www.bendov.info בד-ןב באוי ר"ד  
 
טוראטה יפלק
תישארה הרדיסה

 
 

 

8 ףלק

קדצה

 

 

חילצהש הז אוה קדצה ףלקב עיפומה רויצה ,טוראטה יפלק לכ ןיבמ
.ונימי לש הרבחב לבוקמו ץופנ למס לש דמעמ לע רומשל רתויב
ברח תינמיה הדיב תזחואה השיאה תומד ,ב"הראבו הפוריא תוצראב
תכרעמה תגציימש קדצל רכומ למס איה םיינזאמ תילאמשה הדיבו
תומלוא םירטעמה םירויצ וא םילספב התוא תוארל רשפא .תיטפשמה
לש םיבתכמ תוריינב ,םייתלשממ םיטפשמ ידרשמ וא טפשמ יתב לש
.המודכו ,תויקוח תומזויל יפרג רוטיעכ וא םייטפשמ תודסומ
תא למסל ידכ ,תורושק םייניעב העיפומ איה םימעפל
דצ םושל םינפ תאשונ הניאש תיטפשמה תכרעמה לש תויביטקייבואה
םייניעל םלוא .הילע עיפשהל םירז םילוקישל תרשפאמ הניאו
ךותמ קר תלעופה תרוויע תכרעמ :ירשפא שוריפ דוע שי תורושקה
.תיתימאה תואיצמב שחרתמש המל הבושק הניאו ,המצע-הלש םיקוחה

 

       blind justice

 

בורבו ,ייסרמ לש טוראטה יפלקב תועיפומ ןניא תוסוכמה םייניעה
םירויצב הלש םיירלופופה םיגוצייב םג .תורחאה טוראטה תוכרעמ
תייולג איהשכ קדצה תומד תא תובורק םיתעל אוצמל רשפא םילספבו
.םייניע

 

       j u s t i t i a

 

הרבחב בושח ביכרמ איה תלמסמ קדצה תומדש טפשמהו קוחה תכרעמ
חקפמה יאמצע םרוג איה תטפושה תושרה הבש ,ונימי לש תינרדומה
ברחו םיינזאמ םע השיא םלוא .ןוטלשה תולועפ תוניקת לע םג
התוא תוארל רשפא .סנסנרה תפוקת זאמ קדצה גשומל למסכ העיפומ
.1511 תוביבסב השענש לאפר לש ריק רויצב לשמל

 

       raphael justitia

 

,Cranach the elder) ךנארק סאקול לש לש רויצב העיפומ המוד תומד
.ירמגל המוריע אלא ,םייניע תייולג קר אל איה רשאכ ,(1472-1553
וניארש יפכ ,וזה הפוקתהמ םיירוגלא םירויצל יניפוא אוה םוריעה
לש רשקהב .בהואמה ףלק רבסהב עיפומה ךנארק לש הריחבה רויצב םג
לשמל ומכ ,יוליגו תוחיתפל למס םוריעב תוארל רשפא ,קדצה תומד
ךירצ קדצה" :ףוקשו יבמופ תויהל ךירצ יטפשמה קדצהש ןויערה
."תושעיהל קר אלו תואריהל

 

       cranach justitia

 

םתמ בוקי לש טירחתב םג עיפומ קדצה תומד לש יקלח םוריע
םיפלק הברה שיש רוכזל ךירצ םלוא .1597 תנשב השענש (Matham)
ףלקו ,תומוריע תויומד םהב תועיפומש טוראטה לש תישארה הרדיסב
סחייתמ טוראטב קדצה ףלק לש שוריפה ,ןכל .םהמ דחא וניא קדצה
.ירמגל הסוכמו השובל המצע איה םלוא ,תויולג היניעש תומדל

 

       matham justitia

 

םיסחייתמ םניא הרשע ששה האמהמ הלאה םירויצהש ריעהל יאדכ
םיינזאמהו ברחה םע תומדהש ,יטפשמה קדצה לש תילמרופה תכרעמל
יתבו קוחה תטישש ,קדצ לש רתוי יללכ גשומל אלא ,ונימיב תאטבמ
ימי לש םיגשומה תכרעמב .ולש דחא טביה קר םיאטבמ טפשמה
"תוידוסיה" תובוטה תודימה עבראמ תחא איה קדצה ,םייניבה
תירסומה תוגהנתהה יללכ רתי לכש תודימ רמולכ ,(cardinal virtues)
יבתכב רבכ ועיפוה הלאה תודימה עברא .ןהילע םיססובמ
ןהילע ופיסוה םיירצונה םיגוההו ,םימודקה םיינויה םיפוסוליפה
דחיב רמולכ ,הבהאהו הווקתה ,הנומאה - תויתד תודימ שולש דוע
:ןה תוידוסיה תודימה עברא .תודימ עבש

ןוסיר ,תוניתמ - temperantia

בל תמושת ,תוריהז ,הנובת - prudentia

ץמוא ,תושיחנ ,המצוע ,חוכ - fortitia

קדצ - justitia

לש טוראטה יפלקב שרופמב תוגצוימ שולש קר ,תודימה עברא ןיבמ
שי יכ םא) גזמהו חוכה ,קדצה :ונממ וחתפתהש תוכרעמהו ייסרמ
עברא לכ םלוא .(הנובתה תדימ לש לוגלג ריזנה ףלקב םיאורה
העיפוהש םיילמס םירויצ תכרעמב תועיפומ תוידוסיה תודימה
והשלכ ןפואב הרושקו ,1460 תנש תוביבסב ןבל-רוחשב םיספדהכ
טוראטה" םשב תארקנ וזה תכרעמה .טוראטה לש תומדקומה תואסריגב
היינטנמ הארדנא יקלטיאה רייצל תסחוימ איהש םושמ ,"היינטנמ לש
אל הז הרקמ לכבו ,יאדוו וניא הזה יוהיזה םלוא .(Mantegna)
.םויכ ונל רכומה טוראטה

אל הנווכה הארנכש ךכ ,רפסכ וספדוה היינטנמ לש טוראטה ירויצ
הרטמה התיה קוידב המ רורב אל םלוא ,קחשמ יפלקכ ושמשיש התייה
גצייל סנסנרה ישנא לש הייטנל יוטיב ןאכ שי ילוא .םתריצי לש
םירויצ לש תורדוסמ תוכרעמב םייטסימו םייפוסוליפ תונורקע
וא) טוראטה יפלק םגש ןימאהל טלחהב רשפא ,וזכ הייארב .םיילמס
.המוד תילכתל םרוקמב םידעוימ ויה (םהלש תישארה הרדיסה תוחפל

