיבחרמל הצירפ ראתמ וניא ףלקה ,ךכיפל .הזה
חוכ תנגפהבו ,םייקה לע הנגהב רתוי קסוע אוה .יתימא יתריצי
.ברקל שממ סנכיהל ךרוצ היהיש ילב םיילאיצנטופ םיפקות העיתרמה

םג רושק אוה ,ךכיפל .טילש םג אלא ,םחול קר אל אוה רסיקה םלוא
םגו ,(ימורה סרמ וא ינוויה סרא ומכ) המחלמה לא לש ותומדב
וא סואז ומכ) סופמילואה טילש אוהש םילאה יבא לש ותומדב
םיטביהה לכב בא תומד גצייל אופא לוכי רסיקה ףלק .(רטיפוי
היהש באה רמולכ ,יתחפשמה וא יגולויבה באה תויהל לוכי הז .הלש
לע ךכל התיהש העפשההו ,ותודלי תפוקתב לאושל (היה אל וא)
לאושהש ,הווהב םדא םג תויהל לוכי הז לבא .ולש תוישיאה בוציע
ויהש תושוחתה ךותמ ויפלכ ביגמ םג ןכלו) בא תומדכ ותוא לבקמ
דידי לשמל תויהל לוכי הז .(ערל וא בוטל ,יתימאה באה יפלכ ול
ריכב והשימ וא ,ותוסח תחת לאושה תא חקולש ןורטפ וא רגובמ
שגדהש בל םישל יאדכ .המודכו ,ותיא רושק לאושהש הדובעה םוקמב
ישעמ יוטיב הל שיש תוסח וא בא תומד לע אוה רסיקה ףלקב
.ןהוכה ,אבה ףלקב הרושק ינחור בא וא הרומ לש תומד .ירמוחו

תוניצרב חקולש ,יארחא בא לש תומד גיצמ רסיקה ףלק ,ללכ ךרדב
םלעתמ אוהש ושוריפ ולש ימצעה ןוסירה .ולש תויובייוחמה תא
(תוימינפה ויתושוחתמ ירמגל קתנתמ ףא וא) ולש םיישיאה םיכרצהמ
:גיהנמ אוהש תרגסמה יפלכ תובייוחמכ האור אוהש המ תבוטל
טביהב םלוא .המודכו תיאבצ הדיחי ,ילכלכ ןוגרא וא הרבח ,החפשמ
תיתורירש הלעפה ,תומילא תויטנ אטבל לוכי ףלקה ,ילילשו ןצקומ
וא החפשמב ינימ לוצינ וא תוללעתה ,תוכמס תדמע ךותמ חוכ לש
ךכב אטבתהל הלוכי תימצעה הטילשה הזכ הרקמב .הדובעה םוקמב
תרגסמה ךותב קר אלא ,"הצוחה" םילגתמ אלו םיאצוי אל םירבדש
ללכ ךרדבש והשימ לש םייתדוקנ םישעמב וא ,תיטרפהו תיתחפשמה
.תנגוהמו הניקת תוזח לע רמוש

 

       crowley empress crowley emperor

 

הסריגב רסיקהו תירסיקה לש םיפלקה גוזב ןנובתהל יאדכ ,םויסל
בוש תויומדה יתש ילורק לצא ,טיוו לש םיפלקל דוגינב .ילורק לש
איהו ,םודאה עבצה ירמגל םלענ תירסיקהמ .וזב וז תוננובתמ
םע עפשו ןוירפ םיאטבמה ,לוחכו קורי לש םיכרה םיעבצב העיפומ
תא אטבמו ,םודא ולוכ אוה רסיקה ,תאז תמועל .הכרו החונ השוחת
.המחלמה לא לש תמעוזהו תימנידה היגרנאה