לכב םיפלק הרשע לש תורדס שמח תללוכ היינטנמ לש טוראטה תכרעמ
קלחש ןוויכמ .םינוש םימוחתב תוילמס תויומד םהב תועיפומש ,תחא
התיה הארנכ ,םילבוקמה טוראטה יפלקב םג תועיפומ הלאה תויומדהמ
ביט קוידב המ רורב אל יכ םא ,וז לע וז תוכרעמה לש העפשה וזיא
היינטנמ לש טוראטב תחא הרדס ,המגודל .ןהיניב ירוטסיהה רשקה
לש תויומד ראשה ןיב הב תועיפומו ,תועוצקמו תודמעמ תגציימ
,(םסוקה ףלקל המודש) הכאלמ לעב ,(טוראטה לש הטושל המוד) ןצבק
שמשה ללוכ ,תכלה יבכוכ םיעיפומ תרחא הרדסב .רויפיפאו רסיק
תורחא תורדס .םילבוקמה טוראטה יפלקב םג םיעיפומש חריהו
.המודכו תוזומה עשת תא ,םיעדמהו תויונמאה תא תוגציימ

תא םיגציימ היינטנמ לש טוראטב תיעיברה הרדיסה לש םיפלק העברא
עיפומה רדסה יפ לע ,ןימיל לאמשמ) תוידוסיה תודימה עברא
העיפומש וזל דחוימב המוד קדצה תומד רשאכ ,(ליעלש המישרב
.טוראטה יפלקב

 

       tarot of mantegna virtues

 

דמעמ לע רומשל החילצה תיחכונה התרוצב קדצה תומדש םיאור ונא
הסריגב םלוא .ונימי דעו םייניבה ימימ תיללכה תוברתב רכומ
התוא אוצמל רשפא .םיקיתע רתוי הברה תורוקמ הל שי ,תצקמב הנוש
,המודקה םירצמ תוברת לש רתויב עודיה יתדה טסקטב רבכ
םיתמה רפס ."םיתמה רפס" םשב ארקנ תויברעמ תופשל וימוגרתבש
םדאה תמשנל םירוקש תוערואמה תא ראתמ אוהש םושמ ךכ ארקנ ירצמה
םלועה לש םוי-םויה ייחש ונימאה םירצמהש ןוויכמ .ותומ ירחא
םדאל תתל דעוימ היה רפסה ,הזה םלועה לש הלאל דאמ םימוד אבה
םייחל וייוכיס תא רשפאה לככ לידגהל ידכ ,המיאתמ הכרדהו הנכה
.תוומה ירחא םירשואמ

תמשנל ךרענש טפשמה תא ראתמ םיתמה רפסב םיבושחה םיקרפה דחא
לש תחא ףכ לע חנומ תמה לש וביל .סיריזוא לאה לש ולכיהב םדאה
לע .היינשה ףכה לע תחנומה ןעי לש הצונ דגנכ לקשנו ,םיינזאמ
תונורקע תא תגציימה ,(Ma'at) טאאמ הלאה תיארחא וזה הליקשה
םיינזאמה לעמ עיפומ תואסריג המכב .קדצהו תמאה ,יתרבחה רדסה
עיפומה ףוקה והז .(Thoth) תוחת המכוחה לא תא גציימה ,ףוק
ןיבש רשקה תא גציימ אוה ןאכו ,םסוקה ףלקל ילורק לש הסריגב
.המכוחהו קדצה

לרוג היהי המ עבוקש טפשמה איה סיריזוא לש ולכיהב בלה תליקש
רבדה שוריפ ,הצונהמ לק םדאה לש וביל םא .ותומ רחאל םדאה
םלועב םירשואמ םייחל שדחמ דלוויהל לוכי אוהו יקנ ונופצמש
דבוכ יזא ,וייח ימיב אוטחל הברה םדאה םא ,תאז תמועל .אבה
,דרת ולש בלה םע םיינזאמה ףכ הזכ הרקמב .וביל לע קיעי םיאטחה
בל םישל יאדכ .תללוקמל ךופהתו טפשמב המשא אצמית המשנה זאו
םיטלחומ םיקוחל סחייתמ וניא ןאכ עיפומש המשאהו קדצה גשומש
השוחתב רושקה ימינפ והשמל אלא ,ינוציח םרוג יפ לע םיעבקנה
המשאה תשוחת לע רבגתהל רשפא .הצונכ לקה בלה תשוחת :תישיאה
םיעיפומה םישחלהמ דחא ןכלו ,המיאתמ תישפנ הנכה תועצמאב וזה
טפשמב דיעי אלש ידכ ,בלה לא תינפומה העבשהכ שמשמ םיתמה רפסב
.וילעב דגנ

 

       egyptian weighting of the soul

 

,תינוויה קדצה תלא לע הארנכ העיפשה תירצמה קדצה תלא לש התומד
תחכופמ תוזח תלעב השיאכ הגצוהו ,(Themis) סימת םשב הארקנש
דבלמו ,"רדס" אוה תינוויב םשה שוריפ .םיינזאמ הדיב תאשונה
דחא יפ לע .הבוטה הצעהו הנובתה םע םג ההוזמ התייה איה קדצה
רשפא ותועצמאבש ,יפלד לש לקרואה תלעב התייה סימת ,םירופיסה
לקרואה ךפה ךכ רחא קרו ,םנוצר המ תעדל ידכ םילאל תונפל היה
תשחול התייה איה ,רחא רופיס יפ לע .ןולופא לאה לש ותלחנל
וא (Dike) הקיד ,תפתושמה םתב .םילאה ךלמ ,סואז לש ונזאב תוצע
סימתש דועב םלוא .קדצה םע איה םג התהוז (Astraea) הארטסא
.ישונאה קדצה תא תלמסמ הקיד ,םילאה לש ןוילעה קדצה תא תאטבמ

תוחוכ ,םינאטיטהמ תחא הרוקמב התייה סימתש םג ןייצל יאדכ
ילא לש רדסה ןוניכ ינפל םלועב וטלשש םיירציו םימודק
ךרענש ברקב םינאטיטה תא םילאה וחצינ רבד לש ופוסב .סופמילואה
ןווי לש םייפמילואה םיקחשמה זכרמל הכפהש ,היפמילוא ריעב
תוחוכה לע ןויגההו רדסה לש ןוחצנל בשחנ הזה ברקה .הקיתעה
םיקחשמהש יפכ קוידב ,תוקושתו םירצי לש םימודקהו םילפאה
רדס לש תרגסמל תומילאו תורחת לש תוחוכ םיבתנמ םייפמילואה
קדצה ףלקב םג תוארלו ,הזה רושיקה תובקעב תכלל רשפא .יתרבח
יכ םא ,םילפאו םימודק םירצי לע הנובתהו רדסה לש ןוחצנל יוטיב
.ינחוכו הפוכ ןפואב גשומ הזה ןוחצינהש תניצמ ברחה

ריבסמ תירצמה קדצה תלא ןיבל בלה תליקש ןיב רשקה ,וניארש יפכ
האב תאז לכב ןיינמ םלוא .קדצה תומד לש הידיבש םיינזאמה תא
איה תינוויה הארטסאש הדבועב הלש רוקמ תוארל ילוא רשפא ?ברחה
רשפא .ומעז תמצוע תא ךכב תאטבמ איהו ,סואז לש םיקרבה תאשונ
,קדצ לש םיגוסה ינשל יוטיב ברחהו םיינזאמב תוארל םג
הקיתאה" ורפסב םהיניב ןיחבמ וטסירא ינוויה ףוסוליפהש
."סוכאמוקינל

ןפואב םיקלחמ רשאכ לשמל ומכ ,"הקולח לש קדצ" אוה דחאה גוסה
גשומ ,וזכ הקולחב .העקשהל וא קסעל םיפתוש ןיב םיחוור קדוצ
רשאכ ,םירחאהמ הנוש קלח לבקמ םיפתושהמ דחא לכש ושוריפ קדצה
רחאה גוסה .קסעב ולש העקשהה תדימ יפ לע עבקנ לבקמ אוהש קלחה
תעכ .ךכ לע שנענ ורבחב עגפש והשימ ובש ,"ןוקית לש קדצ" אוה
תדימ - ךפיהל אלא ,הנוש קלח לבקמ דחא לכ ובש קדצ לע רבודמ אל
דיחאו הווש תויהל ךירצ שנועל הריבעה ןיב סחיהש השוריפ קדצה
.םלוכ רובע

הלאה םיטביהה ינש תא םיגציימכ ברחהו םיינזאמה תא תוארל רשפא
תדדמנ דחא לכל הבש קדצה תדימ תא םיאטבמ םיינזאמה .קדצ לש
רשאכ לשמל ומכ ,קדצה לש ביטימה טביהה והז .ול העיגמה הדימה
תמועל .םהל עיגמש והשמ לבקל ידכ טפשמה תיבל םינופ םישנא
וא ,תיצראה קדצה תכרעמ :השינעה תדימ תא תגציימ ברחה ,תאז
ימ תא שינעהל ידכ תלעופ ,תיהולאה קדצה תכרעמ םייתד םיגשומב
טביהב קר איה קדצה תלועפ הזכ הרקמב .קוחה תא רפהו אטחש
רומא וניא םדא םושש ,והשימב העיגפ אוה שנועהש םושמ ,ילילשה
םא םג) םילאו ינחוכ טקא תגציימ ברחהש ןוויכמ .הנממ חיוורהל
ינזאמש דועב ,תיביטקאה ןימי דיב העיפומ איה ,(קדצה תורישב
.רתוי הכר איהש ,לאמש דיב םיעיפומ הקולח לש קדצה

יפכ .וטסירא לצא שרופמב אוצמל רשפא יא וזכ הייארש ןייצל יאדכ
,הדימ לש האוושה ןייעמ אוה ןוקית לש קדצה םג ,תאז חסנמ אוהש
,עגפנה דצה לע עגופה דצה לש ןורתי לוכיבכ הרצי הריבעה רשאכ
.ומצע עגופב העיגפ ידי לע שדוחמ ןוזיא רוציל ךירצ שנועה ןכלו
ינש תא ךכיפלו ,הרבחב הינומרההו ןוזיאה לע רומשל איה הרטמה
למסב אטבל ןורקיעב היה רשפא וטסירא לצא קדצה לש םיטביהה
ןוזיאה תא אטבמ הזה קדצה גשומ ,תורחא םילמב .םיינזאמה
הנוש אוה ךכב .םמצע ןיבל םדאה ינב ןיבש והשמ אוהש ,יתרבחה
,"הלעמלמ" אבה יהולא יוויצב ורוקמש ירצונ-ידוהיה קדצה גשוממ
.ולש םקונהו חושקה יפואה תא תראתמ ברחהשו

ימי לש תירצונה תוברתב עיפומ ןכא ברחהו םיינזאמה ןיב רוביחה
ומכ ,תישנ תומד םע אל ההוזמ אוה הפוקת התואב םלוא .םייניבה
יתב לש תינרדומה קדצה תומד וא תינוויהו תירצמה קדצה תולא
תרוסמב .לאכימ ךאלמה ,קהבומב תירבג תומד םע אלא ,טפשמה
םה תעכש) הנובתהו רדסה תוחוכ לש םחול אוה לאכימ ,תירצונה
,תומודקה םוהתהו םיה תוצלפמ דגנכ (יהולאה בוטה םע םיהוזמ
לש הזה דיקפתה .םיינוויה םינאטיטה לש הזל המוד דיקפת תואלממש
ברקה דציכ ראתמה ,השדחה תירבב ןנחוי ןוזח רפסב ראותמ לאכימ
אוה לאכימ םיימשב המחלמ יהתו" :םימיה תירחאב שדחתמ הזה
..ינומדקה שחנה לודגה ןינתה ךלשויו ..ןינתב םימחלנ ויכאלמו
.(7,9 'בי)"ומע ויכאלמו הצרא ךלשוה אוה

םלוא .ודיב ברח םע ברק תשובלתב םחולכ אופא ראותמ לאכימ ךאלמה
,םימיה תירחאב תומשנה תליקש לע הנוממ אוה :דיקפת דוע ול שי
איה תומשנה תליקש .םוניהיג וא ןדע ןגל ןלרוג תא עובקל ידכ
לאכימו ,ירצמה םיתמה רפסב הליקשה טקא לש ירצונ לוגלג רוריבב
ךכל המגוד .ודיב םיינזאמ םע תובורק םיתעל הארנ הילע הנוממה
ןו ר'גור רייצל סחוימה ,1443 תנשמ םימיה תירחא רויצב העיפומ
ןוב ריעב םילוחה תיב ןיינבב אצמנו (Van der Weiden) ןדייו רד
ונממ ןטק קלח קרש) הזה רויצב תוארל רשפא .תפרצבש (Beaune)
רבג :טוראטה לש רחא ףלקב עיפומש ירצונ למס דוע (ןאכ עיפומ
.ןידה םוי לש טפשמל דומעל ידכ םהירבקמ םיאצוי םימוריע השיאו

 

       weiden st michael

 

אופא תבלשמ םיירצונה םירויצב לאכימ ךאלמה לש תלבוקמה ותומד
םחול אוה התועצמאבש ,ברח זחוא אוה תחא דיב .םילמסה ינש תא
,דש לש תישונא תומדב ףלחומ ןינתה םימעפל .ןוקרד וא ןינתב
.רדס יאו תוירצי םיאטבמה לפואה תוחוכ :תועמשמ התוא םע םלוא
קינעמו דדומש קדצל יוטיבכ ,םיינזאמב זחוא לאכימ תרחאה דיב
.אבה םלועב הל עיגמה לרוגה תא תישונא המשנ לכל