ילורק לצא לבא ,ןאכ םג םיעיפומ בהזה רחש רדסמ לש םיליאה ישאר
ולש ףלקב רסיקה לש תיעבט אלה הבישיה .םילמס לש דבור דוע ףסונ
,תירפוג ימיכלאה דוסיה למס והז .בלצ לעמ שלושמ לש הרוצ תרצוי
תרוצ ,תאז תמועל .תצרפתמו תימניד ,המח איה ולש היגרנאהש
.יקפוא וקב ועצמאב יוצחה לוגיע ומכ תיארנ תירסיקה לש הבישיה
.רשפמו ןזאמ דוסי אוהש ,חלמ ימיכלאה דוסיה למס והז

ףלק לש השקונהו המודאה תונמחולה תורמלש בל םישל םג יאדכ
ןימי דצב לגדה םע השה :הלטה לש ףסונ טביה וב עיפומ ,רסיקה
ידכ וייח תא בירקמה "םיהלאה הש" ,ושיל לבוקמ ןמיס והז .הטמל
ירוחאמ תוארל אופא רשפא ילורק לצא םג .םלועה יאטח לע רפכל
,תורחא םילמב .עיגפו שלח ,ךר דצ רסיקה לש תינחוכה תוזחה
םינפבש ירה ,ינחוכ רוטטקידכ עיפומ ולש רסיקה ץוח יפלכש תורמל
.ףדרינ ןברוקכ שיגרהל לוכי אוה

 

 

 

:האירקב תועמשמ

לוכי .ימשגהו ירמוחה םוחתב דחוימב ,חוכ לש הדמע ראתמה ףלק
לאושהש ילכלכ דסומ וא הדובע םוקמ ,אבצ ,ןוטלש תוכמס ראתל
לע הנגהו הרימשל רתוי םלוא ,םיירמוח םיניינעל בוט .וב יולת
עבונ ינוציחה חוכה .םישדח םינוויכו תולחתהל רשאמ םייקה
.םירחא לש הרכהל הכוז אוה ןכלו ,תימצע הטילשמו תימינפ המצועמ
תוירחא תאטבמש בא תומד .להנמ וא דקפמ לש ןוזחו תוגיהנמ רשוכ
תלוכי ,תויושחרתהבו תוביסנב הטילש .ירמוחהו ישעמה רושימב
השקש חוטב דמעמ .ךנוצר יפ לע ולעפיש םירחא םישנאל םורגל
ךלש לע דומעל תלוכי ,תויביטרסא ,בל ץמוא .וילע רערעל
תלוכי ,תיביטקייבואו הרק הייאר .םיישק םע החלצהב דדומתהלו
תמלעתמש תוחישק .ךירצש המ תא תושעלו תישגר תוברועממ קתנתהל
גישהל ידכ םירחאל וא ךמצעל תוחונ יא םורגל תונוכנ ,רעצו באכמ
תוררגיה .תומילאו תונדור ,ידמ בר חוכ לש הלעפה .ךיתורטמ תא
יקבאמו תודדומתה יחנומב םירבד תוארל הייטנ ,םירתוימ םיכוסכסל
"הלעמלמ" תודוקפ תתחנה ,תירוטטקידו תיתוכמס הטישב לוהינ .חוכ
לע ךומסלו תויוכמס ליצאהל תלוכי רסוח .טלחומ תויצל הייפצו
,שארמ םיעובק םיללכו םיסקט םע ,"ירבג" ןונגסב היגאמ .םירחא
ןגפומ ימצע ןוחטיבו החושק תוזח .ישעמה םוחתב תורדגומ תורטמו
יכ םא ,ינוציח ןפואב בוט תואירב בצמ .תימינפ השלוח לע םיסכמ
,תילכראירטפ תוסחייתה וא הבישח .תורתסנ תויעבל בל םישל שי
.תיטסיניבושו תירבג

 

 

 
אבה ףלקל תישארה הרדיסה טוראטה יפלק םדוק ףלקל

 
main hebrew english courses pictures