 

       popular st michael

 

טביה תא קר אל אטבל אופא הלוכי הדיב תזחוא קדצה תומדש ברחה
המשאה ןויער תא םג אלא ,תיצראה טפשמהו קדצה תכרעמ לש השינעה
.תיברעמה תיטסיאתונומה תדל ינייפואש ,יהולאה קדצה גשומל סחיב
םישנועב שינעמו םעוזכ תובורק םיתעל ראותמ לאה ,ך"נתה ירופיסב
תא םגו (םירפוכ םהש םושמ) וב םירפוכה םימעה תא םג ,םירומח
תירבב .(ויתווצמ תא םירפמו תורבע םיעצבמ םהש םושמ) רחבנה ומע
רפכל ידכ ומצע תא בירקמה ,לאה לש הנוש תומד תגצומ םנמא השדחה
אטחה גשומ ,ךכ םושמ אקווד םלוא .םדאה ינב לש םהיאטח לע
.תירצונה םלועה תסיפתב רתוי דוע יזכרמ תויהל ךפוה המשאהו
לע םיקיעמה םשא תושגר ןמסל אופא לוכי קדצה ףלק ,תישפנה המרב
,תסרסמ םא לש תומד ןאכ תוארל םג רשפא .ותוא םיקתשמו לאושה
.רומחו חושק יפוא ףלקל הקינעמ הלש תרשפתמ יתלבה קדצה תשוחתש

חושקה יפואה םלוא ,ףלקה לש םישקה םיטביהה תא שיגדמ הזכ שוריפ
םירחא םיפלק ומכש ,ומצע רויצב םג םייק תומדה לש אופקהו
ןותחתה קלחב .ןותחתו ןוילע ,םיקלח ינשל קלחתמ אוה םג וניארש
ןוילעה קלחהש דועב ,םילגועמו םימרוז רתוי םה םיווקה ףלקה לש
םיעיפומ ןותחתה קלחב .תורשי תויווזו םיעבורמ םיווקב ןייפאתמ
וא) המדאה ךותל םימרוזה ,דגבה לש םיקורי םיילוש ןימי דצמ םג
שיו ,ןוירפו החימצ לש עבצ אוה קורי .(הכותמ םילוע - ךפיהל
קלחהש ,ינושארה עבטה לש הריציהו רציה תוחוכל יוטיב ןאכ
ודיצב דגבה יקלח ראש םג .ותוא ןסרמו בתנמ ףלקה לש ןוילעה
תא ךכב םיאטבמו ,הלש םיילגה םיווקבו המדאב םיבלתשמ ןותחתה
.יחה עבטה לש הריציה תוחוכ

םיכפוהו ,ףלקה עצמא תארקל םיעיפומ םיחושקהו םירשיה םיווקה
לשמל תאז תוארל רשפא .ןוילעה וקלחב דחוימב םיטלוב תויהל
יקפואה םותכה ספה ןיבל לאמשמ ברחה ןיב תרצונה הרשיה תיווזב
ןיבש בשומה תנעשמל סיסבכ שמשמו ,תומדה ירוחאמ ףלקה תא הצוחש
דע הסוכמו השובל המצע תומדה .םיקצומהו םירשיה םידומעה ינש
םיעיפומ וילע םגש הזחה רוזאב דחוימב טלוב יוסיכהו ,הראווצל
,ישגרה דצה תא טוראטה תויומדב למסמ הזחה .םידחו םירשי םיווק
.ירמגל רתסומו םוסח אוה ןאכש

החושקה תנעשמה תא תוושהל רשפא ,המיסחה יפוא תא ןיבהל ידכ
לש הסוכמה תומדה ירוחאמ עיפומש ךרה ףיעצל קדצה תומד ירוחאמש
ןכלו ,יחו ישונא םוקממ האב תנהוכה לש תישגרה המיסחה .תנהוכה
ךילומה ספב וניארש יפכ ,הלש בלה לא תאז לכב עיגהל ךרד שי
לע רופיסהמ םירכוז ונאש יפכ .בלה רוזיאל חותפה רפסהמ
הירוחאמש תידסומה תרגסמה םע תנהוכה לש תוהדזהה ,תירויפיפאה
דצה תא םצעב םיאטבמ הרתסההו יוסיכהש ךכ ,דבלב תינוציח איה
.הכותב םייובחה ירצייהו ישונאה

תיביטקייבואו תינוציח תרגסמ תגציימ קדצה תומד ,תאז תמועל
רשפא .תנעשמה לש חישקה הנבמה ומכ ,"הירוחאמ" לוכיבכ תאצמנש
םיווקה ןיבל תנעשמה יווק ןיב תרצונש תויכשמהב םג תאז תוארל
תומד .םהיתחתמש לגועמה בוהצה ספהו ראווצה ידיצב םיעיפומה
,תלעופ איה הבש החושקהו תינויגהה תרגסמה תא המינפמ קדצה
אוהש ,ינויגהו ילכש םוקממ האב וזה תוהדזהה .התיא ההדזמו
שאר לעש עבוכב לשמל תאז תוארל רשפא .הזה ףלקב דחוימב שגדומ
לש רואב ראומה בוהז רתכ אוה עבוכה לש ןוילעה וקלח .קדצה תומד
לש ןוזיא םג וב שי םלוא ,(בוהצ עבצ) "הלעמלמ" האבה הנובת
ירצייה םודאה לומ יביספהו ינחורה לוחכה - םירחאה םיביכרמה
שארה ןיב םחותה ןבלה ספה לש רהוטהו ןויקנה םגו ,יביטקאהו
.עבוכל

ןיע" ןיעמ ,םודא ספב ףקומה בוהצ לוגיע עיפומ עבוכה עצמאב
.תואיצמה לש תינתלכשו תיביטקייבוא הייאר תרשפאמה "תישילש
,לוגיעה עיפומ וילעש ריהבה לוחכה רוזיאה דחוימבו ,ולוכ עבוכה
תומדה לש תישיאה תוננובתהה ןיב םייניב רוזיא ןיעמ אוה
.הלעמלמ האבש תינוציחהו תיביטקייבואה הייארה ןיבל תישונאה
הייאר איהש וזיא ףקשל רומא תומדה לש ישונאה טבמה ,לוכיבכ
טפוש לש הייארה ומכ ,םיישונא םימרוגב היולת הנניאש תינוציח
הפקשהה תא גצייל הרומא יטרואית ןפואבש ,טפשמה תיבב
.םיילמרופה קדצה יקוח לש תישיא אלהו תיביטקייבואה

,ברחה ידי לע םג שגדומ קדצה תומד לש ישונא אלהו ילכשה דצה
תוברחה תרדס .טוראטה לש תוינשמה תורדסה ילמסמ דחא איהש
םתוא חתנלו םירבד דירפהל תלוכיה תא רמולכ ,תונתלכש תגציימ
לש יומידב שומישה םצעמ םג דומלל רשפאש יפכ) לכשה תועצמאב
"יטילנא חומ" וא ,"רעתכ דח ןויגה" ומכ םייוטיבמ וא ,חותינ
דצה .(םהיקלחל םירבד דירפמו ךתוחש חומ אוה ילולימה ושוריפש
םירדוסמ םינבמ גציימה ,הנומש רפסמב םג אטבתמ דירפמהו ינתלכשה
לש הלפכהו השגדה רמולכ ,2 לופכ 2 לופכ 2 אוה 8 .םיינויגהו
רתויב תשקבתמה ךרדה .הז לומ הז םירבד ביצמה תוינשה ןורקע
,תחא לכב תודוקנ יתש לש תורוש עברא איה 8 רפסמה תא גצייל
תא ריכזמה ,יטטסו חישק ,רדוסמ הנבמ והז .וז לעמ וז תוחנומה
ןויער .ןוילעה וקלחב תוחפל ,רדשמ קדצה ףלקש תירטמיסה תוחישקה
רשפא הנומש רפסמה תאש ךכב ויוטיב תא ןאכ אצומ חותינהו הדרפהה
דע ,בושו בוש םיינשל הייצח תועצמאב םיידוסיה ויקלחל קרפל
.םירפסמה לכ שרוש איהש הדיחיל םיעיגמ הלאכ תוקולח שולש ירחאש

רויצב דחוימב שגדומ קדצה ףלק לש ילמרופהו חושקה ,ילכשה דצה
אוהש) שובלה לש םימרוזהו םילגועמה םיווקה .טיוו לש קדצה ףלק
הירטמיסה ,םמוקמב .םיינשמ תויהל םיכפוה (ירצייו םודא ןיידע
םיסכמה םיקוריה םיספה ינשב תשגדומ בשומהו םידומעה לש תטלובה
,תבצינה ברחהו םיינזאמה לש קייודמה ןוזיאב ,המודאה המילגה לע
קלחה םג .הלש רתכה לעו תומדה ראווצ לעש םיעובירה ינשבו
,תאז תמועל .םירשיו םיעבורמ םיווקב ןייפאתמ רויצה לש ןותחתה
ךכל סחייתמ ףא טיוו) תנהוכה ףלק תא ריכזמ םידומעה ןיבש ףיעצה
םייוסמ ךוכיר וב שיו ,("טוראטל רייוצמה חתפמה" ורפסב שרופמב
ןיחבהל םג רשפא .ייסרמ לש טוראטב חישקה הנבמה תמועל
,יולג בשומה לש ילאמשה דצהש הדבועב תצקמב תרבשנ הירטמיסהש
םימרוזה םינותחתה םיילושבו ,הלאמש הנופה הנבלה לענה םע לגרב
.המודאה המילגה לש

 

       waite justice

 

,טיוו לש טוראטב םיפלקה רדס ןיב בושח לדבה לע ריעהל םוקמה הז
האמב תושדחה תוכרעמה בור רמולכ) ותעפשהב ורייוצש תוכרעמבו
לש יתרוסמה רדסה ןיבל ,(תילגנא תורבוד תוצראב דחוימב ,םירשעה
לש םיפלקה רדס ,הרשע עשתה האמה ףוס דע .ייסרמ לש טוראטה
ףלק רשאכ ,ייסרמ לש טוראטב עיפומ אוהש יפכ היה תישארה הרדיסה
רחש רדסמ ישנא םלוא .11 רפסמ אוה חוכה ףלקו 8 רפסמ אוה קדצה
טוראטה תא וליבקה ,הרשע עשתה האמה ףוסב הילגנאב ולעפש ,בהזה
ושע םה .םייגולורטסא םילמס לש תכרעמלו ירבעה ב"אה תויתואל
קיתע ירבע ילבק טסקטמ העפשוהש ,םהלשמ תידוחיי הטישב תאז
קלחמ הריצי רפס ."הריצי רפס" םשב (הריפסל תונושארה תואמהמ)
"תוהמא" תויתוא שולש :םיגוס השולשל ירבעה ב"אה תויתוא תא
דועו ,(ת ר פ כ ד ג ב) "תולופכ" תויתוא עבש ,(ש מ א תויתואה)
."תוליגר" תויתוא הרשע םיתש

תולזמה רשע םינשל תוליגרה תויתואה תא וליבקה בהזה רחש ישנא
לזמ תא המיאתה וזה הלבקהה םלוא .םרדס יפ לע ,םייגולורטסאה
ינש תילמסה המרב .חוכה ףלקל םיינזאמ לזמ תאו ,קדצה ףלקל הירא
ןיבמ םייתש םיגציימ םהש םושמ ,םהיניב םירושק ןכא הלאה םיפלקה
םיעיפומ קדצה ףלק רויצב םלוא .םדוק ונרכזהש תודימה עברא
ונימאה בהזה רחש ישנא .הירא עיפומ חוכה ףלקבו ,םיינזאמ
םילמסהו ירבעה ב"אה ןיבל טוראטה ןיב םיאצומ םהש הלבקההש
םה ןכלו ,טוראטה לש ירוקמה הנבמה תא תגציימ םייגולורטסאה
רדסב םינשה ךלהמב לחש שובישמ עבונ םילמסה ףוליחש ורבס
רוזחל ידכ םהיניב הלאה םיפלקה ינש תא אופא ופילחה םה .םיפלקה
רפסמה תא םלצא לביק היראה םע חוכה ףלק .ירוקמה רדסל לוכיבכ
עיפומש רדסה הז .11 רפסמה תא לביק םיינזאמה םע קדצה ףלקו ,8
.בהזה רחש רדסמב ותורבחמ דאמ עפשוהש ,טיוו לצא

םירויצב םיננובתמ היפ לעש ,טוראטה םע ונלש הדובעה ךרדב
םייטרואית תונויער תכרעמ םהילע תופכל ילב "םהש תומכ" םיפלקבו
איה בהזה רחש ישנא לש תומאתהה תטיש ,םירחא תומוקממ האבש
םתוא םיאתהל ידכ םיפלקה תא תונשל םיליחתמש עגרמ .תיתייעב
תורפסב ,ןכאו .תונוש םיכרדב תאז תושעל רשפא תרחא םילמס תטישל
ןיבל טוראטה יפלק ןיב הלבקה לש תונוש תוטיש תורשע תועיפומ
ירוקמה רדסל רזח ילורק ,המגודל .םירחאו םייגולורטסא םילמס
לזמל ולש ךוישה תא ריאשה םלוא ,8 רפסמ אוה קדצה ףלק ובש
.בהזה רחש תטישב ומכ ,'ל תירבעה תואלו םיינזאמ

יפ לע קדצה ןויערש הדבועהמ עבנ סינכה ילורקש ףסונ יוניש
יתועמשמ היה ,לאה ןוצר תא לוכיבכ םיפקשמה ,םיטלחומ םיקוח
תויטסיכרנאה תוסיפתל םיאתה אל םלוא ,טיוו לש תירצונה הסיפתב
הלימב רחבו ,ףלקה םש תא הניש אוה ךכיפל .ומצע ילורק לש
,ןוזיא תנייצמ םלוא justice ומכ שרוש ותואב הרוקמש ,adjustment
םג הז רשקהב ןייצמ ילורק ,"תוחת לש רפסה" ורפסב .לויכו קויד
ילורק לש ףלקה רויצ .קויד השוריפש ,justesse תיתפרצה הלימה תא
,קוידהו הירטמיסה ,ןוזיאה תונורקע תא קהבומ ןפואב אופא אטבמ
.קדצה ףלק לש ןזואמהו ינתלכשה דצה תא ךכב שיגדמו

 

       crowley adjustment

 

לש םיירטמיסה םידוגינב ילורק לצא תאטבתמ 8 רפסמה לש תוילאודה
ברחה .ויתוניפבש םיהכהו םיריהבה םילוגיעה לשמל ומכ ,ףלקה
דגבה לש םירידס אלהו םילגועמה םיווקהו ,םיינזאמה זכרמב תבצומ
אפלא תויתואה .םודאה עבצה לש תוירציה םע דחי ,ירמגל ומלענ
תואה רמולכ ,"תירחאהו תישארה" ןה םיינזאמה תופכ לעש הגמואו
תירבב תועיפומ ןהו ,ינוויה תיבפלאב הנורחאה תואהו הנושארה
לש ףלקב .התילכת םגו האירבה רוקמ םג אוהש לאל למסכ השדחה
לש קייודמה ןוזיאל למס ,וז םע וז ירמגל תונזואמ ןה ילורק
ילואו ,ילורק לש ותרותב בושח דיקפת אלממש םידגונמה םימרוגה
.ותוישיא לש םידגונמה םידדצה ןיב ןוזיאל עיגהל ולש ןויסנל םג

ושיגדה ילורקו טיווש ,קדצה ףלק לש קייודמהו ינתלכשה דצה
שוריפל רבעמ .ותאירקב תועמשמ לש בושח ןוויכ גציימ ,םהירויצב
לש ןויערל יוטיב ןאכ שי ,יקוח וא יטפשמ ךילהכ וילאמ ןבומה
,ךכיפל ."הלעמלמ" לוכיבכ םיאבה םיטלחומו םייביטקייבוא םיקוח
תכרעמ לש חושקהו רומחה דצה תא גציימ ףלקה ,םייטפשמ םיכילהב
םירקמב .ילילפה קוחה לש השינעה גשומב לשמל אטבתמש ,קדצה
.תיחרזא העיבת לש יטפשמ ךילה םג אטבל לוכי הזה ףלקה םירחא
טופיש לש ךילה ראתל לוכיש ,ןהוכה ףלקל ותוא תוושהל יאדכ םלוא
םדאכ ןהוכה תומד לש) תישונא הקימניד ךותמ חמוצה תוררובו
םיעובק םיקוחמ אלו (וילא ואבש הלא םע רשק םייקמה
ינתלכשה דצה ,ךכל דוגינב .םמצע ינפב םידמועה םייביטקייבואו
תוחפ חינמש ,ילמרופה קוחה יפ לע טופישל סחייתמ קדצה ףלק לש
.יפיצפסה הרקמה לש םיידוחייה םיכרצבו םימרוגב תובשחתהל םוקמ

לש ןויערה םצע תא ראתל לוכי קדצה ףלק ,יטפשמה רשקהל רבעמ
.רחא וא הז םדאב םייולת םניאש ,םייביטקייבואו םייללכ םיקוח
,תינויגהו תינתלכש תוסחייתה ראתל לוכי ףלקה ,ישונאה טביהב
,ברחה למס .םיטלחומו םייביטקייבוא םיקוח אוצמל ןויסנ השוריפש
םינייצמ ,ןויגהו לכש יניינעל תוברחה תרדיס לש רושיקה םג ומכ
העיגמ איהש םיגשיהה תניחבמ המצוע תבר תויהל הלוכי וזכ הבישחש
איה רשאכ ,ינסרודו םילא יפוא םג הל תויהל לוכי םלוא .םהילא
יפ לע התוא "ךותחל" הסנמו תבכרומה תישונאה תואיצמב תלקתנ
ראתל לוכי קדצה ףלק ,רתוי הבחר תולכתסהב .רקה ןויגהה ילוקיש
לש (תרשפתמ יתלבו החושק תאז םעו) תיביטקייבואו תינויגה הסיפת
יוטיב הבכרמה ףלקב תוארל רשפאש םשכ ,המגודל .תואיצמה
הבישח ראתל לוכי קדצה ףלק ,םדאה ייח לע התעפשהלו היגולונכטל
תיביטקייבוא תואיצמ לש ןויערה לע םיססובמה ,םייעדמ םיקוח וא
.ישונאה םרוגב היולת יתלבו

תואסריגב רומאכ שגדומ קדצה ףלק לש יביטקייבואהו ינתלכשה דצה
,רתוי בכרומ אוה ייסרמ לש טוראטב רויצה םלוא .ילורקו טיוו לש
קדצה גשומ תא דימת הוולמה תוינש איהש וזיא אטבמו
קוחה לש םושיי לכש הדבועל תסחייתמ וזה תוינשה .יביטקייבואה
קוחה :ישונאה םרוגה ךרד רבוע דימת ישממה םלועב יביטקייבואה
ידיב םשוימו חסונמ יעדמה קוחה ,טפוש ידיב םושייל קוקז יטפשמה
ןויער איה תטלחומה תויביטקייבואה ,ךכיפל .המודכו ,ןעדמ
ישונאה .םדאה ינב לש םמלועב תישממ תואיצמ אל לבא ,יומידו
םיחכוש םאו ,ירמגל יביטקייבואו ינויגה תויהל לוכי וניא םלועל
םיינויגה םיחנומב בושחל תלוכיה ,וזה תמאה תא
.תינסרודו המילא תויהל תכפוה הרואכל-םייביטקייבואו

םיילמסה םייוטיבהמ רבכ ותוא הוולמ קדצה גשומ לש תוינשה
םג ארקנ ירצמה םיתמה רפס לש טפשמה לכיה .ןאכ ונרקסש םימדקומה
םג .תומואת תויומד יתשב וב העיפומ טאאמ הלאהו ,"לופכה לכיהה"
ןיבל יהולאה קדצה לש סימת ןיב תינוויה הייגולותימה לש הדרפהה
לש לופכה למסה .וזכ תוינש תאטבמ ישונאה קדצה לש הקיד
םיינזאמה םג םצעבו ,םידגונמ םידדצ ינש גציימ ברחהו םיינזאמה
לזמ תא םינומ היגולורטסאב ,ןכאו) תוליפכ לש למס םה םמצע
רשפא .(םיגדו םימואת ומכ ,םילופכ םהילמסש תולזמה ןיב םיינזאמ
תכתוח ברחה .םיינזאמהו ברחה לש תפתושמ הנוכת ןאכ תוארל אופא
םתוא םינזאמו םילקוש םיינזאמהש דועב ,הזמ הז םירבד הדירפמו
הביצמה םיינשל הקולח לע רבודמ םירקמה ינשב לבא ,הז לומ הז
.הז לומ הז םירבד

אל תאטבתמ קדצה גשומ לש תוינשה ,ייסרמ לש טוראטב קדצה ףלקב
:ףלקה לש םיטביהה ינשב םג אלא ,2 רפסמל 8 רפסמה ןיבש רשקב קר
תא תוארל רשפא .תישונא תוברעתהו הגירח לומ ןוזיאו הירטמיס
םידגונמ םגו םיירטמיס םג םהש ,םידומעה ינשב רבכ וזה תוינשה
דומעהש דועב ,(ההכ רמולכ) ספסופמ אוה ילאמשה דומעה .הזל הז
םיבוהצה םיספה ראשל רשקתמש ודיצב ספ םע ,קלחו ריהב אוה ינמיה
.ןגרואמהו ינויגהה הנבמה לש

:ילורק לש ףלקב אטבתמ אוה ובש ןפואב הזה דוגינה תא שרפל רשפא
ןיבל םדאה לש ילכשהו יולגה ,ריהבה דצה ןיב הירטמיסו ןוזיא
תכרעמ אטבמ ייסרמ לש ףלקב רויצה םלוא .ירצייהו לפאה דצה
התומדב תוינשה םצעב יהוז .םידדצה ינש ןיב רתוי תבכרומ םיסחי
םלוע לש רדסהו קדצה תא תגציימ איה ,דחא דצמ .תינוויה סימת לש
לפאה םמלועל דירש הווהמ איה ,רחא דצמ .םייפמילואה םילאה
התומדב הלאה םידדצה ינש םלוא .םימודקה םינאטיטה לש ירצייהו
וזיא שי .הזב הז םיבלתשמ אלא ,קבאמב םיאצמנ םניא סימת לש
תא ךירדהל הכירצש המודקה תוירציב הרושקש תיביטיאוטניא הנובת
ירבד תשחולש וז איה תינאטיטה סימת ןכלו ,רדסהו ןויגהה תבשחמ
.סואז לש וינזאב הכרדהו המכוח

קדצה ףלק רויצב רורב ןפואב אטבתמ םידדצה ינש ןיב בולישה
,ףוגה עבצ לש השילגב לשמל תאז תוארל רשפא .ייסרמ לש טוראטב
דצמ בשומה לש החושקה תרגסמה ךותל ,ישונאו יח והשמ למסמה
ףלקה לש ןוילעהו ןותחתה קלחה ןיבש םייניבה רוזיא םג .לאמש
המו תומדה לש השובלל ךייש המ רורב ירמגל אלו ,לבלובמ אוה
ןיב הדחהו הרורבה הקולחל תאז תוושהל רשפא .הירוחאמש תרגסמל
,עולקה בוהצה ספה םג .הבכרמה ףלקב הנוילעהו הנותחתה תיצחמה
קר ירטמיס אוה ,קדצה תומד לש הראווצל תזורחמ ןימ ומכ הארנש
בשומה תנעשמ לש םיפופצה םיספל דע עיגמ אוה ןימי דצב .הרואכל
םלוא .יביטקייבואהו ינויגהה הנבמל רבחתמ ךכבו ,תומדה ירוחאמ
תומדה לש רעישה ךותל בלתשמו ,רתוי ךומנ םייתסמ אוה לאמש דצב
תא םיאור םא .(ישונאו יח רמולכ ,ףוג עבצב אוה םגש)
ירה ,קדצה תומד לש הראווצל לוע ןימכ קוחה לש תויביטקייבואה
תוישונאה תונוכתה תא לבקמ ןכלו ,הנממ קלח םג אוה הזה לועהש
.הלש תויביטקייבוסהו תוידוחייה

תידוחיי תישונא תוברעתה ןיבל ןוזיאו הירטמיס ןיב תוינשה
- ןוזיאה לש םיקהבומה םילמסה ינשב םיננובתמשכ רתוי דוע תטלוב
בצינ הארנ ברחה בהל ןושאר טבמבש תורמל .םיינזאמהו ברחה
עקר לע וב תוננובתה ,(טיוו לצא עיפומ אוהש יפכ) ירמגל ךנואמו
טעמ עטונ אלא ,קוידב ךנואמ וניא אוהש הלגמ וירוחאמש דומעה
,תוירטמיס ןניא םיינזאמה תופכ םג .ףלקה זכרמבש תומדה ןוויכל
םא ,וזמ הרתי .יקפוא קוידב וניא תויולת ןה וילעש טומהו
תועצמאב םיינזאמה תא תבציימ תומדהש םיאור בטיה םיננובתמ
,תורחא םילמב .לאמש דצב הלש ךרבבו ,ןימי דצב הלש קפרמב העיגנ
ילמרופה קוחה תועצמאב םהילאמ םיגשומ םניא ןוזיאהו קדצה
הנטק "תואמר" ןיעמ ,תיביטקא תישונא תוברעתהב ךרוצ שי .שביהו
.ישממה ישונאה םלועב לועפל לכוי קדצהש ידכ

רמולכ ,טפשמ לש הייטהל יוטיב ןאכ תוארל רשפא ,ילילש טביהב
םייעדמ םילוקיש יפ לע קוספל רמייתמה החמומ וא) טפוש ובש בצמל
םיישיאה םיסרטניאהו תויטנה תא ןיינעב ברעמ (םייביטקייבוא
יבגל הרימא איהש וזיא ןאכ שי ,רתוי הבחר תולכתסהב םלוא .ולש
רבודמ הרואכל םא םג ,טופיש לכב ישונאה םרוגה תא בלשל ךרוצה
.םיטלחומו םיעובק םיקוחב םייולתה םייביטקייבוא םיניינעב
ונממ םימלעתמ םא איה הלאשה .םש אצמנ דימת ישונאה םרוגה
לכש הדבועה תא םילבקמש וא ,םייק וניא אוהש םינפ םידימעמו
םימרוגב בלושמ דימת תישממה תואיצמב יביטקייבוא לוקיש
.םיינשה ןיב בולישהמ בטימה תא קיפהל םילדתשמו ,םייביטקייבוס
וידעלבש ,הזה ישונאה םרוגה תא תאטבמ קדצה ינזאמ לש הייטהה
קרו ,ירזכאו ינסרוד והשמל תכפוה םיילמרופה םיקוחה תכרעמ
.יתימא קדצ ןנוכל הלוכי ולש תוברעתהה

,םדאה שפנבו ףוגבש תימינפה הקימנידל סחיב ותוא םישרפמ רשאכ
ינויגההו ילכשה דצה ןיב תמייוסמ םיסחי תכרעמ אטבמ קדצה ףלק
םיסחיה תא ןיבהל ידכ .יביטיאוטניאהו ירצייה דצה ןיבל םדאה לש
המוסח איה הזה ףלקבש ,תישגר תלוכיב רבודמ אלש רוכזל שי ,הלאה
ומכ ,םירציל ןויגהה ןיב תושגנתה איה אצומה תדוקנ .ירמגל
לאכימ ךאלמה לש ברקה וא ,םינאטיטהו םילאה ןיב המחלמה רופיסב
.תירצונה תרוסמב תומודקה םיה תוצלפמ דגנ

הנעמ ןאכ תוארל רשפא ,תישארה הרדיסה יפלק לש תוחתפתהה ףצרב
דצה תא אטיב הבכרמה ףלק .םדוקה ףלקב הרצונש הייעבל םייוסמ
ופוסבו תיתימא הטילש םהילע ןיאש ,םיסוסה תומדב םודקהו ירצייה
אטבמ קדצה ףלק ,תעכ .םהלש ןוויכל הבכרמה תא םיבחוס םה רבד לש
הזה ןוטלשה .ירצייה דצה לע הנובתהו טקלטניאה לש חושק ןוטלש
הווהתמה רדסל דוגינב םלוא .רדסהו תונתלכשה לש השגדהב אטבתמ
יופכה רדס לש הנבמב רבודמ ןאכ ,תירסיקה ףלק לש המדאה ךותמ
רמול רשפא .תוינפ רסחו יביטקייבוא ןפואב לוכיבכ ,"הלעמלמ"
אלא ,תוכשומה תא לטונ קר אל הבכרמה ףלק לש בכורה ,הזה ףלקבש
.םיסוסה לש תטלחומ המלעהל דע ולש הטילשה תא ןיצקמ

,תינויגהו תרדוסמ תכרעמב םג .םלענ אל לפאהו ירציה דצה םלוא
םילוקיש לש תיביטקייבוס הייטהב אטבתהל לוכי הזה דצה
.ברחהו םיינזאמה תופכ לש הייטהה ומכ ,הרואכל םייביטקייבוא
הרמוחה תא ךכרל ךכבו ,יבויח רבדכ וזה הייטהה תא לבקל רשפא
,ותוא לטבלו וב םחליהל תוסנל רשפא םלוא .קדצה תומד לש החושקה
הללשש ,תורצנה דחוימבו) תושעל תויתרוסמה תותדה וסינש יפכ
םדאהש אוה רבדה שוריפ .(םדאה לש ירציהו ינשוחה דצה תא ירמגל
הדוקנה וז .ותוישיא לש םירחא םידדצמ םלעתמו ,"שארב קר" יח
המשא תושגר לש יוטיבכ ,יוכידהו הקחדהה טביה תא לבקמ ףלקה הבש
.ויתולוכי אולמ תא תוצמל ונממ םיענומו םדאה תא םיקתשמה
.העונתה םג תמלענ םתיא דחי לבא ,םימלענ ןכא םיסוסה

תמאב םילעהל רשפא יא לפאהו ירצייה דצה תא ,תורחא םילמב
םדאה זא לבא ,ותוא קיחדהלו אכדל תוסנל רשפא .ברחה תועצמאב
םדקתהל לוכי וניא אוה וידעלבש ,ותיווהב בושח קלחמ קתונמ
דדומתהל ,ירצייה דצב ריכהל ךירצ תאז םוקמב .ומצע תא שממלו
וזה תודדומתה םלוא .םדקמו עינמ םרוגל ותוא ךופהל ךכבו ותיא
םיפלקל רובעל ונילע התוא תוארל ידכו ,קדצה ףלקב העיפומ הניא
.הרדיסב םיאבה

 

 

 

:האירקב תועמשמ

טופיש .םיעובק םיקוח יפ לע להנתמה יטפשמ ךילה ,טפשמו קוח
.ול עיגמש המ דחא לכל תתל עדויו ןגוה םלוא ,חושקו רומח
םיקוח לש תורחא תוכרעמ וא תיעדמ הבישחב םירושקה םיניינע
םידדצ תנזאמה ,הלוקשו תחכופמ הייאר .םיטלחומו םייביטקייבוא
דבורב קר םלוא ,םהיניב ןוכנה בולישה תא אוצמל תעדויו םינוש
אוה לאושל הרוקש המ :האצותהו הביסה תויקוח .ינויגההו ילכשה
תלבקו וזה תויקוחה לש הנבה .רבעב ויתולועפו וישעמ לש האצות
ריחמב ןויגהה לש השגדה ,ינתלכשו רק טופיש .יחרכה רבדכ ןידה
םירציה לש יוכיד .רומח ימצע טופישו םשא תושגר .תישגר המיסח
לאושהש השינעמו החושק םא לש תומד .ןויגההו הנובתה תועצמאב
לכב קדוצ תויהל יתייפכ ךרוצ ,תונמקנו תוינונטק .וכותב אשונ
טופישו תרוקיב לש הדמע ךותמ םיישיא םיסחי םייקמה םדא .רבד
ירה ,הרואכל קדוצ אוה ינויגה ןפואבש תורמל .םידימתמ
העיגפ לש תושוחתו םילפא םירצי לש םוקממ תמאב האב תויתרוקיבהש
תוינפ אלל טילחהלו ךותחל תלוכי .רימחמו ינדפק ךוניח .באכו
רסוחו קותיש .עוציבל ליבות םג הטלחההש חוטב אל םלוא ,תוישגר
עיגהל ידכ .ולש ילכשה דצל קר רבוחמ םדאהש םושמ ,עונל תלוכי
ברעל ךרוצ שי ,תויבויח תוישעמ תואצות ול ויהיש ןזואמ טופישל
המ .םייביטקייבואהו םיינויגהה םילוקישב ישונאה םרוגה תא
םצעב ,יביטקייבואה ןויגההמ עבונכ חטשה ינפ לע גצומו הארנש
לש ונופצמ םאו ,חצנמ קדצה .םייובח םייביטקייבוס םירצי ףקשמ
לע רבגתהל חילצי אוה ("הצונכ לק" וביל רמולכ) יקנ לאושה
.ול םינייועה םימרוגה לעו םיישקה

 

 

 
אבה ףלקל תישארה הרדיסה טוראטה יפלק םדוק ףלקל

 
main hebrew english courses pictures